Invokation för att åkalla Ljus till den fysiska oktaven

Om Du hamnade på den här sidan först eller av misstag så rekommenderar vi att Du, efter att eventuellt ha bekantat Dig med dess innehåll, går ”tillbaka” till startsidan ("Hem") av denna site och börjar vandringen därifrån.

15 | Invoking Light Into the Physical Octave

15 | Åkalla Ljus till den fysiska oktavenIn the name of the I AM THAT I AM, the One Mind within me and within all life, I call upon Archangel Michael to take command over the physical octave on earth and clear it of all fear-based energies in accordance with the vision of Christ. I call for Mother Mary to flood the physical octave with the Mother Flame and consume all that is anti-love. I call for Saint Germain to flood the earth with an irresistible surge of Violet Flame to transmute all fear-based energies. I especially call for Archangel Michael, Mother Mary and Saint Germain to take command over …

I namn av JAG ÄR DET JAG ÄR, det Jag som är Ett inom mig och inom allt liv, åkallar jag Ärkeängel Mikael att ta kommandot över den fysiska oktaven på jorden och rena den från alla rädslobaserade energier, enligt Kristi vision. Jag åkallar Moder Maria att genomströmma den fysiska oktaven med Moderns Flamma och förtära allt som är icke-kärlek. Jag åkallar Saint Germain att genomströmma jorden med en oemotståndlig flodvåg av den Violetta Flamman, för att transformera alla rädslobaserade energier. Jag åkallar Ärkeängel Mikael, Moder Maria och Saint Germain särskilt till att ta kommando över…[Make your own calls here.]

[Ge din egen åkallan här]Part 1

Del 1

1. Archangel Michael, I am willing to experience your Flaming Presence so that I can know that your energies can protect myself and all constructive people from fear-based energies.

1. Ärkeängel Mikael, jag är villig att uppleva din Flammande Närvaro, så jag kan veta att dina energier kan skydda mig och alla konstruktiva människor från rädslobaserade energier.Archangel Michael, light so blue, my heart has room for only you. My mind is one, no longer two, your love for me is ever true.

Ärkeängel Mikael, så blått ditt ljus, mitt hjärta har rum bara för dig. Mitt sinne är ett, ej längre två, din kärlek till mig, är för alltid sannArchangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.

Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.2. Archangel Michael, place a shield of blue-flame protection around my four lower bodies and those of all constructive people. Seal us from all fear-based energies and the people or forces using such energies to block our Divine plans.

2. Ärkeängel Mikael, sätt en sköld av blåflammande energi runt mina fyra energikroppar och detsamma för alla konstruktiva människor. Utestäng oss från alla rädslobaserade energier och de människor eller de krafter som använder sådana energier för att blockera vår Gudomliga plan.Archangel Michael, I will be, all one with your reality. No fear can hold me as I see, this world no power has o’er me.

Ärkeängel Mikael, jag vill vara ett med din verklighet. Ingen rädsla kan hålla mig kvar, då jag ser att världen ingen makt över mig har.Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.

Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.3. Archangel Michael, consume all fear-based energies that create downward spirals of conflict between various groups of people, even entire nations.

3. Ärkeängel Mikael, förtär alla rädslobaserade energier som skapar nedåtgående spiraler av konflikt mellan olika grupper av människor, även hela nationer.Archangel Michael, hold me tight, shatter now the darkest night. Clear my chakras with your light, restore to me my inner sight.

Ärkeängel Mikael, håll mig stadigt, skingra nu den mörkaste natt. Rena mina chakran med ditt ljus, ge mig åter min inre syn.Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.

Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.4. Archangel Michael, consume all fear-based energies that block communication, understanding and mutual respect among people.

4. Ärkeängel Mikael, förtär alla rädslobaserade energier som blockerar kommunikation, förståelse och ömsesidig respekt mellan människor.Archangel Michael, now I stand, with you the light I do command. My heart I ever will expand, till highest truth I understand.

