Invokation nr 1 - Väck människor till möjligheten att stoppa krig

Om Du hamnade på den här sidan först eller av misstag så rekommenderar vi att Du, efter att eventuellt ha bekantat Dig med dess innehåll, går ”tillbaka” till startsidan ("Hem") av denna site och börjar vandringen därifrån.

Chapter 2 | Awaken People to the Potential to Stop War

Kapitel 2 | Väck människor till möjligheten att stoppa krigIn the name of the I AM THAT I AM, Jesus Christ, I call upon Mother Mary and the Divine Director to awaken people from the illusion that war is too big of an issue for us to do anything about.   Awaken people to the reality that we are spiritual beings and that we can co-create a new future by working with the ascended masters. I especially call for …

I namn av JAG ÄR, DET JAG ÄR, Jesus Kristus, åkallar jag Moder Maria och den Himmelske Ledaren, att uppväcka människorna från illusionen att krig är ett för stort problem att göra något åt.    Väck människorna till verkligheten att vi är andliga varelser och att vi kan medskapa en ny framtid genom att arbeta med de uppstigna mästarna. Jag vill särskilt kalla till...[Make your own calls here.]

[Gör din egen åkallan här]Part 1

Del 1

Mother Mary, awaken people to the existence of the ascended masters. Awaken people to the Law of Free Will and that the ascended masters have the power to remove war, but that we who are in embodiment must give you the authority to do so.

1. Moder Maria, väck människorna inför existensen av de uppstigna mästarna. Väck människorna till Lagen om Fri Vilja och att de uppstigna mästarna har makten att undanröja krig, men att vi som är inkarnerade på Jorden måste ge er tillåtelse att göra så.O blessed Mary, Mother mine, there is no greater love than thine, as we are one in heart and mind, my place in hierarchy I find.

O saliga Maria, Moder min, ingen kärlek större finns, än din, då vi är ett i hjärta och sinne, min plats i himmelsk hierarki jag finner.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.2. Mother Mary, awaken people to the existence of a force that does not respect our free will but attempts to manipulate us into creating and sustaining war.

2. Moder Maria, väck människor till existensen av en kraft som inte respekterar vår fria vilja utan försöker manipulera oss till att skapa och upprätthålla krig.I came to earth from heaven sent, as I am in embodiment, I use Divine authority, commanding you to set earth free.

Från himlen till jorden jag kom, då jag är i min mänskliga form, Helig auktoritet jag bär, ber dig befria denna sfär.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.3. Mother Mary, awaken people from the tendency to reject, or be reluctant to look at, the existence of a dark force. Help people see that this is what keeps the dark force in power on earth.

3. Moder Maria, väck människor ur vanan att avfärda eller vara ovillig att se, existensen av en mörk kraft. Hjälp människor att se att detta är vad som håller mörka krafter vid makt på Jorden.I call now in God’s sacred name, for you to use your Mother Flame, to burn all fear-based energy, restoring sacred harmony.

Guds heliga namn befalla, din Moderslåga anamma, tills all rädsla brunnit har, harmonin på nytt du upptar.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.4. Mother Mary, awaken people to the fact that the only way to stop war is to allow the ascended masters to remove the dark force. Help people see that only those who are willing to take responsibility for themselves can bring about this shift.

4. Moder Maria, väck människor till faktum att det enda sättet att stoppa krig är att tillåta de uppstigna mästarna att ta bort den mörka kraften. Hjälp människor att se, att endast de som är villiga att ta ansvar för sig själva, kan bringa åstad denna förändring.Your sacred name I hereby praise, collective consciousness you raise, no more of fear and doubt and shame, consume it with your Mother Flame.

Ditt heliga namn jag härmed lovordar, kollektivt medvetande du befordrar, ej mer av tvivel, skam och räddhåga, förtär det i Modersflammans låga.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.5. Mother Mary, awaken people from the tendency to isolate themselves and from their unwillingness to look for a deeper, spiritual understanding of war. Help them see that focusing on the positive and sending out good vibrations is not enough to stop war.

