Hjälp de uppstigna mästarna stoppa krig

Om Du hamnade på den här sidan först eller av mistag så rekommenderar vi att Du, efter att eventuellt ha bekantat Dig med dess innehåll, går ”tillbaka” till startsidan ("Hem") av denna site och börjar vandringen därifrån.

 

Introduktion 

Denna bok är en del av bokserien ”Spiritualizing the World” (”Att förandliga världen”). Böckerna i den här serien är arbetsböcker givna av de uppstigna mästarna och är till för att förmedla den kunskap och de praktiska verktyg som vi behöver för att kunna hjälpa till att lösa konkreta problem i vår omvärld. Denna bok innehåller uppenbarligen den kunskap och de verktyg vi behöver för att hantera krigsproblematiken. Dessa böcker innehåller inte grundläggande kunskap om de uppstigna mästarna och deras undervisning. För att dra största möjliga nytta av den här boken behöver du därför ha en generell kunskap om följande ämnen: 

  • Du behöver veta vilka de uppstigna mästarna är, hur de undervisar, och hur du kan ha nytta av dem på en planetär liksom personlig nivå. Du finner uttömmande kunskap om detta i böckerna ”How You Can Help Change the World” (Hur du kan hjälpa till att förändra världen; hela boken är under översättning) och The Power of Self (”Självets kraft”) eller Det minsta du bör veta om Livet [övers. anm.].
  • Du behöver förstå på vilket sätt Jorden fungerar som en kosmisk lärosal. Du behöver känna till din egen roll och auktoriteten du besitter i egenskap av en andlig inkarnerad varelse på Jorden. Du behöver känna till de uppstigna mästarnas betydelse, och att endast vi som är inkarnerade kan ge dem rätten att använda sina obegränsade krafter till att påverka livet på Jorden. Du finner mer information om dessa ämnen i första boken i denna bokserie ”Hur du kan hjälpa till att förändra världen”. 
  • Du behöver känna till hur du ska använda de praktiska verktygen som de uppstigna mästarna har givit oss. Du kan läsa mer om detta i ”Hur du kan hjälpa till att förändra världen”, samt på hemsidan www.transcendencetoolbox.com.
  • Du behöver känna till de mörka krafternas existens och metoder, och hur dessa krafter i slutändan är ansvariga för att skapa krig på Jorden. Du finner grundläggande undervisning om detta i boken Cosmology of Evil (”Ondskans kosmologi”). 

Hur du bör använda denna bok

Det ultimata sättet att använda undervisningen och verktygen i denna bok existerar inte. Vill du emellertid göra en verklig insats för att få slut på krigen, föreslår jag att du följer detta program: 

  •  Läs ett av kapitlen i denna bok i sin helhet för att öka din förståelse av ämnet.
  •  Uttala invokationen som är kopplat till kapitlet en gång om dagen under nio dagar medan du studerar samma kapitel en gång till. 

Tanken med detta program är att bokens kapitel bildar en progression. När du uttalar ett kapitels invokation rensar du också ditt eget medvetande från vissa energier och illusioner. Detta underlättar för dig att absorbera och anamma undervisningen i kommande kapitel.

Du kan självklart även läsa hela boken rakt igenom för att sedan välja en eller flera invokationer som du uttalar flera gånger. Det är alltid som mest kraftfullt att genomföra en invokation en gång om dagen i nio eller trettiotre dagar.

Om du känner dig tyngd

Syftet med den här boken är inte bara att ge dig intellektuell kunskap. Det verkliga syftet är att du medan du uttalar invokationerna ger de uppstigna mästarna rätt att avlägsna de mörka krafter och energier som gynnar krig. Dessa krafter kommer inte att uppskatta att du hjälper till i processen att avlägsna dem från Jorden. De kan därför försöka rikta energi mot dig som kan få dig att känna dig tyngd på olika sätt. Deras syfte är att få dig att sluta (eller hindra dig att börja) med dina ansträngningar.

Om du känner dig tyngd, läs då det sista kapitlet i boken och uttala invokationen som hör till det kapitlet för att åkalla ett skydd för dig själv och andra omkring dig. Som det står i det kapitlet kan de flesta människor snabbt förflytta sig till ett tillstånd där de inte längre är sårbara för krafterna som gynnar krig.

De mörka krafterna kommer alltid att försöka komma åt oss där vi är som mest sårbara i våra liv.