Ärkeängel Mikael, nu jag stadigt står, med dig kommenderar jag ljuset. Mitt hjärta ska jag alltid expandera, tills jag den högsta sanningen förstår.Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.

Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.5. Archangel Michael, consume all fear-based energies that create downward spirals of war. Consume the energetic records of all past wars.

5. Ärkeängel Mikael, förtär alla rädslobaserade energier som skapar nedåtgående spiraler av krig. Förtär alla energetiska minnen av gångna krig.Archangel Michael, in my heart, from me you never will depart. Of hierarchy I am a part, I now accept a fresh new start.

Ärkeängel Mikael i mitt hjärta, du kommer aldrig att mig lämna. I den himmelska hierarkin jag nu är part, jag accepterar nu en ren ny start.Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.

Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.6. Archangel Michael, consume all fear-based energies in the downward spirals that allow a small elite to abuse power and control the population. Expose this power elite and their manipulation for all to see.

6. Ärkeängel Mikael, förtär alla rädslobaserade energier i de nedåtgående spiralerna som tillåter en liten elit att missbruka makt och att kontrollera befolkningen. Exponera denna maktelit, och gör dess manipulation synlig för alla.Archangel Michael, sword of blue, all darkness you are cutting through. My Christhood I do now pursue, discernment shows me what is true.

Ärkeängel Mikael, så blått ditt svärd, allt mörker du genomskär. Kristi väg jag nu beträder, urskillning visar vad som sant är.Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.

Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.7. Archangel Michael, consume all fear-based energies in the downward spirals that allow a small elite to manipulate the economies and money systems of nations and the world.

7. Ärkeängel Mikael, förtär alla rädslobaserade energier i de nedåtgående spiralerna som tillåter en liten elit att manipulera ekonomierna och pengasystemen på nationell och global nivå.Archangel Michael, in your wings, I now let go of lesser things. God’s homing call in my heart rings, my heart with yours forever sings.

Ärkeängel Mikael, under dina vingar, små ting nu mig ej betvingar. Gud i mitt hjärta hem mig kallar, mitt hjärtas sång med din för evigt skallar.Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.

Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.8. Archangel Michael, consume all fear-based energies in the downward spirals that allow a small elite to keep the majority of the world’s population living beneath the poverty level.

8. Ärkeängel Mikael, förtär alla rädslobaserade energier i de nedåtgående spiralerna som tillåter en liten elit att hålla majoriteten av världens befolkning på en levnadsstandard under fattigdomsgränsen.Archangel Michael, take me home, in higher spheres I want to roam. I am reborn from cosmic foam, my life is now a sacred poem.

Ärkeängel Mikael, ta mig hem, i högre rymder jag vill vara. Jag återföds, ur kosmiskt skum, mitt liv är nu ett heligt poem.Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.

Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.9. Archangel Michael, consume all fear-based energies in the downward spirals that allow a small elite to use both scientific materialism and religion to keep people ignorant of the spiritual dynamic on earth.

9. Ärkeängel Mikael, förtär alla rädslobaserade energier i de nedåtgående spiralerna som tillåter en liten elit att använda både vetenskaplig materialism och religion för att hålla människorna okunniga om den spirituella dynamiken på jorden.Archangel Michael, light you are, shining like the bluest star. You are a cosmic avatar, with you I will go very far

Ärkeängel Mikael, ljus är ditt väsen, du skiner som den blåaste stjärnan. Du är en kosmisk avatar, med dig kan jag gå mycket långt.Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.

Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.

Part 2

Del 2

1. Archangel Michael, consume all fear-based energies in the downward spirals that cause imbalances in the physical planet, leading to earthquakes.

1. Ärkeängel Mikael, utplåna alla rädslobaserade energier i de nedåtgående spiralerna som orsakar obalans i den fysiska planeten, som leder till jordbävningar.Archangel Michael, light so blue, my heart has room for only you. My mind is one, no longer two, your love for me is ever true.

Ärkeängel Mikael, så blått ditt ljus, mitt hjärta har rum bara för dig. Mitt sinne är ett, ej längre två, din kärlek till mig, är för alltid sannArchangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.

Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.2. Archangel Michael, consume all fear-based energies in the downward spirals that cause imbalances in the physical planet, leading to volcanic eruptions.

2. Ärkeängel Mikael, utplåna alla rädslobaserade energier i de nedåtriktade spiralerna som orsakar obalans i den fysiska planeten, som leder till vulkanutbrott.Archangel Michael, I will be, all one with your reality. No fear can hold me as I see, this world no power has o’er me.

Ärkeängel Mikael, jag vill vara ett med din verklighet. Ingen rädsla kan hålla mig kvar, då jag ser att världen ingen makt över mig har.Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.

Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.3. Archangel Michael, consume all fear-based energies in the downward spirals that cause imbalances in the physical planet, leading to extreme weather patterns.

3. Ärkeängel Mikael, utplåna alla rädslobaserade energier i de nedåtriktade spiralerna som orsakar obalans i den fysiska planeten, som leder till extrema väderleksmönsterArchangel Michael, hold me tight, shatter now the darkest night. Clear my chakras with your light, restore to me my inner sight.

Ärkeängel Mikael, håll mig stadigt, skingra nu den mörkaste natt. Rena mina chakran med ditt ljus, ge mig åter min inre syn.Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.

Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.4. Archangel Michael, consume all fear-based energies in the downward spirals that cause imbalances in the physical planet, leading to a lack of natural resources.

4. Ärkeängel Mikael, utplåna alla rädslobaserade energier i de nedåtriktade spiralerna som orsakar obalans i den fysiska planeten, som leder till brist på naturtillgångar.Archangel Michael, now I stand, with you the light I do command. My heart I ever will expand, till highest truth I understand.

Ärkeängel Mikael, nu jag stadigt står, med dig kommenderar jag ljuset. Mitt hjärta ska jag alltid expandera, tills jag den högsta sanningen förstår.Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.

Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.5. Archangel Michael, consume all fear-based energies in the downward spirals that cause imbalances in the physical planet, leading to a decrease in people’s lifespan.

5. Ärkeängel Mikael, utplåna alla rädslobaserade energier i de nedåtriktade spiralerna som orsakar obalans i den fysiska planeten, som leder till människors förkortade livslängd.Archangel Michael, in my heart, from me you never will depart. Of hierarchy I am a part, I now accept a fresh new start.

Ärkeängel Mikael, i mitt hjärta, du kommer aldrig att mig lämna. I den himmelska hierarkin jag nu är part, jag accepterar nu en ren ny start.Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.

Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.6. Archangel Michael, consume all fear-based energies in the downward spirals that cause imbalances in the physical planet, leading to diseases that prevent people from fulfilling their Divine plans.

6. Ärkeängel Mikael, utplåna alla rädslobaserade energier i de nedåtriktade spiralerna som orsakar obalans i den fysiska planeten, som leder till katastrofer, som förhindrar människor att uppfylla sin Gudomliga plan.Archangel Michael, sword of blue, all darkness you are cutting through. My Christhood I do now pursue, discernment shows me what is true.

Ärkeängel Mikael, så blått ditt svärd, allt mörker du genomskär. Kristi väg jag nu beträder, urskillning visar vad som sant är.Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.

Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.7. Archangel Michael, consume all fear-based energies in the downward spirals that cause imbalances in the physical planet, as a result of man-made pollution.

7. Ärkeängel Mikael, utplåna alla rädslobaserade energier i de nedåtriktade spiralerna som orsakar obalans i den fysiska planeten, som ett resultat av miljöförstöring.Archangel Michael, in your wings, I now let go of lesser things. God’s homing call in my heart rings, my heart with yours forever sings.

Ärkeängel Mikael, under dina vingar, små ting nu mig ej betvingar. Gud i mitt hjärta hem mig kallar, mitt hjärtas sång med din för evigt skallar.Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.

Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.8. Archangel Michael, consume all fear-based energies in the downward spirals that cause imbalances in the physical planet, as a result of the power elite’s desire for profit at all cost.

