Invokation nr 5 - Skingra krigarmentaliteten

Om Du hamnade på den här sidan först eller av misstag så rekommenderar vi att Du, efter att eventuellt ha bekantat Dig med dess innehåll, går ”tillbaka” till startsidan ("Hem") av denna site och börjar vandringen därifrån. 

10 | Shattering the Warrior Mentality


10 | Skingra krigarmentalitetenIn the name of the I AM THAT I AM, Jesus Christ, I call upon Mother Mary, Shiva and Archangel Michael to remove the warrior mentality from this planet.   Awaken people to the reality that we are spiritual beings and that we can co-create a new future by working with the ascended masters. I especially call for …


I namn av JAG ÄR DET JAG ÄR, Jesus Kristus, åkallar jag Moder Maria, Shiva och Ärkeängel Mikael att avlägsna krigarmentaliteten från denna Planet.   Väck människor till verkligheten att vi är andliga varelser och att vi kan medskapa en ny framtid genom att arbeta med de uppstigna mästarna. Jag gör särskild åkallan för...
[Make your own calls here.]


[Gör din egen åkallan här.]Part 1


Del 1

1. Beloved Shiva, manifest your Presence in all four octaves and shatter and consume the warrior mentality in all of its disguises.


1. Älskade Shiva, manifestera din Närvaro i alla fyra oktaver och skingra samt utplåna krigarmentaliteten i alla dess förklädnader.
O Shiva, God of Sacred Fire, It’s time to let the past expire, I want to rise above the old, a golden future to unfold.


O Shiva, den Heliga Eldens Gudom, tid att lämna det som var fordom, jag vill upp ur det gamla fara, en gyllene framtid att uppenbara.
O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.


O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin,  O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.
2. Beloved Shiva, manifest your Presence in all four octaves and shatter the mindset that war is desirable or is something from which one can gain honor.


2. Älskade Shiva, manifestera din Närvaro i alla fyra oktaver, samt skingra mentaliteten att krig är önskvärt eller något som man kan vinna ära av.
O Shiva, come and set me free, from forces that do limit me, with fire consume all that is less, paving way for my success.


O Shiva, kom och befria mig, från krafter som begränsar mig, med elden förbränn allt som är mindre,  röj undan min framgångs hinder.
O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.


O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.
3. Beloved Shiva, manifest your Presence in all four octaves and shatter the mindset that it is desirable for young men to go to war in order to prove their valor or to gain self-worth by proving their ability to kill other human beings.


3. Älskade Shiva, manifestera din Närvaro i alla fyra oktaver, samt skingra mentaliteten att det är en önskan för unga män att gå ut i krig för att bevisa sina kvalitéer eller att vinna egenvärde genom att visa sin förmåga att döda andra människor.
O Shiva, Maya’s veil disperse, clear my private universe, dispel the consciousness of death, consume it with your Sacred Breath.


O Shiva, skingra Mayas slöja, rena min inre rymd, skingra dödens medvetande, förtär det med din Heliga Andning.
O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.


O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.
4. Beloved Shiva, manifest your Presence in all four octaves and shatter and consume the “us versus them” mentality in all of its disguises.


4. Älskade Shiva, manifestera din Närvaro i alla fyra oktaver, samt skingra och utplåna ”vi mot dom”-mentaliteten i alla dess förklädnader.
O Shiva, I hereby let go, of all attachments here below, addictive entities consume, the upward path I do resume.


O Shiva, härmed jag låter fara, alla jordiska bindningars snara, utplåna de väsen som göds av vanan, jag återtar den uppåtgående banan.
O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.


O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.
5. Beloved Shiva, I call forth the judgment of Christ upon all fallen beings who invented the warrior culture and brought it to earth. Manifest your Presence in all four octaves and remove those fallen beings and all who will not let go of the warrior culture.