5. Moder Maria, väck människor ur benägenheten att isolera sig själva och ur oviljan att söka den djupare, andliga förståelsen av krig. Hjälp dem se att enbart att fokusera på det positiva och sända ut goda energier, inte är tillräckligt för att stoppa krig.All darkness from the earth you purge, your light moves as a mighty surge, no force of darkness can now stop, the spiral that goes only up.

Allt mörker från Jorden töm, ditt Ljus går fram som en mäktig ström, mörkrets makter kan ej längre kriga, mot spiralen som bara uppåt kan stiga.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.6. Mother Mary, awaken people to the reality that we will not truly change the earth by only focusing on ourselves and raising our own consciousness. It is necessary to look beyond ourselves and take responsibility for the planet, for humanity as a whole.

6. Moder Maria, väck människor till verkligheten att vi inte uppnår sann förändring av världen enbart genom att fokusera på oss själva och höja vårt medvetande. Det är nödvändigt att se bortom oss själva och ta ansvar för vår planet, för mänskligheten som helhet.All elemental life you bless, removing from them man-made stress, the nature spirits are now free, outpicturing Divine decree.

Alla naturens andar under press, du välsignar, och helar från mänsklig stress, naturens ande nu är fri, att iscensätta Himmelsk regi.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.7. Mother Mary, awaken people to the realty that the energy vortexes that drive war are so powerful that even if all of the spiritual and religious people on earth raised their own consciousness, it would not be enough to consume these vortexes.

7. Moder Maria, väck människor till verkligheten att energivirvlarna som driver krig är så kraftiga, att även om alla andliga och religiösa människor på Jorden höjde sitt medvetande, skulle det inte räcka att upplösa dessa energivirvlar.I raise my voice and take my stand, a stop to war I do command, no more shall warring scar the earth, a golden age is given birth.

Jag höjer min röst och markerar, ett stopp för krig jag kommenderar, ej mer skall av krigande Jorden ödas, en Gyllene Era ska nu födas.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.8. Mother Mary, awaken people to the reality that only the power of the ascended masters can consume these vortexes. Only the ascended masters have that power.

8. Moder Maria, väck människorna till verkligheten att endast de uppstigna mästarnas kraft kan upplösa dessa energivirvlar. Endast de uppstigna mästarna har denna kraft.As Mother Earth is free at last, disasters belong to the past, your Mother Light is so intense, that matter is now far less dense.

När Moder Jord en gång är fri, katastrofernas tid är förbi, Din Moders Ljus är så intensivt, det gör materien långt mindre massiv.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.9. Mother Mary, awaken people to the reality that we alone cannot remove war from planet earth. Only by working with the ascended masters can war be removed.

9. Moder Maria, väck människorna till verkligheten att vi ensamma inte kan få bort krig på Jorden. Endast genom att arbeta med de uppstigna mästarna, kan krig elimineras.In Mother Light the earth is pure, the upward spiral will endure, prosperity is now the norm, God’s vision manifest as form.

I Moderns Ljus, Jorden ser sin rena källa, den uppgående spiralen ska nu gälla, blomstring är nu vår norm, Guds vision förverkligad, som form.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.

Part 2

Del 2

1. Divine Director, awaken people to the need for us to give the ascended masters the authority to act on earth. We do this only by understanding the dynamic of why war was created and how it can continue.

1. Gudomlige Ledsagare, väck människor till insikten att vi behöver ge de uppstigna mästarna rätt att agera på Jorden. Vi gör detta endast genom att förstå den dynamik som ligger bakom krig; hur de skapas och hur de fortsätter.Divine Director, I now see, the world is unreality, in my heart I now truly feel, the Spirit is all that is real.

Gudomlige Ledsagare, nu jag ser klart världens larm så skenbart Dock i mitt hjärtas rum jag känner Anden, evig och lugnDivine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.

Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se, Visionen fri, visionen klar Dig till guide jag alltid har2. Divine Director, awaken people from the illusion that they do not need to look at anything dark or evil. Help them see how to look at darkness without giving it power.

2. Gudomlige Ledsagare, väck människor ur illusionen att de inte behöver se på någonting mörkt eller ont. Hjälp dem se mörkret utan att ge mörkret kraft.Divine Director, vision give, in clarity I want to live, I now behold my plan Divine, the plan that is uniquely mine.