8. Ärkeängel Mikael, utplåna alla rädslobaserade energier i de nedåtriktade spiralerna som orsakar obalans i den fysiska planeten, som resultat av maktelitens begär efter profit till varje pris.Archangel Michael, take me home, in higher spheres I want to roam. I am reborn from cosmic foam, my life is now a sacred poem.

Ärkeängel Mikael, ta mig hem, i högre rymder jag vill vara. Jag återföds, ur kosmiskt skum, mitt liv är nu ett heligt poem.Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.

Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.9. Archangel Michael, consume all fear-based energies in the downward spirals that cause imbalances in the physical planet, as a result of  people’s ignorance of how the earth responds to our consciousness.

9. Ärkeängel Mikael, utplåna alla rädslobaserade energier i de nedåtriktade spiralerna som orsakar obalans i den fysiska planeten, som resultat av människornas okunnighet om hur Jorden svarar på vårt medvetande.Archangel Michael, light you are, shining like the bluest star. You are a cosmic avatar, with you I will go very far.

Ärkeängel Mikael, ljus är ditt väsen, du skiner som den blåaste stjärnan. Du är en kosmisk avatar, med dig kan jag gå mycket långt.Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.

Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.

Part 3

Del 3

1. Mother Mary, send the Mother Flame to consume the fear-based energies that prevent people from acknowledging that everything on earth is created from consciousness and responds to our consciousness.

1. Moder Maria, sänd Modersflamman att utplåna de rädslobaserade energier som hindrar människor att förstå att allting på Jorden är skapat av medvetande och svarar på vårt medvetande.O blessed Mary, Mother mine, there is no greater love than thine, as we are one in heart and mind, my place in hierarchy I find.

O saliga Maria, Moder min, ingen kärlek större finns, än din, då vi är ett i hjärta och sinne, min plats i himmelsk hierarki jag finner.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.2. Mother Mary, send the Mother Flame to consume the fear-based energies that prevent people from acknowledging that we have collectively created all of the limiting conditions we face on this planet and that only we can uncreate them.

2. Moder Maria, sänd Modersflamman att utplåna de rädslobaserade energier som hindrar människor att förstå, att vi kollektivt har skapat alla de begränsningar vi ser på planeten, och att bara vi kan återställa dem.I came to earth from heaven sent, as I am in embodiment, I use Divine authority, commanding you to set earth free.

Från himlen till jorden jag kom, då jag är i min mänskliga form, Helig auktoritet jag bär, ber dig befria denna sfär.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.3. Mother Mary, send the Mother Flame to consume the fear-based energies that prevent people from acknowledging that the earth has been inhabited for a very long time and that humankind has generated enormous amounts of fear-based energy spirals.

3. Moder Maria, sänd Modersflamman att utplåna de rädslobaserade energier som hindrar människor att förstå, att Jorden har bebotts under mycket lång tid och att mänskligheten har genererat enorma mängder rädslobaserade energispiraler.I call now in God’s sacred name, for you to use your Mother Flame, to burn all fear-based energy, restoring sacred harmony.

Guds heliga namn befalla, din moderslåga anamma, tills all rädsla brunnit har, harmonin på nytt du upptar.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.4. Mother Mary, send the Mother Flame to consume the fear-based energies that prevent people from acknowledging that we have been lead into doing this by a small power elite of beings who want to control us for selfish purposes.

4. Moder Maria, sänd Modersflamman att utplåna de rädslobaserade energier som hindrar människor att förstå, att vi förletts till dessa handlingar av en liten maktelit som vill kontrollera oss i själviska syften.Your sacred name I hereby praise, collective consciousness you raise, no more of fear and doubt and shame, consume it with your Mother Flame.

Ditt heliga namn jag härmed lovordar, kollektivt medvetande du befordrar, ej mer av tvivel, skam och räddhåga, förtär det i Modersflammans låga.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.5. Mother Mary, send the Mother Flame to consume the fear-based energies that prevent people from acknowledging that we have a right to stand up against this power elite and demand that they be removed from the earth by the ascended masters.

