”Hur du kan hjälpa till att förändra världen” - bokens sammanfattning

baserad på dess invokationer

 Om Du hamnade på den här sidan först eller av misstag så rekommenderar vi att Du, efter att eventuellt ha bekantat Dig med dess innehåll, går ”tillbaka” till startsidan ("Hem") av denna site och börjar vandringen därifrån.

 

Då behovet av förändringar i världen är så akut och denna bok Hur Du kan hjälpa till att förändra världen är enormt viktig, har vi, för att entusiasmera våra besökare till gemensamt aktivt agerande, skapat denna detaljerade sammanfattning.  

…jag åkallar ... att ta kommandot över den fysiska oktaven på Jorden och rena den från alla rädslobaserade energier, enligt Kristi vision. Jag åkallar ... att genomströmma den fysiska oktaven med Moderns Flamma och förtära allt som är icke-kärlek. Jag åkallar ... att genomströmma Jorden med en oemotståndlig flodvåg av den Violetta Flamman, för att transformera alla rädslobaserade energier. 

Åkalla Ljus till den fysiska oktaven

Del 1

... förtär alla rädslobaserade energier:

 som skapar nedåtgående spiraler av konflikt mellan olika grupper av människor, även hela nationer.

... som blockerar kommunikation, förståelse och ömsesidig respekt mellan människor.

... som skapar nedåtgående spiraler av krig. Förtär alla energetiska minnen av gångna krig.

... som tillåter en liten elit att missbruka makt och att kontrollera befolkningen. Exponera denna maktelit, och gör dess manipulation synlig för alla.

... som tillåter en liten elit att manipulera ekonomierna och pengasystemen på nationell och global nivå.

... som tillåter en liten elit att hålla majoriteten av världens befolkning på en levnadsstandard under fattigdomsgränsen.

... som tillåter en liten elit att använda både vetenskaplig materialism och religion för att hålla människorna okunniga om den spirituella dynamiken på jorden.

Del 2

... utplåna alla rädslobaserade energier i de nedåtgående spiralerna som orsakar obalans i den fysiska planeten:

som leder till jordbävningar.

... som leder till vulkanutbrott.

... som leder till extrema väderleksmönster

... som leder till brist på naturtillgångar.

... som leder till människors förkortade livslängd.

... som leder till katastrofer, som förhindrar människor att uppfylla sin Gudomliga plan.

... som orsakar obalans i den fysiska planeten, som ett resultat av miljöförstöring.

... som orsakar obalans i den fysiska planeten, som resultat av maktelitens begär efter profit till varje pris.

... som resultat av människornas okunnighet om hur Jorden svarar på vårt medvetande.

Del 3

... sänd Modersflamman att utplåna de rädslobaserade energier som hindrar människor att förstå:

att allting på Jorden är skapat av medvetande och svarar på vårt medvetande.

... att vi kollektivt har skapat alla de begränsningar vi ser på Planeten, och att bara vi kan återställa dem.

... att Jorden har bebotts under mycket lång tid och att mänskligheten har genererat enorma mängder rädslobaserade energispiraler.

... att vi förletts till dessa handlingar av en liten maktelit som vill kontrollera oss i själviska syften.

... att vi har rätt att stå upp emot denna maktelit och kräva att de bortförs från Jorden av de uppstigna mästarna.

... att vi måste ta ansvar för vår Planet och jobba med de uppstigna mästarna för att undgå maktelitens kontroll.

... att de uppstigna mästarna har en plan att få bort krig, sjukdom och fattigdom från denna planet.

... sänd Modersflamman att utplåna de rädslobaserade energier som hindrar människor att förstå:

att Jorden har potential att ge oss långt mer överflöd än vad som är uppenbart för oss just nu.

... att vi kan manifestera överflödande liv på Jorden endast genom att acceptera vår roll som /Guds/ medskapare.

 Del 4

... sänd flodvågor av Violett Flamma att utplåna den karmiska sårbarheten hos mig själv och alla konstruktiva människor för all slags fysisk olycka, i synnerhet /för/ så kallade naturkatastrofer.

... sänd flodvågor av Violett Flamma att utplåna den karmiska sårbarheten hos mig själv och alla konstruktiva människor för all slags fysisk olycka, i synnerhet:

våld och kriminalitet.