5. Älskade Shiva, jag åkallar Kristi dom över de fallna varelser som uppfann krigarkulturen och förde den till Jorden. Manifestera din Närvaro i alla fyra oktaver och avlägsna de fallna varelser och alla som inte är villiga att lämna krigarkulturen.
O Shiva, I recite your name, come banish fear and doubt and shame, with fire expose within my mind, what ego seeks to hide behind.


O Shiva, jag uttalar ditt namn. kom, skingra rädsla, tvivel och skam, med eld i mitt inre exponera, de vrår som söker egot härbärgera.
O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.


O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.
6. Beloved Shiva, manifest your Presence in all four octaves and cut free all people from the warrior culture that causes people to spend an entire lifetime developing the ability to kill other people in battle.


6. Älskade Shiva, manifestera din Närvaro i alla fyra oktaver och befria alla människor från krigarkulturen som är orsak till att människor ägnar en hel livstid åt att utveckla förmågan att döda andra människor i strid.
O Shiva, I am not afraid, my karmic debt hereby is paid, the past no longer owns my choice, in breath of Shiva I rejoice.


O Shiva, jag är ej förskräckt, min karmiska skuld härmed är täckt, mina val det gångna ej nu kan styra, i Shivas anda jag fröjdas i yra.
O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.


O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.
7. Beloved Shiva, manifest your Presence in all four octaves and bind and consume the demons and fallen beings who promote any idea that justifies the epic struggle that make it desirable for “us” to kill “them.”


7. Älskade Shiva, manifestera din Närvaro i alla fyra oktaver och fånga och utplåna de demoner och fallna varelser som för fram  idéer som rättfärdigar den episka kampen och som gör det önskvärt för „oss” att döda „dem”.
O Shiva, show me spirit pairs, that keep me trapped in their affairs, I choose to see within my mind, the spirits that you surely bind.


O Shiva, visa mig de andar många, som i sina intriger mig vill fånga, i mitt sinne inget hinder, att se de andar du säkert binder.
O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.


O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.
8. Beloved Shiva, manifest your Presence in all four octaves and bind and consume the demons and fallen beings who promote the mindset that warriors have the right to go to war and defeat the enemy in order to get honor and self-respect.


8. Älskade Shiva, manifestera din Närvaro i alla fyra oktaver och fånga och utplåna de demoner och fallna varelser som för fram mentaliteten att krigare har rätten att gå ut i krig och vinna över fienden för att på det sättet få ära och självrespekt.
O Shiva, naked I now stand, my mind in freedom does expand, as all my ghosts I do release, surrender is the key to peace.


O Shiva, naken står jag nu friheten mitt sinne ger du, mina spöken jag överlät, friden kom när jag förlät.
O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.


O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.
9. Beloved Shiva, manifest your Presence in the identity octave and bind and consume the fallen beings who use the warrior mentality to get human beings in embodiment to fight each other.


9. Älskade Shiva, manifestera din Närvaro i identitetsoktaven och fånga och utplåna de fallna varelser som använder krigarmentaliteten för att få mänskliga varelser att slåss mot varandra.
O Shiva, all-consuming fire, with Parvati raise me higher, when I am raised your light to see, all men I will draw onto me.


O Shiva, eld som uppslukar, Parvati med mig högre far, när jag till ditt ljus mig upphöjt, alla skall då dras till min flöjt.
O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.


O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.Part 2


Del 2

1. Archangel Michael, manifest your Presence in all four octaves and bind and consume the demons and fallen beings who promote a culture that causes children to play war games or play with war-like toys.


1. Ärkeängel Michael, manifestera din Närvaro i alla fyra oktaver och fånga och utplåna de demoner och fallna varelser som för fram en kultur som får barn att spela krigsspel eller leka med krigsleksaker.
Archangel Michael, light so blue, my heart has room for only you. My mind is one, no longer two, your love for me is ever true.


Ärkeängel Mikael, så blått ditt ljus, mitt hjärta har rum bara för dig. Mitt sinne är ett, ej längre två, din kärlek till mig, är för alltid sann.
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.
2. Archangel Michael, manifest your Presence in all four octaves and cut people free to see how the warrior mentality becomes a closed circle because a warrior must justify his or her existence by having an enemy to fight.


