Kim Michaels - "Vägen till kvinnans sanna frigörelse"

Bokomslagstext

En oändlig rikedom av djupgående andliga insikter om kvinnans situation i världen av idag och hur kvinnor har en historisk chans att ge mänskligheten en ny riktning. 

Ta reda på varför vissa manipulativa varelser bestämde att kvinnan skulle vara det svagare könet på Jorden, och hur detta har påverkat civilisationen. Ta reda på hur kvinnor ska frigöra sig från konsekvenserna av denna manipulering, och därmed frigöra samhället från det mansdominerade jävet, som påverkar hela världen, även i moderna demokratiska länder.

Förutom insikter innehåller denna bok även ett antal praktiska verktyg med vilka kvinnorna kan förverkliga på Jorden de förändringar som redan finns i den andliga världen och i de högre nivåerna av det kollektiva medvetandet. Några av ämnena i denna bok är:

– Varför kvinnor bör ifrågasätta ofelbara sanningar.

– De okända krafterna bakom kvinnoförtrycket.

– Vi är andliga varelser och inte skapade som män eller kvinnor.

– Potentialen för solidaritet mellan kvinnor på global nivå.

– Varför vissa religioner anklagar kvinnan för ”männens fall”.

– Jesus ville aldrig att kristendomen skulle förtrycka kvinnan.

– Hur man övervinner maktspel mellan man och kvinna.

– Hur man övervinner våld mot kvinnor.

– Hur man befriar kvinnor (och män) från sexuell exploatering.

– Hur man befriar kvinnor från maktelitens kontroll.

– Hur man hjälper alla kvinnor att få ett bättre liv.

 

Via Förlagsgemenskap, Stockholm, ISBN: 978-91-86582-17-3.

Denna bok publicerades av Kim Michaels-Sällskapet.

Den tryckta versionen av boken kommer att innehålla cirka 630 sidor.

Introduktion

Den här boken tillhör serien ”Förandligande av världen”. Böckerna i den här serien har publicerats av de uppstigna mästarna som handböcker för den kunskap och de praktiska verktyg vi behöver för att bidra till att lösa konkreta problem i vår värld. Denna bok innehåller den kunskap och de verktyg vi behöver för att starta en ny våg av kvinnans frigörelse. Dessa böcker innehåller ingen grundläggande kunskap om de uppstigna mästarna och deras undervisning. För att ha största möjliga nytta av denna bok behöver du först ha en generell kunskap om följande ämnen:

  • Du behöver veta vilka de uppstigna mästarna är, hur de ger sin undervisning och hur du bäst kan använda dig av dem både på personlig och planetär nivå. Du kan finna utförlig undervisning om detta i böckerna ” How You Can Help Change the World (Hur Du Kan Hjälpa Till att Förändra Världen) ” och/eller ” The Power of Self” (JAGETS Kraft).
  • Du behöver förstå att Jorden fungerar som en kosmisk skola. Du behöver förstå din egen roll i den, och rätten du har som en andlig varelse i förkroppsligande. Du behöver förstå de uppstigna mästarnas roll och hur bara vi som är förkroppsligade kan ge dem rätt att använda deras obegränsade kraft till att åstadkomma förändring på Jorden. Du kan hitta mer information om dessa ämnen i den första boken i denna serie ”You Can Help Change the World” (Hur Du Kan Hjälpa Till att Förändra Världen)
  • Du behöver veta hur du ska använda de praktiska verktygen de uppstigna mästarna har gett oss. Du hittar mer om detta ämne i ” You Can Help Change the World” (Hur Du Kan Hjälpa Till att Förändra Världen) och på hemsidan www.transcendencetoolbox.com

Du måste veta om de mörka krafternas existens och deras metoder och att de mörka krafternas i slutändan är ansvariga för skapande av problem på Jorden. Du finner grundläggande information om detta i ”Cosmology of Evil” (Ondskans kosmologi).

Hur denna bok är tänkt att användas

Det finns inte bara ett sätt att använda undervisningarna och verktygen i denna bok. Men om du verkligen vill bidra till att lösa problemen i världen finns detta förslag till program:

  • Läs första kapitlet i boken i sin helhet för att öka din förståelse för ämnet.
  • Uttala invokationen tillhörandes det kapitlet en gång per dag under nio dagar medan du läser kapitlet igen.

Tanken med detta program är att kapitlen i denna bok följer en progression. När du uttalar en invokation från ett kapitel rensar du även ditt eget medvetande från vissa energier och föreställningar. Det gör det lättare att ta till dig och anamma undervisningarna från påföljande kapitel.

Du kan givetvis även läsa boken från pärm till pärm och sedan välja en eller fler invokationer att uttala flera gånger. Det ger alltid mer kraft att uttala invokationerna en gång om dagen under nio eller trettiotre dagar.

Eftersom en del av invokationerna i denna bok är långa har de delats in i två eller flera delar. Det tar omkring 15-20 minuter att uttala varje del. Om du vill kan du uttala alla delar av en invokation i följd. I så fall behöver du inte uttala förseglingen efter den första invokationen eller inledningen till nästa. Du läser alltså inledningen i början, går igenom alla delar och uttalar förseglingen på slutet.

1. Det finns ingen slutgiltig sanning om kvinnor 

 

Jag är den Uppstigna Mästaren Moder Maria. Det är med stor glädje som jag öppnar denna konferens som är ett mycket viktigt steg i våra planer att föra denna planet närmare och närmare Saint Germains Gyllene Era. Vi har beslutat att tillägna detta 20-talets kommande decennium kvinnofrågan – inte bara till kvinnans frigörelse, utan till att öka medvetenheten kring alla aspekter av kvinnofrågan på denna Planet.