... konflikt och krig.

... sjukdom.

... för fattigdom och andra finansiella bördor.

... från att se sin Gudomliga plan och acceptera sin potential att bringa positiv förändring.

... sänd flodvågor av Violett Flamma att transformera all rädslobaserad energi.

som blockerar vägen för nya politiska idéer och teknologier som kan utradera fattigdom och sjukdom som förhindrar:

... konstruktiva människor att se matriserna för din Gyllene Era, och deras personliga roll i att förverkliga den.

... ett storskaligt andligt uppvaknande som får miljoner människor att erkänna de uppstigna mästarna och använda deras läror för att förändra världen.

16 | Åkalla Ljus till den emotionella oktaven

… jag åkallar ... att ta kommando över den emotionella oktaven på Jorden och utplåna alla rädslobaserade energispiraler enligt Kristi vision. Jag åkallar ... att hela de emotionella såren hos alla konstruktiva människor. Jag åkallar ... att rena den emotionella oktaven med en oemotståndlig ström av Violetta Flamman för att transformera alla energier som blockerar flödet av kreativ energi genom den emotionella oktaven.

Del 1

... använd din outsinliga Heliga Eld att förtära alla rädslobaserade energier:

som blockerar den gudomliga planen för mig själv och alla konstruktiva människor.

... som oroar de emotionella oktaverna hos mig själv och alla konstruktiva människor, till hinder för kontroll över våra emotionella reaktioner.

... som blockerar fritt flöde av kreativ energi genom de emotionella oktaverna hos mig själv och alla konstruktiva människor.

... befria mig och alla konstruktiva människor: 

från de emotionella bindningar som gör oss benägna att bli överväldigade av de planetära spiralerna av rädslobaserad emotionell energi. 

... från de emotionella ärr, som gör oss sårbara för att manipuleras av makteliten och de mörka krafterna bakom dem. 

... från den grundläggande fruktan som gör oss rädda att ta ställning mot makteliten och kräva förändring på denna planet. 

... från de emotionella ärr, som skapar sådan obalans att vi inte kan fullfölja vår Gudomliga plan. 

... från den emotionella energi som gör oss så fångade i personliga konflikter att vi inte kan fullfölja vår Gudomliga plan. 

... från den emotionella fällan att känna sig ovärdig uppgiften att bringa en Gyllene Era till Jorden. 

Del 2 

... utplåna de spiraler av rädslobaserade energier, den maktelit och de mörka krafter som försöker hindra oss: 

att göra skillnad genom att involvera oss i ändlösa spiraler av konflikt och krig. 

... att göra skillnad genom att hålla oss okunniga om sin egen existens och existensen av de uppstigna mästarna. 

... att göra skillnad genom att hålla oss fångna i fattigdom eller i ävlan efter materiella ägodelar. 

... att göra skillnad genom att hålla oss fångna i fysiska och emotionella sjukdomar. 

... att göra skillnad genom att hålla oss fångna i känslan av underlägsenhet, och att vi är ovärdiga att sträva mot dominans på Jorden. 

... att göra skillnad genom att blockera vårt medvetande om hur vi har medskapat de begränsningar vi står inför. 

... att göra skillnad genom att få oss att tro att vi inte har ansvaret eller förmågan att förändra världen. 

... att göra skillnad genom att anklaga Gud för rådande omständigheter. 

... att göra skillnad genom att hålla oss fokuserade på den materiella sidan av livet. 

Del 3 

... sänd Modersflamman in i energivirvlarna i den kollektiva emotionella kroppen, som får människor att fångas i illusionen 

att ’ändamålet helgar medlen’ och att en giltig orsak kan rättfärdiga våld. 

... att den enda vägen till fred är att döda de människor som inte underkastar sig din kontroll. 

... att tillgången på resurser och rikedomar är begränsade. 

... att enda sättet att få vad man vill ha, är att ta det från andra, med tvång. 

... att användandet av våld är oundvikligt eller rättfärdigat. 

... att vi måste tvinga Moder Jord att ge oss vad vi behöver. 

... att Moder Jord är omedveten och inte svarar på vårt medvetande. 