2. Ärkeängel Michael, manifestera din Närvaro i alla fyra oktaver och låt människor bli fria att se att krigarmentaliteten blir en sluten cirkel eftersom en krigare måste rättfärdiga sin existens genom att ha en fiende att slåss mot.
Archangel Michael, I will be, all one with your reality. No fear can hold me as I see, this world no power has o’er me.


Ärkeängel Mikael, jag vill vara ett  med din verklighet. Ingen rädsla kan hålla mig kvar, då jag ser att världen ingen makt över mig har.
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.
3. Archangel Michael, manifest your Presence in all four octaves and consume the mentality that their nation needs a large military in which those who are professionally involved have the warrior mentality.


3. Ärkeängel Michael, manifestera din Närvaro i alla fyra oktaver och utplåna mentaliteten att länder behöver en stor armé i vilken de som är professionellt involverade kultiverar en krigsmentalitet.
Archangel Michael, hold me tight, shatter now the darkest night. Clear my chakras with your light, restore to me my inner sight.


Ärkeängel Mikael, håll mig stadigt, skingra nu den mörkaste natt. Rena mina chakran med ditt ljus, ge mig åter min inre syn.
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.
4. Archangel Michael, manifest your Presence in all four octaves and bind and consume the demons and fallen beings who promote the warrior mentality and the need to have an army.


4. Ärkeängel Michael, manifestera din Närvaro i alla fyra oktaver och fånga och utplåna de demoner och fallna varelser som för fram krigarmentalit och det nödvändiga i att ha en armé.
Archangel Michael, now I stand, with you the light I do command. My heart I ever will expand, till highest truth I understand.


Ärkeängel Mikael, nu jag stadigt står, med dig kommenderar jag ljuset.  Mitt hjärta ska jag alltid expandera, tills jag den högsta sanningen förstår.
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.
5. Archangel Michael, cut people free to see that when millions of people direct their attention towards being able to fight any opponent, then they feed their emotional, mental and identity energies into a matrix that attracts an enemy.


5. Ärkeängel Michael, få människor att inse att när miljontals människor riktar sin uppmärksamhet mot att kunna slåss mot vilken motståndare som helst, då matar de in sina emotionella, mentala- och identitetsenergier i en matris som drar till sig en fiende.
Archangel Michael, in my heart, from me you never will depart. Of Hierarchy I am a part, I now accept a fresh new start.


Ärkeängel Mikael i mitt hjärta, du kommer aldrig att mig lämna. I den himmelska hierarkin jag nu är part, jag accepterar nu en ren ny start.
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.
6. Archangel Michael, manifest your Presence in all four octaves and shatter the warrior mentality that is one cause behind the many large-scale military conflicts seen over the past century.


6. Ärkeängel Michael, manifestera din Närvaro i alla fyra oktaver och skingra krigarmentaliteten som är en orsak till de många storskaliga militära konflikterna under de senaste hundra åren.
Archangel Michael, sword of blue, all darkness you are cutting through. My Christhood I do now pursue, discernment shows me what is true.


Ärkeängel Mikael, så blått ditt svärd, allt mörker du genomskär. Kristi väg jag nu beträder, urskillning visar vad som sant är.
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.
7. Archangel Michael, cut people free to see the futility of the warrior mentality and see that only after they stop behaving like warriors will the outer enemy disappear.


7. Ärkeängel Michael, få människor att inse det meningslösa i krigarmentaliteten och förstå att först när de slutar agera som krigare så kommer den yttre fienden att försvinna.
Archangel Michael, in your wings, I now let go of lesser things. God’s homing call in my heart rings, my heart with yours forever sings.


Ärkeängel Mikael, under dina vingar, små ting nu mig ej betvingar. Gud i mitt hjärta hem mig kallar, mitt hjärtas sång med din för evigt skallar.
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.
8. Archangel Michael, manifest your Presence in the emotional octave and bind and consume the demons and fallen beings who keep people trapped in the addiction to war, to fighting, to the adrenaline rush.