5. Moder Maria, sänd Modersflamman att utplåna de rädslobaserade energier som hindrar människor att förstå, att vi har rätt att stå upp emot denna maktelit och kräva att de bortförs från Jorden av de uppstigna mästarna.All darkness from the earth you purge, your light moves as a mighty surge, no force of darkness can now stop, the spiral that goes only up.

Allt mörker från Jorden töm, ditt Ljus går fram som en mäktig ström, mörkrets makter kan ej längre kriga, mot spiralen som bara uppåt kan stiga.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.6. Mother Mary, send the Mother Flame to consume the fear-based energies that prevent people from acknowledging that we must take responsibility for our planet and work with the ascended masters to escape the control of the power elite.

6. Moder Maria, sänd Modersflamman att utplåna de rädslobaserade energier som hindrar människor att förstå, att vi måste ta ansvar för vår planet och jobba med de uppstigna mästarna för att undgå makelitens kontroll.All elemental life you bless, removing from them man-made stress, the nature spirits are now free, outpicturing Divine decree.

Alla naturens andar under press, du välsignar, och helar från mänsklig stress, naturens ande nu är fri, att iscensätta Himmelsk regi.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.7. Mother Mary, send the Mother Flame to consume the fear-based energies that prevent people from acknowledging that the ascended masters have a plan for removing war, disease and poverty from this planet.

7. Moder Maria, sänd Modersflamman att utplåna de rädslobaserade energier som hindrar människor att förstå, att de uppstigna mästarna har en plan att få bort krig, sjukdom och fattigdom från denna planet.I raise my voice and take my stand, a stop to war I do command, no more shall warring scar the earth, a golden age is given birth.

Jag höjer min röst och markerar, ett stopp för krig jag kommenderar, ej mer skall av krigande Jorden ödas, en Gyllene Era ska nu födas.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.8. Mother Mary, send the Mother Flame to consume the fear-based energies that prevent people from acknowledging that the earth has the potential to give us a far more abundant life than what we see manifest right now.

8. Moder Maria, sänd Modersflamman att utplåna de rädslobaserade energier som hindrar människor att förstå, att Jorden har potential att ge oss långt mer överflöd än vad som är uppenbart för oss just nu.As Mother Earth is free at last, disasters belong to the past,

När Moder Jord en gång är fri, katastrofernas tid är förbi,

your Mother Light is so intense, that matter is now far less dense.

Din Moders Ljus är så intensivt, det gör materien långt mindre massiv.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.9. Mother Mary, send the Mother Flame to consume the fear-based energies that prevent people from acknowledging that we can manifest the abundant life on earth only by accepting our roles as co-creators.

9. Moder Maria, sänd Modersflamman att utplåna de rädslobaserade energier som hindrar människor att förstå, att vi kan manifestera överflödande liv på jorden endast genom att acceptera vår roll som medskapare.In Mother Light the earth is pure, the upward spiral will endure, prosperity is now the norm, God’s vision manifest as form.

I Moderns Ljus, Jorden ser sin rena källa, den uppgående spiralen ska nu gälla, blomstring är nu vår norm, Guds vision förverkligad, som form.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.

Part 4

Del 41. Saint Germain, send flood tides of Violet Flame to consume the karmic vulnerability of myself and all constructive people to any kind of physical misfortune, especially so-called natural disasters.

1. Saint Germain, sänd flodvågor av Violett Flamma att utplåna den karmiska sårbarheten hos mig själv och alla konstruktiva människor för all slags fysisk olycka, i synnerhet så kallade naturkatastrofer.O Saint Germain, you do inspire, my vision raised forever higher, with you I form a figure-eight, your Golden Age I co-create.

O Saint Germain, du inspirerar, min vision förevigt ökar, med dig Helhetens energiflöde jag formar, din Gyllene Era jag medskapar.O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.