Om du har stora problem kan det vara en god idé att använda dig av andra verktyg som specifikt behandlar dessa problem. De uppstigna mästarna har försett oss med många invokationer och åkallan som kan hjälpa dig med särskilda problem, och du finner de flesta på www.transcendencetoolbox.com. Vissa verktyg finner du i Kim Michaels tidigare böcker, vilka finns på www.morepublish.com.

Som jag nämner i denna bok är det viktigt att ett visst antal människor uttalar invokationerna och transcenderar det medvetande som ligger bakom krig. Det rekommenderas därmed starkt att du talar med andra människor om denna bok, även på sociala media. Som Moder Maria säger, om tillräckligt många människor använder denna bok och dess invokationer, möjliggör det för de uppstigna mästarna att avlägsna krig från Jorden inom en snar framtid. Är inte det ett budskap värt att sprida?

1 | Hur andliga människor kan hjälpa till att få slut på krig

Jag är den uppstigna mästaren Moder Maria! För att förstå syftet med denna bok antar jag att du redan vet vad en uppstigen mästare är. Du har en grundläggande kunskap om vilka vi är. Du har en grundläggande förståelse för Jordens dynamik, det vill säga förhållandet mellan människor och de uppstigna mästarna. Du förstår hur den fria viljan fungerar och att vi, de uppstigna mästarna, har makten att förändra alla förutsättningar på Jorden, att avlägsna all ofullkomlighet, allt mörker, all ondska, och alla krig. Vi har makten att göra detta, men vi har inte rätten eftersom den fria viljan är allenarådande. Det innebär att den fria viljan hos inkarnerade mänskliga varelser måste tillåtas spela ut sitt spel, innan de (till slut) har fått nog och verkligen förändrar sig.

Kraften som inte respekterar den fria viljan

Jag kommer också att utgå ifrån att du förstår den grundläggande dynamiken att det finns en kraft på denna Jord som inte respekterar människans fria vilja. Denna kraft försöker manipulera människor på alla möjliga sätt, såsom med falskhet, rå styrka och med all list du kan tänka dig. Eftersom den fria viljan är allenarådande kan inte vi, de uppstigna mästarna, träda in och köra över dessa mörka och falska krafter. Vi får inte göra detta, trots att de kör över människans fria vilja. Det beror på att, även om de mörka krafterna manipulerar och lurar människorna, bryter krafterna inte på riktigt mot Den Fria Viljans Lag. Det beror på att du inte kan bli manipulerad eller lurad såvida du inte väljer att låta detta hända för att du inte vill ta fullt ansvar för ditt eget liv eller din egen situation. Det är alltså bristen på viljan att fullt ut ta ansvar som har skapat denna mörka kraft och som tillåter den att förbli på Jorden.

Jag vet mycket väl att när jag talar om den mörka kraften kommer många andliga människor att omedelbart avfärda det, eller också kommer de åtminstone att ha ett starkt motstånd till att reflektera över det. Faktum är att just detta är en av de största anledningarna till att denna mörka kraft fortfarande finns kvar på Jorden.

Att ta ansvar för dig själv – och helheten

Om vi tittar på mänskligheten kan vi tydligt se att det finns många som är väldigt långt ifrån att kunna och vilja ta ansvar för sina liv. De människorna kommer inte att förändra Jorden. De kommer inte att förändra den grundläggande dynamiken som kan tillåta de uppstigna mästarna att träda in och avlägsna stora problem, såsom krig. Vilka skulle då kunna åstadkomma en förändring på Jorden? Endast de som har uppnått en högre medvetandenivå och som har börjat ta ansvar för sig själva. Tyvärr är dock många av dem ännu inte öppna för den undervisning som vi ger i böcker såsom denna. De har börjat ta ansvar för sig själva som individer, men de är ännu inte villiga att se bortom sig själva och sin egen situation. De har på sätt och vis isolerat och avstängt sig från omvärlden och från de saker som pågår i den. De vill egentligen inte riktigt titta på vissa problem, så som problemet med krig.

De vill gärna tro att så länge som de sitter i sina ashram eller sällskap eller till och med i sina hem och fokuserar på positiva ting och positiva vibrationer, så bidrar de till att förbättra världen. Min kära, de bidrar, det vill jag inte säga emot, men de bidrar inte maximalt, vilket de skulle kunna göra om de ville ta steget upp till en högre nivå av ansvar.

