Invokation nr 3 - Väck människorna till behovet av domslut

Om Du hamnade på den här sidan först eller av misstag så rekommenderar vi att Du, efter att eventuellt ha bekantat Dig med dess innehåll, går ”tillbaka” till startsidan ("Hem") av denna site och börjar vandringen därifrån. 

6 | Awaken People to the Need for Judgment


6 | Väck människorna till behovet av domslut
In the name of the I AM THAT I AM, Jesus Christ, I call upon Mother Mary, Surya and Alpha to awaken people to the need for us to call forth the judgment of the demons and fallen beings who create war. Awaken people to the reality that we are spiritual beings and that we can co-create a new future by working with the ascended masters. I especially call for …


I namn av JAG ÄR DET JAG ÄR, Jesus Kristus, åkallar jag Moder Maria, Surya och Alfa att uppväcka människor till behovet av domslut mot de demoner och fallna varelser som orsakar krig.  Uppväck människor till verkligheten att vi är andliga varelser och att vi kan vara medskapare till en ny framtid genom att arbeta med de uppstigna mästarna. Jag vill göra särskild åkallan för ...
[Make your own calls here.]


[Gör din egen åkallan här.]
Part 1


Del 1

1 Beloved Surya, awaken people from the illusion of the us-versus-them mentality, created by the entities, demons and fallen beings in the three higher levels. Cut people free from the argumentation that seemingly justifies taking action against others based on separating humankind into easily-defined categories


1. Älskade Surya, väck människor ur illusionen av vi-kontra-dem-mentaliteten, som skapats av entiteter, demoner och fallna varelser i de tre högre oktaverna. Befria människor från den argumentation som synbarligen rättfärdigar åtgärder mot andra, baserad på idén att separera mänskligheten i lättdefinierade kategorier.
Surya, cosmic being bright, your balance is my pure delight, I am in orbit round God Star, in perfect unity we are.


Surya, kosmiska väsen seren, din balans är min glädje ren, i bana runt Guds Stjärna, vi är i perfekt enhets kärna.
Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.


Surya, förjaga alla extrema, Surya, söndra Ormens schema, Surya, ge mig balans, Surya, stäm mitt hjärta till sång och dans.
2. Beloved Surya, awaken people to the reality that when you have the us-versus-them mentality, you are not serving to actively remove war from this planet.


2. Älskade Surya, väck människor till verkligheten att när vi-kontra-dem-mentaliteten råder, tjänar vi inte effektivt syftet att få bort krig från denna Planet.
Surya, there is more to life, than human conflict, war and strife, your balance gives me inner peace,


Surya, det är mer i livet än mänsklig konflikt, krig och strid, I din balans jag finner inre ro, all yttre strid får nu frid
3. Beloved Surya, awaken people to the reality that war is the extreme outcome of a state of consciousness that divides reality into separate compartments. It defines a division between groups of people, applies a value judgment, saying one group is doing something wrong and the other group must stop this.


3. Älskade Surya, väck människor till verkligheten att krig är den extrema utkomsten av ett medvetandetillstånd som delar upp verkligheten i separata avdelningar. Den skapar en uppdelning mellan grupper av människor, applicerar ett värdeomdöme, säger att en grupp gör något fel och den andra gruppen måste stoppa det.
Surya, what a wondrous sight, from Sirius you send the light, of one mind, I call now to thee, for your apprentice I would be.


Surya, vilken förunderlig syn, från Sirius du utsänder det Enhetens ljus som skall bestå, jag nu åkallar dig, i din lära jag vill gå.
Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.


Surya, förjaga alla extrema, Surya, söndra Ormens schema, Surya, ge mig balans, Surya, stäm mitt hjärta till sång och dans.
4. Beloved Surya, awaken people to the reality that the duality consciousness always has two opposite polarities and uses this to create the idea that there is an epic struggle and that some people are on the wrong side of the struggle. Those who are on the right side must force others for a greater good.


4. Älskade Surya, väck människor till verkligheten att det dualistiska medvetandetillståndet alltid har två motsatta polariteter och använder detta till att skapa idén att det pågår ett episkt drama och att somliga människor är på fel sida i konflikten. De som är på rätt sida måste tvinga andra för allas bästa.
Surya, radiate your light, with balance you set all things right, consuming energetic dross, my letting go is not a loss.


Surya, ditt ljus emanera, som all oro balanserar. Lägre energier förjaga, att släppa taget är inte att förlora.
Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.


Surya, förjaga alla extrema, Surya, söndra Ormens schema, Surya, ge mig balans, Surya, stäm mitt hjärta till sång och dans.
5. Beloved Surya, awaken people from the illusion that we can kill other human beings without affecting ourselves, even the illusion that we are working for God’s cause by killing other human beings.


