Invokation nr 6 - Domslut över krig i profitsyfte

Om Du hamnade på den här sidan först eller av misstag så rekommenderar vi att Du, efter att eventuellt ha bekantat Dig med dess innehåll, går ”tillbaka” till startsidan ("Hem") av denna site och börjar vandringen därifrån.

12 | Judging War for Profit


12 | Domslut över krig i profitsyfte

In the name of the I AM THAT I AM, Jesus Christ, I call upon Mother Mary, Archangel Michael, the Divine Director and the seven Archangels to judge and remove all beings, in and out of embodiment, who promote war as a means to gain profit.  Awaken people to the reality that we are spiritual beings and that we can co-create a new future by working with the ascended masters. I especially call for …


I namn av JAG ÄR DET JAG ÄR, Jesus Kristus, åkallar jag Moder Maria, Ärkeängel Mikael, Den Gudomlige Ledsagaren och de sju Ärkeänglarna, att döma och bortvisa alla varelser, inom eller utom kroppslig form, som verkar för krig som ett medel för profit.  Väck människor till verkligheten att vi är andliga varelser och att vi kan medskapa en ny framtid genom samarbete med de uppstigna mästarna. Jag vill göra särskild åkallan för ...
[Make your own calls here.]


[Gör din egen åkallan här.]
Part 1


Del 1.

1. Archangel Michael, I call forth the judgment of Christ upon the people who are committing or planning war or aggression for material gain.


1. Ärkeängel Mikael, jag åkallar Kristi dom över de människor som verkställer eller planerar krig och aggression för materiell vinning.
Archangel Michael, light so blue, my heart has room for only you. My mind is one, no longer two, your love for me is ever true.


Ärkeängel Mikael, så blått ditt ljus, mitt hjärta har rum bara för dig. Mitt sinne är ett, ej längre två, din kärlek till mig, är för alltid sann
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.
2. Archangel Michael, I call forth the judgment of Christ upon the demons and fallen beings in the astral plane who are behind warfare for physical plunder. I command you to remove these beings from earth.


2. Ärkeängel Mikael, jag åkallar Kristi dom över de demoner och fallna varelser på det astrala planet som ligger bakom krigföring för fysisk plundring. Jag befaller dig att bortvisa dessa varelser från Jorden.
Archangel Michael, I will be, all one with your reality. No fear can hold me as I see, this world no power has o’er me.


Ärkeängel Mikael, jag vill vara ett med din verklighet. Ingen rädsla kan hålla mig kvar, då jag ser att världen ingen makt över mig har.
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.
3. Archangel Michael, I call forth the judgment of Christ upon the military-industrial complex and the corporations who make money on war.


3. Ärkeängel Mikael, jag åkallar Kristi dom över det militärindustriella komplexet och de bolag som tjänar pengar på krig.
Archangel Michael, hold me tight, shatter now the darkest night. Clear my chakras with your light, restore to me my inner sight.


Ärkeängel Mikael, håll mig stadigt, skingra nu den mörkaste natt. Rena mina chakran med ditt ljus, ge mig åter min inre syn.
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.
4. Archangel Michael, I call forth the judgment of Christ upon the defense industry. I call for the exposure of its political power through job creation, corruption or lobbying.


4. Ärkeängel Mikael, jag åkallar Kristi dom över försvarsindustrin. Blottställ dess politiska makt genom jobbskapande, korruption och lobbyverksamhet.
Archangel Michael, now I stand, with you the light I do command. My heart I ever will expand, till highest truth I understand.


Ärkeängel Mikael, nu jag stadigt står, med dig kommenderar jag ljuset. Mitt hjärta ska jag alltid expandera, tills jag den högsta sanningen förstår.
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.
5. Archangel Michael, I call forth the judgment of Christ upon upon the fallen beings and demons in the three higher octaves who are behind the defense industry. I command you to remove these beings from earth.