Du kommer egentligen inte kunna förändra Jorden endast genom att fokusera på dig själv och genom att höja din egen medvetenhet. Detta beror på det sätt som energi och den fria viljan fungerar. Vi har givit mycket undervisning om det faktum att mänskligheten har skapat en nedåtgående spiral där människor matar rädslobaserad energi, såsom ilska och hat, in i en virvelström, som har vuxit sig så stark att den kan överväldiga enskilda människor. Detta kan du inte ändra endast genom att förändra ditt eget medvetande.

De andliga människorna på Jorden kan inte förändra den grundläggande dynamiken på Jorden endast genom att fokusera på att höja sitt eget medvetande. Det är nödvändigt att se bortom sig själv och ta ansvar för planeten i sin helhet och för mänskligheten i sin helhet. Om du inte gör detta kommer du fortsätta producera kärleksbaserade vibrationer, men ditt bidrag kommer inte att uppnå en nivå där det har ett tydligt inflytande på vår Planets framtid. Ditt agerande kommer inte att uppnå den nivå som gör det möjligt för de uppstigna mästarna att träda in och eliminera stora problem, såsom krig.

Hur du kan och hur du inte kan avlägsna krig

Den virvelström av energi som driver krig är så kraftfull att även om alla andliga och religiösa människor höjde sina medvetanden, skulle det inte vara tillräckligt för att utplåna dessa virvelströmmar av energi. Om alla människor på Jorden skulle ändra sig till att bara skicka ut positiva vibrationer, skulle inte ens det räcka för att utplåna krigens virvelströmmar. Endast de uppstigna mästarna kan utplåna dessa virvelströmmar. Människor har inte kraften att göra detta på egen hand. Det är därför Jesus för 2000 år sedan sade att “För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt“.

Människor kan inte själva avlägsna krig från planeten Jorden. Endast genom att samarbeta med de uppstigna mästarna kan krig avlägsnas. Vi vill att du ger oss rätten att använda den kraft som Gud har givit oss. Hur kan du ge oss den rätten? Inte genom att sitta i din skyddade verkstad och fokusera på dig själv och höja din egen medvetenhet. Du ger oss rätten endast genom att se bortom dig själv och tar en ordentlig, ärlig titt på vad som egentligen händer på denna Jord, förstår dynamiken bakom krig och varför den fortsätter. Sedan kan du göra den lämpliga åkallan som kommer att ge oss rätten och energin att multipliceras så att vi kan träda in och avlägsna krig och andra stora problem.

Att betrakta mörkret utan att ge det kraft

Det finns så många underbara människor i de andliga, mystiska, och New Age-rörelserna, och det finns även många underbara människor i religiösa rörelser. De har de bästa intentioner, men de tror att de inte behöver uppmärksamma det mörka eller onda. Vissa av dem tror till och med att om de betraktar det mörka så ger de det mer kraft. Det är viktigt att du förstår anledningen till att detta inte är sant, eller snarare att du förstår hur du kan studera mörkret utan att ge det kraft.

Som jag nämnde tidigare finns det många andliga människor som fokuserar på att höja sin egen medvetenhet medan de vägrar titta på det som är mörkt eller ondskefullt, eller på problem över huvud taget. Det finns dock en liten grupp av andliga människor som har kommit över denna tröskel. De är villiga att beskåda mörkret, men de har ännu inte transcenderat vissa av mönstren i sina egon.

Då de tittar på mörkret går de in i en spiral av vrede. De när vad de kallar för ”helig vrede”, men den är inte rättfärdig på det sätt att den inte är icke-bunden. De är mycket bundna till att nå ett specifikt resultat, såsom att besegra de mörka krafterna, eller avlägsna dem från Jorden. Genom denna bundenhet, som leder till vrede, ger de kraft åt de mörka krafterna. Det är alltså mycket riktigt, som de ”försiktiga” andliga människorna har insett, att om du engagerar dig i en kamp mot mörkret som är grundad på vrede, kommer du att ge mörkret mer kraft. Detta är dock självklart inte det enda sättet på vilket vi kan titta på mörkret.

