Sammanfattning av boken "Help the Ascended Masters Stop War"

Om Du hamnade på den här sidan först eller av mistag så rekommenderar vi att Du, efter att eventuellt ha bekantat Dig med dess innehåll, går ”tillbaka” till startsidan ("Hem") av denna site och börjar vandringen därifrån.

”Hjälp de uppstigna mästarna stoppa krig” 

– bokens sammanfattning baserad på dess invokationer

Då behovet av stoppa krig i världen är vigtigaste av allt och denna bok Hjälp de uppstigna mästarna att stoppa krig är oväderlig i sammanhanget, har vi, för att entusiasmera våra besökare till gemensamt aktivt agerande, skapat denna detaljerade sammanfattning.  Dess början och slut är på svenska och resten på engelska. Engelska delar kommer att ersättas så småningom med svenska vartefter invokationerna blir översatta. Översättarna är Per Johansson och Magnus Wennerlund.

Väck människor till möjligheten att stoppa krig

... jag åkallar ... att uppväcka människorna från illusionen att krig är ett för stort problem att göra något åt. 

Väck människorna till verkligheten att vi är andliga varelser och att vi kan medskapa en ny framtid genom att arbeta med de uppstigna mästarna. 

Del 1

 ... väck människorna inför existensen av de uppstigna mästarna. Väck människorna till Lagen om Fri Vilja och att de uppstigna mästarna har makten att undanröja krig, men att vi som är inkarnerade på Jorden måste ge vår tillåtelse att göra så.

 ... väck människor:

till existensen av en kraft som inte respekterar vår fria vilja utan försöker manipulera oss till att skapa och upprätthålla krig.

 ... ur vanan att avfärda eller vara ovillig att se, existensen av en mörk kraft. Hjälp människor att se att detta är vad som håller mörka krafter vid makt på Jorden.

 ... till faktum att det enda sättet att stoppa krig är att tillåta de uppstigna mästarna att ta bort den mörka kraften. Hjälp människor att se, att endast de som är villiga att ta ansvar för sig själva, kan bringa åstad denna förändring.

 ... ur benägenheten att isolera sig själva och ur oviljan att söka den djupare, andliga förståelsen av krig. Hjälp dem se att enbart att fokusera på det positiva och sända ut goda energier, inte är tillräckligt för att stoppa krig.

 ... till verkligheten att vi inte uppnår sann förändring av världen enbart genom att fokusera på oss själva och höja vårt medvetande. Det är nödvändigt att se bortom oss själva och ta ansvar för vår planet, för mänskligheten som helhet.

 ... till verkligheten att energivirvlarna som driver krig är så kraftiga, att även om alla andliga och religiösa människor på Jorden höjde sitt medvetande, skulle det inte räcka att upplösa dessa energivirvlar.

 ... till verkligheten att endast de uppstigna mästarnas kraft kan upplösa dessa energivirvlar. Endast de uppstigna mästarna har denna kraft.

 ... till verkligheten att vi ensamma inte kan få bort krig på Jorden. Endast genom att arbeta med de uppstigna mästarna, kan krig elimineras.

Del 2

 ... väck människor till insikten att vi behöver ge de uppstigna mästarna rätt att agera på Jorden. Vi gör detta endast genom att förstå den dynamik som ligger bakom krig; hur de skapas och hur de fortsätter.

 ... väck människor:

ur illusionen att de inte behöver se på någonting mörkt eller ont. Hjälp dem se mörkret utan att ge mörkret kraft.

 ... ur benägenheten att vara villiga att se mörkret, och sedan låta sig luras att reagera med vrede. Hjälp dem se att viljan att besegra mörka krafter, ger kraft åt det mörka. 

 ... till Medelvägen, där man kan se på mörkret utan att bli beroende. Du ser på mörkret för att ge lämplig åkallan till de uppstigna mästarna att ta bort mörkret.

 ... till verkligheten att vi inte behöver bekämpa mörkret. Vi låter de uppstigna mästarna göra jobbet, baserat på er högre vision.

 ... ur deras rädsla att se mörkret på Jorden. Hjälp dem se att vi i sanning inte kommer att förbättra någonting utan att se på, och komma över, vår egen rädsla.

 ... till deras inre vetskap, till deras inre möjlighet att känna till, och uppleva verkligheten av den andliga världen, de uppstigna mästarna och orsaken till varför vi är här på Jorden.

 ... till det faktum att vi vuxit upp i en omgivning som starkt hindrar oss från att lyssna till och följa vår inre vetskap, vår intuitiva känsla av vad som är rätt, och vad som är vårt mål i livet.

 ... ur glömskan som kommer över oss när vi inkarnerar på Jorden. Hjälp människor se orsaken till varför de inkarnerat vid denna tid.

Del 3

 ... väck människor till faktum att idén att man kan vara en andlig person och ge ett bidrag till världens förbättring, utan att se på någonting negativt eller ont, är en programmering skapad av de mörka krafterna för att förhindra de andliga människorna att förverkliga deras högsta potential.

 ... väck människor till verkligheten:

att de mörka krafterna inte vill förlora sitt grepp om mänskligheten och denna planet. Hjälp människor inse detta, medvetet.

 ... att ett fenomen så meningslöst som krig, inte kan grundas i medvetna, rationella orsaker. Krig involverar alltid ett moment av fanatism, som inte är rationellt.

 ... att fanatism tillåter folk att dela upp sina liv så att de inte ser några motsättningar mellan sina normala beteenden och handlingen att döda andra.

 ... att det enda sättet att förklara denna irrationella fanatism är existensen av en mörk kraft, som har förmågan att ta över människors sinnen, även grupper av människor.

 ... att endast existensen av en mörk kraft kan förklara meningslösheten och irrationaliteten i krig. Vi kan få bort krigen endast genom att se på denna kraft och åkalla de uppstigna mästarna att hantera den.

 ... att den enda förklaringen till det fanatiska dödandet på Jorden, är att det finns en mörk kraft som tar över vår fria vilja och vår djupaste spärr mot att döda.

 ... att enda sättet att stoppa krig, är att få bort denna kraft från Jorden. Vi människor har rätt att göra åkallan för detta och de uppstigna mästarna har makten att sätta det i verket.

 ... att vi – genom att ge de uppstigna mästarna rätt och energi att mångfaldigas – kan vi tillsammans få bort krig från Jorden.

Del 4

 ... väck människorna till verkligheten att det krävs förändring, och att den förändringen inte kommer att ske genom människor som lever kvar i rädsla, där de tror att det är tillräckligt att vara älskvärd och vänlig. Ej heller kommer förändring att ske genom människor som lever kvar i vrede, där de tror att de måste vara fördömande mot eller kämpa mot mörka krafter.

 ... väck människorna:

till den högre meningen av ansvar, där vi inser att vi inte har makten eller ansvaret att bekämpa mörka krafter. Vårt ansvar är att utbilda oss själva om existensen av mörka krafter och sedan dela denna kunskap och göra åkallan till de uppstigna mästarna.

 ... till vår orsak till att inkarneras vid denna tid, vår sanna, otvungna drift att hjälpa planeten till en högre nivå. Hjälp människorna transcendera rädsla och vrede.

 ... till faktum att stoppa krig inte är ett mål i sig. Den riktiga, underliggande dynamiken är att höja människornas nivå av medvetande. Krig kommer inte att försvinna från planeten förrän en kritisk massa har transcenderat det medvetande som gjorde krig möjliga.

 ... till faktum att vi, såsom andliga människor som har börjat vakna upp från ett kollektivt sinnestillstånd, har rätten och auktoriteten att åkalla de uppstigna mästarna för att minska de mörka krafternas makt.

 ... till verkligheten att när de ej längre är förblindade av de mörka krafterna, står de inför ett verkligt val att överge det medvetandetillstånd, som tillåter krig. De uppstigna mästarna försöker inte tvinga människor, utan att befria deras vilja så att de fritt kan göra valet att transcendera medvetandetillstånd som gör kriget möjligt.

 ... till verkligheten att det finns en realistisk potential att krig kan försvinna från denna planet inom en förutsägbar framtid. Kosmiska cykler är i ett sådant läge, att detta kan uppnås.

 ... till verkligheten att krig inte är oundvikliga. Vi är inte maktlösa när vi arbetar med de uppstigna mästarna. Genom att ta bort den makt som mörka krafter har över människor, kommer människor att vakna upp till det faktum att de också är andliga varelser som har ett högre mål och en högre vision för sina liv.

 ... till verkligheten att det inte finns något som inte kan förändras och övervinnas. Det finns ingenting som är omöjligt eftersom fri vilja alltjämt regerar. När en kritisk massa av människor transcenderar det medvetandetillstånd som får krig att framstå som fördelaktigt eller oundvikligt, kan de uppstigna mästarna ta bort krig från planeten, och de kommer att göra det. 

Exponera de icke-fysiska orsakerna bakom krig 

Del 1
… skingra de slöjor som döljer: 

… att fysiska händelser aldrig enbart orsakas av det som sker på fysisk nivå. Det finns alltid dolda orsaker i de tre oktaverna: emotion, tanke och identitet. 

… existensen av entiteter och demoner på astrala planet, den astrala avgrunden. 

