Invokation nr 2 - Exponera de icke-fysiska orsakerna bakom krig

Om Du hamnade på den här sidan först eller av misstag så rekommenderar vi att Du, efter att eventuellt ha bekantat Dig med dess innehåll, går ”tillbaka” till startsidan ("Hem") av denna site och börjar vandringen därifrån. 

4 | Exposing the Non-Physical Causes of War


4 | Exponera de icke-fysiska orsakerna bakom krig
In the name of the I AM THAT I AM, Jesus Christ, I call upon Mother Mary, the Divine Director and Surya to expose that the major causes of war are found in the form of dark forces in the emotional, mental and identity realms. Awaken people to the reality that we are spiritual beings and that we can co-create a new future by working with the ascended masters. I especially call for …


I namn av JAG ÄR DET JAG ÄR, Jesus Kristus, åkallar jag Moder Maria, den Gudomlige Ledsagaren och Surya, att exponera krigets primära orsaker såsom mörka krafter i de tre oktaverna: emotion, tanke, och identitet. Väck människor till verkligheten att vi är andliga varelser och att vi kan medskapa en ny framtid genom att arbeta med de uppstigna mästarna. Jag vill särskilt kalla till...
[Make your own calls here.]


[Gör din egen åkallan här]Part 1


Del 1

1. Divine Director, shatter the energy veil and expose that physical events are never exclusively caused by what happens at the physical level. There are always hidden causes that reach into the emotional, mental and identity realms.


1. Gudomlige Ledsagare, skingra de slöjor som döljer att fysiska händelser aldrig enbart orsakas av det som sker på fysisk nivå. Det finns alltid dolda orsaker i de tre oktaverna: emotion, tanke och identitet.
Divine Director, I now see, the world is unreality, in my heart I now truly feel, the Spirit is all that is real.


Gudomlige Ledsagare, nu klart jag ser världens skenbarhet, i mitt hjärta endast Andens sanning är verklighet.
Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.


Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Min visionen fri, min visionen klar, Dig till guide jag alltid har.
2. Divine Director, shatter the energy veil and expose the existence of entities and demons in the astral plane, the astral pit.


2. Gudomlige Ledsagare, skingra de energislöjor som döljer existensen av entiteter och demoner på astrala planet, den astrala avgrunden.
Divine Director, vision give, in clarity I want to live, I now behold my plan Divine, the plan that is uniquely mine.


Gudomlige Ledsagare, låt mig slippa treva, i klarhet jag vill leva. Efter min Gudomliga Plan jag styr stegen, planen som är min egen.
Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.


Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Min visionen fri, min visionen klar, Dig till guide jag alltid har.
3. Divine Director, shatter the energy veil and expose that such beings know they can continue to exist only by stealing emotional energy from human beings in embodiment.


3. Gudomlige Ledsagare, skingra de energislöjor som döljer att sådana varelser vet att de kan överleva endast genom att stjäla emotionell energi från mänskliga varelser.
Divine Director, show in me, the ego games, and set me free, help me escape the ego’s cage, to help bring in the golden age.


Gudomlige Ledsagare, visa i mig egots spel och gör mig fri. Hjälp mig ut ur egots bur, Den Gyllne Eran står på tur.
Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.


Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Min visionen fri, min visionen klar, Dig till guide jag alltid har.
4. Divine Director, shatter the energy veil and expose that a demon created out of violence can continue to exist only by stealing energy from human beings who engage in violence.


4. Gudomlige Ledsagare, skingra energislöjan och visa att demoner, skapade ur våld, kan fortsätta existera endast genom att stjäla emotionell energi från mänskiga varelser som engagerar sig i våld.
Divine Director, I’m with you, my vision one, no longer two, as karma’s veil you do disperse, I see a whole new universe.


Gudomlige Ledsagare, med dig jag vill gå, min vision är en, ej längre två, när du karmans slöja förjagar, ett nytt universum oss behagar.
Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.


Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Min visionen fri, min visionen klar, Dig till guide jag alltid har.
5. Divine Director, shatter the energy veil and expose that such a demon has the ability to project thoughts and feelings into the minds of human beings who are susceptible to the thought matrix that created the demon.


5. Gudomlige Ledsagare, skingra energislöjan och visa att en sådan demon har förmåga att projicera tankar och känslor in i de mänskliga sinnen som är mottagliga för de tankematriser som skapade demonen.
Director, I go up, electric light now fills my cup, consume in me all shadows old, bestow on me a vision bold.


Gudomlige Ledsagare, uppåt jag stiger, sprakande ljus mitt inre inviger, Utplåna i mig alla skuggor grå, låt mig en djärv vision få.
Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.


Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Min visionen fri, min visionen klar, Dig till guide jag alltid har.
6. Divine Director, shatter the energy veil and expose that because the demon was created collectively, it can overpower the minds of individuals and propel them into engaging in more violence, which then feeds the demon so that it becomes even stronger.


6. Gudomlige Ledsagare, skingra energislöjan och visa att eftersom demonen skapades kollektivt, kan den övermanna sinnena hos individer och egga dem till ytterligare våld, vilket göder demonen så den blir allt starkare.
Divine Director, heart of gold, my sacred labor I unfold, o blessed Guru, I now see, where my own plan is taking me.


Gudomlige Ledsagare, av guld ditt hjärta är, mitt heliga värv nu i blomstring är. O, signade Guru, klart för mig nu står, vart jag i min plan nu går.
Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.


Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Min visionen fri, min visionen klar, Dig till guide jag alltid har.
7. Divine Director, shatter the energy veil and expose that there never has been a war that is caused exclusively by causes at the material, physical level. A war is to a large degree caused by demons in the astral plane who have taken over the minds of individual people.


7. Gudomlige Ledsagare, skingra energislöjan och visa att det aldrig förekommit krig som endast haft materiella, fysiska orsaker. Krig orsakas till stor del av demoner på det astrala planet, som tagit över sinnena hos individerna.
Divine Director, by your grace, in grander scheme I find my place, my individual flame I see, uniqueness God has given me.


Gudomlige Ledsagare, genom din nåd jag finner min plats, i Guds stora dåd, Jag är ingen annan lik, Guds gåva är unik.
Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.


Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Min visionen fri, min visionen klar, Dig till guide jag alltid har.
8. Divine Director, shatter the energy veil and expose how the demons have no empathy with human beings and will cause a war in order to make it easier for themselves to steal people’s energies.


8. Gudomlige Ledsagare, skingra energislöjan och visa hur demonerna saknar empati för människor och vill skapa krig för att göra det lättare att komma åt deras energier.
Divine Director, vision one, I see that I AM God’s own Sun, with your direction so Divine, I am now letting my light shine.


Gudomlige Ledsagare, din vision är EN, som Guds kärleks Sol ser jag MIG, i din ledning så Gudomlig, mitt ljus är Personligt.
Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.


Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Min visionen fri, min visionen klar, Dig till guide jag alltid har.
9. Divine Director, shatter the energy veil and expose how the demons seek to break down the separation between the astral and physical planes in order to steal people’s energy. Nothing does this more effectively than a physical war where many people are killed on a battlefield.


9. Gudomlige Ledsagare, skingra energislöjan och visa hur demonerna söker utplåna gränsen mellan det astrala och det fysiska planet för att stjäla människors energi. Inget åstadkommer detta mer effektivt än ett fysiskt krig där många människor dör på ett slagfält.
Divine Director, what a gift, to be a part of Spirit’s lift, to raise mankind out of the night, to bask in Spirit’s loving sight.


Gudomlige Ledsagare, vilken gåva, att av anden lyftas, därovan! Att mänskan upp ur natten höjas, till att i Andens kärlek förnöjas.
Divine Director, send the light,from blindness clear my inner sight,my vision free, my vision clear,your guidance is forever here.


Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Min visionen fri, min visionen klar, Dig till guide jag alltid har.Part 2


Del 2

1. Beloved Surya, shatter the energy veil and expose the reality of the aggressiveness of the entities and demons in the astral plane.


1. Älskade Surya, skingra energislöjan och visa verkligheten av aggressiva demoner och entiteter på det astrala planet.
Surya, cosmic being bright, your balance is my pure delight, I am in orbit round God Star, in perfect unity we are.


Surya, kosmiska väsen seren, din balans är min glädje ren, i bana runt Guds Stjärna, vi är i perfekt enhets kärna.
Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.


Surya, förjaga alla extrema, Surya, söndra Ormens schema, Surya, ge mig balans, Surya, stäm mitt hjärta till sång och dans.
2. Beloved Surya, shatter the energy veil and expose that the beings in the astral plane have no sympathy for humans and that it is impossible to reason with them.


2. Älskade Surya, skingra energislöjan och visa att entiteterna på det astrala planet saknar sympati för människor och att det är omöjligt att resonera med dem.
Surya, there is more to life, than human conflict, war and strife, your balance gives me inner peace, all outer conflicts do now cease.


Surya, det är mer i livet än mänsklig konflikt, krig och strid. I din balans jag finner inre ro, all yttre strid får nu frid
Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.


Surya, förjaga alla extrema, Surya, söndra Ormens schema, Surya, ge mig balans, Surya, stäm mitt hjärta till sång och dans.
3. Beloved Surya, shatter the energy veil and expose the reality that war is caused by forces that have no pity and no empathy and that we cannot reason with them. There is no way to persuade the demons and entities in the astral plane to stop doing what they are doing.


3. Älskade Surya, skingra energislöjan och visa verkligheten att krig orsakas av krafter som saknar all medkänsla och empati och att vi inte kan resonera med dem. Det finns inget sätt att övertyga demonerna och entiteterna på det astrala planet att sluta göra det de gör.
Surya, what a wondrous sight, from Sirius you send the light, of one mind, I now call to thee, for your apprentice I would be.


Surya, vilken förunderlig syn, från Sirius du utsänder det Enhetens ljus som skall bestå, jag nu åkallar dig, i din lära jag vill gå.
Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.


Surya, förjaga alla extrema, Surya, söndra Ormens schema, Surya, ge mig balans, Surya, stäm mitt hjärta till sång och dans.
4. Beloved Surya, shatter the energy veil and expose that we humans cannot deal with the forces in the astral plane but that the ascended masters have the power to remove them all from this planet.


4. Älskade Surya, skingra energislöjan och visa att vi människor inget kan göra åt krafterna på det astrala planet, men att de uppstigna mästarna har makt att avlägsna dem alla från denna planet.
Surya, radiate your light, with balance you set all things right, consuming energetic dross, my letting go is not a loss.


Surya, ditt ljus emanera, som all oro balanserar. Lägre energier förjaga, att släppa taget är inte att förlora
Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.


Surya, förjaga alla extrema, Surya, söndra Ormens schema, Surya, ge mig balans, Surya, stäm mitt hjärta till sång och dans.
5. Beloved Surya, shatter the energy veil and expose that the ascended masters need only the authorization from those of us who are in embodiment in order to clear the astral plane from all entities, demons and misqualified energies.


5. Älskade Surya, skingra energislöjan och visa att de uppstigna mästarna bara behöver tillåtelse från oss förkroppsligade, för att rensa ut det astrala planet från alla entiteter, demoner och kvalitetssänkta energier.
Surya, your light is alive, for inner balance I do strive, the alchemy is now begun, my heart transformed into a sun.


Surya, ditt ljus mig uppliva, mot balans jag strävar. Gudomlig alkemi nu begynna, då mitt hjärta till Kärlekens Sol transformerar.
Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.


Surya, förjaga alla extrema, Surya, söndra Ormens schema, Surya, ge mig balans, Surya, stäm mitt hjärta till sång och dans.
6. Beloved Surya, shatter the energy veil and expose that there is a certain level of the astral plane where there are demons and entities that simply feed off people.