8. Ärkeängel Michael, manifestera din Närvaro i den emotionella oktaven och fånga och utplåna de demoner och fallna varelser som håller människor fångna i ett beroende av krig, kamp och adrenalinkickar.
Archangel Michael, take me home, in higher spheres I want to roam. I am reborn from cosmic foam, my life is now a sacred poem.


Ärkeängel Mikael, ta mig hem, i högre rymder jag vill vara. Jag återföds, ur kosmiskt skum, mitt liv är nu ett heligt poem.
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.
9. Archangel Michael, cut people free from the sense that their lives gain meaning when they go to war. Cut them free from the sense that without war, their lives are empty.


9. Ärkeängel Michael, få människor att upphöra tro att deras liv fylls med mening när de går ut i krig. Få dem att sluta tro på att deras liv är meningslösa utan krig.
Archangel Michael, light you are, shining like the bluest star. You are a cosmic avatar, with you I will go very far


Ärkeängel Mikael, ljus är ditt väsen, du skiner som den blåaste stjärnan. Du är en kosmisk avatar, med dig kan jag gå mycket långt.
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.Part 3


Del 3

Beloved Shiva, cut free the people who are ready to step out of duality but who feel their lives are empty. Cut them free to find the spiritual path and discover meaning and purpose in serving the whole.


1. Älskade Shiva, befria människor som är redo att lämna dualiteten, men som känner att deras liv är tomma. Låt dem bli fria att hitta den andliga vägen och upptäcka meningen med att tjäna helheten.
O Shiva, God of Sacred Fire, It’s time to let the past expire, I want to rise above the old, a golden future to unfold.


O Shiva, den Heliga Eldens Gudom, tid att lämna det som var fordom, jag vill upp ur det gamla fara, en gyllene framtid att uppenbara.
O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.


O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.
2. Beloved Shiva, manifest your Presence in all four octaves and bind and consume the demons and fallen beings who promote the addiction that makes people feel they are the best warriors, that war has become a form of contest or sporting game.


2. Älskade Shiva, manifestera din Närvaro i alla fyra oktaver och fånga och utplåna de demoner och fallna varelser som för fram beroende som gör att människor känner sig som de bästa krigarna och att krig har blivit en slags tävling eller sport.
O Shiva, come and set me free, from forces that do limit me, with fire consume all that is less, paving way for my success.


O Shiva, kom och befria mig, från krafter som begränsar mig, med elden förbränn allt som är mindre, röj undan min framgångs hinder.
O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.


O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.
3. Beloved Shiva, manifest your Presence in all four octaves and bind and consume the demons and fallen beings who promote the mentality that a certain country has the best soldiers and could defeat any enemy.


3. Älskade Shiva, manifestera din Närvaro i alla fyra oktaver och fånga och utplåna de demoner och fallna varelser som för fram  mentaliteten att vissa länder har de bästa soldaterna och kan vinna över vilken fiende som helst.
O Shiva, Maya’s veil disperse, clear my private universe, dispel the consciousness of death, consume it with your Sacred Breath.


O Shiva, skingra Mayas slöja, rena min inre rymd, skingra dödens medvetande, förtär det med din Heliga Andning.
O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.


O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.
4. Beloved Shiva, manifest your Presence in all four octaves and bind and consume the demons and fallen beings who promote the idea that national pride is based on the ability to kill and that there is a contest of war between nations.


4. Älskade Shiva, manifestera din Närvaro i alla fyra oktaver och fånga och utplåna de demoner och fallna varelser som för fram idén att ett lands stolthet grundar sig på förmågan att döda och att det finns en tävlan i krig mellan länder.
O Shiva, I hereby let go, of all attachments here below, addictive entities consume, the upward path I do resume.


O Shiva, härmed jag låter fara, alla jordiska bindningars snara, utplåna de väsen som göds av vanan, jag återtar den uppåtgående banan.
O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.


