En uppmaning till ett sunt monetärt system

Om Du hamnade på den här sidan först eller av misstag så rekommenderar vi att Du, efter att eventuellt ha bekantat Dig med dess innehåll, går tillbaka till startsidan ("Hem") av denna site och börjar vandringen därifrån.

 

1. Man kan inte fullt ut förstå vad pengar är, utan att ha ett andligt medvetande.

2. Makteliten har medvetet gjort ekonomin så komplicerad att knappt någon kan förstå den. Dock är ekonomin i grunden enkel.

3. Pengar är avsedda att utgöra ett medel för utbyte och en kortsiktig plats för värdelagring. Pengar är inte, och får aldrig tillåtas att bli, ett värde i sig självt.

4. Pengar är inte roten till allt ont. Det är när pengar blir till något mera än ett medel för utbyte som det blir till ett verktyg för ondskan.

5. I en ideal ekonomi får pengar aldrig anta ett egenvärde. Om du låter pengar få ett eget liv, kommer de att styra ditt liv.

6. Efter det att pengar en gång skapades, insåg en, till antalet liten, elit att den genom att pervertera det monetära systemet kunde tillskansa sig fördelar för sig själv och främja sitt ändlösa begär efter makt och kontroll över människor. 

7. Det finns verkligen en maktelit på denna planet, som vill förslava människorna och ha oss till att tjäna den som arbetarbin. Denna elit är fångad i medvetandetillståndet av att få utan att ge, av att stjäla frukten av andra människors arbete.

8. Att vilja ha något för ingenting, är en perversion av [den Naturliga Ordnigen], i vilken du söker skörda utan att så något. Att vilja stjäla frukten av andras arbete, är en perversion av [den Naturliga Ordnigen], i vilken du söker kontrollera och underkuva andra, eftersom du har skapat en illusion av att människan är separerad från Helheten.

9. När man gör pengar av pengar, håller man sig inte till den lag som gynnar tillväxt av helheten. Man förminskar det totala värdet av tillgångar i världen.

10. När ett samhälle har separerats från Helhetens verklighet, kan man inte uppnå sann jämlikhet. Istället har man att göra med skapelsen av en elit som vill underkuva människorna och stjäla frukten av deras arbete, såsom i Europas feodalsamhällen, där adeln innehade den fysiska makten att förtrycka folket.

11. När feodalsamhället kollapsade, insåg eliten att synlig rå styrka inte var det ultimata sättet att underkuva folket på. Bättre var det att utöva förtryck och kontroll på ett fördolt sätt, så att människorna inte förstod att de var förtryckta.

12. Makteliten insåg att skapelsen av det nya pengamedlet gav den en möjlighet att kontrollera folket genom att pervertera pengasystemet. Den kunde stjäla värdet av folkets arbete – utan att folket förstod vad som hände.

13. När pengar används korrekt, som ett medel för utbyte, har vi endast den pengamängd som behövs för att utbytas mot den totala mängden varor och tjänster samhället producerar. Det råder ett direkt förhållande mellan mängden pengar och mängden av någonting som utgör det reella värdet.

14. När det råder en direktkoppling mellan pengar och någonting med reellt värde, är det inte möjligt att skapa pengar “ur intet”; pengar som saknar koppling till ett reellt värde. Sålunda, även om pengamängden kan öka, förminskas inte pengavärdet eftersom vi bara har de pengar som behövs för att utbyta varor och tjänster.

15. Jag, [som läser denna text] manar till ett skingrande av slöjorna i det kollektiva medvetandet, så att folket må vakna upp till insikten att:

16. …när pengar baseras på faktiskt värde, är det möjligt att ha en stadigt växande ekonomi och en stadig ökning av pengamängden utan att priserna för varor och tjänster höjs. Pengarnas värde – dvs. det du kan köpa för de pengarna – kommer att kvarstå konstant.

17. …när produktiviteten ökar, när nya metoder och tjänster skapas, ökar värdet av människornas arbete. Sålunda, var och en upplever en ökning av överflödet. Detta är den gudomliga ekonomin, den andliga ekonomin, den naturliga ekonomin. Naturen har en inneboende kraft som leder till ökat överflöd till gagn för allt liv.

18. …man fjärmar sig från den gudomliga ekonomin om man kopplar bort pengarna från något med reellt värde. Detta startade med Europas kungar, som behövde pengar till att utkämpa krig med varandra. Krig kan dock inte skapa något av värde; det kan endast förstöra något av värde. Sålunda, krigarkungarna iscensatte grogrunden för det perverterade monetära systemet.

19. …de medeltida kungarna gick in i en ohelig allians med Europas tidiga bankirer. Bankirerna insåg att de kunde tjäna pengar på att låna ut guld mot ränta, och de började i hemlighet låna ut pengar som folket hade deponerat i deras valv.