6. Älskade Surya, skingra energislöjan och visa att det finns en viss nivå på det astrala planet, där demoner och entiteter helt enkelt frossar på människor.
Surya, come enlighten me, duality you help me see, extremes they cannot pull me in, on Middle Way I always win.


Surya, kom och mig upplysa, låt mig se dualismens snara, extremer kan mig ej lura mer, Mittens väg segern min alltid är.
Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.


Surya, förjaga alla extrema, Surya, söndra Ormens schema, Surya, ge mig balans, Surya, stäm mitt hjärta till sång och dans.
7 . Beloved Surya, shatter the energy veil and expose that there is a “higher” level of the astral plane where there are predatory demons that actively go out and create the situations where people are physically killed or in other ways are vulnerable to having their energies stolen.


7. Älskade Surya, skingra energislöjan och visa att det finns en “högre” nivå på det astrala planet där det finns rovgiriga demoner som aktivt söker sig ut för att skapa situationer där människor blir dödade eller på andra sätt plundras på sina energier.
Surya, in your cosmic sphere, with Cuzco I your light revere, from your perspective o so grand, life finally I understand.


Surya, i din kosmiska sfär, med Cuzco jag ditt ljus vördar, från ditt perspektiv, så vidsträckt, jag slutligen Livets förståelse skördar.
Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.


Surya, förjaga alla extrema, Surya, söndra Ormens schema, Surya, ge mig balans, Surya, stäm mitt hjärta till sång och dans.
8. Beloved Surya, shatter the energy veil and expose that these demons use more aggressive measures to manipulate people into committing physical actions that make them vulnerable to the astral plane.


8. Älskade Surya, skingra energislöjan och visa att dessa demoner tar till mera aggressiva medel för att manipulera människor till att begå fysiska handlingar som gör dem sårbara från astralplanet.
Surya, show me God’s design, I see that God is all benign, you calm my feeling body’s storm, I know the God beyond all form


Surya, visa mig Guds design, jag vet att Gud är i allt hjälpsam, du lugnar mina känslors storm, jag känner Guden bakom all form
Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.


Surya, förjaga alla extrema, Surya, söndra Ormens schema, Surya, ge mig balans, Surya, stäm mitt hjärta till sång och dans.
9. Beloved Surya, shatter the energy veil and expose that there is no physical action that opens up the vulnerability more than the large-scale killing on a battlefield of war. These demons will do everything in their powers to manipulate people into killing or going to war.


9. Älskade Surya, skingra energislöjan och visa verkligheten att det inte finns någon fysisk handling som öppnar upp sårbarheten mera än det storskaliga dödandet på en krigsfront. Dessa demoner kommer att göra allt som står i deras makt för att manipulera människor att döda eller gå med på krig.
Surya, I come from afar, and as you show me my home star, I see now my internal light, a star I am in my own right


Surya, långa vägar har jag beträtt, och när du visar mig mitt hems stjärna, jag ser nu mitt eget inre ljus, en stjärna jag är, med all min rätt.
Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.


Surya, förjaga alla extrema, Surya, söndra Ormens schema, Surya, ge mig balans, Surya, stäm mitt hjärta till sång och dans.Part 3


Del  3

1. Divine Director, shatter the energy veil and expose the existence of fallen beings in the astral plane that started out as either co-creators or angels in a previous sphere.


1. Gudomlige Ledsagare, skingra energislöjan och visa existensen av fallna varelser i det astrala planet som började sin bana i en tidigare sfär [av skapelsen], antingen som medskapare, eller änglar.
Divine Director, I now see, the world is unreality, in my heart I now truly feel, the Spirit is all that is real.


Gudomlige Ledsagare, nu klart jag ser världens skenbarhet, i mitt hjärta endast Andens sanning är verklighet.
Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.


Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Min visionen fri, min visionen klar, Dig till guide jag alltid har.
2. Divine Director, shatter the energy veil and expose that these fallen beings can appear to have a sophisticated consciousness and ability to manipulate human beings, but they do not have enough self-awareness to choose to do something differently.


2. Gudomlige Ledsagare, skingra energislöjan och visa att dessa fallna varelser kan förefalla ha ett sofistikerat medvetande och förmåga att manipulera människor, men att de inte har tillräcklig självmedvetenhet för att göra något annorlunda.
Divine Director, vision give, in clarity I want to live, I now behold my plan Divine, the plan that is uniquely mine.


Gudomlige Ledsagare, min vision uppklara, i klarhet jag vill vara. En Plan nu jag ser, Gudomlig, den är för mig, personlig.
Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.


Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Min visionen fri, min visionen klar, Dig till guide jag alltid har.
3. Divine Director, shatter the energy veil and expose that in the mental octave are fallen beings that still have some self-awareness. They have a mental, intellectual reasoning for manipulating us.


3. Gudomlige Ledsagare, skingra energislöjan och visa att det i den mentala oktaven finns fallna varelser som ännu har ett slags självmedvetande. De har ett mentalt, intellektuellt resonemang för att kunna manipulera oss.
Divine Director, show in me, the ego games, and set me free, help me escape the ego’s cage, to help bring in the golden age.


Gudomlige Ledsagare, visa i mig egos spel, och gör mig hel, hjälp loss från egots snara, så vi Gyllne Eran kan uppenbara.
Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.


Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Min visionen fri, min visionen klar, Dig till guide jag alltid har.
4. Divine Director, shatter the energy veil and expose that in the mental level are fallen beings who have enough awareness to know that they can have power over human beings and who enjoy this.


4. Gudomlige Ledsagare, skingra energislöjan och visa att det i den mentala oktaven finns fallna varelser som har tillräckligt medvetande för att veta att de kan utöva makt över människor, och som utnyttjar den.
Divine Director, I’m with you, my vision one, no longer two, as karma’s veil you do disperse, I see a whole new universe.


Gudomlige Ledsagare, med dig jag gå, min vision är en, ej längre två., när du karmans slöja förjagar, ett nytt universum oss behagar.
Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.


Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Min visionen fri, min visionen klar, Dig till guide jag alltid har.
5. Divine Director, shatter the energy veil and expose that the beings in the mental realm are not as aggressive as those in the emotional realm. They are not seeking to overpower or force people, they are seeking to persuade people.


5. Gudomlige Ledsagare, skingra energislöjan och visa att varelserna i den mentala oktaven inte är fullt så aggressiva som de i den emotionella oktaven. De försöker inte överväldiga eller tvinga människor, utan de försöker övertala människor.
Divine Director, I go up, electric light now fills my cup, consume in me all shadows old, bestow on me a vision bold.


Gudomlige Ledsagare, uppåt jag stiger, sprakande ljus mitt inre inviger, Utplåna i mig alla skuggor grå, låt mig en djärv vision få.
Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.


Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Min visionen fri, min visionen klar, Dig till guide jag alltid har.
6. Divine Director, shatter the energy veil and expose that the fallen beings in the mental realm have taken on an appearance as professors, learned people or philosophers. Some have set themselves up as kings or emperors, taking on a seemingly benign but very impressive and powerful appearance.


6. Gudomlige Ledsagare, skingra energislöjan och visa att de fallna varelserna i den mentala oktaven har iklätt sig rollen av att vara professorer, lärda människor eller filosofer. Somliga har satt sig upp till att vara kungar eller kejsare, där de kan framstå som synbarligen goda, men också mycket imponerande och kraftfulla.
Divine Director, heart of gold, my sacred labor I unfold, o blessed Guru, I now see, where my own plan is taking me.


Gudomlige Ledsagare, av guld ditt hjärta är, mitt heliga värv nu i blomstring är, O, signade Guru, klart för mig nu står, vart jag i min plan nu går.
Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.


Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Min visionen fri, min visionen klar, Dig till guide jag alltid har.
7. Divine Director, shatter the energy veil and expose how the beings in the mental realm have created sophisticated reasonings that seek to justify why human beings kill each other and engage in war.


7. Gudomlige Ledsagare, skingra energislöjan och visa hur varelserna i den mentala oktaven har skapat sofistikerade resonemang som söker rättfärdiga varför människor dödar varandra och engagerar sig i krig.
Divine Director, by your grace, in grander scheme I find my place, my individual flame I see, uniqueness God has given me.


Gudomlige Ledsagare, genom din nåd jag finner min plats, i det stora hela, Jag är ingen annan lik, Guds gåva är unik.
Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.


Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Min visionen fri, min visionen klar, Dig till guide jag alltid har.
8. Divine Director, shatter the energy veil and expose that the beings in the mental realm have taken over the minds of many human beings, and this explains why people can engage in killing, even the long-term acts of planning for war or planning for so-called defense, and feel it is a necessary and justifiable act.


8. Gudomlige Ledsagare, skingra energislöjan och visa att varelserna i den mentala oktaven har tagit över sinnena hos många människor, och det förklarar varför människor kan engagera sig i dödande, även det långsiktiga värvet att planera för krig, eller för så kallat försvar, och de tycker det är en nödvändig och rättfärdigad handling.
Divine Director, vision one, I see that I AM God’s own Sun, with your direction so Divine, I am now letting my light shine.


Gudomlige Ledsagare, din vision är EN, ser mig som Guds egen son, i din ledning så Gudomlig, mitt ljus är personligt.
Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.


Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Min visionen fri, min visionen klar, Dig till guide jag alltid har.
9. Divine Director, shatter the energy veil and expose that the only way for people to feel that killing and war is necessary, unavoidable or justified is when their minds have been taken over by demons in the astral or mental realms.


9. Gudomlige Ledsagare, skingra energislöjan och visa att det enda sättet för människor att känna att dödande och krig är nödvändigt, oundvikligt eller rättfärdigat är när deras sinnen har tagits över av demoner i de astrala eller mentala oktaverna.
Divine Director, what a gift, to be a part of Spirit’s lift, to raise mankind out of the night, to bask in Spirit’s loving sight.


Gudomlige Ledsagare, oh, vilken gåvan, att av anden lyftas, därovan! att mänskan upp ur natten höjas, till att i Andens kärlek förnöjas.
Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.


Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Min visionen fri, min visionen klar, Dig till guide jag alltid har.Part 4


Del 4

1. Beloved Surya, shatter the energy veil and expose that in the identity octave are fallen beings who appear even more benign or more impressive than those in the mental realm. These beings usually control people through the beings in the mental or astral realms.


1. Älskade Surya, skingra energislöjan och visa att det i identitetsoktaven finns fallna varelser som förefaller ännu mera godhjärtade eller ännu mer imponerande än de i den mentala oktaven. Dessa varelser kontrollerar vanligen människor via varelserna i den mentala och den astrala oktaven.
Surya, cosmic being bright, your balance is my pure delight, I am in orbit round God Star, in perfect unity we are.


Surya, kosmiska väsen seren, din balans är min glädje ren, i bana runt Guds Stjärna, vi är i perfekt enhets kärna.
Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.


Surya, förjaga alla extrema, Surya, söndra Ormens schema, Surya, ge mig balans, Surya, stäm mitt hjärta till sång och dans.
2. Beloved Surya, shatter the energy veil and expose that when a person is engaging in war and feeling it is justified, the person is controlled directly by a being in the mental realm. The being in the mental realm is then controlled by fallen beings in the identity realm.


2. Älskade Surya, skingra energislöjan och visa att när en person engagerar sig i krig och känner att det är rättfärdigat, är personen under direkt kontroll av en varelse i den mentala oktaven. Den varelsen är i sin tur kontrollerad av fallna varelser i identitetsoktaven.
Surya, there is more to life, than human conflict, war and strife, your balance gives me inner peace, all outer conflicts do now cease.