 … att sådana varelser vet att de kan överleva endast genom att stjäla emotionell energi från mänskliga varelser.  

… skingra energislöjan och visa: 

… att demoner, skapade ur våld, kan fortsätta existera endast genom att stjäla emotionell energi från mänskiga varelser som engagerar sig i våld.  

… att en sådan demon har förmåga att projicera tankar och känslor in i de mänskliga sinnen som är mottagliga för de tankematriser som skapade demonen.  

… att eftersom demonen skapades kollektivt, kan den övermanna sinnena hos individer och egga dem till ytterligare våld, vilket göder demonen så den blir allt starkare.  

… att det aldrig förekommit krig som endast haft materiella, fysiska orsaker. Krig orsakas till stor del av demoner på det astrala planet, som tagit över sinnena hos individerna.  

… visa hur demonerna saknar empati för människor och vill skapa krig för att göra det lättare att komma åt deras energier.  

… hur demonerna söker utplåna gränsen mellan det astrala och det fysiska planet för att stjäla människors energi. Inget åstadkommer detta mer effektivt än ett fysiskt krig där många människor dör på ett slagfält. 

Del 2
… skingra energislöjan och visa 

… verkligheten av aggressiva demoner och entiteter på det astrala planet.  

… att entiteterna på det astrala planet saknar sympati för människor och att det är omöjligt att resonera med dem.  

… verkligheten att krig orsakas av krafter som saknar all medkänsla och empati och att vi inte kan resonera med dem. Det finns inget sätt att övertyga demonerna och entiteterna på det astrala planet att sluta göra det de gör.  

… att vi människor inget kan göra åt krafterna på det astrala planet, men att de uppstigna mästarna har makt att avlägsna dem alla från denna planet.  

… att de uppstigna mästarna bara behöver tillåtelse från oss förkroppsligade, för att rensa ut det astrala planet från alla entiteter, demoner och kvalitetssänkta energier.  

... att det finns en viss nivå på det astrala planet, där demoner och entiteter helt enkelt frossar på människor.  

… att det finns en “högre” nivå på det astrala planet där det finns rovgiriga demoner som aktivt söker sig ut för att skapa situationer där människor blir dödade eller på andra sätt plundras på sina energier.  

… att dessa demoner tar till mera aggressiva medel för att manipulera människor till att begå fysiska handlingar som gör dem sårbara från astralplanet.  

… verkligheten att det inte finns någon fysisk handling som öppnar upp sårbarheten mera än det storskaliga dödandet på en krigsfront. Dessa demoner kommer att göra allt som står i deras makt för att manipulera människor att döda eller gå med på krig. 

Del 3
… skingra energislöjan och visa 

1. … existensen av fallna varelser i det astrala planet som började sin bana i en tidigare sfär [av skapelsen] antingen som medskapare, eller änglar.  

… att dessa fallna varelser kan förefalla ha ett sofistikerat medvetande och förmåga att manipulera människor, men att de inte har tillräcklig självmedvetenhet för att göra något annorlunda.  

… att det i den mentala oktaven finns fallna varelser som ännu har ett slags självmedvetande. De har ett mentalt, intellektuellt resonemang för att kunna manipulera oss.  

… att det i den mentala oktaven finns fallna varelser som har tillräckligt medvetande för att veta att de kan utöva makt över människor, och som utnyttjar den.  

… att varelserna i den mentala oktaven inte är fullt så aggressiva som de i den emotionella oktaven. De försöker inte överväldiga eller tvinga människor, utan de försöker övertala människor.  

… att de fallna varelserna i den mentala oktaven har iklätt sig rollen av att vara professorer, lärda människor eller filosofer. Somliga har satt sig upp till att vara kungar eller kejsare, där de kan framstå som synbarligen goda, men också mycket imponerande och kraftfulla.  

… hur varelserna i den mentala oktaven har skapat sofistikerade resonemang som söker rättfärdiga varför människor dödar varandra och engagerar sig i krig.  

… att varelserna i den mentala oktaven har tagit över sinnena hos många människor, och det förklarar varför människor kan engagera sig i dödande, även det långsiktiga värvet att planera för krig, eller för så kallat försvar, och det tycker det är en nödvändig och rättfärdigad handlig.  

… att det enda sättet för människor att känna att dödande och krig är nödvändigt, oundvikligt eller rättfärdigat är när deras sinnen har tagits över av demoner i de astrala eller mentala oktaverna.  

Del 4
… skingra energislöjan och visa 

... att det i identitetsoktaven finns fallna varelser som förefaller ännu mera godhjärtade eller ännu mer imponerande än dem i den mentala oktaven. Dessa varelser kontrollerar vanligen människor via varelserna i den mentala och den astrala oktaven.  

… att när en person engagerar sig i krig och känner att det är rättfärdigat, är personen under direkt kontroll av en varelse i den mentala oktaven. Den varelsen är i sin tur kontrollerad av fallna varelser i identitetsoktaven.  

… att varelser i den mentala- och identitetsoktaven inte kan övertalas av några argument vi människor kan presentera. De ser oss som fundamentalt underlägsna dem själva.  

… att de fallna varelserna i den mentala- och identitetsoktaven vet att alla argument är blott argument och ingen absolut sanning. De kommer dock att använda vilka argument som helst för att få oss att gå i krig med varandra.  

… att de fallna varelserna i identitetsoktaven vet att inte några av våra jordiska ideal har någon reell giltighet eller signifikans. De leder inte till de mål som de hävdats leda till eftersom allt är kamouflage.  

… att varelserna i identitetsoktaven vet att alla episka draman blott har en mening, och den är att få människor engagerade i krig i syftet att stödja de fallna varelserna i deras kampanj att bevisa att Gud har fel.  

… att alla filosofier, religioner och tankesystem som finns på Jorden är baserade på artificiella grunder. De är alla kamouflage för att dölja den djupare orsaken, där de fallna varelserna försöker bevisa att Gud har fel genom att få människor att missbruka sin fria vilja.  

… att krig inte har någon rationell orsak på den fysiska nivån. Eftersom krigets orsaker inte finns på den fysiska nivån, finns heller inte medlen att få bort krigen på den fysiska nivån.  

… att det finns något att göra för oss människor för att få bort krigen från denna Planet. Vi kan göra vår åkallan och transcendera vårt medvetande så att de uppstigna mästarna får auktoritet att ta bort de krafter som leder till krig på den fysiska nivån. 

Väck människorna till behovet av dom  

Del 1 

1. … väck människor ur illusionen av vi-kontra-dem-mentaliteten, som skapats av entiteter, demoner och fallna varelser i de tre högre oktaverna. Befria människor från den argumentation som synbarligen rättfärdigar åtgärder mot andra, baserad på idén att separera mänskligheten i förenklade kategorier. 

... väck människor till verkligheten

2. … att när vi-kontra-dem-mentaliteten råder, tjänar vi inte aktivt syftet att få bort krig från denna Planet. 

3. … att krig är det extrema utkomsten av ett medvetandetillstånd som delar upp verkligheten i separata avdelningar. Den inför en uppdelning mellan grupper av människor, applicerar en värdeomdöme, säger att en grupp gör något fel och den andra gruppen måste stoppa det. 

4. … att det dualistiska medvetandetillståndet alltid har två motsatta polariteter och använder detta till att skapa idén att det pågår ett episkt drama och att somliga människor är på fel sida i konflikten. De som är på rätt sida måste tvinga andra för största möjliga goda. 

5. Älskade Surya, väck människor ur illusionen att vi kan döda andra mänskliga varelser utan att skada oss själva, och även illusionen att vi tjänar Guds syften genom att döda andra mänskliga varelser. 

... väck människor till verkligheten 

6. … att alla mänskliga varelser kom från samma källa. Alla skapades från början som rena och oskuldsfulla varelser. Vi gavs alla fri vilja och vårt nuvarande tillstånd kan göras ogjort om vi fattar beslut som upphäver tidigare beslut. 

7. … att entiteterna och demonerna på det astrala planet inte var skapade som självmedvetna varelser och att de inte har potentialen att välja. Sådana varelser måste förtäras, och de uppstigna mästarna är fullt kapabla att göra det, när vi ger dem rätt att göra det. 

8. … att medvetandenivån hos fysiskt förkroppsligade människor bestämmer vad som tillåts existera på de andra oktaverna av emotion, tanke och identitet på Jorden. Om en tillräcklig mängd av människor skiftar sitt medvetande uppåt, ges de uppstigna mästarna rätten att rensa ut de demoner som befinner sig under denna nivå av medvetande. 

9. … att det finns en gräns för vad vi kan uppnå genom att åkalla andligt ljus. När entiteterna, demonerna och de fallna varelserna i de tre högre oktaverna ej längre reagerar på ljuset, har vi rätt att aktivt åkalla deras dom. 

Del 2

...väck människor till verkligheten

1. … att här har skett ett skifte i det kollektiva medvetandet, som betyder att de flesta människor ej längre ser det som ärofullt att gå ut i krig och söka prestige i att döda andra människor. 

2. … av andliga cykler. Hjälp dem se att vi nu går in i en ny cykel, vilket gör att vi kan göra åkallan för Kristi dom över de varelser som inte vill höja sitt medvetande. 