20. …Europas krigarkungar var öppna för bankirernas förslag att, i stället för att ha pengar som baserades på guld och silver, kunde man införa en ny typ av pengar, som kallades fiatpengar – pengar skapade efter godtycke. Bankirerna skapade dessa pengar och lånade dem till kungen, som på så sätt kunde finansiera sina krig.

21. …genom att koppla bort pengar från något av reellt värde, kunde bankirerna skapa pengar ur tomma intet genom att låna ut mer pengar än som fanns i valvens reserver. Genom frambringandet av Fractional-reserve banking, FRB (i Sverige har vi kapitaltäckningskrav; principen är dock densamma för båda systemen – övers. anmärk.), kunde kungar och bankirer utöka pengamängden bortom vad som behövdes för att handla varor och tjänster som hade reellt värde. 

22. …det som har låtit makteliten skapa det falska pengasystemet är krig. Vi har idag i själva verket en krigsekonomi.

23. …när mer pengar kommer i omlopp, kommer de första människorna som spenderar de nyligen utgivna pengarna oundvikligen att trissa upp priserna på varor och tjänster, inklusive fastigheter. Gradvis går alla dessa höjda priser genom detta ekonomiska filter, tills priserna på alla varor och tjänster har gått upp.

24. …om man fördubblar pengamängden genom att skapa pengar som inte backas upp av något som har värde, då kommer priserna på de flesta varor och tjänster att gå upp proportionerligt. Därigenom har nu värdet av majoriteten av befolkningens arbete förminskats, eftersom vi alltjämt arbetar samma mängd timmar men behöver mer pengar för att betala varor och tjänster.

25. …ett monetärt system i vilket alla nya pengar skapas såsom skuld, och för vilken ränta måste betalas till bankerna, leder till en spiral, där slutligen värdet av människornas arbete degraderas till en punkt där de inte längre kan upprätthålla en anständig levnadsstandard.

26. …världsekonomin i sin helhet är en falsk, manipulerad ekonomi.

27. …det monetära systemet – fiatpengasystemet baserat på FRB, och baserat på att skapa pengar ur skuld, har en inbyggd inflationsfaktor. Det behöver skapas nya pengar att betala räntan med, vilket slutligen kan få hela systemet att kollapsa.

28. …de som är ansvariga för ett perverterat pengasystem kan inte kontrollera sin girighet. Politikerna kommer att kräva mer pengar, bankirerna kommer att vilja göra större profit, och allt de behöver göra är att starta tryckpressarna och trycka mer pengar.

29. …makteliten förblindas oundvikligen av girighet, och den försätter ekonomin i en inflationsspiral som kommer att förstöra den – om ekonomin inte balanseras av människor som uträttar riktigt arbete och skapar verkliga varor och tjänster.

30. …även om genomsnittsarbetaren har det bättre idag, beror detta enbart på att vi har varit villiga att mångfaldiga våra talanger och ansträngningar. På grund av det perverterade monetära systemet har vi ändå inte skördat den naturliga, Gudagivna belöningen för vårt arbete.

31. …inflation är en dold form av skatt, där människor inte inser att de är beskattade eftersom de inte ser det i deklarationer eller lönebesked. Vad vi inte ser är att värdet av pengar, och därigenom värdet av vårt arbete, har reducerats.

32. …om vi hade en gudomlig ekonomi, skulle levnadsstandarden vara mycket högre för alla. Vi skulle ha en världsomspännande ekonomi där inga människor skulle behöva leva på mindre än existensminimum. I en naturlig ekonomi skulle mängden av överflöd öka så till den grad att det vore tillräckligt för att ge alla en anständig levnadsstandard.

33. …makteliten – genom det perverterade pengasystemet, och genom den erodering av värdet som fiatpengar skapar – har fördröjt den naturliga tillväxten i ekonomin och den manifestation av ett liv i överflöd, som skulle ha kommit till stånd vid det här laget, om det inte vore för elitens inblandning.

34. …i ett skuldbaserat monetärt system kan eliten, som skapar pengar ut ur tomma intet, själva köpa varor och tjänster till de gamla priserna. Eftersom de nya pengarna dock börjat cirkulera går priserna upp, så att folket måste betala mer.

35. …ett monetärt system i inflation skapar en allt större förmögenhet i händerna på en allt mindre elit. Sålunda, har vi nu några få procent av befolkningen i de flesta nationer som kontrollerar majoriteten av förmögenheten. Och detta är inte den naturliga, gudomliga ekonomin, där vi har överflöd för alla.