O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.
5. Beloved Shiva, manifest your Presence in all four octaves and bind and consume the demons and fallen beings who promote war-like games in a non-lethal version through international sporting competitions.


5. Älskade Shiva, manifestera din Närvaro i alla fyra oktaver och fånga och utplåna de demoner och fallna varelser som för fram  krigsliknande spel i en icke-dödlig version via internationella sporttävlingar.
O Shiva, I recite your name, come banish fear and doubt and shame, with fire expose within my mind, what ego seeks to hide behind.


O Shiva, jag uttalar ditt namn. kom, skingra rädsla, tvivel och skam, med eld i mitt inre exponera, de vrår som söker egot härbärgera.
O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.


O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.
6. Beloved Shiva, cut people free to see that the ability to fight a war does not prove the superiority of a nation. The more military hardware and capability a nation has, the more it proves its inferiority when it comes to the values behind modern, democratic civilization.


6. Älskade Shiva, få människor att förstå att förmågan att utkämpa ett krig betyder inte att ett land är överlägset andra. Ju mer militärkapacitet ett land har, desto mer visar det på dess underlägsenhet när det gäller de värden som står bakom en modern, demokratisk civilisation.
O Shiva, I am not afraid, my karmic debt hereby is paid, the past no longer owns my choice, in breath of Shiva I rejoice.


O Shiva, jag är ej förskräckt, min karmiska skuld härmed är täckt, mina val det gångna ej nu kan styra, i Shivas anda jag fröjdas i yra.
O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.


O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.
7. Beloved Shiva, cut people free to see that separation and duality is the cause of the world’s conflicts and that a new set of values need to be developed, based on the underlying reality of the oneness of all life.


7. Älskade Shiva, få människor att förstå att separation och dualitet är orsaken till världens konflikter och att nya uppsättningar av värden behöver utformas, värden som baseras på den underliggande realiteten om allt livs enhet.
O Shiva, show me spirit pairs, that keep me trapped in their affairs, I choose to see within my mind, the spirits that you surely bind.


O Shiva, visa mig de andar många, som i sina intriger mig vill fånga, i mitt sinne inget hinder, att se de andar du säkert binder.
O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.


O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.
8. Beloved Shiva, cut people free to see that the most sophisticated nations are those who have developed the greatest ability to work together by finding solutions that benefit all parties because they are based on the values of oneness.


8. Älskade Shiva, få människor att förstå att de mest framstående länderna är de som utvecklat den största förmågan till samarbete genom att finna lösningar som gynnar alla parter, därför att de grundar sig på värdet av enhet.
O Shiva, naked I now stand, my mind in freedom does expand, as all my ghosts I do release, surrender is the key to peace.


O Shiva, naken står jag nu friheten mitt sinne ger du, mina spöken jag överlät, friden kom när jag förlät.
O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.


O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.
9. Beloved Shiva, manifest your Presence in all four octaves and bind and consume the demons and fallen beings who promote the mentality that the military is an end in itself, based on the illusion that if one side abandoned the military, the other side would take over the world.


9. Älskade Shiva, manifestera din Närvaro i alla fyra oktaver och fånga och utplåna de demoner och fallna varelser som för fram mentaliteten att militären är ett självändamål, grundat på illusionen att om en sida avskaffat armén, skulle den andra sidan ta över världen.
O Shiva, all-consuming fire, with Parvati raise me higher, when I am raised your light to see, all men I will draw onto me.


O Shiva, eld som uppslukar, Parvati med mig högre far, när jag till ditt ljus mig upphöjt, alla skall då dras till min flöjt.
O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.


O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.Part 4


Del 4

1. Archangel Michael, manifest your Presence in all four octaves and bind and consume the demons and fallen beings who promote the mentality that justifies the existence of the military and seeks to perpetuate it indefinitely through an ever-increasing spending on weapons.