Gudomlige Ledsagare, min vision uppklara, i klarhet jag vill vara. En Plan nu jag ser, Gudomlig, den är för mig, personligDivine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.

Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Visionen fri, visionen klar Dig till guide jag alltid harDivine Director, awaken people from the tendency that they are willing to look at darkness but are then deceived into reacting with anger. Help them see that wanting to defeat the dark forces does give power to darkness.

3. Gudomlige Ledsagare, väck människor ur benägenheten att vara villiga att se mörkret, och sedan låta sig luras att reagera med vrede. Hjälp dem se att viljan att besegra mörka krafter, ger kraft åt det mörka.Divine Director, show in me, the ego games, and set me free, help me escape the ego’s cage, to help bring in the golden age.

Gudomlige Ledsagare, visa mitt egos spel, gör mig hel, hjälp loss från egots snara, så vi Gyllne Eran kan uppenbara.Divine Director, send the light,from blindness clear my inner sight,my vision free, my vision clear,your guidance is forever here.

Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Visionen fri, visionen klar Dig till guide jag alltid har4. Divine Director, awaken people to the Middle Way where you look at darkness with non-attachment. You look at darkness in order to make precise calls for the ascended masters to remove it.

4. Gudomlige Ledsagare, väck människorna till Medelvägen, där man kan se på mörkret utan att bli beroende. Du ser på mörkret för att ge lämplig åkallan till de uppstigna mästarna att ta bort mörkret.Divine Director, I’m with you, my vision one, no longer two, as karma’s veil you do disperse, I see a whole new universe.

Gudomlige Ledsagare, med dig jag gå, min vision är en, ej lägre två., när du karmans slöja förjagar, ett nytt universum oss behagar.Divine Director, send the light,from blindness clear my inner sight,my vision free, my vision clear,your guidance is forever here.

Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Visionen fri, visionen klar Dig till guide jag alltid har5. Divine Director, awaken people to the reality that we do not have to fight darkness. We allow the ascended masters to do the work based on your higher vision.

5. Gudomlige Ledsagare, väck människor till verkligheten att vi inte behöver bekämpa mörkret. Vi låter de uppstigna mästarna göra jobbet, baserat på er högre vision.Divine Director, I go up, electric light now fills my cup, consume in me all shadows old, bestow on me a vision bold.

Gudomlige Ledsagar, uppåt jag stiger, sprakande ljus mitt inre inviger, Utplåna i mig alla skuggor grå, låt mig en djärv vision få.Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.

Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Visionen fri, visionen klar Dig till guide jag alltid har6. Divine Director, awaken people from their fear of looking at the darkness on earth. Help them see that we will not truly improve things on earth without looking at and overcoming our own fear.

6. Gudomlige Ledsagare, väck människor ur deras rädsla att se mörkret på Jorden. Hjälp dem se att vi i sanning inte kommer att förbättra någonting utan att se på, och komma över, vår egen rädsla.Divine Director, heart of gold, my sacred labor I unfold, o blessed Guru, I now see, where my own plan is taking me.

Gudomlige Ledsagare, av guld ditt hjärta är, mitt heliga värv nu i blomstring är, O helgade Guru, klart för mig nu står, vart jag i min plan nu går.Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.

Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Visionen fri, visionen klar Dig till guide jag alltid har7. Divine Director, awaken people to their inner knowing, their inner ability to know and experience the reality of the spiritual realm, the ascended masters and why we are here on earth.

7. Gudomlige Ledsagare, väck människor till deras inre vetskap, till deras inre möjlighet att känna till, och uppleva verkligheten av den andliga världen, de uppstigna mästarna och orsaken till varför vi är här på Jorden.Divine Director, by your grace, in grander scheme I find my place, my individual flame I see, uniqueness God has given me.

Gudomlige Ledsagare, genom din nåd jag finner min plats, i det stora hela, Jag är ingen annan lik, Guds gåva är unikDivine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.

Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Visionen fri, visionen klar Dig till guide jag alltid har8. Divine Director, awaken people to the fact that we have been brought up in an environment that strongly discourages us from listening to and following our inner knowing, our intuitive sense of what is right and what is our goal in life.