3. … att Kristi dom baserar sig på medvetandet om att Allt är Ett. Kristusmedvetandet vet att allt liv är ett, att mänskliga individer inte kan delas upp i separata avdelningar, att vi inte kan använda en värdering som säger att somliga människor är onda och förtjänar att bli dödade av de goda. 

4. … att inför Kristusmedvetandet är alla människor del av Guds Kropp på Jorden. 

5. … att i Kristusmedvetandet finns ingen önskan att förgöra andra människor. Det finns heller ingen önskan att straffa andra människor, eftersom  om vi straffar andra, straffar vi oss själva. 

6. … att Jorden nu går in i en övergångsperiod mellan Fiskarnas och Vattumannens tidsålder. Mänskligheten förväntas nu transcendera det medvetandetillstånd som genererar krig, illusionen att ändamålet helgar medlen och att det är försvarbart att döda andra människor för att uppnå något abstrakt mål, som definierats av någon abstrakt idé. 

7. väck människor ur illusionen att en abstrakt idé kan rättfärdiga dödandet av en mänsklig varelse. Hjälp människor se att om vi inte kommer över detta medvetande, kommer krigen bara att bli allt värre, tills vi slutligen vaknar. 

… väck människor till verkligheten

8. … att när en planet går in i sin övergångsfas, blir det legitimt för de förkroppsligade individerna att åkalla dom över såväl förkroppsligade varelser som icke-materiella varelser i de tre högre oktaverna. 

9. … att genom att åkalla Kristi dom över vissa krafter och mänskliga varelser, erhåller de ett gyllene tillfälle att välja mellan ljus och mörker.

Del 3

1. … väck människor till möjlighet att vi kan åkalla Kristi dom och att vi kan göra så från ett alldeles neutralt sinnestillstånd. 

2. … väck människor till medvetandet att Kristusmedvetandet vill väcka upp allt liv. Vi upplyfter andra varelser med fri vilja genom att göra det enklare för dem att välja ljuset i stället för mörkret. Vi visar dem ljuset! 

3. … väck de andliga människorna till verkligheten att eftersom en majoritet av människor har börjat att igenkänna ljuset, ligger det inte längre inom Fria Viljans Lag att en minoritet skulle kunna hålla tillbaka övergången till nästa andliga cykel. Det kommer en punkt där varelser måste göra ett val mellan det nya och det gamla. 

4. … väck människor till medvetandet att de uppstigna mästarna har makt att konfrontera varelser med nödvändigheten att göra ett val. Vad vi kan göra är att åkalla de uppstigna mästarna att verkställa Kristi dom för såväl varelser i fysisk kropp, som varelser i de tre högre oktaverna. 

5. … väck människor till det absoluta behovet av att åkalla Kristi dom över de varelser på det astrala planet som besinningslöst försöker styra människor till att gå i krig, om och om igen. 

6. … väck de andliga människorna till medvetandet att för somliga av varelserna i de tre högre oktaverna, är nästa logiska steg den slutliga domen, som leder till den andra döden i vilken alla negativa energier i en livslinje upplöses. 

7. … väck människor till medvetandet att fri vilja kan tas till sådana extremer av en individ, att den strävar emot framåtskridandet och valfriheten för alla. Det måste råda en viss balans, och processen som definierats av de uppstigna mästarna har visat sig framgångsrik på många olika planeter. 

8. … väck de andliga människorna till verkligheten att Gud aldrig skapade helvetet. Det var individuella livslinjer med fri vilja som skapade sina egna helveten. De bestämmer hur ”helvetiskt” det måste bli innan de har fått nog och vänder tillbaka. 

9. … väck de andlilga människorna till medvetandet att även om livslinjerna tillåts att skapa sina egna helveten, finns en gräns för hur långt det kan gå för en specifik planet. Det är dags för oss att bestämma att krigets helvete inte längre ska vara tillåtet på Jorden. 

Del 4 

... jag åkallar Kristi dom

1. … över alla människor som tror på och agerar efter konceptet att det är berättigat att döda en annan människa för att försvara eller propagera för en abstrakt idé. 

2. … över alla entiteter, demoner och fallna varelser på det astrala planet som kontrollerar människors sinnen, och försöker styra dem till att döda andra för att försvara eller propagera för en abstrakt idé. 

3. … alla entiteter, demoner och fallna varelser i den mentala oktaven som kontrollerar människors sinnen och försöker styra dem till att döda andra för att försvara eller propagera för en abstrakt idé. 

4. … över alla entiteter, demoner och fallna varelser i identitetsoktaven som kontrollerar människors sinnen och försöker styra dem till att döda andra för att försvara eller propagera för en abstrakt idé. 

5. … över alla varelser med eller utan fysisk kropp, som inte är villiga att släppa denna idé. Jag åkallar att de må bli avlägsnade från alla fyra oktaverna på Jorden, så att deras mörker ej längre kan tynga ner Planeten och forma en magnetisk dragning på alla människor. 

6. … över alla varelser i identitetsoktaven som försöker bevisa att Gud har fel. 

7. … över alla varelser i identitetsoktaven som är villiga att döda människor och därigenom beröva dem möjlighet att vara i fysisk kropp, på grund av deras abstrakta idé. 

... hjälp alla människor 

8. … höja sig över det medvetande som delar upp mänskligheten enligt vi-kontra-dem-mentaliteten. Hjälp alla människor komma över de dualistiska extremerna och hitta balansen i Kristusmedvetandet som vet att allt liv är Ett. 

9. … stiga upp till det balanserade medvetandet att målet att driva igenom en idé aldrig kan rättfärdiga medlet att döda människor. Hjälp människor se att det aldrig är rättfärdigat att döda människor på grund av en abstrakt idé. 

 

Skingra illusionen av rädsla                                   

… skingra de rädslobaserade illusioner som har orsakat så många krig på denna Planet. Väck människor till verkligheten att vi är andliga varelser och att vi kan medskapa en ny framtid genom att samarbeta med de uppstigna mästarna. 

Del 1

…förinta de demoner:

som kontrollerar människor genom rädslan att bli fysiskt attackerade av andra. 

… som försöker få en grupp människor att attackera en annan grupp pga. rädslan att bli attackerad. 

… som får två grupper av människor att bygga upp sina arméer pga. rädslan att bli attackerade av den andra. 

… som försöker få en grupp av människor att gå ut i krig, utifrån deras uppfattning att de skulle kunna bli attackerade av andra. 

… som försöker få diktatorer att starta krig eller folkmord, utifrån den extrema, paranoida skräcken inför en annan grupp av människor. 

…befria människor så att de kan se:

 att när man en gång har gått in i en spiral av rädsla, så letar man efter något utanför sig själv, som kan bekräfta rädslan. Ens perception drar faktiskt till sig eller förverkligar det yttre hotet. 

…att de kan se att fysiska tillstånd aldrig föregår det som sker på de tre högre oktaverna. Rädsla kommer aldrig ur ett fysiskt tillstånd, utan existerar i sinnet. 

…att de kan se att när vi har fångats i en neråtgående spiral av rädsla, kan vi bli fria endast genom att uppleva det vi fruktar. Endast genom att uppleva att ett fysiskt tillstånd inte kan förändra oss, kan vi undgå den paranoida rädslan för det overkliga. 

… att de kan se att deras rädsla är en illusion, en produkt av deras perception. Hjälp dem se att de är psykiska varelser, och att deras livsupplevelse beror mera på vad som sker inom deras sinnen än av fysiska omständigheter. 

 

Del 2

…manifestera din Närvaro på den mentala oktaven och förinta de demoner och fallna varelser:

som försöker kontrollera människor genom begäret efter hämnd; begäret att bestraffa andra människor. 

… som försöker använda en politisk ideologi eller religiös lära till att rättfärdiga hämnd och straff. 

… som försöker få människor att gå i krig, utifrån konceptet av ‘ett episkt krig’ mellan det goda och det onda. Förinta de krafter som använder denna episka mentalitet till att upphäva budordet som säger ‘du skall icke döda’. 

… som använder den episka mentaliteten till att få en grupp människor att tro att deras eget begär efter hämnd är rättfärdigad av Gud, och att Gud kräver att den ska straffa en annan grupp människor. 

… befria människor så de kan:
se att en yttre fiende är en manifestation av deras eget medvetandetillstånd, vilket betyder att fienden är ett slags lärare. De får den läraren därför att de inte varit villiga att lyssna på de uppstigna mästarna. 

… betrakta varje fiende som en uppmaning att iaktta sig själva och transcendera det medvetande som frammanade fienden. Om de inte transcenderar detta medvetande, kommer de att dra till sig ännu en fiende. 

… förinta de demoner och fallna varelser:
som försöker kontrollera människor genom att utnyttja hatets råa energi mellan folkgrupper. 

… som skapats utifrån hat; de som hatar människor, hatar liv, och är programmerade att förstöra allt som är positivt. 

… befria alla människor som drivs av hat mot andra människor. Hjälp dem inse att de i grunden hatar något inom sig själva, och att de kan bli fria bara genom att hela sitt eget sinne. 