5. Ärkeängel Mikael, jag åkallar Kristi dom över de fallna varelserna och demonerna i de tre högre oktaverna som ligger bakom försvarsindustrin. Jag befaller dig att bortvisa dessa varelser från Jorden.
Archangel Michael, in my heart, from me you never will depart. Of Hierarchy I am a part, I now accept a fresh new start.


Ärkeängel Mikael i mitt hjärta, du kommer aldrig att mig lämna. I den himmelska hierarkin jag nu är part, jag accepterar nu en ren ny start.
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.
6. Archangel Michael, I call forth the judgment of Christ upon the war industry and its desire to increase its profits by making more war materials plus more sophisticated and expensive weapons.


6. Ärkeängel Mikael, jag åkallar Kristi dom över krigsindustrin och dess begär efter att öka sin profit genom att tillverka mer krigsmateriel, samt fler sofistikerade och dyra vapen.
Archangel Michael, sword of blue, all darkness you are cutting through. My Christhood I do now pursue, discernment shows me what is true.


Ärkeängel Mikael, så blått ditt svärd, allt mörker du genomskär. Kristi väg jag nu beträder, urskillning visar vad som sant är.
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.
7. Archangel Michael, I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings and demons in the three higher octaves who are behind the war industry and who induce the never-ending desire for greater profits. I command you to remove these beings from earth.


7. Ärkeängel Mikael, jag åkallar Kristi dom över de fallna varelserna och demonerna i de tre högre oktaverna som ligger bakom krigsindustrin och som genererar det oupphörliga begäret efter större profiter. Jag befaller dig att bortvisa dessa varelser från Jorden.
Archangel Michael, in your wings, I now let go of lesser things. God’s homing call in my heart rings, my heart with yours forever sings.


Ärkeängel Mikael, under dina vingar, små ting nu mig ej betvingar. Gud i mitt hjärta hem mig kallar, mitt hjärtas sång med din för evigt skallar.
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.
8. Archangel Michael, I call forth the judgment of Christ upon the military-industrial complex and the strategy of developing a seemingly ultimate weapon while hiding its counter measure.


8. Ärkeängel Mikael, jag åkallar Kristi dom över det militärindustriella komplexet och strategin att utveckla ett till synes fulländat vapen, medan man undanhåller dess motmedel.
Archangel Michael, take me home, in higher spheres I want to roam. I am reborn from cosmic foam, my life is now a sacred poem.


Ärkeängel Mikael, ta mig hem, i högre rymder jag vill vara. Jag återföds, ur kosmiskt skum, mitt liv är nu ett heligt poem.
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.
9. Archangel Michael, I call forth the judgment of Christ upon the war industry and its willingness to sell weapons to the highest bidder, even to sell the counter measure to one weapon to the opposing side in order to create or maintain an arms race.


9. Ärkeängel Mikael, jag åkallar Kristi dom över krigsindustrin och dess fallenhet att sälja vapen till högstbjudande och även att sälja ett vapens motmedel till den motsatta sidan, för att få till stånd en kapprustning.
Archangel Michael, light you are, shining like the bluest star. You are a cosmic avatar, with you I will go very far


Ärkeängel Mikael, ljus är ditt väsen, du skiner som den blåaste stjärnan. Du är en kosmisk avatar, med dig kan jag gå mycket långt.
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.Part 2


Del 2

1. Divine Director, I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings and demons in the three higher octaves who are behind the arms race and who seek to turn it into a never-ending quest for the ultimate weapon. I command you to remove these beings from earth.


1. Gudomlige Ledsagare, jag åkallar Kristi dom över de fallna varelserna och demonerna i de tre högre oktaverna, som ligger bakom kapprustningen och som söker göra den till ett oupphörligt sökande efter det ultimata vapnet. Jag befaller dig att bortvisa dessa varelser från Jorden.
Divine Director, I now see, the world is unreality, in my heart I now truly feel, the Spirit is all that is real.


Gudomlige Ledsagare, nu jag ser klart världens larm så skenbart Dock i mitt hjärtas rum jag känner Anden, evig och lugn
Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.


Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se, Visionen fri, visionen klar ig till guide jag alltid har.
2. Divine Director, I call forth the judgment of Christ upon all people who believe the economy depends on the war industry and that sufficient jobs cannot be created without it. Awaken people to the lie behind this belief.


2. Gudomlige Ledsagare, jag åkallar Kristi dom över alla människor som tror att ekonomin är beroende av krigsindustrin, och att tillräckligt många jobb ej kan skapas utan den. Uppväck människor att se lögnen bakom denna övertygelse.
Divine Director, vision give, in clarity I want to live, I now behold my plan Divine, the plan that is uniquely mine.


Gudomlige Ledsagare, min vision uppklara, i klarhet jag vill vara. En Plan nu jag ser, Gudomlig, den är för mig, personlig
Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.


Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se, Visionen fri, visionen klar ig till guide jag alltid har.
3. Divine Director, I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings and demons in the three higher octaves who are hiding the fact that the cosmic mirror returns whatever we send out multiplied. I command you to remove these beings from earth.


3. Gudomlige Ledsagare, jag åkallar Kristi dom över de fallna varelserna och demonerna i de tre högre oktaverna, som döljer faktum att den kosmiska spegeln returnerar vad än vi utsänder, mångfaldigat. Jag befaller dig att bortvisa dessa varelser från Jorden.
Divine Director, show in me, the ego games, and set me free, help me escape the ego’s cage, to help bring in the golden age.


Gudomlige Ledsagare, visa mitt egos spel, gör mig hel, hjälp loss från egots snara, så vi Gyllne Eran kan uppenbara.
Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.


Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se, Visionen fri, visionen klar ig till guide jag alltid har.
4. Divine Director, I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings and demons in the three higher octaves who are hiding the fact that an industry that has a positive purpose will increase the amount of wealth available. I command you to remove these beings from earth.


4. Gudomlige Ledsagare, jag åkallar Kristi dom över de fallna varelserna och demonerna i de tre högre oktaverna, som döljer faktum att en industri som har en positiv avsikt kommer att öka mängden tillgängligt välstånd. Jag befaller dig att bortvisa dessa varelser från Jorden.
Divine Director, I’m with you, my vision one, no longer two, as karma’s veil you do disperse, I see a whole new universe.


Gudomlige Ledsagare, med dig jag gå, min vision är en, ej lägre två., när du karmans slöja förjagar, ett nytt universum oss behagar.
Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.


Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se, Visionen fri, visionen klar ig till guide jag alltid har.
5. Divine Director, I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings and demons in the three higher octaves who are hiding the fact that the war industry is decreasing the total amount of wealth by generating a profit for a small elite. I command you to remove these beings from earth.


5. Gudomlige Ledsagare, jag åkallar Kristi dom över de fallna varelserna och demonerna i de tre högre oktaverna, som döljer faktum att krigsindustrin förminskar den totala mängden välstånd genom att generera en profit för en liten elit. Jag befaller dig att bortvisa dessa varelser från Jorden.
Divine Director, I go up, electric light now fills my cup, consume in me all shadows old, bestow on me a vision bold.


Gudomlige Ledsagar, uppåt jag stiger, sprakande ljus mitt inre inviger, Utplåna i mig alla skuggor grå, låt mig en djärv vision få.
Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.


Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se, Visionen fri, visionen klar ig till guide jag alltid har.
6. Divine Director, I call forth the judgment of Christ upon the politicians who believe that their nations or their states are dependent upon the military-industrial complex, the war industry. Awaken people to the lie behind this belief.


6. Gudomlige Ledsagare, jag åkallar Kristi dom över de politiker som tror att deras nationer eller stater är beroende av det militärindustriella komplexet, krigsindustrin. Uppväck människor att se lögnen bakom denna övertygelse.
Divine Director, heart of gold, my sacred labor I unfold, o blessed Guru, I now see, where my own plan is taking me.


Gudomlige Ledsagare, av guld ditt hjärta är, mitt heliga värv nu i blomstring är, O helgade Guru, klart för mig nu står, vart jag i min plan nu går.
Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.


Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se, Visionen fri, visionen klar ig till guide jag alltid har.
7. Divine Director, I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings and demons in the three higher octaves who will do anything in their power to prevent people from seeing the true cost of the war industry. I command you to remove these beings from earth.


7. Gudomlige Ledsagare, jag åkallar Kristi dom över de fallna varelserna och demonerna i de tre högre oktaverna, som gör allt som står i deras makt, för att undanhålla folket den sanna kostnaden för krigsindustrin. Jag befaller dig att bortvisa dessa varelser från Jorden.
Divine Director, by your grace, in grander scheme I find my place, my individual flame I see, uniqueness God has given me.


Gudomlige Ledsagare, genom din nåd jag finner min plats, i det stora hela, Jag är ingen annan lik, Guds gåva är unik.
Divine Director, send the light,from blindness clear my inner sight,my vision free, my vision clear,your guidance is forever here.


Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se, Visionen fri, visionen klar ig till guide jag alltid har.
8. Divine Director, awaken people to the fact that when industry is redirected at spending resources and ingenuity on producing something that is good for the whole, then the economy will create more jobs and more wealth than the military-industrial complex.


8. Gudomlige Ledsagare, uppväck människor till faktum att när industrin omdirigeras till att spendera resurser och kunnande på att producera något som gagnar helheten, så kommer ekonomin att skapa fler jobb och mer välstånd än det militärindustriella komplexet.
Divine Director, vision one, see that I AM God’s own Sun, with your direction so Divine, I am now letting my light shine.


Gudomlige Ledsagare, din vision är EN, ser mig som Guds egen son,  din ledning så Gudomlig, mitt ljus är personligt.
Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.


Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se, Visionen fri, visionen klar ig till guide jag alltid har.
9. Divine Director, I call for the exposure of the most subtle connections between money and war. I call for the judgment of Christ upon the fallen beings and demons in the three higher octaves and the human beings in embodiment who seek to hide these connections.


9. Gudomlige Ledsagare, jag gör åkallan för att de mest subtila kopplingarna mellan pengar och krig må avslöjas. Jag åkallar Kristi dom över de fallna varelserna och demonerna i de tre högre oktaverna och de människor som försöker dölja dessa kopplingar.
Divine Director, what a gift, to be a part of Spirit’s lift, to raise mankind out of the night, to bask in Spirit’s loving sight.


Gudomlige Ledsagare,vilken, gåva, att av anden lyftas, därovan! att mänskan upp ur natten höjas, till att i Andens kärlek förnöjas.
Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.


Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se, Visionen fri, visionen klar ig till guide jag alltid har.Part 3


Del 3

1. Mother Mary, awaken people to see the connection of how war has been used to justify a false monetary system and create greater and greater profits for a small elite.


1. Moder Maria, uppväck människor till att se kopplingen mellan hur krig har använts till att rättfärdiga ett falskt monetärt system, och hur allt större profit skapas för en liten elit.
O blessed Mary, Mother mine, there is no greater love than thine, as we are one in heart and mind, my place in Hierarchy I find.


O saliga Maria, Moder min, ingen kärlek större finns, än din, då vi är ett i hjärta och sinne, min plats i himmelsk hierarki jag finner.
O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.


O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.
2. Mother Mary, awaken people to the fact that in a false economy, one must create artificial spending, and war or the threat of war is the primary means for doing this.


2. Moder Maria, uppväck människor till faktum att i en falsk ekonomi måste man skapa en artificiell konsumtion, och krig - eller hot om krig – är det primära sättet att göra det på.
I came to earth from heaven sent, as I am in embodiment, I use Divine authority, commanding you to set earth free.


Från himlen till jorden jag kom, då jag är i min mänskliga form, Helig auktoritet jag bär, ber dig befria denna sfär.
O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.


O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.
3. Mother Mary, I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings and demons in the three higher octaves and the human beings in embodiment who are maintaining the false economy and its artificial spending justified by war. I command you to remove these beings from earth.