8. Gudomlige Ledsagare, väck människor till det faktum att vi vuxit upp i en omgivning som starkt hindrar oss från att lyssna till och följa vår inre vetskap, vår intuitiva känsla av vad som är rätt, och vad som är vårt mål i livet.Divine Director, vision one, see that I AM God’s own Sun, with your direction so Divine, I am now letting my light shine.

Gudomlige Ledsagare, din vision är EN, ser mig som Guds egen son, i din ledning så Gudomlig, mitt ljus är personligt.Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.

Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Visionen fri, visionen klar Dig till guide jag alltid har9. Divine Director, awaken people from the forgetfulness that happens as we take embodiment. Help people see their reason for taking embodiment at this time.

9. Gudomlige Ledsagare, väck människor ur glömskan som kommer över oss när vi inkarnerar på Jorden. Hjälp människor se orsaken till varför de inkarnerat vid denna tid.Divine Director, what a gift, to be a part of Spirit’s lift, to raise mankind out of the night, to bask in Spirit’s loving sight.

Gudomlige Ledsagare, oh, gåvan, att av anden lyftas, därovan! att mänskan upp ur natten höjas, till att i Andens kärlek förnöjas.Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.

Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Visionen fri, visionen klar Dig till guide jag alltid har

Part 3

Del 3

1. Mother Mary, awaken people to the fact that the idea that one can be a spiritual person and make a contribution to improving the world without looking at anything negative or evil is a programming created by the dark forces in order to prevent the spiritual people from fulfilling their highest potential.

1. Moder Maria, väck människor till faktum att idén att man kan vara en andlig person och ge ett bidrag till världens förbättring, utan att se på någonting negativt eller ont, är en programmering skapad av de mörka krafterna för att förhindra de andliga människorna att förverkliga deras högsta potential.O blessed Mary, Mother mine, there is no greater love than thine, as we are one in heart and mind, my place in hierarchy I find.

O saliga Maria, Moder min, ingen kärlek större finns, än din, då vi är ett i hjärta och sinne, min plats i himmelsk hierarki jag finner.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.Mother Mary, awaken people to the reality that the dark forces do not want to lose the grip they have on humanity and this planet. Help people acknowledge this consciously.

2. Moder Maria, väck människor till verkligheten att de mörka krafterna inte vill förlora sitt grepp om mänskligheten och denna planet. Hjälp människor inse detta, medvetet.I came to earth from heaven sent, as I am in embodiment, I use Divine authority, commanding you to set earth free.

Från himlen till jorden jag kom, då jag är i min mänskliga form, Helig auktoritet jag bär, ber dig befria denna sfär.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.3. Mother Mary, awaken people to the reality that a phenomenon as senseless as war cannot be caused by sensible, rational reasons. War always involves an element of fanaticism that is not rational.

3. Moder Maria, väck människor till verkligheten att ett fenomen så meningslöst som krig, inte kan grundas i medvetna, rationella orsaker. Krig involverar alltid ett moment av fanatism, som inte är rationellt.I call now in God’s sacred name, for you to use your Mother Flame, to burn all fear-based energy, restoring sacred harmony.

Guds heliga namn befalla, din Moderslåga anamma, tills all rädsla brunnit har, harmonin på nytt du upptar.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.4. Mother Mary, awaken people to the reality that fanaticism allows people to compartmentalize their lives so they see no discrepancy between their normal beliefs and the act of killing others.

4. Moder Maria, väck människorna till verkligheten att fanatism tillåter folk att dela upp sina liv så att de inte ser några motsättningar mellan sina normala beteenden och handlingen att döda andra.Your sacred name I hereby praise, collective consciousness you raise, no more of fear and doubt and shame, consume it with your Mother Flame.

Ditt heliga namn jag härmed lovordar, kollektivt medvetande du befordrar, ej mer av tvivel, skam och räddhåga, förtär det i Modersflammans låga.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.5. Mother Mary, awaken people to the reality that the only way to explain this irrational fanaticism is the existence of a dark force, which has the ability to take over the minds of individual human beings, even groups of human beings.