 

Del 3

… förinta de demoner och fallna varelser i alla fyra oktaver:
som låg bakom nazisternas hat gentemot judar och alla andra som var annorlunda. 

… som låg bakom paranoian av Stalins Ryssland och Sovjetunionen. 

… som låg bakom paranoian av Maos Kina. 

… som ligger bakom alla paranoida diktaturer i världen av idag. 

… som förhindrar alla nationer, och särskilt Ryssland och Kina, från att ifrågasätta sitt förflutna. 

… som tar över sinnena hos diktatorer och inducerar hos dem en helt irrationell drift att döda alla som potentiellt skulle kunna motsätta sig dem. 

… som kontrollerade Hitler, Stalin, Mao och alla tyranniska diktatorer från förr, idag och i framtiden. 

… som försöker hetsa fram massmord, eftersom de vill stjäla människors energi eller bevisa att Gud har fel. 

… befria människor så att de kan se att det inte finns någon materiell eller rationell orsak bakom massmord. Den enda logiska förklaringen är demonerna och de fallna varelserna i de tre högre oktaverna, och de fallna varelserna i fysisk kropp. 

 

Del 4

… förinta de demoner och fallna varelser som:
försöker hetsa till massmord av miljontals människor, utifrån deras hat mot Livet självt.       

… som tror det är deras värv att bevisa bristerna i Guds gestaltning av Universum, och i synnerhet att ge människor fri vilja. 

… som har förlorat allt förnuft och dödar utifrån hat eller därför att de inte kan sluta. Jag kräver att sådana människor tas ut ur den fysiska världen.     

… befria de andliga människorna så att de kan se att vi behöver transcendera det medvetandetillstånd som manat fram dessa diktatorer och massmördare, innan de kan tas ut ur den fysiska världen. 

… jag gör härmed en åkallan för att det medvetande som präglas av paranoia och extremt hat, som leder till massmord, må försvinna från denna värld, och att varelser i den fysiska, den emotionella, mentala samt identitets-oktaven, som förkroppsligar detta medvetande, också må försvinna från denna värld.     

… jag fattar nu ett beslut ur min medvetna fria vilja som säger: Tillräckligt är tillräckligt. Jag kräver att Fria Viljans Lag tas i bruk och att de uppstigna mästarna avlägsnar sådana livsströmmar och det medvetande de förkroppsligar.     

… befria de andliga människorna så att de kan känna igen de andliga orsakerna till krig, utan att dväljas i krigets brutalitet. Hjälp dem se att om vi inte utmanar krigets medvetande, så kan ingenting stoppa krig.     

… härmed tar jag en gång för alla ställning och kräver ett slut på medvetandet som skapar paranoia i alla dess manifestationer på Jorden.     

… jag bestämmer mig härmed för att det paranoida medvetandet, och det sinnelag som skapar hat människor emellan, ej längre är acceptabelt för mig. 

Skingra krigarmentaliteten 

Del 1 

… manifestera din Närvaro i alla fyra oktaver och skingra samt utplåna 

krigarmentaliteten i alla dess förklädnader. 

… mentaliteten att krig är önskvärt eller något som man kan vinna ära av. 

… mentaliteten att det är en önskan för unga män att gå ut i krig för att bevisa sina kvalitéer eller att vinna egenvärde genom att visa sin förmåga att döda andra människor. 

…”vi mot dom”-mentaliteten i alla dess förklädnader. 

…jag åkallar Kristi dom över de fallna varelser som uppfann krigarkulturen och förde den till Jorden. Manifestera din Närvaro i alla fyra oktaver och avlägsna de fallna varelser och alla som inte är villiga att lämna krigarkulturen. 

…manifestera din Närvaro i alla fyra oktaver och befria alla människor från krigarkulturen som är orsak till att människor ägnar en hel livstid åt att utveckla förmågan att döda andra människor i strid. 

…manifestera din Närvaro i alla fyra oktaver och fånga och utplåna de demoner och fallna varelser:

som för fram  idéer som rättfärdigar den episka kampen och som gör det önskvärt för „oss” att döda „dem”. 

…som för fram mentaliteten att krigare har rätten att gå ut i krig och vinna över fienden för att på det sättet få ära och självrespekt. 

…som använder krigarmentaliteten för att få mänskliga varelser att slåss mot varandra. 

Del 2 

…manifestera din Närvaro i alla fyra oktaver och:  

fånga och utplåna de demoner och fallna varelser som för fram en kultur som får barn att spela krigsspel eller leka med krigsleksaker.  

…låt människor bli fria att se att krigarmentaliteten blir en sluten cirkel eftersom en krigare måste rättfärdiga sin existens genom att ha en fiende att slåss mot.  

…utplåna mentaliteten att länder behöver en stor armé i vilken de som är professionellt involverade kultiverar en krigsmentalitet.  

…fånga och utplåna de demoner och fallna varelser som för fram krigarmentalitet och det nödvändiga i att ha en armé.  

…få människor att inse att när miljontals människor riktar sin uppmärksamhet mot att kunna slåss mot vilken motståndare som helst, då matar de in sina emotionella, mentala- och identitetsenergier i en matris som drar till sig en fiende.  

…manifestera din Närvaro i alla fyra oktaver och skingra krigarmentaliteten som är en orsak till de många storskaliga militära konflikterna under de senaste hundra åren.  

…få människor att inse det meningslösa i krigarmentaliteten och förstå att först när de slutar agera som krigare så kommer den yttre fienden att försvinna.  

…manifestera din Närvaro i den emotionella oktaven och fånga och utplåna de demoner och fallna varelser som håller människor fångna i ett beroende av krig, kamp och adrenalinkickar.   

…få människor att upphöra tro att deras liv fylls med mening när de går ut i krig. Få dem att sluta tro på att deras liv är meningslösa utan krig.  

Del 3 

…befria människor som är redo att lämna dualiteten, men som känner att deras liv är tomma. Låt dem bli fria att hitta den andliga vägen och upptäcka meningen med att tjäna helheten.  

… manifestera din Närvaro i alla fyra oktaver och fånga och utplåna de demoner och fallna varelser: 

som för fram beroende som gör att människor känner sig som de bästa krigarna och att krig har blivit en slags tävling eller sport.  

…som för fram mentaliteten att vissa länder har de bästa soldaterna och kan vinna över vilken fiende som helst.  

…som för fram idén att ett lands stolthet grundar sig på förmågan att döda och att det finns en tävlan i krig mellan länder. 

 …som för fram krigsliknande spel i en icke-dödlig version via internationella sporttävlingar.  

…få människor att förstå  

att förmågan att utkämpa ett krig betyder inte att ett land är överlägset andra. Ju mer militärkapacitet ett land har, desto mer visar det på dess underlägsenhet när det gäller de värden som står bakom en modern, demokratisk civilisation.  

…att separation och dualismen är orsaken till världens konflikter och att nya uppsättningar av värden behöver utformas, värden som baseras på den underliggande realiteten om allt livs enhet.  

…att de mest framstående länderna är de som utvecklat den största förmågan till samarbete genom att finna lösningar som gynnar alla parter, därför att de grundar sig på värdet av enhet.  

…manifestera din Närvaro i alla fyra oktaver och fånga och utplåna de demoner och fallna varelser som för fram mentaliteten att militären är ett självändamål, grundat på illusionen att om en sida avskaffat armén, skulle den andra sidan ta över världen.  

Del 4 

…manifestera din Närvaro i alla fyra oktaver och fånga och utplåna de demoner och fallna varelser

som för fram  mentalitet som rättfärdigar militarismens existens och försöker vidmakthålla den genom ständigt ökande vapenutgifter.  

…som för fram illusionen att det är möjligt att tillverka ett supervapen som inte är möjligt att försvara sig mot.  

…få människor att förstå att när man är i dualismen blir följden att en motsats skapas till vadhelst man gör. Därför kommer alla vapen, som utvecklas att få som motåtgärd att nya vapen skapas och militära utgifter ständigt vidmakthålls.  

…manifestera din Närvaro i alla fyra oktaver och fånga och utplåna de demoner och fallna varelser som försöker skapa ett slutgiltigt tillstånd i den materiella världen, som Gud inte kan åsidosätta eller förstöra.  

…få människor att
förstå det meningslösa och felaktiga i de fallna änglarnas strävan så att de vaknar upp och inte mer låter detta orsaka konflikter och lidande på Jorden.  

…se lidandet och säga: „Nu räcker det! Vi vill inte ha det så här längre. Vi har lidit tillräckligt länge nu. Vi vill inte längre ha våra liv förstörda av de fallna varelsernas missledda strävan. Vi har fått nog nu med kapprustningen som har varit så påtaglig i världen i mer än hundra år.”  

…se det meningslösa i att människors liv förbrukas i en omöjlig strävan efter ett supervapen – den ultimata militära styrkeförmågan. Det är meningslöst att nationers finanser förbrukas på detta.  

…manifestera din Närvaro i alla fyra oktaver och fånga och utplåna de demoner och fallna varelser som för fram illusionen att det är nödvändigt att spendera så mycket pengar på militären när miljontals människor svälter och två tredjedelar av världens befolkning lever under fattigdomsgränsen.  