5. Älskade Surya, väck människor ur illusionen att vi kan döda andra mänskliga varelser utan att skada oss själva, och även illusionen att vi tjänar Guds syften genom att döda andra mänskliga varelser.
Surya, your light is alive, for inner balance I do strive, the alchemy is now begun, my heart transformed into a sun.


Surya, ditt ljus mig uppliva, mot balans jag strävar. Gudomlig alkemi nu begynna, då mitt hjärta till Kärlekens Sol transformerar.
Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.


Surya, förjaga alla extrema, Surya, söndra Ormens schema, Surya, ge mig balans, Surya, stäm mitt hjärta till sång och dans.
6. Beloved Surya, awaken people to the reality that all human beings came from the same source. All were originally created as pure and innocent beings. We were all given free will, and our present condition can be undone if we make choices that undo our previous choices.


6. Älskade Surya, väck människor till verkligheten att alla mänskliga varelser kom från samma källa. Alla skapades från början som rena och oskuldsfulla varelser. Vi gavs alla fri vilja och vårt nuvarande tillstånd kan göras ogjort om vi fattar beslut som upphäver tidigare /negativa/ beslut.
Surya, come enlighten me, duality you help me see, extremes they cannot pull me in, on Middle Way I always win.


Surya, kom och mig upplysa, låt mig se dualismens snara, extremer kan mig ej lura mer, Mittens väg segern min alltid är.
Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.


Surya, förjaga alla extrema, Surya, söndra Ormens schema, Surya, ge mig balans, Surya, stäm mitt hjärta till sång och dans.
7. Beloved Surya, awaken people to the reality that the entities and demons in the astral plane were not created as self-aware beings and they do not have the potential to choose. Such beings must be consumed, and the ascended masters are fully capable of doing this when we give them the authority.


7. Älskade Surya, väck människor till verkligheten att entiteterna och demonerna på det astrala planet inte var skapade som självmedvetna varelser och att de inte har potentialen att välja. Sådana varelser måste förtäras, och de uppstigna mästarna är fullt kapabla att göra det, när vi ger dem auktoritet.
Surya, in your cosmic sphere, with Cuzco I your light revere, from your perspective o so grand, life finally I understand.


Surya, i din kosmiska sfär, med Cuzco jag ditt ljus vördar, från ditt perspektiv, så vidsträckt, jag slutligen Livets förståelse skördar.
Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.


Surya, förjaga alla extrema, Surya, söndra Ormens schema, Surya, ge mig balans, Surya, stäm mitt hjärta till sång och dans.
8. Beloved Surya, awaken people to the reality that the level of consciousness of the people in physical embodiment determines what is allowed to exist in the emotional, mental and identity realms of earth.   If a critical mass of people in physical embodiment shift their consciousness upwards, the ascended masters gain the authority to clean out the demons who are below that level of consciousness.


8. Älskade Surya, väck människor till verkligheten att medvetandenivån hos fysiskt förkroppsligade människor bestämmer vad som tillåts existera på de andra oktaverna av emotion, tanke och identitet på Jorden. Om en tillräcklig mängd av människor skiftar sitt medvetande uppåt, ges de uppstigna mästarna auktoritet att rensa ut de demoner som befinner sig under denna nivå av medvetande.
Surya, show me God’s design, I see that God is all benign, you calm my feeling body’s storm, I know the God beyond all form.


Surya, visa mig Guds design, jag vet att Gud är i allt hjälpsam, du lugnar mina känslors storm, jag känner Guden bakom all form.
Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.


Surya, förjaga alla extrema, Surya, söndra Ormens schema, Surya, ge mig balans, Surya, stäm mitt hjärta till sång och dans.
9. Beloved Surya, awaken people to the reality that there is a limit to what we can do by invoking spiritual light. The entities, demons and fallen beings in the three higher octaves may not respond to the light, and thus we have the authority to actively call for their judgment.


9. Älskade Surya, väck människor till verkligheten att det finns en gräns för vad vi kan uppnå genom att åkalla andligt ljus. När entiteterna, demonerna och de fallna varelserna i de tre högre oktaverna ej längre reagerar på ljuset, har vi auktoritet att aktivt åkalla deras dom.
Surya, I come from afar, and as you show me my home star, I see now my internal light, a star I am in my own right.


Surya, långa vägar har jag beträtt, och när du visar mig mitt hems stjärna, jag ser nu mitt eget inre ljus, en stjärna jag är, med all min rätt.
Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.