5. Moder Maria, väck människorna till verkligheten att det enda sättet att förklara denna irrationella fanatism är existensen av en mörk kraft, som har förmågan att ta över människors sinnen, även grupper av människor.All darkness from the earth you purge, your light moves as a mighty surge, no force of darkness can now stop, the spiral that goes only up.

Allt mörker från Jorden töm, ditt Ljus går fram som en mäktig ström, mörkrets makter kan ej längre kriga, mot spiralen som bara uppåt kan stiga.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.6. Mother Mary, awaken people to the reality that only the existence of a dark force can explain the senselessness and irrationality of war. We can remove war only by looking at this force and making the calls for the ascended masters to deal with it.

6. Moder Maria, väck människorna till verkligheten att endast existensen av en mörk kraft kan förklara meningslösheten och irrationaliteten i krig. Vi kan få bort krigen endast genom att se på denna kraft och åkalla de uppstigna mästarna att hantera den.All elemental life you bless, removing from them man-made stress, the nature spirits are now free, outpicturing Divine decree.

Alla naturens andar under press, du välsignar, och helar från mänsklig stress, naturens ande nu är fri, att iscensätta Himmelsk regi.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.7. Mother Mary, awaken people to the reality that the only explanation for the fanatical killing on earth is that there is a dark force that overrides our free will and the deepest programming not to kill.

7. Moder Maria, väck människorna till verkligheten att den enda förklaringen till det fanatiska dödandet på Jorden, är att det finns en mörk kraft som tar över vår fria vilja och vår djupaste spärr mot att döda.I raise my voice and take my stand, a stop to war I do command, no more shall warring scar the earth, a golden age is given birth.

Jag höjer min röst och markerar, ett stopp för krig jag kommenderar, ej mer skall av krigande Jorden ödas, en Gyllene Era ska nu födas.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.8. Mother Mary, awaken people to the reality that the only way to stop war is to remove this force from the earth. We human beings have the authority to call for this and the ascended masters have the power to make it a reality.

8. Moder Maria, väck människorna till verkligheten att enda sättet att stoppa krig, är att få bort denna kraft från Jorden. Vi människor har rätt att göra åkallan för detta och de uppstigna mästarna har makten att sätta det i verket.As Mother Earth is free at last, disasters belong to the past, your Mother Light is so intense, that matter is now far less dense.

När Moder Jord en gång är fri, katastrofernas tid är förbi, Din Moders Ljus är så intensivt, det gör materien långt mindre massiv.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.9. Mother Mary, awaken people to the reality that by giving the ascended masters the authority and the energy to multiply, we together can remove war from the earth.

9. Moder Maria, väck människorna till verkligheten att vi – genom att ge de uppstigna mästarna rätt och energi att mångfaldigas – kan vi tillsammans få bort krig från Jorden.In Mother Light the earth is pure, the upward spiral will endure, prosperity is now the norm, God’s vision manifest as form.

I Moderns Ljus, Jorden ser sin rena källa, den uppgående spiralen ska nu gälla, blomstring är nu vår norm, Guds vision förverkligad, som form.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.

Part 4

Del 4

1. Divine Director, awaken people to the reality that change needs to happen and that change is not going to be brought about by people staying in fear where they think being loving and kind is enough. Neither is change going to happen by people staying in anger where they think they have to be judgmental of or fight dark forces.

1. Gudomlige Ledsagare, väck människorna till verkligheten att det krävs förändring, och att den förändringen inte kommer att ske genom människor som lever kvar i rädsla, där de tror att det är tillräckligt att vara älskvärd och vänlig. Ej heller kommer förändring att ske genom människor som lever kvar i vrede, där de tror att de måste vara fördömande mot eller kämpa mot mörka krafter.Divine Director, I now see, the world is unreality, in my heart I now truly feel, the Spirit is all that is real.

Gudomlige Ledsagare, nu jag ser klart världens larm så skenbart Dock i mitt hjärtas rum jag känner Anden, evig och lugnDivine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.

Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se, Visionen fri, visionen klar Dig till guide jag alltid har2. Divine Director, awaken people to the higher sense of responsibility where we realize that we do not have the power or the responsibility for fighting dark forces. Our responsibility is to educate ourselves to the existence of dark forces and then share this knowledge and make the calls to the masters.

2. Gudomlige Ledsagare, väck människorna till den högre meningen av ansvar, där vi inser att vi inte har makten eller ansvaret att bekämpa mörka krafter. Vårt ansvar är att utbilda oss själva om existensen av mörka krafter och sedan dela denna kunskap och göra åkallan till de uppstigna mästarna.Divine Director, vision give, in clarity I want to live, I now behold my plan Divine, the plan that is uniquely mine.

Gudomlige Ledsagare, min vision uppklara, i klarhet jag vill vara. En Plan nu jag ser, Gudomlig, den är för mig, personligDivine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.

Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Visionen fri, visionen klar Dig till guide jag alltid har3. Divine Director, awaken people to our reason for coming into embodiment, our true, non-attached desire to help raise this planet to a higher level. Help people transcend fear and anger.

3. Gudomlige Ledsagare, väck människorna till vår orsak till att inkarneras vid denna tid, vår sanna, otvungna drift att hjälpa planeten till en högre nivå. Hjälp människorna transcendera rädsla och vrede.Divine Director, show in me, the ego games, and set me free, help me escape the ego’s cage, to help bring in the golden age.

Gudomlige Ledsagare, visa mitt egos spel, gör mig hel, hjälp loss från egots snara, så vi Gyllne Eran kan uppenbara.Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.

Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Visionen fri, visionen klar Dig till guide jag alltid har4. Divine Director, awaken people to the fact that stopping war is not a goal in itself. The real, underlying dynamic is to raise people’s state of consciousness. War will not be removed from this earth until a critical mass of people have transcended the consciousness that made war possible.

4. Gudomlige Ledsagare, väck människorna till faktum att stoppa krig inte är ett mål i sig. Den riktiga, underliggande dynamiken är att höja människornas nivå av medvetande. Krig kommer inte att försvinna från planeten förrän en kritisk massa har transcenderat det medvetande som gjorde krig möjliga.Divine Director, I’m with you, my vision one, no longer two, as karma’s veil you do disperse, I see a whole new universe.

Gudomlige Ledsagare, med dig jag gå, min vision är en, ej lägre två., när du karmans slöja förjagar, ett nytt universum oss behagar.Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.

Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Visionen fri, visionen klar Dig till guide jag alltid har5. Divine Director, awaken people to the fact that as spiritual people, who have started to awaken from the collective state of mind, we have the right and the authority to call for the ascended masters to reduce the power of the dark forces.

5. Gudomlige Ledsagare, väck människorna till faktum att vi, såsom andliga människor som har börjat vakna upp från ett kollektivt sinnestillstånd, har rätten och auktoriteten att åkalla de uppstigna mästarna för att minska de mörka krafternas makt.Divine Director, I go up, electric light now fills my cup, consume in me all shadows old, bestow on me a vision bold.

Gudomlige Ledsagar, uppåt jag stiger, sprakande ljus mitt inre inviger, Utplåna i mig alla skuggor grå, låt mig en djärv vision få.Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.

Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Visionen fri, visionen klar Dig till guide jag alltid har6. Divine Director, awaken people to the reality that when they are no longer blinded by dark forces, people will have a real choice to abandon the consciousness of war. The ascended masters are not seeking to force people but to free their will so that they can freely make the choice to transcend the consciousness that makes war possible.

6. Gudomlige Ledsagare, väck människorna till verkligheten att när de ej längre är förblindade av de mörka krafterna, står de inför ett verkligt val att överge det medvetandetillstånd, som tillåter krig. De uppstigna mästarna försöker inte tvinga människor, utan att befria deras vilja så att de fritt kan göra valet att transcendera medvetandetillstånd som gör kriget möjligt.Divine Director, heart of gold, my sacred labor I unfold, o blessed Guru, I now see, where my own plan is taking me.

Gudomlige Ledsagare, av guld ditt hjärta är, mitt heliga värv nu i blomstring är, O helgade Guru, klart för mig nu står, vart jag i min plan nu går.Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.

Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Visionen fri, visionen klar Dig till guide jag alltid har7. Divine Director, awaken people to the reality that there is a realistic potential that war can be removed from this planet within the foreseeable future. Cosmic cycles are aligned so that this can be achieved.

7. Gudomlige Ledsagare, väck människorna till verkligheten att det finns en realistisk potential att krig kan försvinna från denna planet inom en förutsägbar framtid. Kosmiska cykler är i ett sådant läge, att detta kan uppnås.Divine Director, by your grace, in grander scheme I find my place, my individual flame I see, uniqueness God has given me.

Gudomlige Ledsagare, genom din nåd jag finner min plats, i det stora hela, Jag är ingen annan lik, Guds gåva är unikDivine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.

Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Visionen fri, visionen klar Dig till guide jag alltid har8. Divine Director, awaken people to the reality that war is not inevitable. We are not disempowered when we work with the ascended masters. By removing the power that the dark forces have over people, the people will awaken to the fact that they too are spiritual beings who have a higher goal and a higher vision of their lives.

8. Gudomlige Ledsagare, väck människorna till verkligheten att krig inte är oundvikliga. Vi är inte maktlösa när vi arbetar med de uppstigna mästarna. Genom att ta bort den makt som mörka krafter har över människor, kommer människor att vakna upp till det faktum att de också är andliga varelser som har ett högre mål och en högre vision för sina liv.Divine Director, vision one, I see that I AM God’s own Sun, with your direction so Divine, I am now letting my light shine.

Gudomlige Ledsagare, din vision är EN, ser mig som Guds egen son, i din ledning så Gudomlig, mitt ljus är personligt.Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.

Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Visionen fri, visionen klar Dig till guide jag alltid har9. Divine Director, awaken people to the reality that there is nothing that cannot be changed and overcome. There is nothing that is impossible because free will reigns supreme. When a critical mass of people transcend the level of consciousness that makes war seem desirable or inevitable, then the ascended masters can and will remove war from this planet.

9. Gudomlige Ledsagare, väck människorna till verkligheten att det inte finns något som inte kan förändras och övervinnas. Det finns ingenting som är omöjligt eftersom fri vilja alltjämt regerar. När en kritisk massa av människor transcenderar det medvetandetillstånd som får krig att framstå som fördelaktigt eller oundvikligt, kan de uppstigna mästarna ta bort krig från planeten, och de kommer att göra det.Divine Director, what a gift, to be a part of Spirit’s lift, to raise mankind out of the night, to bask in Spirit’s loving sight.

Gudomlige Ledsagare, oh, gåvan, att av anden lyftas, därovan! att mänskan upp ur natten höjas, till att i Andens kärlek förnöjas.Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.

Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Visionen fri, visionen klar Dig till guide jag alltid har

Sealing

Försegling

In the name of the I AM THAT I AM, I accept that Archangel Michael, Astrea and Shiva form an impenetrable shield around myself and all constructive people, sealing us from all fear-based energies in all four octaves.   I accept that the Light of God is consuming and transforming all fear-based energies that make up the forces behind war

I namn av JAG ÄR DET JAG ÄR, accepterar jag att Ärkeängel Mikael, Elohim Astrea och Shiva bildar en ogenomtränglig sköld runt mig och alla konstruktiva människor, och utestänger oss från alla rädslobaserade energier i alla fyra oktaver.   Jag accepterar att Guds Ljus utplånar och transformerar alla de rädslobaserade energier som utgör krafterna bakom krig.

 

Översättning Per Johansson

 

Om Du behöver det gå tillbaka till boken
Hjälp de uppstigna mästarna stoppa krig 

Gå till nästa invokation i serien

Gå tillbaka till invokationslista

Senaste kommentaren

17.01 | 17:26

Hi Andras! You have to ask people under adressen: feedback@morepublish.com. Sincerely! Powel K.

17.01 | 17:16

AZ ÉNÜNK EREJE - heter boken på ungerska

24.12 | 07:34

Vad heter boken på ungerska ?

21.09 | 11:17

Hej Andrei, błöcker på engelska kan Du bestąlla här:

http://www.morepublish.com/

Hälsningar! Powel K.

Dela den här sidan