3. Moder Maria, jag åkallar Kristi dom över de fallna varelserna och demonerna i de tre högre oktaverna och de människor, som upprätthåller den falska ekonomin och dess artificiella konsumtion som rättfärdigas av krig. Jag befaller dig att bortvisa dessa varelser från Jorden.
I call now in God’s sacred name, for you to use your Mother Flame, to burn all fear-based energy, restoring sacred harmony.


Guds heliga namn befalla, din Moderslåga anamma, tills all rädsla brunnit har, harmonin på nytt du upptar.
O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.


O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.
4. Mother Mary, I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings and demons in the three higher octaves and the human beings in embodiment who are deliberately using war in order to force nations to spend more money than they have. I command you to remove these beings from earth.


4. Moder Maria, jag åkallar Kristi dom över de fallna varelserna och demonerna i de tre högre oktaverna, och de människor som medvetet använder krig för att tvinga nationer att spendera mer pengar än de har. Jag befaller dig att bortvisa dessa varelser från Jorden.
Your sacred name I hereby praise, collective consciousness you raise, no more of fear and doubt and shame, consume it with your Mother Flame.


Ditt heliga namn jag härmed lovordar, kollektivt medvetande du befordrar, ej mer av tvivel, skam och räddhåga, förtär det i Modersflammans låga.
O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.


O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.
5. Mother Mary, I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings in embodiment who are supplying the money and the weapons to one or both sides in order to make a profit on war. I command you to remove these beings from earth.


5. Moder Maria, jag åkallar Kristi dom over de fallna varelser i mänsklig kropp, som förser en eller bägge krigande sidor med pengarna och vapnen för att göra profit på krig. Jag befaller dig att bortvisa dessa varelser från Jorden.
All darkness from the earth you purge, your light moves as a mighty surge, no force of darkness can now stop, the spiral that goes only up.


Allt mörker från Jorden töm, ditt Ljus går fram som en mäktig ström, mörkrets makter kan ej längre kriga, mot spiralen som bara uppåt kan stiga.
O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.


O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.
6. Mother Mary, I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings and demons in the three higher octaves and the human beings in embodiment who are deliberately creating war in order to force nations to use their weapons and buy more. I command you to remove these beings from earth.


6. Moder Maria, jag åkallar Kristi dom över de fallna varelserna och demonerna i de tre högre oktaverna, och de människor som medvetet skapar krig för att tvinga nationer att bruka sina vapen och köpa fler. Jag befaller dig att bortvisa dessa varelser från Jorden.
All elemental life you bless, removing from them man-made stress, the nature spirits are now free, outpicturing Divine decree.


Alla naturens andar under press, du välsignar, och helar från mänsklig stress, naturens ande nu är fri, att iscensätta Himmelsk regi.
O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.


O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.
7. Mother Mary, I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings and demons in the three higher octaves and the human beings in embodiment who have turned war into the greatest money-making machine. I command you to remove these beings from earth.


7. Moder Maria, jag åkallar Kristi dom över de fallna varelserna och demonerna i de tre högre oktaverna och de människor, som har gjort krigen till den största pengaskapande maskinen. Jag befaller dig att bortvisa dessa varelser från Jorden.
I raise my voice and take my stand, a stop to war I do command, no more shall warring scar the earth, a golden age is given birth.


Jag höjer min röst och markerar, ett stopp för krig jag kommenderar, ej mer skall av krigande Jorden ödas, en Gyllene Era ska nu födas.
O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.


O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.
8. Mother Mary, I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings and demons in the three higher octaves and the human beings in embodiment who are behind the creation of the false money system. I command you to remove these beings from earth.


8. Moder Maria, jag åkallar Kristi dom över de fallna varelserna och demonerna i de tre högre oktaverna och de människor, som ligger bakom skapelsen av det falska pengasystemet. Jag befaller dig att bortvisa dessa varelser från Jorden.
As Mother Earth is free at last, disasters belong to the past, your Mother Light is so intense, that matter is now far less dense.


När Moder Jord en gång är fri, katastrofernas tid är förbi, Din Moders Ljus är så intensivt, det gör materien långt mindre massiv.
O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.