O Saint Germain, sån’ kärlek du genererar, den bringar sång ur materien, din Violetta Flamma för allt till sin källa, med dig vi berikas, och blir mera.2. Saint Germain, send flood tides of Violet Flame to consume the karmic vulnerability of myself and all constructive people to any kind of physical misfortune, especially violence and crime.

2. Saint Germain, sänd flodvågor av Violett Flamma att utplåna den karmiska sårbarheten hos mig själv och alla konstruktiva människor för all slags fysisk olycka, i synnerhet våld och kriminalitet.O Saint Germain, what Freedom Flame, released when we recite your name, a cceleration is your gift, our planet it will surely lift.

O Saint Germain, en sådan Frihetsflamma som frigörs när vi ditt namn uttalar, accelerationen är din gåva, vår planet den säkert upplyfter.O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.

O Saint Germain, sån’ kärlek du genererar, den bringar sång ur materien, din Violetta Flamma för allt till sin källa, med dig vi berikas, och blir mera.3. Saint Germain, send flood tides of Violet Flame to consume the karmic vulnerability of myself and all constructive people to any kind of physical misfortune, especially conflict and war.

3. Saint Germain, sänd flodvågor av Violett Flamma att utplåna den karmiska sårbarheten hos mig själv och alla konstruktiva människor för all slags fysisk olycka, i synnerhet konflikt och krig.O Saint Germain, in love we claim, our right to bring your violet flame, from you Above, to us below, it is an all-transforming flow.

O Saint Germain, i kärlek vi hävdar vår rätt, att bringa din Flamma Violett, från er där Ovan till oss här nere, det är ett allt-omvandlande flöde.O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.

O Saint Germain, sån’ kärlek du genererar, den bringar sång ur materien, din Violetta Flamma för allt till sin källa, med dig vi berikas, och blir mera.4. Saint Germain, send flood tides of Violet Flame to consume the karmic vulnerability of myself and all constructive people to any kind of physical misfortune, especially disease.

4. Saint Germain, sänd flodvågor av Violett Flamma att utplåna karmiska sårbarheten hos mig själv och alla konstruktiva människor för all slags fysisk olycka, i synnerhet sjukdom.O Saint Germain, I love you so, my aura filled with violet glow, my chakras filled with violet fire, I am your cosmic amplifier.

O Saint Germain, jag älskar dig så, min aura fylls med Violett Glöd, mina chakran fylls med Violett Eld, genom mig du förstärks i detta kosmos.O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.

O Saint Germain, sån’ kärlek du genererar, den bringar sång ur materien, din Violetta Flamma för allt till sin källa, med dig vi berikas, och blir mera.5. Saint Germain, send flood tides of Violet Flame to consume the karmic vulnerability of myself and all constructive people to poverty and other financial burdens.

5. Saint Germain, sänd flodvågor av Violett Flamma att utplåna den karmiska sårbarheten hos mig själv och alla konstruktiva människor, för fattigdom och andra finansiella bördor.O Saint Germain, I am now free, your violet flame is therapy, transform all hang-ups in my mind, a s inner peace I surely find.

O Saint Germain, jag är nu fri, din Violetta Flamma är terapi, transformera alla fixeringar i mitt sinne, Då inre frid jag säkert finner.O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.

O Saint Germain, sån’ kärlek du genererar, den bringar sång ur materien, din Violetta Flamma för allt till sin källa, med dig vi berikas, och blir mera.6. Saint Germain, send flood tides of Violet Flame to transmute the fear-based energies that prevent the constructive people from seeing their Divine plans and accepting their potential to bring positive change.

6. Saint Germain, sänd flodvågor av Violett Flamma att utplåna den karmiska sårbarheten hos mig själv och alla konstruktiva människor från att se sin Gudomliga plan och acceptera sin potential att bringa positiv förändring.O Saint Germain, my body pure, your violet flame for all is cure, consume the cause of all disease, and therefore I am all at ease.

O Saint Germain, ren min kropp för all sjukdom du sätter stopp, din Violetta Flamma är som medicin, och inget stör nu friden min.O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.