Du kan gå upp till en högre nivå där du har transcenderat ilskan och därmed kan titta på mörkret utan några bindningar. Du kan inse att du, som människa, inte behöver bekämpa mörkret. Du tillåter de uppstigna mästarna att göra jobbet, och du tillåter oss att göra det på vårt sätt, grundat på vår högre vision. Ditt jobb är att ha tillräckligt med information för att kunna göra exakta åkallanden för specifika situationer. Du gör dessa åkallanden och sedan låter du oss bestämma hur vi ska utföra själva arbetet.

Det har aldrig varit krig i himlen

Min kära, det finns uppfattningar i det kollektiva medvetandet på denna planet, med början i Bibeln, men också i vissa av skrifterna från Östern, att änglar skulle ha stridit mot djävulen och hans krafter. Det finns beskrivningar i Uppenbarelseboken om ett krig i himlen där Ärkeängel Michael och hans änglar stred mot draken, där draken förlorade och kastades ner till Jorden. Detta är berättelser som gavs vid en tid då det kollektiva medvetandet till och med var lägre än vad det är idag.

Det har aldrig varit krig i himlen. Vi har förklarat hur de mörka krafterna inte skapades i himlen, utan i en tidigare /skapad, kosmisk sfär – övers. anm./, sfär som inte ännu var uppstigen. Ärkeängeln Michael har aldrig stridit mot djävulen såsom striderna i dag ser ut på Jorden och som de har sett ut genom historien. Vi behöver inte strida mot djävulen och de mörka krafterna. Vi behöver bara bringa vårt ljus, och ljuset själv kommer antingen att utplåna eller att döma de mörka krafterna. Vi strider inte mot de mörka krafterna på deras nivå. Vi deltar inte i en dualistisk strid. När du väl börjar förstå detta kan du också uppnå en nivå där du kan vara medveten om mörkret, men förbli neutral.

Att övervinna rädslan för att kunna titta på mörkret

Det finns många välmenande andliga människor som är fokuserade på att höja sitt eget medvetande, eftersom de tror att om de fokuserar på mörkret så ger de kraft åt det. De tycker att de är kärleksfulla och tycker att de fokuserar på kärlek. Om du inte är villig att titta närmare på mörkret kan det bara finnas en förklaring: du är för rädd för att titta på det. Rädsla och kärlek är oförenliga. Du kan inte till fullo vara kärleksfull medan du har rädsla i ditt undermedvetna, i ditt energifält, i dina fyra lägre kroppar. Jag vet att många av dessa människor, om de skulle läsa detta (vilket de förmodligen inte kommer att göra), skulle säga att de är alltigenom kärleksfulla, att de alltid fokuserar på det positiva, och att de alltid är rara och vänliga.

De av er som är öppna för en högre undervisning kan kanske börja se att människor har en unik förmåga, nämligen förmågan att dela av sina sinnen. De har alltså en förmåga att skapa två eller flera avdelningar i sinnet och växla mellan dem utan att vara medvetna om skiftet. När de väl är i en av sinnets avdelningar, eller i en av personligheterna som man skulle kunna säga, beter de sig som den personligheten. Och när de byter till en annan personlighet beter de sig som den personligheten, utan att se motsättningen eller motsägelsen mellan de två. Det är det här som gör att människor kan tro att de är alltigenom kärleksfulla samtidigt som de är omedvetna om sina virvlar av rädsla i sitt undermedvetna.

Jag sade att det finns vissa andliga människor som har börjat vakna upp från detta tillstånd. De har varit villiga att titta på de mörka krafterna, men de har fångats i en spiral av vrede. Ilska är en paralyserande känsla. När du är helt fången i rädsla kan du inte röra dig eller göra någonting annat. Det finns människor som är fångna i rädsla och som vet att de lever i rädsla. De är medvetna om sin rädsla. Det finns även människor som är fångna av rädsla men som inte är medvetna. Vissa av dessa människor är andliga och religiösa människor, som tror att de genom att vara kärleksfulla och vänliga gör allt de behöver för att förbättra tillståndet på Jorden. Du kan inte förbättra läget på Jorden på riktigt utan att titta på och övervinna din egen rädsla.