Surya, förjaga alla extrema, Surya, söndra Ormens schema, Surya, ge mig balans, Surya, stäm mitt hjärta till sång och dans.Part 2


Del 2

1.           Beloved Alpha, awaken people to the reality that here has been a shift in the collective consciousness, meaning most people no longer see it as honorable to go to war and seek prestige by killing other people.


1. Älskade Alfa, väck människor till verkligheten att här har skett ett skifte i det kollektiva medvetandet, som betyder att de flesta människor ej längre ser det som ärofullt att gå ut i krig och söka prestige i att döda andra människor.
Beloved Alpha, God’s great plan, in Central Sun it all began, what wondrous vision of a world, the cosmic spheres were then unfurled.


Älskade Alfa, Guds stora plan, i Mittens Sol det tog sin ban, sådan underbar vision om världen anades, de kosmiska sfärerna sedan danades.
Beloved Alpha, in your light, I now see God with inner sight, as man I will no longer live, my life to God I fully give.


Älskade Alfa, i ditt ljus jag ser nu Gud i mitt inre hus, som mänska jag ej längre mening ser, mitt liv till Gud jag till fullo ger.
2. Beloved Alpha, awaken people to the reality of spiritual cycles. Help them see that we are now moving into a new cycle, which means we can call forth the judgment of Christ for the beings who will not make the shift in consciousness.


2. Älskade Alfa, väck människor till verkligheten av andliga cykler. Hjälp dem se att vi nu går in i en ny cykel, vilket gör att vi kan göra åkallan för Kristi dom över de varelser som inte vill höja sitt medvetande.
Beloved Alpha, serve the All, this is Creator’s timeless call, from out Creator’s perfect whole, sprang lifestreams with a sacred goal.


Älskade Alfa, tjäna allihop, det är Skaparens tidlösa rop, ut från Skaparens perfekta bål, kom livsandar med heligt mål.
Beloved Alpha, in your light, I now see God with inner sight, as man I will no longer live, my life to God I fully give.


Älskade Alfa, i ditt ljus jag ser nu Gud i mitt inre hus, som mänska jag ej längre mening ser, mitt liv till Gud jag till fullo ger.
3. Beloved Alpha, awaken people to the reality that the judgment of Christ is based on the consciousness of Oneness.  The Christ consciousness knows that all life is one, that human beings cannot be divided into separate compartments, that we cannot apply a value judgment saying some people are evil and deserve to be killed by the good.


3. Älskade Alfa, väck människor till verkligheten att Kristi dom baserar sig på medvetandet om att Allt är Ett.  Kristusmedvetandet vet att allt liv är ett, att mänskliga individer inte kan delas upp i separata avdelningar, att vi inte kan använda oss av ett värdeömdeöme som säger att somliga människor är onda och förtjänar att bli dödade av de goda.
Beloved Alpha, all was one, as we were sent from Central Sun, to you we shall in time return, for cosmic union we do yearn.


Älskade Alfa, allt var Ett, när vi Mittens Sol lämnade, till dig vi skall i tid återgå, för kosmisk union vi är ämnade.
Beloved Alpha, in your light, I now see God with inner sight, as man I will no longer live, my life to God I fully give.


Älskade Alfa, i ditt ljus jag ser nu Gud i mitt inre hus, som mänska jag ej längre mening ser, mitt liv till Gud jag till fullo ger.
4. Beloved Alpha, awaken people to the reality that to the Christ consciousness, all people are part of the one Body of God on earth.  What affects some human beings will affect the whole, and therefore, it will effect us as well.


4. Älskade Alfa, väck människor till verkligheten att inför Kristusmedvetandet är alla människor del av Guds Kropp på Jorden.  Vad som påverkar några människor påverkar alla och därför påverkar det också oss.
Beloved Alpha, I now see, you with Omega form the key, it was from your polarity, that I received identity.


Älskade Alfa, jag nu ser klart, att du med Omega bildar part, det var från er polaritet, jag fick identitet.
Beloved Alpha, in your light, I now see God with inner sight, as man I will no longer live, my life to God I fully give.


Älskade Alfa, i ditt ljus jag ser nu Gud i mitt inre hus, som mänska jag ej längre mening ser, mitt liv till Gud jag till fullo ger.
5. Beloved Alpha, awaken people to the reality that in the Christ consciousness there is no desire to destroy other people.  There is also no desire to punish other people because if we punish others, we are punishing ourselves.


5. Älskade Alfa, väck människor till verkligheten att i Kristusmedvetandet finns ingen önskan att förgöra andra människor.  Det finns heller ingen önskan att straffa andra människor, då vi straffar andra, straffar vi oss själva.
Beloved Alpha, cosmic gate, the nexus of your figure-eight, I sprang from Cosmic Cube so bright, I am at heart a spark of light.