1. Ärkeängel Michael, manifestera din Närvaro i alla fyra oktaver och fånga och utplåna de demoner och fallna varelser som för fram  mentalitet som rättfärdigar militarismens existens och försöker vidmakthålla den genom ständigt ökande vapenutgifter.
Archangel Michael, light so blue, my heart has room for only you. My mind is one, no longer two, your love for me is ever true.


Ärkeängel Mikael, så blått ditt ljus, mitt hjärta har rum bara för dig. Mitt sinne är ett, ej längre två, din kärlek till mig, är för alltid sann.
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.
2. Archangel Michael, manifest your Presence in all four octaves and bind and consume the demons and fallen beings who promote the illusion that you can create an ultimate weapon that has no counter-measure.


2. Ärkeängel Michael, manifestera din Närvaro i alla fyra oktaver och fånga och utplåna de demoner och fallna varelser som för fram  illusionen att det är möjligt att tillverka ett supervapen som inte är möjligt att försvara sig mot.
Archangel Michael, I will be, all one with your reality. No fear can hold me as I see, this world no power has o’er me.


Ärkeängel Mikael, jag vill vara ett  med din verklighet. Ingen rädsla kan hålla mig kvar, då jag ser att världen ingen makt över mig har.
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.
Archangel Michael, cut people free to see that when you go into duality, anything you do creates an opposite. Therefore, any weapon that could ever be developed has a counter-measure and this perpetuates military spending indefinitely.


3. Ärkeängel Michael, få människor att förstå att när man är i dualitet blir följden att en motsats skapas till vadhelst man gör. Därför kommer alla vapen, som utvecklas att få som motåtgärd att nya vapen skapas och militära utgifter ständigt vidmakthålls.
Archangel Michael, hold me tight, shatter now the darkest night. Clear my chakras with your light, restore to me my inner sight.


Ärkeängel Mikael, håll mig stadigt, skingra nu den mörkaste natt. Rena mina chakran med ditt ljus, ge mig åter min inre syn.
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.
4. Archangel Michael, manifest your Presence in all four octaves and bind and consume the demons and fallen beings who are seeking to create some ultimate state in the material world that God cannot override or break down.


4. Ärkeängel Michael, manifestera din Närvaro i alla fyra oktaver och fånga och utplåna de demoner och fallna varelser som försöker skapa ett slutgiltigt tillstånd i den materiella världen, som Gud inte kan åsidosätta eller förstöra.
Archangel Michael, now I stand, with you the light I do command. My heart I ever will expand, till highest truth I understand.


Ärkeängel Mikael, nu jag stadigt står, med dig kommenderar jag ljuset.  Mitt hjärta ska jag alltid expandera, tills jag den högsta sanningen förstår.
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.
5. Archangel Michael, cut free people to see the futility and the fallacy of the quest of the fallen angels so they will awaken to the need to no more allow this to cause conflict and suffering on earth.


5. Ärkeängel Michael, få människor att förstå det meningslösa och felaktiga i de fallna änglarnas strävan så att de vaknar upp och inte mer låter detta orsaka konflikter och lidande på Jorden.
Archangel Michael, in my heart, from me you never will depart. Of Hierarchy I am a part, I now accept a fresh new start.


Ärkeängel Mikael i mitt hjärta, du kommer aldrig att mig lämna. I den himmelska hierarkin jag nu är part, jag accepterar nu en ren ny start.
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.
6. Archangel Michael, cut people free to look at suffering and say: “No more! We do not want this anymore. We have had enough of the suffering. We have had enough of having our lives destroyed by the misguided quest of the fallen beings. We have had enough of the arms race that has been so prominent in the world in the last hundred years and even beyond.”


6. Ärkeängel Michael, få människor att se lidandet och säga: „Nu räcker det! Vi vill inte ha det så här längre. Vi har lidit tillräckligt länge nu. Vi vill inte längre ha våra liv förstörda av de fallna varelsernas missledda strävan. Vi har fått nog nu med kapprustningen som har varit så påtaglig i världen i mer än hundra år.”
Archangel Michael, sword of blue, all darkness you are cutting through. My Christhood I do now pursue, discernment shows me what is true.