Det är verkligen dags. På sätt och vis borde det ha skett för länge sedan men å andra sidan är det nu perfekt läge att fokusera på kvinnofrågan och på de många sätt kvinnan har blivit förtryckt och utnyttjad, inte av män, utan av andra krafter som vi givetvis kommer att tala om. Du kommer att se under detta kommande decennium att väldigt många människor (som inte känner till de uppstigna mästarna, och som inte behöver känna till dem), kommer att se behovet att fokusera på kvinnors situation, att debattera diverse frågor relaterade till kvinnors situation, och att göra drastiska fysiska förändringar i samhället för att förbättra kvinnors situation.

Den dolda kraften bakom positiv förändring

Naturligtvis vill vi inte, mina Älskade, på något sätt påstå att de uppstigna mästarna och de som är medvetna om oss, är de enda på Planeten som arbetar på att förbättra kvinnors situation. Vi vill understryka att vi under lång tid sett att det funnits många personer, både män och kvinnor, som har vidtagit åtgärder för att förbättra kvinnors situation. Det är inte så att vi, de uppstigna mästarna, vill ta åt oss äran. Å andra sidan måste ni som är lärjungar till oss förstå att vi står bakom och är inblandade i all förbättring och all progression i den positiva rörelsen som äger rum på denna Planet.

Det beror på att vi är de andliga förvaltarna, de andliga beskyddarna, på denna Planet. Det är vi som frigör specifika energier och idéer och – som vi har förklarat tidigare – sänder dessa energier och idéer ut i det kollektiva medvetandet, ut i energifältet på Planeten – ut i Planetens fysiska, mentala och känslomässiga kropp. Det innebär att när dessa signaler sänts ut från oss, kan människor ta till sig dem. De kan ta till sig idéerna, de kan känna energierna, och därmed kan de plötsligt börja bli mer medvetna och skrida till handling, debattera diverse frågor som de annars aldrig hade kunnat debatterat på egen hand.

Faktum är att denna Planet har så starkt influerats av de fallna varelserna, de mörka krafterna, och att det finns så mycket rädslobaserad, låg energi i Planetens fysiska, mentala och känslomässiga kroppar, att människan aldrig skulle kunna frigöra sig från dessa om det inte vore för de uppstigna mästarna. Återigen vill vi inte med detta underminera det faktum att många människor har lyckats att ställa in sig på våra energier och våra idéer och blivit villiga att skrida till handling. Vi hedrar dessa människor för att de har lyckats med det, även om de inte känner till vår existens och som sagt inte behöver känna till vår existens. Vi önskar inte att de uppstigna mästarnas lärjungar ska gå ut och säga: ”Det ni gör beror helt och hållet på de uppstigna mästarna.”. Vi vill att ni som de uppstigna mästarnas lärjungar ska förstå dynamiken på denna Planet så att ni kan se realiteten bakom hur viktigt det är att ni gör åkallan, att ni förstärker energierna, att ni sänder ut energierna och idéerna i det kollektiva medvetandet, så att fler och fler människor kan ta uppdem. Ni kan då agera, som vi förut sagt, som pionjärer, som förebilder. Ni kan vara de som gör åkallan för att befria andra människor i samhället, de som har befogenheter att fatta besluten, som kan få saker att hända, så att de ska kunna agera, vilket de annars inte hade kunnat göra om det inte var för att ni gjort er åkallan.

Jämställdhet är främst en psykologisk process

Naturligtvis är det inte så att när den här konferensen tar sin början så kommer kvinnans frigörelse att starta automatiskt. Uppenbarligen har kvinnans frigörelsearbete pågått under mer än hundra år i många av de så kallade moderna demokratierna. Ni vet också att det finns nationer i världen som släpar efter. När ni bortser från er egen nation, och er egen situation, ser ni att läget för kvinnorna i olika samhällen på Planeten ser mycket olika ut. Ni kan till exempel se att det finns ett antal nationer (de s.k. moderna demokratierna), som har gjort stora förbättringar för kvinnors situation. Det finns en mycket större medvetenhet om behovet av jämställdhet mellan kvinnor och män där.

Nu kan vi inte för den sakens skull säga att det finns något samhälle som har uppnått jämställdhet mellan män och kvinnor, eftersom detta är en ganska lång och komplicerad process. Vi kan säga att det finns några nationer som har gått i bräschen för att anta lagar som förespråkar jämställdhet mellan män och kvinnor. Inte ens dessa lagar har haft den fulla kraft som de skulle kunnat ha, och anledningen till detta är att kvinnans frigörelse, jämställdheten mellan män och kvinnor, inte är en juridisk process. Det är inte ens en fysisk process. Det är en psykologisk process. Den kräver förändringar i samhällets och individens känslomässiga, mentala och fysiska kroppar. Därför är det inte så att ett samhälle imorgon skulle kunna få igenom lagar som skulle kunna medföra total jämställdhet mellan män och kvinnor, eller skulle kunna befria kvinnor från allt förtryck eller inskränkning. Det skulle inte kunna göras i juridisk bemärkelse, eftersom det inte enbart är en juridisk eller politisk process. Som sagt, det kräver ett skifte.

Naturligtvis kan en nation upprätta lagar, som för samhället närmare kvinnans frigörelse, och närmare jämställdhet mellan män och kvinnor. Det kommer dock att ta tid innan detta filtreras igenom det kollektiva och det individuella medvetandet hos de människor som lever i det samhället. Vissa nationer har gjort stora framsteg i den psykologiska processen, men ingen har ännu uppnått det som kan uppnås, och det som skall uppnås i den gyllene eran. Det beror delvis på att det inte finns ett specifikt, definierbart mål. Som de uppstigna mästarnas lärjungar måste ni akta er för att fixera era sinnen på ett specifikt mål. Ni behöver förstå att det som vi ger er genom denna budbärare, och genom andra budbärare under det senaste århundradet, är det som vi kallar för progressiv uppenbarelse.