Älskade Alfa, Kosmos' port, åttans skärningspunkt, jag sprang ur kosmiska brunnen i ett lyckorus, jag är i hjärtat en gnista av ljus.
Beloved Alpha, in your light, I now see God with inner sight, as man I will no longer live, my life to God I fully give.


Älskade Alfa, i ditt ljus jag ser nu Gud i mitt inre hus, som mänska jag ej längre mening ser, mitt liv till Gud jag till fullo ger.
6. Beloved Alpha, awaken people to the reality that the earth is going through an interim period between Pisces and Aquarius.   Humankind is meant to transcend the consciousness that generates war, the idea that the ends can justify the means and that it is justifiable to kill other people in order to achieve some abstract goal defined by an abstract idea.


6. Älskade Alfa, väck människor till verkligheten att Jorden nu går in i en övergångsperiod mellan Fiskarnas och Vattumannens tidsålder.  Mänskligheten förväntas nu transcendera det medvetandetillstånd som genererar krig, illusionen att ändamålet helgar medlen och att det är försvarbart att döda andra människor för att uppnå något abstrakt mål, som definierats av någon abstrakt idé.
Beloved Alpha, from your womb, I did descend to matter’s tomb, but buried I will be no more, my inner vision you restore.


Älskade Alfa, från ditt moderliv, jag nedsteg till materiens grav, men begraven jag ej blir, sedan min inre vision du mig gav.
Beloved Alpha, in your light, I now see God with inner sight, as man I will no longer live, my life to God I fully give.


Älskade Alfa, i ditt ljus jag ser nu Gud i mitt inre hus, som mänska jag ej längre mening ser, mitt liv till Gud jag till fullo ger.
7. Beloved Alpha, awaken people from the illusion that an abstract idea can justify the killing of a physical human being.  Help people see that if we do not transcend this consciousness, the wars will only continue to become more severe until we finally awaken.


7. Älskade Alfa, väck människor ur illusionen att en abstrakt idé kan rättfärdiga dödandet av en mänsklig varelse.  Hjälp människor se att om vi inte kommer över detta medvetande, kommer krigen bara att bli allt värre, tills vi slutligen vaknar.
Beloved Alpha, I now know, the love you did on me bestow, a co-creator, I will bring, the light to make all matter sing.


Älskade Alfa, nu jag vet, vilken kärlek du mig gett, som medskapare jag vill bringa, ljuset som materien betvingar.
Beloved Alpha, in your light, I now see God with inner sight, as man I will no longer live, my life to God I fully give.


Älskade Alfa, i ditt ljus jag ser nu Gud i mitt inre hus, som mänska jag ej längre mening ser, mitt liv till Gud jag till fullo ger.
8. Beloved Alpha, awaken people to the reality that when a planet moves into the transition phase, it becomes lawful for those who are in embodiment to call forth the judgment of human beings in embodiment and the non-material forces in the three other realms.


8. Älskade Alfa, väck människor till verkligheten att när en planet går in i sin övergångsfas, blir det berättigat för de förkroppsligade individerna att åkalla dom över såväl förkroppsligade varelser som icke-materiella varelser i de tre högre oktaverna.
Beloved Alpha, on this earth, a new age we are giving birth, for we are here to bring the love, that you are sending from Above.


Älskade Alfa, på denna jord, vi bringar en ny Tid, för vi uttalar kärlekens ord,  och nu Himlen tar vid.
Beloved Alpha, in your light, I now see God with inner sight, as man I will no longer live, my life to God I fully give.


Älskade Alfa, i ditt ljus jag ser nu Gud i mitt inre hus, som mänska jag ej längre mening ser, mitt liv till Gud jag till fullo ger.
9. Beloved Alpha, awaken people to the reality that by calling forth the judgment of Christ upon certain forces and human beings, they receive an extraordinary opportunity to choose between light and darkness.


9. Älskade Alfa, väck människor till verkligheten att genom åkallan av Kristi dom över vissa krafter och mänskliga varelser, erhåller de ett gyllene tillfälle att välja mellan ljus och mörker.
Beloved Alpha, you and me, we form a true polarity, as up Above, so here below, with life’s own river I do flow.


Älskade Alfa, vi har redan polaritet bildat, så sann, Som i himmelen, så här nedan, Livets egen flod jag fann.
Beloved Alpha, in your light, I now see God with inner sight, as man I will no longer live, my life to God I fully give.