…jag ser härmed på varelserna med krigarmentalitet, och med min inre Kristus auktoritet, säger jag: „Ni har inte längre plats på denna Planet. Er krigarmentalitet har inte längre plats på denna Planet. Ni måste antingen överge den eller hitta någon annan planet, för jag kommer inte längre tillåta att Den blir förstörd eller att behöva leva i konstant rädsla för era krigsspel. Det får vara slut med krigsspelen. Det får vara slut med krigen. Det får vara slut med krigare.” 

Domslut över krig i profitsyfte  

… jag åkallar /…/ att döma och bortvisa alla varelser, inom eller utom kroppslig form, som verkar för krig som ett medel för profit.nVäck människor till verkligheten att vi är andliga varelser och att vi kan medskapa en ny framtid genom samarbete med de uppstigna mästarna.  

Del 1. 

… jag åkallar Kristi dom: 

de människor som verkställer eller planerar krig och aggression för materiell vinning.  

… över de demoner och fallna varelser på det astrala planet som ligger bakom krigföring för fysisk plundring. Jag befaller dig att bortvisa dessa varelser från Jorden.  

… över det militärindustriella komplexet och de bolag som tjänar pengar på krig.  

… över försvarsindustrin. Blottställ dess politiska makt genom jobbskapande, korruption och lobbyverksamhet.  

… dom över de fallna varelserna och demonerna i de tre högre oktaverna som ligger bakom försvarsindustrin. Jag befaller dig att bortvisa dessa varelser från Jorden.  

… över krigsindustrin och dess begär efter att öka sin profit genom att tillverka mer krigsmateriel, samt fler sofistikerade och dyra vapen.  

… över de fallna varelserna och demonerna i de tre högre oktaverna som ligger bakom krigsindustrin och som genererar det oupphörliga begäret efter större profiter. Jag befaller dig att bortvisa dessa varelser från Jorden.  

… över det militärindustriella komplexet och strategin att utveckla ett till synes fulländat vapen, medan man undanhåller dess motmedel.  

… över krigsindustrin och dess fallenhet att sälja vapen till högstbjudande och även att sälja ett vapens motmedel till den motsatta sidan, för att få till stånd en kapprustning.  

Del 2 

…jag åkallar Kristi dom:
över de fallna varelserna och demonerna i de tre högre oktaverna, som ligger bakom kapprustningen och som söker göra den till ett oupphörligt sökande efter det ultimata vapnet. Jag befaller dig att bortvisa dessa varelser från Jorden.  

… dom över alla människor som tror att ekonomin är beroende av krigsindustrin, och att tillräckligt många jobb ej kan skapas utan den. Uppväck människor att se lögnen bakom denna övertygelse.  

… över de fallna varelserna och demonerna i de tre högre oktaverna, som döljer faktum att den kosmiska spegeln returnerar vad än vi utsänder, mångfaldigat. Jag befaller dig att bortvisa dessa varelser från Jorden.  

… över de fallna varelserna och demonerna i de tre högre oktaverna, som döljer faktum att en industri som har en positiv avsikt kommer att öka mängden tillgängligt välstånd. Jag befaller dig att bortvisa dessa varelser från Jorden.  

… över de fallna varelserna och demonerna i de tre högre oktaverna, som döljer faktum att krigsindustrin förminskar den totala mängden välstånd genom att generera en profit för en liten elit. Jag befaller dig att bortvisa dessa varelser från Jorden.  

… över de politiker som tror att deras nationer eller stater är beroende av det militärindustriella komplexet, krigsindustrin. Uppväck människor att se lögnen bakom denna övertygelse.  

… över de fallna varelserna och demonerna i de tre högre oktaverna, som gör allt som står i deras makt, för att undanhålla folket den sanna kostnaden för krigsindustrin. Jag befaller dig att bortvisa dessa varelser från Jorden.  

… uppväck människor till faktum att när industrin omdirigeras till att spendera resurser och kunnande på att producera något som gagnar helheten, så kommer ekonomin att skapa fler jobb och mer välstånd än det militärindustriella komplexet.  

… jag gör åkallan för att de mest subtila kopplingarna mellan pengar och krig må avslöjas. Jag åkallar Kristi dom över de fallna varelserna och demonerna i de tre högre oktaverna och de människor som försöker dölja dessa kopplingar.  

Del 3 

… uppväck människor: 

till att se kopplingen mellan hur krig har använts till att rättfärdiga ett falskt monetärt system, och hur allt större profit skapas för en liten elit.  

… till faktum att i en falsk ekonomi måste man skapa en artificiell konsumtion, och krig - eller hot om krig – är det primära sättet att göra det på.  

… jag åkallar Kristi dom:
över de fallna varelserna och demonerna i de tre högre oktaverna och de människor, som upprätthåller den falska ekonomin och dess artificiella konsumtion som rättfärdigas av krig. Jag befaller dig att bortvisa dessa varelser från Jorden.  

… över de fallna varelserna och demonerna i de tre högre oktaverna, och de människor som medvetet använder krig för att tvinga nationer att spendera mer pengar än de har. Jag befaller dig att bortvisa dessa varelser från Jorden.  

… over de fallna varelser i mänsklig kropp, som förser en eller bägge krigande sidor med pengarna och vapnen för att göra profit på krig. Jag befaller dig att bortvisa dessa varelser från Jorden.  

… över de fallna varelserna och demonerna i de tre högre oktaverna, och de människor som medvetet skapar krig för att tvinga nationer att bruka sina vapen och köpa fler. Jag befaller dig att bortvisa dessa varelser från Jorden.  

… över de fallna varelserna och demonerna i de tre högre oktaverna och de människor, som har gjort krigen till den största pengaskapande maskinen. Jag befaller dig att bortvisa dessa varelser från Jorden.  

… över de fallna varelserna och demonerna i de tre högre oktaverna och de människor, som ligger bakom skapelsen av det falska pengasystemet. Jag befaller dig att bortvisa dessa varelser från Jorden.  

… över de fallna varelserna och demonerna i de tre högre oktaverna och de människor, som ligger bakom användningen av krig som ett medel att manipulera pengasystemet. Jag befaller dig att bortvisa dessa varelser från Jorden.  

Del 4 

1. Jag åkallar de sju Ärkeänglarna att bortvisa de människor från fysiskt förkroppsligande: 

som inte vill ge upp manipuleringen av pengasystemet.  

… som använder krig för manipulering av pengasystemet.  

… som vill eskalera krig för att stjäla människornas energi.  

… som vill eskalera skuldekonomin, så att de kan förslava allt fler människor under denna skuldbörda och därigenom stjäla deras energi. 

… som underblåser krig genom att tillhandahålla rättfärdiganden för krigen och för den rådande ekonomin.  

… som använder sin intellektuella förmåga att förklara varför ekonomin är som den är, varför den måste vara som den är, och hur den kan fås att fungera, fastän den inte kan fungera. 

… som har en djupare agenda att använda pengar till att förslava människor och använda krig för att förstöra sig själva, för att bevisa att Gud har fel.  

… Jag åkallar de sju Ärkeänglarna att uppväcka: 

alla människor från hopplöshet och känslan av att vara maktlösa. Uppväck människor till verkligheten att när vi samarbetar med de uppstigna mästarna, är det verkligen något vi kan göra.  

… de människor som inträtt i fysisk kropp i denna tid för att vara del i den uppåtriktade rörelse, som kommer att ta Jorden bortom de fallna varelsernas kontroll. Uppväck människor till deras potential att tillämpa Lagen om Mångfaldigat Respons, genom att samarbeta med de uppstigna mästarna.  

 

Avslöja det falska pengasystemet  

… jag åkallar /…/ att väcka människorna ur illusionerna bakom det falska pengasystemet.  

Del 1 

… uppväck människorna till verkligheten: 

att vi inte till fullo kan förstå pengar utan att ha en andlig medvetenhet.  

… att man inte kan förstå kopplingen mellan krig och pengar, om man inte räknar med existensen av fallna varelser, som inte tänker rationellt utan har andra motiv, andra sätt att tänka.  

… att de fallna varelserna inte nödvändigtvis spenderar pengar för att uppnå en direkt vinst. De har något annat mål som ej lätt kan förstås genom rationellt tänkande.  

… att det inte finns någon medveten konspiration som styr världen. Det finns dock en omedveten konspiration, nämligen ett antal fallna varelser inom och utom fysisk kropp, som är så fångade i sin nedåtgående spiral att de inte kan se att den leder till deras egen undergång.  

… att ämnet pengar är komplicerat, eftersom de fallna varelserna har gjort det så för att dölja vad som egentligen pågår.  

… att de fallna varelserna har skapat många konspirationsteorier för att misskreditera de teorier som verkligen avslöjar deras existens och metoder.  

… att pengar inte ska vara något annat än ett medel för utbyte. I den gyllene erans ekonomi kommer det att finnas en direkt koppling mellan pengar och något av reellt värde, såsom varor eller tjänster. 

… att pengar inte är roten till allt ont. Det är när pengar blir till något mer än ett medel för utbyte, som de blir till ett verktyg för ondska. 