Inget slutgiltigt mål att uppnå

Det finns för många lärjungar till de uppstigna mästarna som under det senaste århundradet har fokuserat för mycket på ordet uppenbarelse och för lite på ordet progressiv. Ni förstår, mina Älskade, vad är det som de kristna fundamentalisterna eller de muslimska fundamentalisterna, eller vilka fundamentalister som helst alltid säger? De säger: “Vi sitter på den absoluta sanningen. Vår religiösa skrift är en absolut sanning som kommer direkt från Gud.”. När det gäller Koranen, Bibeln, eller vilken skrift det än vara må (även den materialistiska paradigmen, det Kommunistiska Manifestet, eller vad det än är), kommer det alltid att finnas människor som tror att “Här finns en absolut sanning.”. Men om någonting är en absolut sanning, hur skulle den någonsin kunna förbättras? Hur kunde den någonsin förändras? Om någonting var en absolut sanning, hur skulle det då kunna finnas utrymme för en progressiv uppenbarelse?

Självklart kommer dessa fundamentalister att förneka en progressiv uppenbarelse genom de uppstigna mästarna eller genom någon annan källa. Ni som är lärjungar till de uppstigna mästarna behöver ta steget ut och erkänna att oavsett vad som tidigare sagts eller antytts genom uppstigna mästares tidigare undervisning (eng. dispensations), har det aldrig varit vårt mål att frambringa en absolut eller slutgiltig uppenbarelse. Om en uppenbarelse är progressiv, hur skulle den kunna vara slutgiltig? Hur skulle den kunna vara absolut? Vilket utrymme skulle där finnas för det progressiva?

 Nu har vi sagt i vår undervisning om fanatism, att den grundläggande definitionen av den är att du har en ståndpunkt som du inte tycker kan förbättras. Detta är kärnan i fanatismen. Oavsett om du är en fundamentalistisk kristen, marxist, muslim eller lärjunge till de uppstigna mästarna, om du säger: “Här är en undervisning given genom denna budbärare, som är en absolut sanning, en absolut uppenbarelse”, då har du klivit in i den fanatiska mentaliteten och då förnekar du en progressiv uppenbarelse. Förstår Ni, mina Älskade, hur viktigt det är att ha detta i åtanke? Som vi har sagt förut är Saint Germains Gyllene Era inte ett slutgiltigt eller definitivt mål. 

Det är inte så att Saint Germain har en plan, och när detta och detta och detta har genomförts, kommer den gyllene eran att uppenbara sig och vara konstant i 2000 år. Detta är inte Saint Germains plan eller hans vision. Som han själv har sagt, och som andra av oss har sagt, är potentialen för vad vi kan åstadkomma under de kommande 2000 åren väldigt, väldigt långt bortom vad vi nu ser förverkligat på denna Planet. Det är så avlägset att det knappast finns någon förkroppsligad varelse som skulle kunna förstå, eller ens acceptera potentialen av det som kan uppnås. Eftersom det är ett sånt stort gap mellan nuvarande förhållanden och potentialen för Saint Germains Gyllene Era, så finns det inget sätt att överbrygga det gapet i ett steg, eller ens genom en kort evolution. Det krävs en mycket lång process, och den processen måste av nödvändighet ha många olika etapper.

Ni förstår, det vi försöker göra just nu, och vad vi försökte göra på 30- och 70-talet med vår progressiva uppenbarelse, var aldrig att ge er någon slutgiltig uppenbarelse, inte ens en slutgiltig uppenbarelse för den Gyllene Eran. Vi försöker ge en uppenbarelse som tar Planeten från hur den är nu till nästa nivå. Då, när en kritisk massa har gjort en transformation i sitt medvetande, ska vi ge en högre uppenbarelse som kommer att ta planeten till nästa nivå. Denna process kommer att fortsätta genom många olika nivåer alltmedan den Gyllene Eran fortskrider. 

Nu vet jag mycket väl, mina Älskade, att det finns lärjungar som fått tidigare undervisningsversioner (previous dispensations) som har trott att de hade fått en slags slutgiltig uppenbarelse, eller att de satt på en undervisning som skulle guida planeten Jorden andligen under de kommande två tusen åren av Vattumannens Era. Det beror på att dessa lärjungar inte förstod det som jag just har förklarat för er. De kunde inte acceptera det eftersom de fortfarande, som vi har berättat tidigare, varit fångade i Fiskarnas era, och därför behövde de det som vi sett så mycket av i Fiskarnas era: övertygelsen om att vi har en slutgiltig sanning. För att kunna gå bortom Fiskarnas mentalitet, klara av Fiskarnas Eras utmaningar, och stega in i mentalitet som tillhör Vattumannens Era, behöver ni släppa taget om drömmen att kunna besitta en slutgiltig sanning, en slutlig uppenbarelse. Vem kan klara detta? Ja, vissa män kan klara det. Vissa män kommer att förstå, men många fler kvinnor har potentialen att göra detta. 

Övertygelsen om en slutlig sanning förtrycker kvinnor

Varför är det så viktigt att göra det här? Jo, mina Älskade – vilket är ett av de främsta medlen som just nu används i hela världen för att få kvinnor att vara kvar i en fixerad position i samhället, i livet, i deras sinnen, och i männens? Är det inte övertygelsen om att det finns en slutgiltig sanning? Hur många kvinnor världen över är kvar i en fixerad position på grund av att deras samhälle tror att kristendomen har frambringat en slutlig uppenbarelse, att Bibeln är Guds ord, och att den inte behöver utvecklas vidare idag. Därför tror kvinnorna att de få saker som sägs om dem i Bibeln är en absolut sanning som kommer att gälla för all tid. Till exempel det att kvinnor ska vara tysta i kyrkan, eller att kvinnor bär skulden för männens syndafall och därmed ska stängas ute från bestämmande poster i kyrkans hierarki, eftersom kvinnan är farlig och kan äventyra Guds frälsningsplan för världen, och således skicka alla människor ner i helvetet.

