Det oförlösta mänskliga psyket bakom Coronavirus-utbrottet

Fråga: Kan Elohim Cyclopea eller någon mästare kommentera de oförlösta mänskliga psyket bakom Coronavirus-utbrottet? Och kan Cyclopea eller annan mästare delge oss undervisning som kan hjälpa oss att transcendera det? 

Svar från Uppstigen Mästare Moder Maria, genom Kim Michaels. Svaret gavs på webinariet för Kvinnans Frigörelse 2020. 

Ni ska veta, mina Älskade, att ett virus egentligen inte är en livsform, åtminstone inte vad ni normalt skulle kalla en livsform. Viruset är en parasit, vars överlevnad beror på den värdcell den invaderar. Baserat på detta kan vi nu se att viruset inte är en naturlig händelse, i den meningen att det inte är ett resultat av en naturlig evolutionär process. Den naturliga evolutionsprocessen, också på en planet med så hög materiell densitet som Jordens, frambringar livsformer som kan överleva och reproducera sig av sig självt. De kan därför växa, utvecklas till andra livsformer, och det är ett framåtskridande i den evolutionära processen. Men du kan finna vissa livsformer, virus, parasiter, giftiga djur osv, som inte kan existera av egen kraft. Och när du ser sådana livsformer vet du att de inte är resultatet av en naturlig, ostörd evolutionär process, utan de är resultatet av påverkan från de fallna varelserna och det fallna medvetandet.

Vi har i tidigare framföranden talat om virus och hur de blev genetiskt skapade eller modifierade i svunna civilisationer, av fallna varelser. Men egentligen avser jag inte att gå närmare in på detta här. Vad jag önskar få sagt är att ett virus är yttringen, gestaltningen i det fysiska, av det fallna medvetandet. Det fallna medvetandet, fallna varelser, är ett slags virus, ett slags parasiter eftersom de inte kan överleva av egen kraft. De kan ej längre emotta energi från den andliga välden, från sin JAG ÄR-närvaro eller från uppstigna mästare, och måste därför invadera sinnena hos andra människor och tvinga dessa människor som kan ta emot energi från den andliga världen att miskvalificera den med en lägre vibration, så att de fallna varelserna kan absorbera den och på så sätt överleva.

Detta är verkligen själva sinnesbeskaffenheten bakom ett virus, denna vägran att transcendera, vägran att förändras, komma upp högre, utvecklas, växa. Och det finns givetvis en koppling mellan detta medvetandetillstånd, det kollektiva medvetandet och de särskilda platser där ett virus kan hoppa in i det fysiska, eller ta språnget från djur till människa.

Det är ingen tillfällighet att detta hände i Kina eftersom Kina är en av de nationer i världen idag som sitter fast i ett medvetandetillstånd där de inte vill, eller saknar möjlighet att transcendera sig själva. Det finns flera aspekter på detta medvetande, inklusive hur de behandlar djur, djur på marknader, men också hur de behandlar människor. Det mest flagranta problemet i Kina är, givetvis, vägran att transcendera kommunism, och kommunismens ideologi.

Du har här en nation som är lika kapitalistisk, kanske ännu mera kapitalistisk, än Förenta Staterna, och som har ett växande antal miljonärer och miljardärer. Och fortfarande ser vi detta framhärdande i att underhålla kulissen av att ha ett kommunistiskt system, att ett kommunistparti styr landet. Vem lurar de? För att använda ett populärt uttryck: sig själva, eller hur? Detta går självklart tusentals år tillbaka i Kina, och även i det större området Asien, där vi finner denna tendens att skapa en fasad. På alla tänkbara sätt försöker man upprätthålla ett intryck. De vill rädda ansiktet. Naturligtvis finner man detta i andra delar av världen, jag säger inte att det inte kunnat ske ett virusutbrott någon annanstans i världen. Men icke desto mindre ser man det väldigt mycket i Kina. Och det är orsaken till detta speciella utbrott. Det är en yttring av ett medvetande, denna ovilja att transcendera sig själv, att transcendera dig själv. Och faktiskt, det är också en återspegling av människors ovilja att stå upp emot de fallna varelserna. För vilka är de som vill upprätthålla intrycket av att ett kommunistparti har kontrollen i Kina? De är de fallna varelserna eftersom det var de som skapade inte bara Kommunism och Marxism utan även kommunistpartiet i Kina och hela maktapparaten.