Att övervinna vrede mot mörker

Då du börjar övervinna rädsla är det möjligt att du måste gå igenom en fas i vilken du kommer att känna en viss mängd rädsla. När man har varit fången i ett paralyserande rädslotillstånd är det ofta nödvändigt att ha ilska som ett drivmedel för att komma igång. Ibland är det bättre att människor rör sig i vilken riktning som helst än att de förblir stillastående. Vi hoppas att våra elever förstår att ilskan bör vara en mycket kort fas på deras andliga väg. Det är absolut nödvändigt att komma bort från vreden så fort som möjligt. Trots att du rör dig, rör du dig inte i en riktning som gör att du har maximal inverkan på denna planets framtid. Du kommer inte att förbättra saker på Jorden så länge du tillåter virvlar av ilska i ditt energifält.

Du behöver vara villig att titta på detta och använda de många verktyg som vi har försett er med för att överbrygga sådana mönster [se www.transcendencetoolbox.com]. Vi har givit många invokationer och mycket undervisning, inklusive böcker om förlåtelse och om att balansera chakran [se www.morepublish.com], som kan hjälpa dig att snabbt komma igenom denna fas och övervinna ilskan. Då kan du börja titta på mörkret utan att dras med i ilskna eller hatfulla känslor, och utan att känna dig bunden till ett specifikt resultat där du känner att något högt uppsatt mål måste uppnås.

Våga följa ditt inre vetande

Hur kan du på bästa möjliga sätt inverka på vår planets framtid? Varför vill du ha den största inverkan? Får jag be dig att begrunda en av de mest besynnerliga mekanismer som du utsätts för när du växer upp, nästan oavsett var på Jorden du befinner dig? Varför är du en andlig människa? Många kommer att svara att de har vuxit upp i en andlig eller religiös miljö där de fått idéer och viss andlig undervisning. Det är inte orsaken till att du är en sann andlig person som är öppen inför de uppstigna mästarnas undervisning.

Du kan vara en andlig person bara för att du känner och vet någonting inom dig själv. Du känner och vet någonting som är bortom det du har lärt dig, eller som kanske till och med står i direkt kontrast till det du lärde dig när du växte upp. Du vågar följa din inre visdom snarare än den yttre programmeringen du har emottagit.

Den besynnerliga mekanismen som jag talar om är att de flesta människor har vuxit upp i en miljö som starkt motarbetar dem, vad gäller att lyssna och följa deras inre kunskap, deras intuition om vad som är rätt, och vad som är deras mål i livet. Det finns idag miljoner andliga människor på Jorden som har inkarnerats och är utrustade med en högre vetskap om att de har nått en nivå på den andliga stigen där de har potentialen att i olika grad, och på olika sätt, hjälpa till att skapa positiva förändringar på denna planet.

När jag säger att de är medvetna menar jag att de hade denna medvetenhet innan de föddes. Det innebär inte nödvändigtvis att du nu har denna medvetenhet eller att du hade den under din barndom. En anledning till det är att du med största säkerhet har glömt bort allt, vilket händer de allra flesta när de möter kroppens och det yttre sinnets densitet. En annan viktig anledning är samhällets programmering samt miljön som uppmuntrar dig till att köra över din intuitiva vetskap. För att bli en andlig person som är öppen nog att kunna läsa den här boken har du lärt dig att övervinna programmeringen och återigen lyssna på din inre vetskap. Du har kanske inte övervunnit programmeringen helt. Du har kanske inte helt släppt loss din inre vetskap och vågat lyssna till den. Om du är en av dem som tror att du bara behöver fokusera på det positiva, då har du inte övervunnit världens programmering. Själva idén att du kan vara en andlig person och bidra till att förbättra världen utan att titta på det negativa eller onda är faktiskt en programmering skapad av de mörka krafterna för att hindra de andliga människorna från att nå sin fulla potential. Idén att du när du tittar på mörka krafter måste gå in i vrede, även ”helig vrede”, och försöka att bekämpa dessa krafter, är också den skapad av de mörka krafterna för att hindra de andliga människorna från att nå sin fulla potential. De mörka krafterna vill inte förlora taget de har om mänskligheten och denna planet. Detta behöver du inse fullt medvetet. 

Att förklara krigets meningslöshet

Får jag be dig att för ett ögonblick titta tillbaka på mänsklighetens historia? Titta på hur många krig som har utspelat sig på vår planet. Det har varit hundratals, om inte tusentals krig, där tusentals, tiotusentals, miljoner människor har dödats. När du begrundar det som skett i historien, kan du då verkligen tro på att ett sådant fenomen kan uppträda av någon som helst rationell, mänsklig anledning?