… till det faktum att i en ideal ekonomi får aldrig pengar erhålla ett egenvärde. Om du tillåter pengar ha ett eget liv, kommer de att äga ditt liv.

Del 2 

… uppväck människorna till verkligheten:
att när pengar erhåller ett värde i sig, kommer en liten elit, nämligen de fallna varelserna i fysisk kropp, att använda sig av potentialen att tjäna pengar på pengar.  

… att när du tjänar pengar på pengar, är du ej längre inom lagen som främjar helheten. Du förminskar den totala mängden välfärd i världen.  

… att miljardärerna i dagens värld har blivit rika därför att de fallna varelserna har skapat en falsk ekonomi som tillåter koncentration av rikedom i händerna på en liten elit.  

… verkligheten att världsekonomin i sin helhet är en falsk, manipulerad ekonomi, skapad av de fallna varelserna. Ett av de primära medlen för att skapa denna falska ekonomi är idén att du kan skapa pengar och sedan låna ut dem mot ränta.  

… att i den gyllene erans ekonomi behöver en verksamhet som är inriktad på att främja helheten, inte betala någon ränta.  

… att i en ideal ekonomi, kommer samhället att bidra med pengar att starta en rörelse, eftersom det kommer att aktivera Lagen om Mångfaldigat Gensvar.  

… att det inte finns behov av privata banker som lånar ut pengar och inkasserar ränta, eftersom samhället skulle tjäna mer på att låna ut pengar utan ränta.  

… att idén med privata banker som måste skapa pengar, låna ut och ta in ränta, är skapad av de fallna varelserna. Det finns bara ett syfte, nämligen att koncentrera rikedom i händerna på en liten elit. 

… att de fallna varelserna medvetet har gjort ekonomin så komplicerad att knappast någon kan förstå den. Dock är ekonomin mycket enkel.  

Del 3 

… uppväck människorna till verkligheten: 

att vi har en ekonomi som har designats för att tillåta en liten elit att exploatera hela befolkningen genom pengar. Alla finansiella instrument kamouflerar faktum att en liten elit kontrollerar pengasystemet.  

… att i en ideal ekonomi kommer samhället att kontrollera pengasystemet, eftersom människorna kommer att se att inget är viktigare för samhällets välstånd än ett naturligt fungerande pengasystem.  

… att vad som har gjort det möjligt för de fallna varelserna att skapa ett artificiellt pengasystem är krig. Vad vi har idag är en krigsekonomi!  

… att krigsekonomin började med medeltida kungar som ville expandera sina territorier. De behövde ta ut pengar för krig utöver vad befolkningen kunde producera.  

… att produktion av vapen för krig inte främjar tillväxten av helhetens ekonomi. Om du skapar en produktion av vapen och en armé, tar du pengar från landets ekonomi.  

… att enda sättet att producera vapen är att koppla bort pengar från utbyte av reella varor, vilket ger pengar ett egenvärde.  

… att en ledare nu kan skapa mer pengar än värdet av varor som produceras i hans land. Han kan använda de pengarna till att köpa något som den normala produktionskapaciteten inte kan producera.  

… att krig alltid åstadkommer ett underskott i ekonomin. De fallna varelserna skyler då över underskottet med pengar som skapats ur intet, fast det skjuter upp skulden på framtiden.  

… att det finns olika klasser av fallna varelser. Somliga har ett primitivt begär efter makt, och de är kungarna. De mera sofistikerade varelserna blev bankirerna.  

Del 4 

… uppväck människorna till verkligheten:
att kungarna ofta var kontrollerade av fallna varelser i den emotionella eller mentala oktaven. Bankirerna var kontrollerade av varelser i identitetsoktaven, som hade en dold agenda.  

… att de mer sofistikerade fallna varelserna drog fördel av de mer primitiva fallna varelserna, för att skapa en ekonomi som gynnade deras syften.  

… att de krigförande kungarna och bankirerna som gjorde pengar, bara var brickor i ett större spel, och det spelet spelades av de fallna varelserna i identitetsoktaven.  

… att de fallna varelserna i identitetsoktaven vill bevisa att Gud har fel genom att de får självmedvetna medskapare att missbruka sin fria vilja, till den grad att de hellre fördärvar sig själva, än växer i självmedvetande. De gör detta genom att skapa krig, och skuldekonomi.  

… att skuld upphäver Lagen om Mångfaldigat Gensvar genom att en artificiell ekonomi skapas. 

Det är en nedåtriktad spiral, eftersom den konstant sjkuter ett snöklot av skuld framför sig, som blir allt större, ända tills den inte längre kan betalas tillbaka.  

… att de fallna varelserna inte bekymrar sig huruvida skulden betalas tillbaka. De vill få nationer att fortsätta betala ränta, eftersom räntan är vad de kan använda för att öka sin rikedom och makt.  

… att pengar skapas ur intet, men räntan tas från människorna och deras arbete. Bankirerna tillhandahåller något utan inneboende värde och får tillbaka något med inneboende värde, eftersom det är knutet till människornas arbete.  

… att de fallna varelserna indirekt skördar frukten av folkets arbete. Medeltidens feodalsystem existerar ännu fast bara dolt bakom det komplexa pengasystemets slöjor. 

… att bakom detta finns en större logisk grund i skapandet av en självdestruktiv ekonomi som förminskar mängden välfärd och därigenom tjänar slutmålet att orsaka en självdestruktiv spiral.

 Domslut over det omättliga maktbegäret 

… jag åkallar … domslut över de varelser i alla fyra oktaverna, som har ett omättligt begär efter makt. 

Del 1 

… jag åkallar Kristi dom över:
de fallna varelser som är fångna i det omättliga maktbegäret, som tar sig uttryck i en högre civilisation, en utopi, grundad på centraliserad makt. Jag kräver att dessa varelser avlägsnas från Jorden.  

… det medvetande och de fallna varelser som inte kan se att det aldrig kan bli tillräckligt med makt, eftersom ingenting kan bli tillräckligt i det dualistiska medvetandet.  

… det medvetande och de fallna varelser som ligger bakom Romarriket och dess ambition att erövra världen. Jag kräver att detta medvetande och dessa varelser avlägsnas från Jorden.  

… det medvetande och de fallna varelser som ligger bakom det nazistiska imperiet. Jag kräver att detta medvetande och dessa varelser avlägsnas från Jorden.  

… det medvetande och de fallna varelser som ligger bakom det kommunistiska imperiet. Jag kräver att detta medvetande och dessa varelser avlägsnas från Jorden.  

… det medvetande och de fallna varelser som tror att man medelst teknologins utveckling kan erövra och kontrollera världen. Jag kräver att detta medvetande och dessa varelser avlägsnas från Jorden.  

… det medvetande och de fallna varelser som ligger bakom strävan att erövra något genom kraft. Jag kräver att detta medvetande och dessa varelser avlägsnas från Jorden.  

… det medvetande och de fallna varelser som är hemfallna åt att tvinga andra människor att leva efter en dualistisk vision. Jag kräver att detta medvetande och dessa varelser avlägsnas från Jorden.  

… det medvetande och de fallna varelser som i sitt strävande efter makt och kontroll, tar allting till det extrema. Jag kräver att detta medvetande och dessa varelser avlägsnas från Jorden. 

Del 2 

… jag åkallar Kristi dom över det medvetande och de fallna varelser:
och deras dröm om att de gör något positivt – till och med för Gud – genom att skapa en centraliserad civilisation som är baserad på makt och kontroll. Jag kräver att detta medvetande och dessa varelser avlägsnas från Jorden.  

… som vägrar inse att Jorden är för stor för mänsklig kontroll över hela planeten. Jag kräver att detta medvetande och dessa varelser avlägsnas från Jorden.  

… är totalt fångade i sin strävan efter makt för deras egen överlägsenhets skull. Jag kräver att detta medvetande och dessa varelser avlägsnas från Jorden.  

… varelser som försöker bevisa, genom att använda en episk filosofi, att Gud har fel. Jag kräver att detta medvetande och dessa varelser avlägsnas från Jorden.  

… som framställer de andra, makthungriga fallna varelserna som onda, för att rättfärdiga uppbådandet av folk för att bekämpa dem. Jag kräver att detta medvetande och dessa varelser avlägsnas från Jorden.  

… som försöker hindra folk från att se illusionen i det dualistiska medvetandet. Jag kräver att detta medvetande och dessa varelser avlägsnas från Jorden.  

… som i sitt jagande efter makt har startat krig och konflikter. Jag kräver att detta medvetande och dessa varelser avlägsnas från Jorden.  

… som använder religion, särskilt Islam och Kristendom, för att rättfärdiga krig och konflikt. Jag kräver att detta medvetande och dessa varelser avlägsnas från Jorden.  

… och de förstockade fallna varelser som förkroppsligar sig i Mellanöstern och inte kan sluta kriga. Jag kräver att detta medvetande och dessa varelser avlägsnas från Jorden.  

Del 3 

… jag åkallar Kristi dom över de förstockade varelserna, så att de ställs inför valet att sluta kriga eller förpassas från denna Planet. Jag kräver att detta medvetande och dessa varelser bortvisas från Jorden. 