Detta är övertygelser som du kanske inte kommer att se i nedskriven form. Du kanske sällan kommer att höra dem uttalade i ett offentligt sammanhang. Men jag kan försäkra dig om att miljoner och åter miljoner kristna håller detta för sant, då de tror att Bibeln är Guds ord, en absolut sanning och aldrig kan utvecklas. Se på muslimska länder och se hur många som har samma uppfattning om Koranen, och därför tror att vad som än sades om Bibeln under Mohammeds tid, i en mansdominerad värld, är sanningen och kommer aldrig att förändras. Se på hinduismen, se på Indien, se på Kina. Se hur de har vissa övertygelser som de tror definierar kvinnans situation i samhället, deras plats i samhället. Det finns till och med människor som är materialister – som är ateister – som avskyr all religion, men som ändå tror att evolutionen måste ha frambringat vissa skillnader mellan män och kvinnor – inte bara fysiskt – men även psykiskt – så att kvinnor är underlägsna männen på grund av att evolutionen har gjort det så.

Naturligtvis är ett av de främsta målen, en av de främsta milstolparna, på vägen mot kvinnans frigörelse, att utmana föreställningen att det på Jorden skulle finnas en slutgiltig eller absolut sanning, som aldrig skulle kunna utvecklas. Kommer männen att klara detta, mina Älskade? Inte i den närmaste framtiden, det kan jag försäkra er om. Kanske skulle det kunna finnas någon framtid när män är tillräckligt öppna – när en tillräckligt stor mängd av män skulle kunna vara tillräckligt öppna – för att utmana denna föreställning. Det skulle ta väldigt, väldigt lång tid, säkerligen tills långt efter det att alla ni som nu lever är döda. Om vi skulle ta ett betydande steg framåt, inte bara för kvinnans frigörelse, men även för männens frigörelse, då måste kvinnor kliva fram, och utmana denna övertygelse om en absolut, slutgiltig sanning.

Naturligtvis håller dessa övertygelser även männen i en fixerad position, eftersom dessa absoluta sanningar som ni har, antingen de är i Bibeln eller i Koranen, eller i andra skrifter, också definierar fixerade mansroller, och män fastnar i dessa roller, även om de inte är medvetna om det. Detta är en av chanser kvinnor har. Det är också en av 2020-talets utmaningar. Kommer kvinnor att ta ett kliv framåt och utmana denna föreställning om en absolut sanning, och frammana medvetenhet (ta fram det i den offentliga debatten) om hur denna föreställning begränsar inte bara kvinnor, utan även män och samhället i stort.

Den farligaste övertygelsen i världen

Vi har tidigare talat om att Sovjetunionens fall – Sovjetunionens kollaps, markerade slutet på ideologiernas era. En era som innebar att samhällen var baserade på en specifik ideologi, vare sig den var religiös, politisk eller materialistisk, och att människorna i den trodde att om de bara kunde få samhället att följa denna absoluta sanning, skulle alla problem lösa sig och det skulle bli en ideal värld. Det är på tiden att göra allmänheten medveten om att detta är en falsk idé. Det är en farlig, icke konstruktiv övertygelse som har lett till de allra flesta konflikterna i världshistorien, och har lett till världskrig och oerhörda grymheter och förföljelser. Varför är det på detta viset, mina Älskade? Därför att om ett land eller en grupp länder tror att deras idé är den enda rätta, och att deras idé kan frambringa det ideala samhället eller den ideala staten på Jorden, då ligger de automatiskt i strid med de som inte delar deras idé. De måste då per automatik övertyga eller tvinga andra människor att acceptera deras idé, annars kan de inte skapa den ideala staten på Jorden.

Verkligheten, mina Älskade, är att det inte kommer att finnas en ideologi, en religion, en politisk filosofi som kommer att dominera Jorden i Vattumannens Era, i Saint Germains Gyllene Era. Det kommer inte heller att finnas flera konkurrerande ideologier som kommer att slåss mot varandra om dominansen på Jorden. När vi rör oss längre och längre in i Gyllene Eran kommer inflytandet från dessa ideologier, dessa tankesystem, att gradvis falla bort och fler och fler kommer att vakna och inse hur fångade de var, hur fångade samhällena var i dessa ideologier och tankesystem. Fler och fler människor kommer att kunna och vara villiga att se att vi behöver gå bort från detta och vi måste göra ett medvetet, målinriktat försök att gå bort från dessa idéer som tros vara absoluta.

Kvinnor bör hållas utanför beslutsfattandet

Nu vet jag mycket väl, mina Älskade (som jag sade tidigare), att om ni stannar upp och tittar på kvinnors situation över hela världen kan ni säga att det jag har sagt om ideologier och övertygelsesystem främst gäller kvinnor i de moderna demokratierna för det är där det finns öppenhet för att diskutera olika saker i samhället, det är där kvinnor har möjlighet att tala ut. Som ni mycket tydligt kan se, har en stor del av den islamiska världen, en stor del av Indien, Kina, Asien också tankesystem som anses vara absoluta, så även där är detta ett viktigt ämne. Det kanske inte är det enklaste för kvinnorna där att börja med. Det kanske inte är det första, men vi kommer säkert att ta fram andra frågor som kommer att behandlas under denna konferens, och de kan vara lättare för kvinnor i dessa länder att ta itu med, men det är ändå säkert viktiga.

Se på Sydamerika, som fortfarande är så dominerat av den katolska kyrkan, och vi kan tydligt se att kvinnor är fångade där, eftersom den katolska kyrkan, den katolska mentaliteten, bygger på tanken på en absolut sanning. Den bygger på en mycket fast uppfattning om att kvinnor är ansvariga för syndafallet, och därför kan ni, mina Älskade, tydligt se varför kvinnor inte får inneha beslutsfattande poster i den katolska kyrkan. Förbise inte att i länder som domineras av den katolska religion, finns en underliggande, ofta outtalad inställning, som säger att kvinnor faktiskt borde hållas utanför alla beslutsfattande poster, för om kyrkan inte litar på dem, hur kan de då få tilltro att verka inom regeringen eller i affärsverksamheten? Detta är något du kommer att se i vilket land som helst som domineras av det katolska trossystemet. Du kommer också att se det i vissa kristna, protestantiska, och lutherska samhällen där vi har samma bakomliggande inställning. Du kan gå tillbaka till Luther-tiden, tillbaka till Luther själv och se att han inte alls var öppen för jämställdhet mellan könen.