O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.
9. Mother Mary, I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings and demons in the three higher octaves and the human beings in embodiment who are behind the use of war as a way to manipulate the money system. I command you to remove these beings from earth.


9. Moder Maria, jag åkallar Kristi dom över de fallna varelserna och demonerna i de tre högre oktaverna och de människor, som ligger bakom användningen av krig som ett medel att manipulera pengasystemet. Jag befaller dig att bortvisa dessa varelser från Jorden.
In Mother Light the earth is pure, the upward spiral will endure, prosperity is now the norm, God’s vision manifest as form.


I Moderns Ljus, Jorden ser sin rena källa, den uppgående spiralen ska nu gälla, blomstring är nu vår norm, Guds vision förverkligad, som form.
O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.


O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.Part 4


Del 4

1. I call to the seven Archangels to remove the people from embodiment who will not give up the manipulation of the money system.


1. Jag åkallar de sju Ärkeänglarna att bortvisa de människor från fysiskt förkroppsligande, som inte vill ge upp manipuleringen av pengasystemet.
Archangel Michael, light so blue, my heart has room for only you. My mind is one, no longer two, your love for me is ever true.


Ärkeängel Mikael, så blått ditt ljus, mitt hjärta har rum bara för dig. Mitt sinne är ett, ej längre två, din kärlek till mig, är för alltid sann
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.
2. I call to the seven Archangels to remove the people from embodiment who are using war to manipulate the money system.


2. Jag åkallar de sju Ärkeänglarna att bortvisa de människor från fysiskt förkroppsligande, som använder krig för manipulering av pengasystemet.
Archangel Michael, I will be, all one with your reality. No fear can hold me as I see, this world no power has o’er me.


Ärkeängel Mikael, jag vill vara ett med din verklighet. Ingen rädsla kan hålla mig kvar, då jag ser att världen ingen makt över mig har.
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.
3. I call to the seven Archangels to remove the beings in the astral plane who want to escalate war so they can steal people’s energy.


3. Jag åkallar de sju Ärkeänglarna att bortvisa de varelser på det astrala planet, som vill eskalera krig för att stjäla människornas energi.
Archangel Michael, hold me tight, shatter now the darkest night. Clear my chakras with your light, restore to me my inner sight.


Ärkeängel Mikael, håll mig stadigt, skingra nu den mörkaste natt. Rena mina chakran med ditt ljus, ge mig åter min inre syn.
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.
4. I call to the seven Archangels to remove the beings in the astral plane who want to escalate the debt economy so they can enslave more and more people under this burden of debt and thereby steal their energy.


4. Jag åkallar de sju Ärkeänglarna att bortvisa de varelser på det astrala planet, som vill eskalera skuldekonomin, så att de kan förslava allt fler människor under denna skuldbörda och därigenom stjäla deras energi.
Archangel Michael, now I stand, with you the light I do command. My heart I ever will expand, till highest truth I understand.


Ärkeängel Mikael, nu jag stadigt står, med dig kommenderar jag ljuset. Mitt hjärta ska jag alltid expandera, tills jag den högsta sanningen förstår.
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.
5. I call to the seven Archangels to remove the beings in the mental realm who are fueling war by providing the justification for war and for the current economy.


5. Jag åkallar de sju Ärkeänglarna att bortvisa de varelser i den mentala oktaven, som underblåser krig genom att tillhandahålla rättfärdiganden för krigen och för den rådande ekonomin.
Archangel Michael, in my heart, from me you never will depart. Of Hierarchy I am a part, I now accept a fresh new start.


Ärkeängel Mikael i mitt hjärta, du kommer aldrig att mig lämna. I den himmelska hierarkin jag nu är part, jag accepterar nu en ren ny start.
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.
6. I call to the seven Archangels to remove the beings in the mental realm who are using their intellectual capability to explain why the economy is the way it is, why it has to be the way it is and how it can be made to function even though it cannot function.


6. Jag åkallar de sju Ärkeänglarna att bortvisa de varelser i den mentala oktaven, som använder sin intellektuella förmåga att förklara varför ekonomin är som den är, varför den måste vara som den är, och hur den kan fås att fungera, fastän den inte kan fungera.
Archangel Michael, sword of blue, all darkness you are cutting through. My Christhood I do now pursue, discernment shows me what is true.