Jag vet att det finns historiker som pekar på olika faktorer, såsom ekonomiska, politiska eller sociologiska, som orsaker till krig. Kan du verkligen tro att ett fenomen så meningslöst som krig kan föranledas av förnuftiga, rationella orsaker? Tror du verkligen att allt krigande i världen som du har sett och ser idag, begås av människor som är fullkomligt rationella, och som anser att ett urskillningslöst mördande av män, kvinnor och barn tjänar något rationellt syfte? Jag ber dig inte begrunda orsaken till krig just nu eftersom vi återkommer till det senare. Jag ber dig istället att bara fråga dig själv om krig kan förklaras med ett fullkomligt rationellt resonemang.

Om du tittar på de saker som sker idag, såsom det som pågår i Afrika, Syrien eller andra delar i Mellanöstern, kan du då inte se att det finns en viss grad av fanatism som driver dessa människor till att mörda eller våldta kvinnor och barn? Kan du då verkligen säga att fanatism är rationellt? Jag tror att du kommer att hålla med om att det inte kan vara rationellt. Dessa människor befinner sig inte i ett rationellt tillstånd.

Jag vill sedan be dig att fundera på hur det är möjligt att människor kan befinna sig i ett icke-rationellt tillstånd, där de inte är öppna för några rationella argument över huvud taget? De drivs av motiv som de inte själva förstår till fullo och de har inte tänkt igenom konsekvenserna av sina handlingar. Vi går tillbaka till mitt tidigare påstående, om att människor har förmågan att dela av sina liv. Förstår du, kära du, att det finns många exempel i historien på människor som har gått ut i krig och dödat, för att sedan komma hem och leva ett till synes normalt liv?

Vi kan ta ett välkänt exempel på fanatism, nämligen de nazistiska koncentrationslägren. Kan du förstå, att en del av ledarna vid koncentrationslägren gick till jobbet under dagen, övervakade mördandet av miljoner människor, inklusive barn, för att sedan gå hem på kvällen till sina familjer och vara oklanderliga föräldrar till sina egna barn? De såg ingen inkonsekvens eller motsägelse mellan personligheten de hade under dagen, som tillät dem att mörda barn utan att blinka, och personligheten de bytte till på kvällen, när de vördade sina egna barn. Om du tittar på det här, måste det då inte finnas en förklaring till detta, som strider mot den allmänna kunskapen som denna världs tankesystem bjuder, vare sig den har en materialistisk, vetenskaplig eller religiös grund? När du inser detta, behöver du istället finna en förklaring som går bortom det normala. Förklaringen är att det finns en mörk kraft på denna planet som har förmågan att ta över individers sinnen, ja till och med grupper av människor. Det är denna kraft som förblindar människor inför det faktum att de har två eller flera oförenliga personligheter eller beteendemönster samtidigt i sina sinnen. Det är denna kraft som gör att människor kan gå in i ett fanatiskt tillstånd, där de är beredda att döda utan att reflektera över det faktum att de faktiskt dödar andra människor.

 

Människor kan inte döda andra människor

Vi har redan sagt att en människa inte kan döda en annan människa. Det är för att människans kropp är programmerad på ett visst sätt i hjärnan och nervsystemet. Denna programmering skapar vad vi kan kalla det yttre, eller det köttsliga, sinnet. Det är programmerat, likt det som man kan observera i djur, för att säkra både individens och rasens överlevnad. Detta innebär att människor är programmerade för att inte döda de som tillhör deras egen art. Det är inte en programmering som är rationell eller reflektiv på något sätt. Det är en programmering som gör att du helt enkelt vet att det är fel att döda en annan människa. Denna programmering finns i den fysiska kroppen, hjärnan och nervsystemet.

Det krävs en hel del för att köra över denna programmering och bringa människor till ett sådant sinnestillstånd där de godtyckligt kan döda människor utan att inse vad de håller på med. Endast en kraft som är mer kraftfull än individen, och till och med mer kraftfull än vissa grupper av människor, kan köra över programmeringen som säger åt oss att inte döda. Visserligen finns det många förklaringar till varför människor har ansett det var berättigat att döda vissa grupper av människor. Vi kommer att tala om dessa senare, men just nu vill jag att du, om du inte redan gjort det, begrundar huruvida den enda förklaringen till det fanatiska dödandet som du ser och har sett, är att det finns en kraft – låt oss kalla den en mörk kraft – som kör över människans fria vilja, och till och med den djupaste programmeringen, att inte döda.