Surya, det är mer i livet än mänsklig konflikt, krig och strid, I din balans jag finner inre ro, all yttre strid får nu frid
Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.


Surya, förjaga alla extrema, Surya, söndra Ormens schema, Surya, ge mig balans, Surya, stäm mitt hjärta till sång och dans.
3. Beloved Surya, shatter the energy veil and expose that the beings in the mental and identity realms cannot be persuaded by any argument we humans can come up with. They see us as fundamentally inferior to themselves.


3. Älskade Surya, skingra energislöjan och visa att varelser i den mentala- och identitetsoktaven inte kan övertalas av några argument vi människor kan presentera. De ser oss som fundamentalt underlägsna dem själva.
Surya, what a wondrous sight, from Sirius you send the light, of one mind, I now call to thee, for your apprentice I would be.


Surya, vilken förunderlig syn, från Sirius du utsänder det Enhetens ljus som skall bestå, jag nu åkallar dig, i din lära jag vill gå.
Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.


Surya, förjaga alla extrema, Surya, söndra Ormens schema, Surya, ge mig balans, Surya, stäm mitt hjärta till sång och dans.
4. Beloved Surya, shatter the energy veil and expose that the fallen beings in the mental and identity realms know that any argument is just an argument and not an absolute truth. They will use any argument to make us go to war with each other.


4. Älskade Surya, skingra energislöjan och visa att de fallna varelserna i den mentala- och identitetsoktaven vet att alla argument är blott argument och ingen absolut sanning. De kommer dock att använda vilka argument som helst för att få oss att gå i krig med varandra.
Surya, radiate your light, with balance you set all things right, consuming energetic dross, my letting go is not a loss.


Surya, ditt ljus emanera, som all oro balanserar. Lägre energier förjaga, de kan mig ej längre behaga.
Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.


Surya, förjaga alla extrema, Surya, söndra Ormens schema, Surya, ge mig balans, Surya, stäm mitt hjärta till sång och dans.
5. Beloved Surya, shatter the energy veil and expose that the fallen beings in the identity realm realize that none of the causes on earth are valid or have any real significance. They do not lead to the end that they claim to be leading towards because it is all camouflage.


5. Älskade Surya, skingra energislöjan och visa att de fallna varelserna i identitetsoktaven vet att inte några av våra jordiska ideal har någon reell giltighet eller signifikans. De leder inte till de mål som de hävdats leda till eftersom allt är kamouflage.
Surya, your light is alive, for inner balance I do strive, the alchemy is now begun, my heart transformed into a sun.


Surya, ditt ljus är min lans, jag strävar mot balans. Jag det ljus själv skall emanera, som mitt hjärta transformerar.
Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.


Surya, förjaga alla extrema, Surya, söndra Ormens schema, Surya, ge mig balans, Surya, stäm mitt hjärta till sång och dans.
6. Beloved Surya, shatter the energy veil and expose that the beings in the identity realm know that all of the epic dramas have only one purpose, and that is to get people to engage in war for the purpose of assisting the fallen beings in their battle to prove God wrong.


6. Älskade Surya, skingra energislöjan och visa att varelserna i identitetsoktaven vet att alla episka draman blott har en mening, och den är att få människor engagerade i krig i syftet att stödja de fallna varelserna i deras kampanj att bevisa att Gud har fel.
Surya, come enlighten me, duality you help me see, extremes they cannot pull me in, on Middle Way I always win.


Surya, lys upp min källa, låt mig se dualismens fälla, extremer kan mig ej lura mer, Mittens väg segern mig ger.
Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.


Surya, förjaga alla extrema, Surya, söndra Ormens schema, Surya, ge mig balans, Surya, stäm mitt hjärta till sång och dans.
7. Beloved Surya, shatter the energy veil and expose that all of the philosophies, religions and thought systems found on earth are based on artificial causes. They are all camouflage for hiding the deeper cause of the fallen beings trying to prove God wrong by getting human beings to misuse their free will.