Ärkeängel Mikael, så blått ditt svärd, allt mörker du genomskär. Kristi väg jag nu beträder, urskillning visar vad som sant är.
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.
7. Archangel Michael, cut people free to see that it is meaningless that peoples’ lives are swallowed up in an impossible quest for the ultimate weapon, the ultimate military capability. It is meaningless that the finances of nations are swallowed up in this.


7. Ärkeängel Michael, få människor att se det meningslösa i att människors liv förbrukas i en omöjlig strävan efter ett supervapen – den ultimata militära styrkeförmågan. Det är meningslöst att nationers finanser förbrukas på detta.
Archangel Michael, in your wings, I now let go of lesser things. God’s homing call in my heart rings, my heart with yours forever sings.


Ärkeängel Mikael, under dina vingar, små ting nu mig ej betvingar. Gud i mitt hjärta hem mig kallar, mitt hjärtas sång med din för evigt skallar.
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.
8. Archangel Michael, manifest your Presence in all four octaves and bind and consume the demons and fallen beings who promote the illusion that it is necessary to spend so much money on the military when millions of people are starving and two-thirds of the world’s population live beneath the poverty level.


8. Ärkeängel Michael, manifestera din Närvaro i alla fyra oktaver och fånga och utplåna de demoner och fallna varelser som för fram illusionen att det är nödvändigt att spendera så mycket pengar på militären när miljontals människor svälter och två tredjedelar av världens befolkning lever under fattigdomsgränsen.
Archangel Michael, take me home, in higher spheres I want to roam. I am reborn from cosmic foam, my life is now a sacred poem.


Ärkeängel Mikael, ta mig hem, i högre rymder jag vill vara. Jag återföds, ur kosmiskt skum, mitt liv är nu ett heligt poem.
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.
9. Archangel Michael, I hereby look at those beings in the warrior mentality and by the authority of the Christ within me, I say: “You have no more place on this planet. Your warrior mentality has no more place on this planet. You must either abandon it or find some other planet for I will no longer allow this one to be destroyed or to live in constant fear because of your war games. Enough of the war games. Enough of the war. Enough of the warriors.”


9. Ärkeängel Michael, jag ser härmed på varelserna med krigarmentalitet, och med min inre Kristus auktoritet, säger jag: „Ni har inte längre plats på denna Planet. Er krigarmentalitet har inte längre plats på denna Planet. Ni måste antingen överge den eller hitta någon annan planet, för jag kommer inte längre tillåta att Den blir förstörd eller att behöva leva i konstant rädsla för era krigsspel. Det får vara slut med krigsspelen. Det får vara slut med krigen. Det får vara slut med krigare.”
Archangel Michael, light you are, shining like the bluest star. You are a cosmic avatar, with you I will go very far


Ärkeängel Mikael, ljus är ditt väsen, du skiner som den blåaste stjärnan. Du är en kosmisk avatar, med dig kan jag gå mycket långt.
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.
Försegling I namn av JAG ÄR DET JAG ÄR, accepterar jag att Ärkeängel Mikael, Elohim Astrea och Shiva bildar en ogenomtränglig sköld runt mig och alla konstruktiva människor, och utestänger oss från alla rädslobaserade energier i alla fyra oktaver.  Jag accepterar att Guds Ljus utplånar och transformerar alla de rädslobaserade energier som utgör krafterna bakom krig.

Senaste kommentaren

17.01 | 17:26

Hi Andras! You have to ask people under adressen: feedback@morepublish.com. Sincerely! Powel K.

17.01 | 17:16

AZ ÉNÜNK EREJE - heter boken på ungerska

24.12 | 07:34

Vad heter boken på ungerska ?

21.09 | 11:17

Hej Andrei, błöcker på engelska kan Du bestąlla här:

http://www.morepublish.com/

Hälsningar! Powel K.

Dela den här sidan