Om vi nu istället tittar på Afrika kan vi återigen se att det finns en viss dominans av katolicismen i vissa nationer och av protestantismen i andra nationer. I vissa nationer finns istället islam. Det vi ser i Afrika är att det finns en uppsättning övertygelser som härstammar från de religioner som fanns innan muslimerna eller kristna började påverka den afrikanska kontinenten. Du kan kalla dem stamreligioner eller vad som helst, men du kommer att se att det finns vissa övertygelser som dröjer sig kvar där och som är mycket dominerande i många länder. Du kommer att förstå att även om kristendomen och kristna präster ofta tror att de är där för att utrota dessa äldre religioners vidskepliga övertygelser, så har de i många fall inte haft så stor inverkan på dessa övertygelser. Människor har bara införlivat dem i sin kristna eller muslimska tro.

Det finns vissa av dessa idéer som är mycket begränsande för kvinnor och håller kvinnor i vissa fasta positioner i samhället, ofta med en misstänksamhet mot dem, särskilt mot kvinnor som har kraft. Man tror fortfarande på att vissa kvinnor är häxor, vilket naturligtvis är något du finner i flera delar av världen, men mer i Afrika än på de flesta andra platser. Man tror ​​att varje kvinna som är stark måste vara häxa och det är något vi självklart ser härstammar från det medeltida Europa. Vi ser lite av samma inställning i många afrikanska områden. Man ser en viss attityd gentemot kvinnor som har följt med från dessa äldre religioner, och som bygger på vissa "ofelbara" eller aldrig ifrågasatta idéer: ”Det är bara så som kvinnor är. Det här är så som män är, och det är så förhållandet mellan män och kvinnor ska förbli.”.

I många fall kan det vara svårt att peka på en viss religiös skrift eller specifik övertygelse som är tydligt formulerad, men attityden finns där i det kollektiva medvetandet ofta så subtilt, att väldigt få människor ens ifrågasätter det. Det är naturligtvis här det finns ett stort behov av att de kvinnor som är mer medvetna, som har kommit längre i sitt medvetande, ska börja identifiera dessa övertygelser och ifrågasätta dem. Skriv ner det som aldrig har skrivits ner. Tala om det som sällan har talats om, och identifiera och utmana dessa övertygelser.

Medeltida behandling av kvinnor 

Nu, mina Älskade, kan ni granska Planeten och skapa er en karta. Jag säger inte att ni ska göra det, men ni kan skapa er en karta om ni vill, som visar var kvinnor har fler rättigheter, mer jämlikhet, var de har mindre rättigheter och mindre jämlikhet, där de är mindre förtryckta, mer förtryckta, mer befriade, mindre befriade. Ni kan därmed identifiera vissa nationer där man tydligt kan se att kvinnans situation idag ligger långt efter de mer utvecklade moderna demokratierna. Ni kan till exempel se att det finns nationer i Afrika, i Mellanöstern, i Indien, där kvinnor behandlas på ett medeltida sätt. Med andra ord behandlas de på samma sätt, eller ibland på ett sämre sätt, än kvinnorna i det medeltida Europa. 

Ni kan mycket tydligt se att dessa nationer har en mycket lång väg att gå. Om vi granskar dessa nationer och om ni kan se det Jag ser i det kollektiva medvetandet, skulle även ni se att det finns enorma kollektiva enheter. Dessa bestar i den kollektiva medvetenheten i dessa samhällen är så kraftfulla att de kan betvinga de flesta kvinnors sinnen. De övermannar naturligtvis också de flesta mäns sinnen, men jag fokuserar här på kvinnorna. Om ni tittar på vissa nationer kan ni till exempel se att det kollektiva medvetandet är på en viss nivå, och att det finns en speciell sorts mycket dominerande best som förtrycker kvinnor. Ni kan se att denna best är så stark att den överväldigar de flesta kvinnors sinnen, den stora majoriteten av kvinnor i vissa fall.

Hur de uppstigna mästarnas lärjungar kan hjälpa kvinnor 

Ni som har haft turen att växa upp i en modern demokrati eller i ett land där kvinnor har större möjligheter och mer jämlikhet, bör vara mycket försiktiga när ni granskar dessa nyss nämnda nationer. Ni måste vara mycket noggranna med att inte tro att alla kvinnor som har förkroppsligats i dessa nationer är övermannade av detta kollektiva medvetande. Ni bör vara mycket försiktiga med att tro att kvinnor i dessa nationer på något sätt har en lägre andlig tillväxtnivå, att de är på en lägre utvecklingsnivå än ni själva. Jag kan försäkra er att det finns mycket mogna själar som har valt att förkroppsligas runt om i världen i alla nationer specifikt för att föra dessa samhällen framåt. I varje nation, oavsett hur bakåt i utvecklingen de är, så att säga, finns det väldigt modiga själar som har förkroppsligats där som kvinnor; vissa män naturligtvis också, men jag fokuserar återigen på kvinnorna. Det finns kvinnor som förkroppsligats i dessa nationer som är mogna, avancerade själar som valde att bli födda där så att de kunde växa upp under dessa omständigheter, så att de kunde exponeras för denna kollektiva programmering, denna kollektiva hjärntvätt, kan man säga. Det är en programmering som gäller inte bara hjärnan eftersom den går in i den känslomässiga-, mentala- och identitetskroppen. Dessa själar har valt att förkroppsligas där för att exponeras för detta, så att de kan förstå vad andra kvinnor går igenom, så att de sedan kan befria sig från det och därigenom visa vad som är möjligt. De kan också sedan stiga i graderna till positioner där de kan börja utmana samhällena med dessa nya idéer. 