Ärkeängel Mikael, så blått ditt svärd, allt mörker du genomskär. Kristi väg jag nu beträder, urskillning visar vad som sant är.
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.
7. I call to the seven Archangels to remove the beings in the identity realm who have a deeper agenda of using money to enslave people and using war to cause them to destroy themselves in order to prove God wrong.


7. Jag åkallar de sju Ärkeänglarna att bortvisa de varelser i identitetsoktaven, som har en djupare agenda att använda pengar till att förslava människor och använda krig för att förstöra sig själva, för att bevisa att Gud har fel.
Archangel Michael, in your wings, I now let go of lesser things. God’s homing call in my heart rings, my heart with yours forever sings.


Ärkeängel Mikael, under dina vingar, små ting nu mig ej betvingar. Gud i mitt hjärta hem mig kallar, mitt hjärtas sång med din för evigt skallar.
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.
8. I call to the seven Archangels to awaken all people from hopelessness and the sense of being powerless. Awaken people to the reality that when we work with the ascended masters, there is indeed something we can do.


8. Jag åkallar de sju Ärkeänglarna att uppväcka alla människor från hopplöshet och känslan av att vara maktlösa. Uppväck människor till verkligheten att när vi samarbetar med de uppstigna mästarna, är det verkligen något vi kan göra.
Archangel Michael, take me home, in higher spheres I want to roam. I am reborn from cosmic foam, my life is now a sacred poem.


Ärkeängel Mikael, ta mig hem, i högre rymder jag vill vara. Jag återföds, ur kosmiskt skum, mitt liv är nu ett heligt poem.
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.
9. I call to the seven Archangels to awaken the people who have embodied at this time in order to be part of the upward movement that will take earth away from the control of the fallen beings.  Awaken people to their potential to activate the Law of the Multiplied Return by working with the ascended masters.


9. Jag åkallar de sju Ärkeänglarna att uppväcka de människor som inträtt i fysisk kropp i denna tid för att vara del i den uppåtriktade rörelse, som kommer att ta Jorden bortom de fallna varelsernas kontroll.  Uppväck människor till deras potential att tillämpa Lagen om Mångfaldigat Respons, genom att samarbeta med de uppstigna mästarna.
Archangel Michael, light you are, shining like the bluest star. You are a cosmic avatar, with you I will go very far


Ärkeängel Mikael, ljus är ditt väsen, du skiner som den blåaste stjärnan. Du är en kosmisk avatar, med dig kan jag gå mycket långt.
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.
Sealing


Försegling

In the name of the I AM THAT I AM, I accept that Archangel Michael, Astrea and Shiva form an impenetrable shield around myself and all constructive people, sealing us from all fear-based energies in all four octaves.  I accept that the Light of God is consuming and transforming all fear-based energies that make up the forces behind war!


I namn av JAG ÄR DET JAG ÄR, accepterar jag att Ärkeängel Mikael, Elohim Astrea och Shiva formar en ogenomtränglig sköld omkring mig själv och alla konstruktiva människor, som skyddar oss från alla rädslobaserade energier i alla fyra oktaver.  Jag accepterar att Guds Ljus utplånar och transformerar alla de rädslobaserade energier som bygger upp de krafter som leder till krig!

 Översättning: Per Johansson

Om Du behöver det gå tillbaka till boken
Hjälp de uppstigna mästarna stoppa krig 

Senaste kommentaren

17.01 | 17:26

Hi Andras! You have to ask people under adressen: feedback@morepublish.com. Sincerely! Powel K.

17.01 | 17:16

AZ ÉNÜNK EREJE - heter boken på ungerska

24.12 | 07:34

Vad heter boken på ungerska ?

21.09 | 11:17

Hej Andrei, błöcker på engelska kan Du bestąlla här:

http://www.morepublish.com/

Hälsningar! Powel K.

Dela den här sidan