… jag åkallar Kristi dom över det medvetande och de fallna varelser:
som inte vill överge krig och konflikt som verktyg för att uppnå makt och kontroll. Jag kräver att detta medvetande och dessa varelser bortvisas från Jorden.  

… som skapar konflikt för att uppnå makt och kontroll. Jag kräver att detta medvetande och dessa varelser bortvisas från Jorden.  

… befria de andliga människorna så att de kan:
se och transcendera det fallna medvetandet, och kräva att de som inte vill överge detta medvetande bortvisas från Jorden, så att denna Planet kan nå högre i sin utveckling.  

… hävda sin rätt att se vad som sker på denna Planet och säga: ”Denna aktivitet är inte acceptabel för mig. Den uttrycker inte mitt medvetandetillstånd. Eftersom jag har transcenderat det, har jag rätt att kräva att det bortvisas från Jorden”.  

… se att vi inte bildar någon front mot andra människor eller något lägre medvetande. Vi separerar oss själva från det, och hävdar vår rätt att kräva att detta medvetandetillstånd bortvisas från Jorden.  

… med auktoritet av min inre Kristus, ger jag härmed åt de uppstigna mästarna och de sju ärkeänglarna tillåtelse att konfrontera de människor som förblindats av det fallna medvetandet.  

… befria de andliga människorna, så att de kan:
se att om ingen protesterar, så accepterar alla i tysthet vad de fallna varelserna gör. Uppväck dem till deras rätt att säga: ”Vi accepterar inte detta”, varmed vi ger de uppstigna mästarna auktoritet att ingripa.  

… se att eftersom de fallna varelserna medvetet försöker tvinga på andra människor sin vilja, gör Guds lag det möjligt för de uppstigna mästarna att konfrontera dem, de fallna varelserna, med faktum att det finns ett alternativ till deras medvetandetillstånd.  

Del 4 

… jag åkallar Kristi dom över de fallna varelsernas medvetande i de tre högre oktaverna i världen. Jag kräver att detta medvetande och dessa varelser bortvisas från Jorden.  

… jag kräver att de sju ärkeänglarna sänder sina änglalegioner att rena de Sju Strålarna av Guds vilja från alla de perverterade energier som skapar virvlar i alla fyra oktaverna på Jorden.  

… uppväck de andliga människorna till att se vår verkliga relation med de uppstigna mästarna, så att vi som kollektiv kan uppbåda tillräcklig energi för ärkeänglarna att bortvisa från Jorden.alla fallna varelser och demoner kopplade till krig och makt.  

… befria de andliga människorna från begäret att vara ‘prinsen på den vita springaren’, ’räddaren i nöden’, som ska rädda världen.  

… uppväck de andliga människorna så att de kan se att vi alla är del i Guds Kropp på Jorden när vi uppnår vertikal och horisontell enhet. Vi är ett med de uppstigna mästarna däruppe, och ett med alla människor härnere.  

… jag åkallar Kristi dom över det medvetande och de fallna varelserna:
bakom föresatsen att skaffa kontroll genom variationlöshet. Jag kräver att detta medvetande och dessa varelser bortvisas från Jorden.  

… som för fram idén att en religion eller ideologi måste besegra alla konkurrenter. Jag kräver att detta medvetande och dessa varelser bortvisas från Jorden.  

… som verkar i föresatsen att skapa en dominant religion, ideologi eller nation. Jag kräver att detta medvetande och dessa varelser bortvisas från Jorden.  

… uppväck de andliga människorna ur tendensen att dras in i rivalitet mellan konkurrerande grupper av fallna varelser, alla förblindade av illusionen av fullkomlig makt och kontroll. 

Domslut över fanatism                                         

… jag åkallar … att döma det fanatiska medvetandet och de varelser som förkroppsligat det i alla fyra oktaver.  

Väck människor till verkligheten i viken vi är andliga varelser och att vi tillsammans kan skapa en ny framtid genom att arbeta med de uppstigna mästarna.  

Del 1 

1. … jag åkallar Kristi dom över de fallna varelser och demoner
som använder idéer för att rättfärdiga människor att gå ut i krig. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden! 

2. … som är medvetna om att för att få människor att döda varandra i stor skala, så måste de åsidosätta den spärren som gör att människor inte vill döda, för att arten ska kunna bevaras. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!  

3. … demoner som för fram idén att det är normalt eller naturligt att döda. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!  

4. … som för fram idén att vi måste döda andra för att överleva, och därigenom neutralisera spärren att inte döda. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!  

5. … som använder vetenskap för att främja dödandet som något normalt, naturligt och försvarbart. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!  

6. … som använder religion för att främja dödandet som något normalt, naturligt och försvarbart. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!  

7. … som försöker dölja det faktum att de själva har skapat obalansen i naturen som gör att dödande verkar naturligt. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!  

8. … som försöker dölja det faktum att det var människors nedstigande i det dualistiska medvetandet, och inkarnationen av fallna varelser, som ledde till den nuvarande obalansen. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!  

9. … som försöker dölja idén att krig och de idéer som rättfärdigar det, introducerades på denna planet av de fallna varelser som inkarnerade här. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!

Del 2

… jag åkallar Kristi dom över de fallna varelser och demoner
som försöker dölja det faktum att krig skapar obalanser och karma som människor själva kommer att uppleva i en framtida livstid. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!  

2. … som använder ett tillstånd av obalans de skapat för att kunna definiera en ny norm, och sedan använder de den nya normen för att rättfärdiga ett vidmakthållande av tillståndet. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!  

3. … som tilltvingat sig „privilegiet att formulera problemet” och använder sig av det för att rättfärdiga att människor att dödar varandra i krig. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!  

4. … som använder ”ormens logik” för att definiera två motsatta parter och påstå att de är i en dödlig konflikt. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!  

5. … som använder ”ormens logik” för att få två grupper av människor att gå ut i krig mot varandra i tron att de själva är fredliga och den andre är angripare. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!  

6. som använder ”ormens logik” för att dölja att det alltid finns ett alternativ till att gå ut i krig. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!  

7. … som använder ”ormens logik” för att avhumanisera bägge grupper så att de inte ser varandra som enskilda mänskliga individer. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!  

8. … som för fram idén om den episka kampen [mellan gott och ont – övers. anm.] och använder den för att skapa en fanatism som kan åsidosätta spärren att inte döda. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!  

9. … som döljer det faktum att den episka kampen inte skapades av Gud och att den är en total illusion. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden! 

Del 3 

1. … jag åkallar Kristi dom över de fallna varelser och demoner som
i sin stolthet fått sig själva att tro att de är tillräckligt starka för att vara Guds motståndare och hota Guds plan. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!  

2. … som för fram idén att djävulen är tillräckligt stark för att motsätta sig Gud. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!  

3. … som döljer det faktum att de har skapat en motsättning mellan djävulen och den falske guden. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden! 

4. … som har använt den episka kampen i många förklädnader för att rättfärdiga krig. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!  

5. … jag åkallar de sju Ärkeänglarna så att de kan befria alla människor från illusionerna om den episka kampen och fanatismen som är dess psykologiska konsekvens. 

6. ... jag åkallar Kristi dom över de fallna varelser och demoner
som försöker dölja det faktum att när människor kan åsidosätta den mental-kroppsliga spärren att inte döda, så kan de bara göra det genom att tänka på ett fanatiskt sätt. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden! 

7. … som försöker dölja det faktum att den som deltar i krig eller anser det vara rättfärdigt befinner sig i ett fanatiskt sinnestillstånd. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!  

8. … som försöker dölja det faktum att fanatism är den mentalitet som åsidosätter den mental-kroppsliga spärren att inte döda. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!  

9. … jag åkallar de sju Ärkeänglarna så att de kan befria alla andliga och religiösa människor som har blivit vilseledda av en fanatiskt mentalitet och projicerar problemet att vara „där ute”. 

Del 4 

1. … jag åkallar Kristi dom över de fallna varelser och demoner
som försöker dölja det faktum att när det uppstår en konflikt mellan två grupper av människor, och när den konflikten är rättfärdigad av idéer, så ger de idéerna upphov till den fanatiska mentaliteten på bägge sidor. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!  

2. … som försöker dölja det faktum att i alla krig är bägge sidor kontrollerade av de fallna varelserna i de emotionella, mentala och identitets oktaverna Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!  

3. … som försöker dölja det faktum att fanatism är ett konstlat sinnestillstånd, medvetet och illvilligt skapat av de fallna varelserna för att få människor att döda varandra. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!  

4. jag åkallar de sju Ärkeänglarna så att de gör alla människor fria att se att fanatism kan anta många former och att det alltid är den mentaliteten som leder till krig.  

5. … genom min inre Kristus, ger jag härmed de sju Ärkeänglarna auktoriteten att ta bort demonerna och varelserna i de emotionella, mentala och identitets oktaverna som lever på fanatism och uppmuntrar den så att människor kan begå ytterligare grymheter som ett resultat av den fanatiska mentaliteten.  

6. … jag åkallar de sju Ärkeänglarna så att de kan göra alla andliga människor fria att se att just nu har vi ett unikt tillfälle att göra åkallan och auktorisera de uppstigna mästarna och Ärkeänglarna att utplåna fanatismens energier och att fånga demonerna och varelserna och ta bort dem från Jorden!  