36. …detta system, med fiatpengar, är en absolut perversion av det Gudagivna livet. Makteliten försöker kontrollera folket genom pengamängden. I Förenta Staterna har detta lett till en ohelig allians mellan den federala regeringen och Federal Reserve – vilket inte är en federal instans, och sålunda inte ansvarig gentemot folket på ett direkt sätt.

37. …dagens regeringar vill också spendera mer pengar än folket är villiga att betala i skatt. Sålunda låter de bankirerna skapa pengarna ur tomma intet och därigenom eroderar de pengarnas värde – och sålunda beskattas människorna utan att de är medvetna om det.

38. …den enda möjligheten att producera vapen är att koppla loss pengarna från dess motsvarighet i verkliga varor, vilket ger pengar ett egenvärde.

39. …en ledare kan nu skapa mer pengar än vad som motsvarar värdet av det som produceras i hans land. Han kan nu använda dessa pengar till att köpa något som den normala produktionskapaciteten inte kan åstadkomma.

40. …för att finansiera Irakkriget, satte President Bush igång pengamaskinen. FED skapade pengar ur tomma intet, lånade dem till federala regeringen, så att den kunde finansiera den militära invasionen av Irak.

41. …detta görs inte enbart för att finansiera krig. Det görs inom många andra ekonomiska områden, där regeringarna vill spendera mer pengar än de tror att folket är villigt att betala i skatt. Regeringarna kamouflerar det helt enkelt som inflation. Folket betalar hur som helst, men ser inte det och därför protesterar de inte.

42. …bankirerna och topparna inom den finansiella eliten gör sig en väldig profit genom att skapa pengar ur intet, eftersom folket inte enbart har att bära degraderingen av pengavärdet utan också måste betala ränta på nationalskulden. Bankirerna är dock inte så bekymrade över huruvida nationen ska betala tillbaka skulden – så länge folket betalar ränta och låter bankirerna fortsätta att skapa pengar ur intet, så de kan hålla pengamaskinen igång.

43. …makteliten är inte intresserad av att skulden betalas tillbaka. De vill att nationerna ska fortsätta betala ränta, eftersom räntan är vad de kan använda för att öka på sin egen makt och rikedom.

44. …det råder en direktkoppling mellan krig och pengamaskinen. Bankirerna har nämligen sedan länge insett att det inte finns något bättre sätt att göra profit än att hetsa nationer mot varandra i ett krig. När nationer ligger i krig, spenderar de mer pengar än de skulle göra i fredstid. Och makteliten är de som kammar hem profiten, då de ofta finansierar bägge sidorna i konflikten och även producerar vapen som används i konflikten.

45. …produktion av vapen för krig kommer inte att gynna tillväxt av ekonomin i sin helhet. Om man skapar produktionskapacitet för vapen och arméer, fråntar man värde från landets ekonomi.

46. …krig genererar alltid en brist i ekonomin. Makteliten skyler sedan över denna brist med pengar de skapar ur intet, vilket skjuter upp en skuld på framtiden.

47. …skuld neutraliserar Lagen om Mångfaldigad Förtjänst [ang. Law of a Multiplied Return] genom att en falsk ekonomi skapas. Det är en nedåtgående spiral eftersom ett snöklot av skuld konstant knuffas framåt och blir allt större, tills skulden inte längre kan betalas tillbaka.

48. …ett perverterat monetärt system utgör en form av slaveri som går bortom det fysiska slaveriet. Det ekonomiska slaveriet är en form av slaveri som de flesta människor inte förstår och därför inte kan protestera emot. Vi noterar bara att vi måste arbeta allt hårdare och hårdare. Medeltidens feodala system existerar fortfarande. Det har bara gömts under slöjan av det komplicerade pengasystemet.

49. …vi människor måste generera en vilja att utbilda oss själva i frågan varför vi måste arbeta hårdare och varför pengarna inte räcker lika långt som de brukade göra. Om vi människor inte är villiga att ta ansvar för vårt samhälle och pengasystemet, drar vi på oss dem som är villiga att pervertera pengasystemet och utnyttja folket.

50. …om de goda människorna inte gör något, kommer makteliten oundvikligen att fortsätta öka på pengamängden i sin girighet, blindhet och sitt andliga högmod. Människorna i makteliten tänker att de aldrig ska behöva lida konsekvenserna av sina gärningar. Makteliten har blivit så van vid att människorna bär karman (konsekvenserna) att den tror den kan komma undan med vad som helst.

51. …vi kan inte förvänta oss att makteliten skall stoppa den nedåtgående spiralen. Således, om vi inte slår på bromsarna är det bara en tidsfråga tills pengamaskinen löper amok, tills hela systemet kollapsar och nationen måste konfrontera nödvändigheten av att återgå till ett sunt pengasystem.