O Saint Germain, sån’ kärlek du genererar, den bringar sång ur materien, din Violetta Flamma för allt till sin källa, med dig vi berikas, och blir mera.7. Saint Germain, send flood tides of Violet Flame to transmute all fear-based energy that blocks the emergence of new political ideas and technology that will eradicate poverty and disease.

7. Saint Germain, sänd flodvågor av Violett Flamma att transformera all rädslobaserad energi som blockerar vägen för nya politiska idéer och teknologier som kan utradera fattigdom och sjukdom.O Saint Germain, I’m karma-free, the past no longer burdens me, a brand new opportunity, I am in Christic unity.

O Saint Germain, jag är fri från karma, det förflutna kan mig ej längre belamra, en helt ny möjlighet, Jag är i Kristi enhet.O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.

O Saint Germain, sån’ kärlek du genererar, den bringar sång ur materien, din Violetta Flamma för allt till sin källa, med dig vi berikas, och blir mera.8. Saint Germain, send flood tides of Violet Flame to transmute all fear-based energy that prevents the constructive people from seeing the matrix for your golden age and their personal role in manifesting it.

8. Saint Germain, sänd flodvågor av Violett Flamma att transformera all rädslobaserad energi som förhindrar konstruktiva människor att se matriserna för din Gyllene Era, och deras personliga roll i att förverkliga den.O Saint Germain, we are now one, I am for you a violet sun, as we transform this planet earth, your Golden Age is given birth.

O Saint Germain, vi är nu ett, jag är för dig en Sol, Violett, när vi planeten Jorden transformerar, Besannad är födseln av den Gyllene Eran.O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.

O Saint Germain, sån’ kärlek du genererar, den bringar sång ur materien, din Violetta Flamma för allt till sin källa, med dig vi berikas, och blir mera.9. Saint Germain, send flood tides of Violet Flame to transmute all fear-based energy that prevents a wide-scale spiritual awakening that causes millions of people to recognize the ascended masters and use their teachings and tools to change the world.

9. Saint Germain, sänd flodvågor av Violett Flamma att transformera all rädslobaserad energi som förhindrar ett storskaligt andligt uppvaknande som får miljoner människor att erkänna de uppstigna mästarna och använda deras läror för att förändra världen.O Saint Germain, the earth is free, from burden of duality, in oneness we bring what is best, your Golden Age is manifest.

O Saint Germain, Jorden är fri, dualismens börda lyfter vi, i enhet får det bästa rum, din Gyllene Era är ett faktum.O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.

O Saint Germain, sån’ kärlek du genererar, den bringar sång ur materien, din Violetta Flamma för allt till sin källa, med dig vi berikas, och blir mera.Sealing

Försegling

In the name of the I AM THAT I AM, the One Mind within me and within all life, I accept that Archangel Michael, Astrea and Shiva form an impenetrable shield around myself and all constructive people on earth, sealing us from all fear-based energies in all four octaves.  I accept that the Light of God is consuming and transforming all fear-based energies on earth!

I namn av JAG ÄR DET JAG ÄR, det Jag som är Ett inom mig och inom allt liv, accepterar jag att Ärkeängel Mikael, Elohim Astrea och Shiva bildar en ogenomtränglig sköld runt mig själv och alla konstruktiva människor på Jorden och utestänger oss från alla rädslobaserade energier i alla de fyra oktaverna.  Jag accepterar att Guds Ljus utplånar och transformerar alla rädslobaserade energier på Jorden!

Senaste kommentaren

17.01 | 17:26

Hi Andras! You have to ask people under adressen: feedback@morepublish.com. Sincerely! Powel K.

17.01 | 17:16

AZ ÉNÜNK EREJE - heter boken på ungerska

24.12 | 07:34

Vad heter boken på ungerska ?

21.09 | 11:17

Hej Andrei, błöcker på engelska kan Du bestąlla här:

http://www.morepublish.com/

Hälsningar! Powel K.

Dela den här sidan