Älskade Alfa, i ditt ljus jag ser nu Gud i mitt inre hus, som mänska jag ej längre mening ser, mitt liv till Gud jag till fullo ger.Part 3


Del 3

1. Beloved Surya, awaken the spiritual people to the opportunity to call for the judgment of Christ and the need to do so from a completely neutral state of mind.


1. Älskade Surya, väck människor till möjlighet att vi kan åkalla Kristi dom och att vi kan göra så från ett alldeles neutralt sinnestillstånd.
Surya, cosmic being bright, your balance is my pure delight, I am in orbit round God Star, in perfect unity we are.


Surya, kosmiska väsen seren, din balans är min glädje ren, i bana runt Guds Stjärna, vi är i perfekt enhets kärna.
Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.


Surya, förjaga alla extrema, Surya, söndra Ormens schema, Surya, ge mig balans, Surya, stäm mitt hjärta till sång och dans.
2. Beloved Surya, awaken the spiritual people to the awareness that the Christ consciousness wants to raise up all life.  We raise up other beings with free will by making it easier for them to choose the light over darkness. We show them the light!


2. Älskade Surya, väck människor till medvetandet att Kristusmedvetandet vill väcka upp allt liv. Vi upplyfter andra varelser med fri vilja genom att göra det enklare för dem att välja ljuset i stället för mörkret. Vi visar dem ljuset!
Surya, there is more to life, than human conflict, war and strife, your balance gives me inner peace, all outer conflicts do now cease.


Surya, det är mer i livet än mänsklig konflikt, krig och strid, I din balans jag finner inre ro, all yttre strid får nu frid.
Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.


Surya, förjaga alla extrema, Surya, söndra Ormens schema, Surya, ge mig balans, Surya, stäm mitt hjärta till sång och dans.
3. Beloved Surya, awaken the spiritual people to the reality that because a majority of the people have started to acknowledge the light, it is not within the Law of Free Will that a small minority can hold back the transition into the next spiritual cycle.   There comes a point where beings have to make a choice between the new and the old.


3. Älskade Surya, väck de andliga människorna till verkligheten att eftersom en majoritet av människor har börjat känna igen ljuset, ligger det inte längre inom Fria Viljans Lag att en minoritet skulle kunna hålla tillbaka övergången till nästa andliga cykel.  Det kommer till en punkt där varelser måste göra ett val mellan det nya och det gamla.
Surya, what a wondrous sight, from Sirius you send the light, of one mind, I now call to thee, for your apprentice I would be.


Surya, vilken förunderlig syn,  från Sirius du utsänder det Enhetens ljus som skall bestå, jag nu åkallar dig, i din lära jag vill gå.
Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.


Surya, förjaga alla extrema, Surya, söndra Ormens schema, Surya, ge mig balans, Surya, stäm mitt hjärta till sång och dans.
4. Beloved Surya, awaken the spiritual people to the awareness that the ascended masters have the authority to confront beings with the necessity to make a choice.  What we can do is to call upon the ascended masters to execute this judgment of Christ for both people in embodiment and beings in the three higher realms.


4. Älskade Surya, väck människor till medvetandet att de uppstigna mästarna har auktoritet att konfrontera varelser med nödvändigheten att göra ett val.  Vad vi kan göra är att åkalla de uppstigna mästarna att verkställa Kristi dom för såväl varelser i fysisk kropp, som varelser i de tre högre oktaverna.
Surya, radiate your light, with balance you set all things right, consuming energetic dross, my letting go is not a loss.


Surya, ditt ljus emanera, som all oro balanserar. Lägre energier förjaga, att släppa taget är inte att förlora.
Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.


Surya, förjaga alla extrema, Surya, söndra Ormens schema, Surya, ge mig balans, Surya, stäm mitt hjärta till sång och dans.
5. Beloved Surya, awaken the spiritual people to the absolute need to call forth the judgment of Christ for the beings in the astral plane who are mindlessly seeking to control human beings into going to war again and again.


5. Älskade Surya, väck människor till det absoluta behovet av att åkalla Kristi dom över de varelser på det astrala planet som besinningslöst försöker styra människor till att gå i krig, om och om igen.
Surya, your light is alive, for inner balance I do strive, the alchemy is now begun, my heart transformed into a sun.


Surya, ditt ljus mig uppliva, mot balans jag strävar. Gudomlig alkemi nu begynna, då mitt hjärta till Kärlekens Sol transformerar.
Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.


Surya, förjaga alla extrema, Surya, söndra Ormens schema, Surya, ge mig balans, Surya, stäm mitt hjärta till sång och dans.
6. Beloved Surya, awaken the spiritual people to the awareness that for some of the beings in the astral, mental and identity realms, the next logical step is the final judgment, leading to the second death in which all of the negative momentums of a lifestream are dissolved.