52. …när du har ett sunt pengasystem – där pengar är bundna till reella värden, såsom värdet av människors arbete – har du grunden för en ekonomisk gyllene era. I denna gyllene era råder en stadig ökning i överflöd och möjligheter, där alla människor får rättvis lön för sina mödor.

52. …i den gyllene eran är ingen fattig, ingen saknar föda, ingen saknar en anständig levnadsstandard. Ingen saknar den fria tid som behövs för att ägna sig åt de djupare, de andliga aspekterna av livet, efter eget val.

53. …det finns inte någon ände på tillväxten i en gyllene era-ekonomi. Själva konceptet med gränser för tillväxten har lagts på folket av makteliten, som vill ha oss att acceptera dessa gränser, emedan de inte har några planer att begränsa sitt eget inflöde av rikedom, makt och privilegier. Den måste dock finna ut ett sätt att få folket att nöja sig med mindre, så att de själva kan få mer.

53. …i en ideal ekonomi kommer samhället att kontrollera pengasystemet, eftersom folk kommer att inse att inget är viktigare för ett blomstrande samhälle än ett väl fungerande pengasystem.

54. …i gyllene erans ekonomi ska en verksamhet, som producerar varor eller tjänster ägnade att gynna tillväxt av helheten, inte betala någon ränta.

55. …i en ideal ekonomi, ska samhället bidra med pengar att starta en näring, eftersom det kommer att aktivera lagen om Ökad Förtjänst [eng. Law of Increasing Return].

56. …vi behöver inte privata banker att låna ut pengar och ta ränta, när samhället skulle vinna mera på att låna ut pengar utan ränta.

57. …pengar i sig är inte av ondo, utan pengar är ett uttryck av manifesterad Helhet. Men om Helheten har kopplats ifrån Det Absoluta, då blir verkligheten skapad av människan till ett självändamål. På så vis blir pengar ett självändamål i stället för vara ett ändamål, som helgar möjligheten att hålla den naturliga växande ekonomin som inbringar allt större överflöd.

58. …när vi har denna perversion av Helhetens energi i stället för den uppåtgående spiralen av ett ökande överflöd, har vi en situation, där vi begränsar tillväxten, så att rikedom koncentreras i händerna på en liten elit.

59. …makteliten vill koncentrera rikedomen i sina egna händer, och den bryr sig inte om att den totala mängden överflöd inte ökas. Makteliten bryr sig inte om att folk lever i fattigdom. Faktum är att den föredrar det, eftersom den själv jämförelsevis framstår som så mycket rikare.

60. …makteliten har skapat många konspirationsteorier för att misskreditera de teorier som avslöjar dess existens och metoder.

61. …makteliten är fångad i det dualistiska medvetandetillståndet, som är relativt, och som därför jämför allting baserat på ett relativt värdeomdöme. På så vis höjer makteliten upp sig själv i jämförelse med andra människor genom att hålla dem nere, genom att begränsa värdet av arbete och därigenom begränsa det totala värdet av pengamängden. 

 

Originalets titel: Utdrag ur texter: Saint Germain´s call for a sound money system samt: Exposing the False Money System

© Kim Michaels

© för översättning Per Johansson

 

 

 

Om Du tycker att denna text är värt att spridas kan Du dela med dig denna sida på Facebook, på Twitter, på Google+ (se möjligheter till detta i början av denna sida) eller varför inte göra det direkt per e-post till dina vänner. 

 

OBS! Ovanstående text får återges på Internet och i periodiska tidskrifter efter författaren och översättarens medgivande. Kontakt. 

 
OBSERVERA! Som besökare kan Du studera denna sida (som leder till största mängd djupsinniga texter tillgängliga på Internet) på egen hand, men för att få största möjliga nytta av den och undvika "att gå vilse", låt oss bli din guide. Om du väljer att följa vårt råd föreslår vi att du börjar med en text betitlad:
 

Ett upprop till en hållbar tillväxt i ekonomin

 

Kära besökare! Vi hoppas att du blev intresserad och inspirerad och vill bekanta dig närmare med Kim Michaels övriga arbeten.

Skriv gärna en hälsning i vår gästbok här.

På sidan "Annat" under rubriken "Läsarnas rekommendationer" kan Du hitta vad Kim Michaels läsare tycker om hans verk.

Senaste kommentaren

17.01 | 17:26

Hi Andras! You have to ask people under adressen: feedback@morepublish.com. Sincerely! Powel K.

17.01 | 17:16

AZ ÉNÜNK EREJE - heter boken på ungerska

24.12 | 07:34

Vad heter boken på ungerska ?

21.09 | 11:17

Hej Andrei, błöcker på engelska kan Du bestąlla här:

http://www.morepublish.com/

Hälsningar! Powel K.

Dela den här sidan