När människor inte vill stå upp emot de fallna varelserna, behövs något annat som skakar om sinnet, som utmanar sinnestillståndet på ett sätt som är ännu svårare att förneka. Vi har en fysisk yttring i Kina som är svår att förneka. Jag vet mycket väl att Kina förnekade det ett bra tag. Och att de hade kunnat minimera verkningarna av viruset, om de hade varit mera öppna och uppriktiga gentemot WHO och resten av världen. Dock ser vi igen denna fanatiska emfas på att upprätthålla fasaden och rädda ansiktet på kommunistpartiet. Det tror sig har kontroll. Men har det kontroll över viruset? Nej. Detta har redan haft sin verkan på det kollektiva medvetandet i Kina. Det kommer att få ännu större verkan i framtiden. Det har naturligtvis även haft en viss verkan på nationer i Väst, eftersom vi självklart finner människor även här som är ovilliga att transcendera sig själva.

Vi kan gå igenom alla olika nationer och finna åtmistone en resonabel korrespondens mellan antalet smittade och antalet som dött i COVID-19 och en ovillighet i det kollektiva medvetandet att transcendera något inom nationen. Man ser det t ex i Italien. Faktum är att Katolska kyrkan startade i Italien, den har ännu sitt högkvarter där, men har den italienska nationen verkligen utmanat Katolska kyrkan? Samma fråga i Spanien? I Storbritannien ser vi igen hur folket vill lämna EU därför att de vill hålla sig för sig själva, men de utmanar inte makteliten som styr Storbritannien bakom scenen, återigen en ovillighet att transcenderas. I Amerika kan vi se hur makteliten blir rikare och rikare, hur medelklassen blir fattigare och de fattiga blir utblottade. Men amerikaner är ovilliga att ändra på det här. De är inte villiga att kräva av sin regering, sin president, att det vidtas steg i riktning mot att åtgärda detta, även om det är vad han, till en viss grad, utlovade när han röstades fram av en så kallad populistisk rörelse. Men var står populismen idag när det gäller att utmana det järngrepp som makteliten har över den amerikanska ekonomin och finanssystemet? Du kan säkerligen ta en titt på världen och finna en del överensstämmelse här. Därmed inte sagt att man nödvändigtvis ska övertolka detta, men den finns där.

För att nu se på de andliga verktyg som kan användas för detta, kan du helt klart använda de verktyg vi har för att höja medvetande, åkallan om beskydd, för att bli befriad. Du kan jobba med dig själv och din villighet att transcendera dig själv. Dock måste du inse att det finns en gräns för vad människor kan åstadkomma i termer av att ge åkallan för att lindra denna COVID-19-sjukdom och virusutbrottet. Eftersom det helt enkelt är en av de lektioner mänskligheten behöver lära, eftersom den inte har varit villig att lära den utifrån en högre andlig ledning, så måste den läras i de hårda smällarnas skola. Och givetvis kan man säga att på senare tid är det helt klart en händelse som fångat människors uppmärksamhet ännu mera än 2008 års finanskris, och på vissa sätt ännu mera än 9/11. Eftersom ni kan de restriktioner som påtvingats oss, kan ni se hur regeringar har reagerat. Därigenom kan ni om inte annat inse att krisen har fångat människors uppmärksamhet. Och att de skakats om, ut ur tanken: ”Ah, det blåser troligen över. Vi behöver inte göra så mycket åt det.”. De har vaknat upp inför faktum att det finns något de måste göra, annars kommer de att uppleva en regelrätt katastrof. Så igen: också detta uppvaknande kan leda vägen till ännu mer medvetande om behovet att transcendera det gamla sinnestillståndet och gå vidare, på olika sätt.

Copyright © 2020 Kim Michaels

Översättning: Per Johansson

 

Senaste kommentaren

17.01 | 17:26

Hi Andras! You have to ask people under adressen: feedback@morepublish.com. Sincerely! Powel K.

17.01 | 17:16

AZ ÉNÜNK EREJE - heter boken på ungerska

24.12 | 07:34

Vad heter boken på ungerska ?

21.09 | 11:17

Hej Andrei, błöcker på engelska kan Du bestąlla här:

http://www.morepublish.com/

Hälsningar! Powel K.

Dela den här sidan