7. Älskade Surya, skingra energislöjan och visa att alla filosofier, religioner och tankesystem som finns på Jorden är baserade på artificiella grunder. De är alla kamouflage för att dölja den djupare orsaken, där de fallna varelserna försöker bevisa att Gud har fel genom att få människor att missbruka sin fria vilja.
Surya, in your cosmic sphere, with Cuzco I your light revere, from your perspective o so grand, life finally I understand.


Surya, i din kosmiska sfär, med Cuzco jag ditt ljus vördar, från ditt perspektiv, i sin härlighet, jag slutligen Livets förståelse skördar.
Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.


Surya, förjaga alla extrema, Surya, söndra Ormens schema, Surya, ge mig balans, Surya, stäm mitt hjärta till sång och dans.8. Beloved Surya, shatter the energy veil and expose that war has no rational reason at the physical level. Since the cause of war is not found at the physical level, the way to remove war is not found at the physical level either.


8. Älskade Surya, skingra energislöjan och visa att krig inte har någon rationell orsak på den fysiska nivån. Eftersom krigets orsaker inte finns på den fysiska nivån, finns heller inte medlen att få bort krigen på den fysiska nivån.
Surya, show me God’s design, I see that God is all benign, you calm my feeling body’s storm, I know the God beyond all form.


Surya, visa mig Guds design, jag vet att Gud är i grunden god, du lugnar mina känslors storm, jag känner Guden bakom all form
Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.


Surya, förjaga alla extrema, Surya, söndra Ormens schema, Surya, ge mig balans, Surya, stäm mitt hjärta till sång och dans.
9. Beloved Surya, shatter the energy veil and expose that there is something we human beings can do to remove war from this planet. We can make the calls and transcend the consciousness so that the ascended masters get the authority to remove the forces that are creating war at the physical level.


9. Älskade Surya, skingra energislöjan och visa att det finns något att göra för oss människor för att få bort krigen från denna Planet. Vi kan göra vår åkallan och transcendera vårt medvetande så att de uppstigna mästarna får auktoritet att ta bort de krafter som leder till krig på den fysiska nivån.
Surya, I come from afar, and as you show me my home star, I see now my internal light, a star I am in my own right.


Surya, långa vägar har jag beträtt, och när du visar mig mitt hems stjärna, jag ser nu mitt eget inre ljus, en stjärna jag är, med all min rätt.
Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.


Surya, förjaga alla extrema, Surya, söndra Ormens schema,  Surya, ge mig balans, Surya, stäm mitt hjärta till sång och dans.Sealing


Försegling

In the name of the I AM THAT I AM, I accept that Archangel Michael, Astrea and Shiva form an impenetrable shield around myself and all constructive people, sealing us from all fear-based energies in all four octaves.   I accept that the Light of God is consuming and transforming all fear-based energies that make up the forces behind war!


I namn av JAG ÄR DET JAG ÄR, accepterar jag att Ärkeängel Mikael, Elohim Astrea och Shiva formar en ogenomtränglig sköld omkring mig själv och alla konstruktiva människor, som skyddar oss från alla rädslobaserade energier i alla fyra oktaver.  Jag accepterar att Guds Ljus utplånar och transformerar alla de rädslobaserade energier som bygger upp de krafter som leder till krig!

Översättning Per Johansson

 

 

Om Du behöver det gå tillbaka till boken
Hjälp de uppstigna mästarna stoppa krig 

 

Gå till nästa invokation i serien

Gå tillbaka till invokationslista

 

Senaste kommentaren

17.01 | 17:26

Hi Andras! You have to ask people under adressen: feedback@morepublish.com. Sincerely! Powel K.

17.01 | 17:16

AZ ÉNÜNK EREJE - heter boken på ungerska

24.12 | 07:34

Vad heter boken på ungerska ?

21.09 | 11:17

Hej Andrei, błöcker på engelska kan Du bestąlla här:

http://www.morepublish.com/

Hälsningar! Powel K.

Dela den här sidan