... se att Moder Jord lika gärna kan förverkliga det ymniga livet, som det rådande tillståndet av begränsningar. 

... att se att Moder Jord bara kan förverkliga vad vi projicerar på Henne, genom våra individuella sinnen och det kollektiva medvetandet. 

Del 4 

... sänd flodvågor av den Violetta Flamman: 

att transformera de rädslobaserade energierna som förorenar de högre nivåerna av den emotionella oktaven: 

... att öppna det fulla flödet av kreativa energier genom den emotionella oktaven. 

... att rensa ut de rädslobaserade emotionella virvelströmmar som frammanar krig och konflikt 

... som frammanar alla former av diskriminering, särskilt gentemot kvinnor. 

... som frammanar alla former av missunnsamhet, särskilt fattigdom. 

... som frammanar sjukdomar, särskilt en hälsovårdsindustri driven av profit. 

... som frammanar politiska system, kontrollerade av olika elitgrupperingars speciella intressen. 

... som frammanar religioner som rättfärdigar våld. 

... som frammanar den subtila ignorans som dominerar både ’mainstream’ religioner, politiska system och vetenskaplig materialism. 

 

 

17 | Åkalla ljus till den mentala oktaven 

Del 1 

... använd din ... att befria mig själv och alla konstruktiva människor: 

från de falska lärarna i den mentala oktaven. 

... från energivirvlarna i den mentala oktaven. 

... från de subtila illusionerna i den mentala oktaven. 

... använd din ... att rena den mentala oktaven hos mig själv, hos alla konstruktiva människor och hos Planeten, så att kreativa krafter fritt kan strömma genom den. 

... använd din ... att utplåna de energivirvlar som används av de falska lärarna till: 

att rättfärdiga krig och våld mot andra människor. 

... att rättfärdiga krig och våld mot Moder Natur. 

... att producera så många motstridiga idéer att människor inte vet vad de ska tycka. 

... att få oss att följa dem i deras jagande efter något ”storslaget” mål. 

... att hindra oss från att tona in oss på, och acceptera guidning från de uppstigna mästarna. 

Del 2 

/… uppväck mig själv och alla konstruktiva människor från de illusioner som makteliten använder till att blockera utvecklingen av en högre förståelse: 

för samhällets styrelsesätt. 

... av utbildning. 

... av pengasystem och finanser. 

... av industri och affärer. 

... av hälsa och hälsovård. 

... av religion och andlighet. 

... av vetenskap och teknologi. 

... av nya och obegränsade energikällor. 

... av familjeliv och relationer. 

Del 3 

... sänd Modersflamman att utplåna de rädslobaserade energier som makteliten använder till att blockera framväxandet av en högre förståelse: 

av våra sanna roller som medskapare på Jorden. 

... om hur man samarbetar med Moder Jord istället för att bekämpa Henne genom kraft. 

... av ett sätt att interagera med Moder Natur som inte använder våld. 

... av hur vi kan använda våra sinnen till att få Moder Natur att förverkliga ett liv i överflöd för alla människor. 

... av nya teknologier som inte förorenar. 

... av hur man producerar energi utan att använda våld mot Naturen. 

... av ett jordbruk som producerar livsmedel i överflöd för alla människor. 

... av hur man renar Jorden från alla föroreningar skapade av människan, även emotionell och mental förorening. 

... av hur åkallan av andlig energi är nyckeln till lösningen av alla problem. 

Del 4 

... sänd flodvågor av Violetta Flamman att rena: 

min mentala kropp, och de mentala kropparna hos alla konstruktiva människor, från alla rädslobaserade energivirvlar. 

... sänd flodvågor av Violetta Flamman att rena den mentala oktaven från de rädslobaserade energivirvlar som hejdar flödet av kreativ energi. 

... sänd flodvågor av Violetta Flamman att utplåna de rädslobaserade energivirvlar: 

som gömmer maktelitens falska lärare och krafterna bakom dem. 

... som hindrar människor att se igenom illusionerna som skapats av maktelitens falska lärare som döljer visionen: 

... av din Gyllene Era. 

... av hur konstruktiva människor kan hjälpa till att förverkliga din Gylllene Era. 