6. Älskade Surya, väck de andliga människorna till medvetandet att för somliga av varelserna i de tre högre oktaverna, är nästa logiska steg den slutliga domen, som leder till den andra döden i vilken alla negativa energier i en livsström upplöses.
Surya, come enlighten me, duality you help me see, extremes they cannot pull me in, on Middle Way I always win.


Surya, kom och mig upplysa, låt mig se dualismens snara, extremer kan mig ej lura mer, Mittens väg segern min alltid är.
Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.


Surya, förjaga alla extrema, Surya, söndra Ormens schema, Surya, ge mig balans, Surya, stäm mitt hjärta till sång och dans.
7. Beloved Surya, awaken the spiritual people to the awareness that free will can be taken into such extremes by one individual that it works against the forward progression and the choices of the whole.   There must be a certain balance, and the process defined by the ascended masters has proven itself on many different planets.


7. Älskade Surya, väck människor till medvetandet att fri vilja kan tas till sådana extremer av en individ, att den strävar emot framåtskridandet och valfriheten för alla.   Det måste råda en viss balans, och processen som definierats av de uppstigna mästarna har visat sig framgångsrik på många olika planeter.
Surya, in your cosmic sphere, with Cuzco I your light revere, from your perspective o so grand, life finally I understand.


Surya, i din kosmiska sfär, med Cuzco jag ditt ljus vördar, från ditt perspektiv, så vidsträckt, jag slutligen Livets förståelse skördar.
Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.


Surya, förjaga alla extrema, Surya, söndra Ormens schema, Surya, ge mig balans, Surya, stäm mitt hjärta till sång och dans.
8. Beloved Surya, awaken the spiritual people to the reality that God never created hell.  It was individual lifestreams with free will who created their own hell. They are deciding how hellish it has to become before they have had enough and turn around.


8. Älskade Surya, väck de andliga människorna till verkligheten att Gud aldrig skapade helvetet.  Det var individuella livsströmmar med fri vilja som skapade sina egna helveten. De bestämmer hur ”helvetiskt” det måste bli innan de har fått nog och vänder tillbaka.
Surya, show me God’s design, I see that God is all benign, you calm my feeling body’s storm, I know the God beyond all form.


Surya, visa mig Guds design, jag vet att Gud är i allt hjälpsam, du lugnar mina känslors storm, jag känner Guden bakom all form.
Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.


Surya, förjaga alla extrema, Surya, söndra Ormens schema, Surya, ge mig balans, Surya, stäm mitt hjärta till sång och dans.
9. Beloved Surya, awaken the spiritual people to the awareness that even though lifestreams are allowed to create their own hell, there is a limit to how far this can go for a given planet.   It is time for us to decide that the hell of war shall no longer be allowed on earth.


9. Älskade Surya, väck de andliga människorna till medvetandet att även om livsströmmar tillåts att skapa sina egna helveten, finns en gräns för hur långt det kan gå för en specifik planet.   Det är dags för oss att bestämma att krigets helvete inte längre ska vara tillåtet på Jorden.
Surya, I come from afar, and as you show me my home star, I see now my internal light, a star I am in my own right.


Surya, långa vägar har jag beträtt, och när du visar mig mitt hems stjärna, jag ser nu mitt eget inre ljus, en stjärna jag är, med all min rätt.
Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.


Surya, förjaga alla extrema, Surya, söndra Ormens schema, Surya, ge mig balans, Surya, stäm mitt hjärta till sång och dans.Part 4


Del 4

1. Beloved Alpha, I call forth the judgment of Christ upon all human beings in physical embodiment who believe in and act upon the concept that it is justifiable to kill a physical human being in order to defend or promote an abstract idea.


1. Älskade Alfa, jag åkallar Kristi dom over alla människor som tror på och agerar efter konceptet att det är berättigat att döda en annan människa för att försvara eller propagera för en abstrakt idé.
Beloved Alpha, God’s great plan, in Central Sun it all began, what wondrous vision of a world, the cosmic spheres were then unfurled.


Älskade Alfa, Guds stora plan, i Mittens Sol det tog sin ban, sådan underbar vision om världen anades, de kosmiska sfärerna sedan danades.
Beloved Alpha, in your light, I now see God with inner sight, as man I will no longer live, my life to God I fully give.


Älskade Alfa, i ditt ljus, jag ser nu Gud i mitt inre hus, som mänska jag ej längre mening ser, mitt liv till Gud jag till fullo ger.
2. Beloved Alpha, I call forth the judgment of Christ upon all entities, demons and fallen beings in the astral plane who are controlling the minds of human beings, seeking to make them kill others in order to defend or promote an abstract idea.