Först och främst måste ni hålla i sinnet att det är på detta viset. Det finns kvinnor i alla dessa nationer, vissa män också, som är lika andligt mogna som ni som har vuxit upp i de mer frigjorda länderna. Ni måste också göra åkallan så att dessa själar kommer att befrias för att förverkliga det som finns i deras Gudomliga Planer. Det är här ni kan ha en stor inverkan. När ni tittar på dessa själar kan ni se att det finns några som är så pass mogna på grund av sina tidigare liv, att de på egen hand kan bryta igenom det kollektiva motståndet i sin nation. Det finns också en större grupp av själar som har svårare att bryta igenom, och det är de som särskilt kan bli hjälpta av era åkallan. Det är här ni kan ha en enorm inverkan som lärjungar till de uppstigna mästarna, att göra åkallan att dessa kvinnor kommer att befrias för att väckas och uppfylla den högsta potential som de valde i sina Gudomliga Planer, kanske till och med gå utöver vad de vågade föreställa sig innan de blev förkroppsligade. Detta kan vara en viktig del där ni som lärjungar till de uppstigna mästarna kan ha en inverkan. 

Jag är säker på att ni inser att när vi gör en konferens som denna så står vi här och ser från de uppstigna mästarnas perspektiv när vi granskar Planeten. Vi har inte för avsikt att på denna konferens ta upp alla kvinnofrågor. Det vi gör är att vi tittar på Planeten, det kollektiva medvetandet, sedan tittar vi på våra lärjungar. Hur många lärjungar har vi? Vilken nivå av medvetande har ni? Hur stor är er vilja att ägna er tid och energi åt detta? Vi skyller inte på någon på något sätt. Vi säger inte på något sätt att ni ska vara på en högre nivå eller inte vara det. Vi gör helt enkelt en realistisk bedömning och sedan säger vi: ”Nu har vi möjlighet att ordna denna konferens, vad kan vi realistiskt sett uppenbara utan att överväldiga eller överbelasta våra lärjungar och utan att de tycker att det är helt enkelt för mycket för dem att hantera?”. 

Vi gör en realistisk bedömning av hur de uppstigna mästarnas lärjungar (som ni är idag och som ni kommer att växa under de kommande decennierna) kan ha största möjliga inverkan på kvinnornas frigörelse? Vilka idéer, vilka verktyg kan vi ge er som kommer att få största möjliga inverkan under kommande en till två decennier? Denna undervisning kommer inte att nödvändigtvis endast vara tillämplig inom den tidsramen, eftersom i andra länder kan de vara tillämpbara under kommande årtionden. Vi gör fortfarande en realistisk bedömning och säger: ”Vad kan vi göra till ert största fokus just nu som kan ha största möjliga inverkan på att förbättra den situation som nu är?”. Med andra ord försöker vi inte få fram något slutresultat som kommer att vara århundraden in i Gyllene Eran. Vi försöker förbättra situationen som den är nu, för att ta oss till nästa fas där det sedan kan frigöras ännu högre idéer för kvinnornas frigörelse, för männens frigörelse, och för jämställdheten mellan könen. 

Detta är vårt mål. Detta är ett väldigt praktiskt och realistiskt mål att när ni gör åkallan och uttalar invokationer, som kommer att baseras på denna konferens, när ni studerar undervisningen, när ni har möjlighet att hitta sätt att dela dessa undervisningar (som vi har sagt er flera gånger att dela dem i det sammanhang som är relevant för er personligen), då kan ni verkligen ha en stor inverkan. Ni kan vara de föregångare som kommer att göra det kommande decenniet av 2000-talet till ett verkligt steg framåt för att förbättra kvinnornas situation på denna Planet. Ni vet säkert några av er att i Amerika mäter de synsätt på ett speciellt vis. De säger att normal syn är 20/20. Det är helt enkelt så de mäter det. Därför har ni i Amerika ett populärt uttryck som lyder att: "Efterklokhet har 20/20" (“Hindsight is 20/20”). Med andra ord är det alltid lätt att se tillbaka och med facit i handen (med perfekt vision) se vad som borde ha gjorts och hur saker och ting borde ha utvecklats. Med denna konferens strävar vi efter att ha en inverkan på det kollektiva medvetandet så att framsyntheten också blir 20/20. För att inte bara ni som lärjungar till de uppstigna mästarna, utan för att de många människor som spelar en roll (och har i sin Gudomliga Plan att spela en roll), kommer att ha perfekt vision för att kunna se vad som är ett praktiskt och realistiskt mål för kvinnans frigörelse under detta decennium. 

En utvärdering av potentialen hos olika nationer 

Jag har sagt att det finns många mogna själar som har valt att förkroppsligas i mindre utvecklade länder för att framkalla kvinnornas frigörelse där. Naturligtvis finns det också många själar, i själva verket många mer mogna själar, som har valt att förkroppsligas i de moderna demokratierna, i de mer utvecklade länderna, eller till och med i de som är något däremellan, för att föra dessa samhällen framåt. På sätt och vis kan man säga att när man tittar på nationerna i världen, finns det några nationer som ligger så långt efter de moderna demokratierna, att det under det kommande decenniet inte är realistiskt att dessa nationer kan komma ikapp de moderna demokratierna idag. Jag kommer inte att säga vilka nationer det gäller, eftersom jag inte vill inympa någon pessimistisk syn i er, men det finns helt enkelt några nationer som kommer att behöva flera decennier för att komma fram till kvinnans frigörelse och jämställdhet mellan könen, på det vis vi nu ser att de moderna demokratierna har idag. 

Det finns en stor grupp nationer som ligger efter de moderna demokratierna, eller som vi till och med kan kalla moderna demokratier, men som inte är så avancerade när det gäller kvinnornas frigörelse. Dessa nationer kan dock hinna ikapp under det kommande decenniet. Så det finns en enorm potential för denna stora mellangrupp att under det närmaste decenniet komma de mest avancerade nationerna mycket nära där de befinner sig idag, när det gäller jämlikhet mellan könen och kvinnors frigörelse. 