... av varför vi frivilligt valde att inkarnera vid denna tid för att hjälpa till att förverkliga din Gyllene Era. 

Saint Germain, sänd flodvågor av Violetta Flamman att utplåna de rädslobaserade energivirvlar som döljer visionen:

av hur en ny inställning till religion kan hjälpa till att förverkliga din Gyllene Era 

... av hur en ny inställning till vetenskap kan hjälpa till att förverkliga din Gyllene Era.  

18 | Åkalla ljus till identitetens oktav 

... jag åkallar ... att utplåna alla rädslobaserade energivirvlar i identitetsoktaven på Jorden ... att utplåna den energetiska slöja som håller människor fångade i en falsk känsla av identitet.

Del 1 

... sänd Kristi Ljus in i identitetens oktav och uppväck mig själv och alla konstruktiva människor: 

till att acceptera dig såsom ett exempel och acceptera vår rätt och vår potential att följa ditt exempel. 

... så vi kan acceptera att vi alla är Guds söner och döttrar. 

... att acceptera att vi alla har potential att förverkliga Kristus inom oss och därmed utmana makteliten som du gjorde. 

... att acceptera vår rätt och vår potential att utmana makteliten: 

på religionens område. 

... på samhällets styrelsesätts område. 

... på vetenskapens område. 

... på utbildningens område. 

... på affärs- och finansområdet. 

... på rätts- och domstolsområdet. 

Del 2 

... jag kallar till uppvaknande av alla konstruktiva människor som har potentialen att frambringa nya idéer inom: 

religionens och andlighetes område.

... regeringens och rättvisans område. 

... områdena pengar och finanser. 

... områdena affärer och jordbruk. 

... områdena utbildning och media. 

... områdena vetenskap och teknologi. 

... områdena hälsovård och familjeliv. 

... området relation med Moder Jord. 

... områdena energiteknik, både produktion och distribution. 

Del 3 

... jag kallar till ett uppvaknande av alla konstruktiva människor som har potentialen att frambringa en medvetenhet om: 

hur man transcenderar konflikt och skapar sann fred. 

... hur vi har fångats i ett dualistiskt medvetandetillstånd, som är orsaken till all konflikt. 

... hur medlemmar av makteliten använder det dualistiska medvetandet för att kontrollera folket. 

... hur det dualistiska medvetandet får oss att starta konflikter och krig som vi inte kan se hur man stoppar. 

... hur det dualistiska medvetandet förhindrar oss att se varandra som andliga varelser som kommer ur samma källa. 

... hur det dualistiska medvetandet får oss att kamouflera egenintresset att tjäna en ”storslagen” mission av stor betydelse. 

... hur det dualistiska medvetandet blir till ett slutet system, genom att det får oss att rättfärdiga vad än vi vill ha. 

... hur det dualistiska medvetandet håller oss separerade från varandra, Moder Jord, de uppstigna mästarna och Gud. 

... hur det dualistiska medvetandet hindrar oss att acceptera vilka vi är och varför vi har inkarnerats på Jorden vid denna tid.

Del 4 

... jag kallar till ett uppvaknande av alla konstruktiva människor som har potential att avslöja maktelitens grupper och hur de har använt: 

religion för att få makt över folket. 

... vetenskap för att få makt över folket. 

... regeringar för att få makt över folket. 

... militär för att få makt över folket. 

... utbildning för att få makt över folket. 

... media för att få makt över folket. 

... pengar för att få makt över folket. 

... affärsverksamhet för att få makt över folket. 

... hälsovård för att få makt över folket.

 

 

Nu kan Du gå direkt till bokens Invokationer

 

Du kan köpa boken här

Här kan Du vilja att gå vidare till texten "Autobiography of a Spiritual Student" eller i sidans innehåll till "Annat"

Senaste kommentaren

17.01 | 17:26

Hi Andras! You have to ask people under adressen: feedback@morepublish.com. Sincerely! Powel K.

17.01 | 17:16

AZ ÉNÜNK EREJE - heter boken på ungerska

24.12 | 07:34

Vad heter boken på ungerska ?

21.09 | 11:17

Hej Andrei, błöcker på engelska kan Du bestąlla här:

http://www.morepublish.com/

Hälsningar! Powel K.

Dela den här sidan