2. Älskade Alfa, jag åkallar Kristi dom over alla entiteter, demoner och fallna varelser på det astrala planet som kontrollerar människors sinnen, och försöker styra dem till att döda andra för att försvara eller propagera för en abstrakt idé.
Beloved Alpha, serve the All, this is Creator’s timeless call, from out Creator’s perfect whole, sprang lifestreams with a sacred goal.


Älskade Alfa, tjäna allihop, det är Skaparens tidlösa rop, ut från Skaparens perfekta bål, kom livsandar med heligt mål.
Beloved Alpha, in your light, I now see God with inner sight, as man I will no longer live, my life to God I fully give.


Älskade Alfa, i ditt ljus, jag ser nu Gud i mitt inre hus, som mänska jag ej längre mening ser, mitt liv till Gud jag till fullo ger.
3. Beloved Alpha, I call forth the judgment of Christ upon all entities, demons and fallen beings in the mental octave who are controlling the minds of human beings, seeking to make them kill others in order to defend or promote an abstract idea.


3. Älskade Alfa, jag åkallar Kristi dom över alla entiteter, demoner och fallna varelser i den mentala oktaven som kontrollerar människors sinnen och försöker styra dem till att döda andra för att försvara eller propagera för en abstrakt idé.
Beloved Alpha, all was one, as we were sent from Central Sun, to you we shall in time return, for cosmic union we do yearn.


Älskade Alfa, allt var Ett, när vi Mittens Sol lämnade, till dig vi skall i tid återgå, för kosmisk union vi är ämnade.
Beloved Alpha, in your light, I now see God with inner sight, as man I will no longer live, my life to God I fully give.


Älskade Alfa, i ditt ljus, jag ser nu Gud i mitt inre hus, som mänska jag ej längre mening ser, mitt liv till Gud jag till fullo ger.
4. Beloved Alpha, I call forth the judgment of Christ upon all entities, demons and fallen beings in the identity octave who are controlling the minds of human beings, seeking to make them kill others in order to defend or promote an abstract idea.


4. Älskade Alfa, jag åkallar Kristi dom över alla entiteter, demoner och fallna varelser i identitetsoktaven som kontrollerar människors sinnen och försöker styra dem till att döda andra för att försvara eller propagera för en abstrakt idé.
Beloved Alpha, I now see, you with Omega form the key, it was from your polarity, that I received identity.


Älskade Alfa, jag nu ser klart, att du med Omega bildar part, det var från er polaritet, jag fick identitet.
Beloved Alpha, in your light, I now see God with inner sight, as man I will no longer live, my life to God I fully give.


Älskade Alfa, i ditt ljus, jag ser nu Gud i mitt inre hus, som mänska jag ej längre mening ser, mitt liv till Gud jag till fullo ger.
5. Beloved Alpha, I call forth the judgment of Christ upon all beings in and out of embodiment who will not let go of this idea.  I call for them to be removed from all four octaves of planet earth so that their darkness can no longer weigh down the planet and form a magnetic pull on the human beings in embodiment.


5. Älskade Alfa, jag åkallar Kristi dom over alla varelser med eller utan fysisk kropp, som inte är villiga att släppa denna idé.  Jag åkallar att de må bli avlägsnade från alla fyra oktaverna på Jorden, så att deras mörker ej längre kan tynga ner Planeten och forma en magnetisk dragning på alla människor.
Beloved Alpha, cosmic gate, the nexus of your figure-eight, I sprang from Cosmic Cube so bright, I am at heart a spark of light.


Älskade Alfa, Kosmos' port, åttans skärningspunkt, jag sprang ur kosmiska brunnen i ett lyckorus, jag är i hjärtat en gnista av ljus.
Beloved Alpha, in your light, I now see God with inner sight, as man I will no longer live, my life to God I fully give.


Älskade Alfa, i ditt ljus, jag ser nu Gud i mitt inre hus, som mänska jag ej längre mening ser, mitt liv till Gud jag till fullo ger.
6. Beloved Alpha, I call forth the judgment of Christ upon all beings in the identity octave who are seeking to prove God wrong.


6. Älskade Alfa, jag åkallar Kristi dom över alla varelser i identitetsoktaven som försöker bevisa att Gud har fel.
Beloved Alpha, from your womb, I did descend to matter’s tomb, but buried I will be no more, my inner vision you restore.


Älskade Alfa, från ditt moderliv, jag nedsteg till materiens grav, men begraven jag ej blir, sedan min inre vision du mig gav.
Beloved Alpha, in your light, I now see God with inner sight, as man I will no longer live, my life to God I fully give.