Med detta sagt vill jag naturligtvis inte att ni ska få för er att de mer avancerade nationerna kommer att stå stilla i utvecklingen under nästa årtionde. Naturligtvis kommer de inte att göra det. Det kommer att finnas några av er som kommer att ha som mål att hjälpa era egna nationer att komma ikapp där de mer avancerade nationerna befinner sig idag. Det kommer att finnas några av er som har valt att förkroppsligas i de mer avancerade nationerna eftersom ni vill föra dessa nationer framåt från deras nuvarande tillstånd. Ni vill frambringa en större medvetenhet vad gäller kvinnornas frigörelse, en större medvetenhet om behovet av jämställdhet mellan könen. 

Jämställdhet mellan könen betyder inte likhet 

I detta sammanhang vill jag kort, även om vi kanske säger mer om detta senare, påpeka att när vi talar om jämställdhet mellan könen, betyder det inte likhet. Naturligtvis vill vi, som uppstigna mästare (Saint Germain vill det absolut under Gyllene Era), att det finns laglig jämlikhet mellan könen, att de lagar som gäller för samhället gäller lika för män och kvinnor. Vi vill se att kvinnor ges lika möjligheter på arbetsplatsen, absolut lika lön för samma jobb, och att kvinnor inte är begränsade till vissa typer av jobb som ger lägre löner. Vi vill se att det finns en yttre, juridisk, samhällelig och praktisk jämlikhet mellan könen. 

Naturligtvis kommer det alltid att finnas, åtminstone under en överskådlig framtid på Jorden, fysiska skillnader, såsom mödrars särställda roll som barnaföderskor. Så jämlikhet betyder inte nödvändigtvis likhet. Detta innebär verkligen ett skifte, där män och kvinnor har lika värde, och erkännande att kvinnor ger ett lika stort bidrag till samhället. Det är just därför som vi måste övervinna denna föreställning att det finns någon absolut sanning som definierades för 2000 år sedan, eller vilket år sen som helst, att det är en absolut uppenbarelse från Gud, som borde definiera mäns och kvinnors roll, och förhållandet mellan män och kvinnor. 

Se på den tekniska utvecklingen 

Mina Älskade, som lärjungar till de uppstigna mästarna, kan ni göra detta, men ni kan också göra åkallan så att andra människor kommer att kunna göra detta. Se bara på historien. Gå tillbaka till Abrahams tid och titta på det judiska samhället. Titta på samhället i Mellanöstern som det såg ut då. Gå tillbaka och titta på Jesu tid. Gå tillbaka och titta på Mohammeds tid. Titta på hur samhällena då hade en patriarkal inställning, dominerad av män, och redan då en viss inställning till kvinnor. Titta nu på samma samhällen ur teknisk synvinkel. Titta på vad som har hänt inom tekniken de senaste 2000 åren, eller till och med 3000 eller 4000 år tillbaka. Skulle ni vilja leva i ett samhälle som det såg ut för 2000 år sedan, där man måste påta i marken med hacka för att få något att växa och att livnära sig på i det torra klimatet? Skulle ni vilja försörja er på det sättet? Om ni inte vill vrida tillbaka den tekniska klockan, varför vill ni att samhället ska leva som om klockan vridits tillbaka när det gäller synen på män och kvinnor, och deras roller? Är det inte självklart, att när tekniken utvecklas, måste även samhället utvecklas i hur det ser på män och kvinnor? 

Att överge den patriarkala mentaliteten 

Är det inte lika uppenbart att för att detta ska kunna ske, måste en kritisk massa människor börja ifrågasätta och så småningom överge idén att det någonsin kan finnas en särskild religiös skrift som är en absolut, ofelbar uppenbarelse som borde gälla för all tid? Titta på Bibeln. Titta på Koranen. Titta på Torah. Är det inte uppenbart att sättet som språket användes på, hur idéer formulerades, hur mentaliteteten var, hur det grundläggande paradigmet var, hur människor såg på livet då, färgades av denna patriarkala mansdominerade mentalitet? Är det inte uppenbart att inte ens Gud Allsmäktig skulle ha kunnat frambringa en slutgiltig uppenbarelse då, eftersom folket som var instängd i denna mentalitet inte skulle ha kunnat acceptera den? 

Mina Älskade, Gud kunde inte ha befallit Abraham att erbjuda sin hustru eller hustrur jämlikhet. Gud kunde inte ha sagt till Moses att främja jämställdhet mellan könen. Gud kunde inte ens ha sagt detta genom Jesus, även om Jesus faktiskt inte diskriminerade män och kvinnor, oavsett vad vissa skrifter gör gällande. Jesus diskriminerade inte män och kvinnor i sin undervisning eller i sina handlingar. Detta beskrivs inte exakt i de kristna skrifterna eftersom de människor som skrev ner dem fortfarande var så fångade i den mansdominerade mentaliteteten. 

Det finns en stor grupp människor i världen idag som är redo att kliva fram och medvetet erkänna detta. Många har redan insett det i tidigare liv. Många har insett det på identitetens och den mentala nivån, även på den emotionella nivån, men det har inte nått den fysiska. Det är återigen där era åkallan kan ha en enorm inverkan på att få fler och fler människor att vakna upp ur denna mentalitet som säger att vi inte kan ifrågasätta en skrift som skrevs ner för århundraden eller årtusenden sedan, eftersom den tydligen gavs av Gud, och därmed måste vara ofelbart. Naturligtvis är Gud ofelbar, men de människor som får uppenbarelser är inte ofelbara, har aldrig varit, och kommer aldrig att vara. Därför har det aldrig varit, och kommer aldrig att finnas någon absolut uppenbarelse på denna Planet. När jag säger aldrig menar jag så länge det är en onaturlig Planet. På en naturlig planet kan man ifrågasätta om vi ens behöver uppenbarelser. 