7. … jag åkallar Kristi dom över de fallna varelser
som främjar fanatism. Jag kräver att de tas bort från Jorden, både från fysisk inkarnation och från de emotionella, mentala och identitets oktaverna. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!  

8. … som står på tur och är redo att tas bort från Jorden i denna tid. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!  

9. … jag åkallar de sju Ärkeänglarna att väcka de tio tusen förkroppsligade Kristus-individerna, så att de kan acceptera sin potential att ta bort krig från Jorden! Väck dem till anledningen de valde att förkroppsligas i denna tid! 

Clearing the Astral Plane

… I call … for the clearing of the emotional octave, the astral plane, from all demons, entities and fallen beings who are helping to start wars or preventing people from stopping war and conflict.

Part 1

 … cut all spiritual people:

free from the sense that stopping war is impossible or too overwhelming. Help them see that when we work with the ascended masters, stopping war is a doable task.                                     

 ... to see that the fallen beings see war as a tool for accomplishing certain goals. Cut people free from the illusion that it is possible to stop war through rational reasoning.                                     

 ... to see that whereas most people have a drive to stop war, there are beings in the three higher realms, as well as some fallen beings in embodiment, who have no drive to stop war.                                  

 ... to see that the official worldview is inadequate and does not give people knowledge of the spiritual causes of war.                           

 ... free from all illusions of thinking we have to fight the people who perpetuate war and conflict.                                          

 ... I call … to bind and consume the demons in the astral plane, so that people in embodiment can have a free choice to either stop their aggression or bring about their own judgment.                               

 ... cut free the people in embodiment who are in an, often unconscious, alliance with the fallen beings, and who benefit from supporting those who create war and conflict.                                          

 ... I call forth the judgment of Christ upon all people in embodiment:
who perpetuate war and conflict. I call for the ascended masters to set these people free from the demons and entities in the astral plane.                                                      

 ... who perpetuate war and conflict. In accordance with the vision of Christ, I call for the ascended masters to return their karma to them so they are unable to perpetuate war and conflict.

Part 2

 … I call forth the judgment of Christ upon all people in embodiment who perpetuate war and conflict. I call for the ascended masters to take them out of embodiment in accordance with the vision of Christ.                                             

.. .cut free all people in embodiment whose minds have been taken over by the astral plane, causing them to feel sympathy for the devil or other dark forces.                                                   

.. .bind the fallen beings in embodiment who feel sympathy for the demons they have created in past lifetimes, either through music or in other ways.                                                    

.. .I hereby use my free will to decide that: “Enough is enough.” The demons and entities in the astral plane have had sufficient opportunity to influence this earth, and by the authority of the Christ within me, I demand that they be stopped instantly and that the astral plane be cleared.                                        

.. .bind and consume all demons:

in the astral plane who are stealing energy from human beings in embodiment or from souls trapped in the astral plane.                  

.. . who were created out of conflict and who are programmed to perpetuate conflict indefinitely.                                      

.. . are programmed for destruction, and who will continue to do everything they can to get human beings to destroy each other, to destroy nature and the planet upon which we live.                        

.. .I hereby authorize You…:

to bind all demons programmed for war and destruction in the astral plane. Bind them with a net of light.                                                 

.. . to consume the negative energy or to free the energy from the negative matrix, so that the demons are dissolved permanently.

Part 3

… I hereby authorize … all ascended masters to step in and bind the fallen beings trapped in the astral plane. Consume the shell around their conscious selves so they again have an opportunity to make free choices.                                                   

... cut free:

all discarnate souls who are stuck in the astral plane, so they can again have an opportunity to take physical embodiment on earth or be taken to another planet.

... myself and all spiritual people from any ties of loyalty to the fallen beings and any sympathy for the fallen beings or the demons they have created.                                      

 ... bind:

and consume the fallen beings and demons who are exploiting such ties in order to steal the energy of spiritual people or prevent them from fulfilling their Divine plans.                                             

 ... all fallen beings in the astral plane for whom it is time to go to the second death. Take them to the Lake of Sacred Fire for their final judgment so the earth can be free of the downward pull of these lifestreams.                                                    

 ... and consume the fallen beings in the astral plane who are stealing the energy of the souls stuck in the astral plane or people in embodiment.                                                      

 ... I hereby authorize you and all ascended masters to cut free and heal all souls from the emotional wounds caused by trauma from past lifetimes.                                      

 ... heal all souls whose emotional bodies have become so fragmented that they cannot take embodiment.                                                   

 ... cut these souls and their soul parts free from the astral plane so they can be whole and move on in their spiritual enfoldment.

Part 4

 … set free all souls:

who have soul parts stuck in certain physical locations, such as battlefields. Return those soul parts so the people can again integrate fully with their physical bodies.                                      

.. . who have mental illnesses because their emotional bodies are so scattered that they cannot fully operate a physical body. Heal them so they can function naturally.                                            

.. . who have emotional problems caused by a scattering of the emotional body. Cut free all parts of their emotional bodies stuck in all levels of the astral plane.                                                   

.. .cut free all souls from:

any toxins that have come into their emotional bodies. Consume the toxic energies with your circle and sword of fire.                                                      

 ... “shrapnel” that form hooks in their emotional bodies and keep them tied to demons and entities in the astral plane. Bind and consume those demons and entities.                                    

 ... I hereby authorize you and all ascended masters to go into the 33 levels of the astral plane and cut free all souls who are stuck there and cannot even ask for assistance to become free.

 ... cut free:

all spiritual people from the willful ignorance that makes them unwilling to recognize the existence and condition of the astral plane. Help them rediscover their determination to make the calls and authorize the ascended masters to clean up the astral plane.

 ... the top ten percent from the spiritual pride that infuses the New Age movement, most spiritual movements and most religions on earth, namely the sense that people in embodiment have the power to change the earth without working with the ascended masters.                                                     

 ... all of the spiritual people who chose to come into embodiment in order to help clean up the astral plane in this age. Awaken them to reconnect to the choices they made so they can find their place as co-creators with the ascended masters.

Clearing the Mental Realm                                         

In the name of the I AM THAT I AM, Jesus Christ, I call upon Mother Mary and Gautama Buddha to remove space from the demons, entities and fallen beings in the mental realm who are helping to start wars or preventing people from stopping war and conflict.

Part 1

… remove space from the fallen beings in the mental realm:

who seek to control or dominate human beings by making them believe in ideas.                                       

 ... who promote the idea that the ends can justify the means through a particular religion, philosophy, branch of science or political ideology.                                                      

 ... who promote the idea that the goal of winning an epic struggle or establishing an ideal society justifies war and the killing of human beings.                                                      

 ... who promote the idea that an overall, collective goal is more important than the freedom and life of an individual human being.                                                  

 ... awaken all spiritual people so they can see through the subtle ideas created by the fallen beings through a perversion of a true principle. Help them see that the interests of the collective should never override the spiritual growth of the individual. 

 ... remove space from the fallen beings in the mental realm:

who seek to force people to come together and shut off their individuality and creative flow.                                          

 ... who promote the idea that in order to achieve a collective end, we need to suppress our divine individuality because we need to live up to a standard that they have defined.                                                     

 ... who promote the idea that we need to come into a state of “harmony” through sameness by suppressing the individuality given to us by God.                                                      

 ... realm who promote ideas of sameness in order to make it easier for them to control us by making us more predictable.

Part 2

… remove space from the fallen beings in the mental realm:

who seek to control people because it gives them a sense of power.                                                      

 ... who are not accepting the limitations of their power because they are deceived by the intellect and believe they can manipulate the universe into functioning according to their ideas.

 ... who do not believe there are any boundaries that are immovable, and who think that if they can define the right idea, they can force the universe to comply with that idea.                                                   

 ... who are willing to take any measures in order to force people to conform to ideas.                                          

 ... who promote the idea that establishing the dominance of a certain idea or thought system is so important that it justifies the killing of almost any number of human beings.                                       

 ... who want to limit the human population because they think that the more people there are in embodiment, the more difficult it becomes to control them.                                                  

 ... who believe that with the advent of modern technology, they will have much better means for controlling a larger population.            

... who have taken over the mass media and use it as a means for control.                                         

 ... realm who have taken over the educational establishments of the world and use them as a platform for introducing the ideas that they think will allow them to control people.

Part 3

…remove space from the fallen beings in the mental realm:

who form two groups that promote opposing ideas and who each believe they are promoting the only true idea and that it is their job to destroy those who promote the opposing idea.                                           

 ... awaken all spiritual people to see the fallacy of this dualistic approach and how it is impossible for the fallen beings to establish the ideal society through control. Control can never establish a permanent society on earth.                                &nbsp%3

Senaste kommentaren

17.01 | 17:26

Hi Andras! You have to ask people under adressen: feedback@morepublish.com. Sincerely! Powel K.

17.01 | 17:16

AZ ÉNÜNK EREJE - heter boken på ungerska

24.12 | 07:34

Vad heter boken på ungerska ?

21.09 | 11:17

Hej Andrei, błöcker på engelska kan Du bestąlla här:

http://www.morepublish.com/

Hälsningar! Powel K.

Dela den här sidan