Älskade Alfa, i ditt ljus, jag ser nu Gud i mitt inre hus, som mänska jag ej längre mening ser, mitt liv till Gud jag till fullo ger.
7. Beloved Alpha, I call forth the judgment of Christ upon all beings in the identity octave who are willing to kill physical human beings, and thereby deprive them of the opportunity to be in physical embodiment, because of their abstract idea.


7. Älskade Alfa, jag åkallar Kristi dom over alla varelser i identitetsoktaven som är villiga att döda människor och därigenom beröva dem möjlighet att vara i fysisk kropp, på grund av varelsernas abstrakta idé.
Beloved Alpha, I now know, the love you did on me bestow, a co-creator, I will bring, the light to make all matter sing.


Älskade Alfa, nu jag vet, vilken kärlek du mig gett, som medskapare jag vill bringa, ljuset som materien betvingar.
Beloved Alpha, in your light, I now see God with inner sight, as man I will no longer live, my life to God I fully give.


Älskade Alfa, i ditt ljus, jag ser nu Gud i mitt inre hus, som mänska jag ej längre mening ser, mitt liv till Gud jag till fullo ger.
8. Beloved Alpha, help all people rise above the consciousness of dividing humankind based on the us-versus-them mentality. Help all people rise above the dualistic extreme and find the balance of the Christ consciousness that knows all life is One.


8. Älskade Alfa, hjälp alla människor höja sig över det medvetande som delar upp mänskligheten enligt vi-kontra-dem-mentaliteten. Hjälp alla människor komma över de dualistiska extremerna och hitta balansen i Kristusmedvetandet som vet att allt liv är Ett.
Beloved Alpha, on this earth, a new age we are giving birth, for we are here to bring the love, that you are sending from Above.


Älskade Alfa, på denna jord, vi bringar en ny Tid, för vi uttalar kärlekens ord,  och nu Himlen tar vid.
Beloved Alpha, in your light, I now see God with inner sight, as man I will no longer live, my life to God I fully give.


Älskade Alfa, i ditt ljus, jag ser nu Gud i mitt inre hus, som mänska jag ej längre mening ser, mitt liv till Gud jag till fullo ger.
9. Beloved Alpha, help all people rise to the balanced awareness that the ends of furthering an idea can never justify the means of killing physical people.  Help people see that it is never justified to kill physical people because of an abstract idea.


9. Älskade Alfa, hjälp alla människor stiga upp till det balanserade medvetandet att målet att driva igenom en idé aldrig kan rättfärdiga medlet att döda människor.  Hjälp människor se att det aldrig är rättfärdigat att döda människor på grund av en abstrakt idé.
Beloved Alpha, you and me, we form a true polarity, as up Above, so here below, with life’s own river I do flow.


Älskade Alfa, vi har redan polaritet bildat, så sann, Som i himmelen, så här nedan, Livets egen flod jag fann.
Beloved Alpha, in your light, I now see God with inner sight, as man I will no longer live, my life to God I fully give.


Älskade Alfa, i ditt ljus, jag ser nu Gud i mitt inre hus, som mänska jag ej längre mening ser, mitt liv till Gud jag till fullo ger.Sealing


Försegling

In the name of the I AM THAT I AM, I accept that Archangel Michael, Astrea and Shiva form an impenetrable shield around myself and all constructive people, sealing us from all fear-based energies in all four octaves.  I accept that the Light of God is consuming and transforming all fear-based energies that make up the forces behind war!


I namn av JAG ÄR DET JAG ÄR, accepterar jag att Ärkeängel Mikael, Elohim Astrea och Shiva formar en ogenomtränglig sköld omkring mig själv och alla konstruktiva människor, som skyddar oss från alla rädslobaserade energier i alla fyra oktaver.  Jag accepterar att Guds Ljus utplånar och transformerar alla de rädslobaserade energier som bygger upp de krafter som leder till krig!

 

 

Översättning Per Johansson

 

Om Du behöver det gå tillbaka till boken
Hjälp de uppstigna mästarna stoppa krig 

 

Gå till nästa invokation i serien

Gå tillbaka till invokationslista

Senaste kommentaren

17.01 | 17:26

Hi Andras! You have to ask people under adressen: feedback@morepublish.com. Sincerely! Powel K.

17.01 | 17:16

AZ ÉNÜNK EREJE - heter boken på ungerska

24.12 | 07:34

Vad heter boken på ungerska ?

21.09 | 11:17

Hej Andrei, błöcker på engelska kan Du bestąlla här:

http://www.morepublish.com/

Hälsningar! Powel K.

Dela den här sidan