Den åkallan ni kan göra (som kan ha en enorm inverkan) är för att människor ska vakna upp och se detta så tydligt som ni själva ser det. Jag litar på att även några av er som kan ha varit inblandade i tidigare organisationer med lärjungar till de uppstigna mästarna, kommer att vara villiga att ta detta budskap och kliva fram så att ni också ser det. Ni ser verkan av en progressiv uppenbarelse och att vi, de uppstigna mästarna, har mycket mer att ge än vad vi kan ge idag. Detta innebär inte en begränsning av budbäraren, eller av lärjungarna, men av det kollektiva medvetandet och därför har det sett ut på detta sätt i alla eror. Det har aldrig funnits en tid på Jorden där en perfekt progressiv uppenbarelse kunnat ges. Ni ser de undervisningar vi har gett. Ni lever i en oupphöjd sfär som kommer att utvecklas tills den stiger upp till den andliga världen, men även efter att er sfär har stigit upp fortgår den fortfarande mot högre medvetandenivåer. Hur kunde det någonsin ha funnits något som var absolut? Hur kunde det någonsin ha funnits ett uttalande, uttryckt i ord, som var absolut, som inte kunde utvidgas? 

Myten om en skrift utan brister 

Var nu noga här med att inse att de fallna varelserna är mycket skickliga i att manipulera människor, eftersom de har blandat ihop uppenbarelser och gudomliga skrifter med ofelbarhet. De vill absolut att människor ska tro att det inte kan finnas några fel i Bibeln, Koranen, eller hinduiska eller buddhistiska skrifter. De vill absolut att människor ska tro detta, men varför vill de att människor ska tro det? Eftersom detta stänger dörren till progressiv uppenbarelse. 

De fallna varelserna har fått så många människor att tro att om något ytterligare sades efter att de kristna skrifterna skrevs, skulle det innebära att de kristna skrifterna inte var ofelbara och att det måste finnas brister i dem. Det finns människor, som vi har sagt, som har ett sådant behov av säkerhet att de behöver tro att de har ett ofelbart trossystem, och om de tror på detta system och följer dess regler, kommer de garanterat att frälsas efter denna livstid. Det finns människor som inte har varit villiga att ge upp denna tro. Det är därför de är så fanatiska över att hålla sig till en fundamentalistisk kristendom, fundamentalistisk islam, katolska kyrkan, den hinduiska religionen, buddhistiska religionen, eller andra religioner. De överväger inga förändringar eftersom de då kastas in i en outhärdlig rädsla. 

Mina Älskade, det finns färre och färre människor i världen som är fångna i detta, och vad beror det på? Eftersom tron ​​på dessa ofelbara trossystem nu har funnits under mycket lång tid, innebär det att väldigt, många människor i sina tidigare liv har vuxit upp i ett av dessa ofelbara trossystem. De har trott på påståendet, att om de följer systemet, garanteras de frälsning efter detta liv. Sedan lämnar de livets scen. De granskade sitt liv (eng. They go up to their life review), och de insåg att de inte kvalificerat sig för sin uppstigning eftersom de inte höjt sitt medvetande. Ni höjer inte ert medvetande till den uppstigna nivån genom att följa ett yttre trossystem. 

Därför måste de åter gå ner i förkroppsligande, och när de har gjort det tillräckligt många gånger (och uppriktigt sagt, vissa människor måste göra det många gånger) kommer de ner i ett förkroppsligande där de inte är så säkra på att det finns ett ofelbart trossystem. Väldigt många människor har gått igenom denna process i tidigare liv. De är vid den punkt där allt som behövs är att de bryter igenom på medveten nivå och bli varse och drar ner till den medvetna medvetenheten det de redan vet i sina identitets och mentala kroppar. De måste övervinna rädslan i den emotionella kroppen som blockerar dessa insikter från att nå det fysiska sinnet. 

Det är här er åkallan kan påverka. Ni kan verkligen hjälpa miljontals människor att komma till den insikten: Vi behöver inte längre tro att en skrift är ofelbar. Vi kan vara öppna för nya idéer. Vi kan vara öppna för möjligheten att vi inte behöver behandla kvinnor i vårt samhälle på samma sätt som de behandlades under Mohammeds tid, eller Jesu tid, eller tiden för Abraham eller Mose, eller Vedan eller Buddha. Vi behöver inte, i detta moderna samhälle, behandla kvinnor som de behandlades för tusentals år sedan. Detta är en insikt som redan finns i det kollektiva medvetandet. Det har redan brutit igenom i många samhällen, och det finns många fler där det är mycket nära till genombrott. Det är ett realistiskt mål att det kan ske igenom under nästa decennium av 2000-talet. Det är ett realistiskt mål. 

Därför ber vi er att hålla detta i sinnet, göra åkallan och acceptera inför er själva att detta händer nu. Återigen är naturligtvis män mer benägna att bli offer för dessa absolutistiska trossystem och den episka mentaliteten. Därför är kvinnor de som har störst potential att vara föregångare för detta genombrott där samhällen kommer att börja överge denna absolutistiska aspekt av den episka mentaliteteten. 

Med allt detta, har jag nu gett er det jag ville ge er. Tack för er uppmärksamhet för detta budskap, och för er villighet att vara en del av denna konferens. Vi är tacksamma att så många människor från hela världen har valt att vara en del av denna konferens, och vi ser fram emot vad vi kan dela med oss de kommande dagarna. Därför förseglar jag er i den Heliga Moderns hjärtas kärlek och glädje.


OBS! Boken är tillfälligt stoppad för publicering på svenska p g a brist på lämplig översättare.

Senaste kommentaren

17.01 | 17:26

Hi Andras! You have to ask people under adressen: feedback@morepublish.com. Sincerely! Powel K.

17.01 | 17:16

AZ ÉNÜNK EREJE - heter boken på ungerska

24.12 | 07:34

Vad heter boken på ungerska ?

21.09 | 11:17

Hej Andrei, błöcker på engelska kan Du bestąlla här:

http://www.morepublish.com/

Hälsningar! Powel K.

Dela den här sidan