 

Att ge mästarna rätten att eliminera krig

Om det någonsin kan komma en tid, då krig helt har eliminerats från planeten Jorden, måste det ske efter att de mörka krafterna, som gynnar krig har eliminerats från denna Jord. Eliminerandet av denna mörka kraft kan inte åstadkommas av människor. Ni har inte kraften. Att eliminera den mörka kraften är dock en mycket lätt sak för de uppstigna mästarna. Vi har kraften.

Vi skulle kunna avlägsna de mörka krafterna från Jorden i en handvändning, om människorna gav oss rätten. Ni har rätten, och genom att ge oss den rätten – och genom att ge oss en viss mängd energi som vi kan multiplicera – då kan ni och jag tillsammans eliminera krigets krafter från planeten Jorden. Detta kan inte genomföras bara genom att du håller dig positiv och tänker att ”Allting är bra som det är”. Om du tittar på de hemskheter som just nu pågår, kan du inte ärligt säga att allting är som det ska på denna planet.

Därför ber jag dig att öppna upp ditt sinne för verkligheten att en förändring behövs, och att förändringen inte kommer att ske om du fortsätter att stanna kvar i rädsla, och i tron att vara kärleksfull och vänlig är tillräckligt. Förändring kommer inte heller att ske om du stannar kvar i vrede, där du tror att du behöver döma de mörka krafterna, eller tror att du behöver kämpa mot dem, antingen fysiskt eller i någon andlig strid. Om du använder våra invokationer och åkallan med vrede i ditt hjärta kommer de inte att ha tillräcklig effekt. De kan till och med i det långa loppet öppna upp ditt inre till de mörka krafter, som du tror dig slåss emot. Jag vill be dig att upphöja dig själv till ett högre ansvarstagande.

 

Medvetenhet utan bindningar

De som säger att ”allting är bra” tar ansvar för sina egna liv, men de har inte tagit något ansvar bortom sig själva, trots att de tror att de hjälper till att rädda världen. De som befinner sig i vrede har börjat ta ansvar för planeten i sin helhet och för de mörka krafterna, men de har inte anammat en högre nivå av ansvar. Orsaken är att de tror att de måste strida mot de mörka krafterna.

Den högre nivå av ansvarstagande jag talar kommer när du inser dynamiken som jag har förklarat. Du, som en inkarnerad människa, har auktoritet att låta de uppstigna mästarna avlägsna de mörka krafterna. Du har inte auktoritet att gå ut och bekämpa dessa mörka krafter själv. Om en inkarnerad människa börjar strida mot något producerar den bara energi som göder de mörka krafterna. En högre nivå av ansvarstagande är när du inser att du inte har kraft eller ansvar att slåss mot eller eliminera mörka krafter. Ditt ansvar är att utbilda dig själv om de mörka krafternas existens, dess metoder, och hur de manipulerar och utnyttjar människor, och det innebär två saker:

 

  • Omega-aspekten är, att du kan dela detta med andra människor på ett lämpligt, icke-bindande sätt.
  • Alfa-aspekten är, att du uttalar invokationerna till de upphöjda mästarna, återigen, på ett icke- bindande sätt, vilket tillåter oss att träda in.

 

Detta är ditt högsta ansvar. Det är medvetenhet utan tvångsmässiga bindningar som är den högsta vägen till att uppfylla syftet med att du blev inkarnerad. Du kom hit för att du hade en sann önskan att hjälpa denna planet nå en högre nivå. Innan du föddes var du i den eteriska sfären och tittade ner på den fysiska oktaven från det upphöjda perspektivet. På den nivån hade du inga bindningar. Du hade en önskan, men det var en icke-bunden önskan.

 

Att transcendera rädsla och vrede

Det som har hänt med många människor är, att eftersom de nu är inkarnerade, och har sett eller personligen upplevt de hemskheter som sker på denna planet, att de går in i ett sinnestillstånd som domineras av tvångsmässig bindning. Du har kanske något minne eller medvetenhet om att du ville förändra något, men du blir bunden. Du gör då detta på ett bundet sätt med stort känslomässigt engagemang genom rädslor, vrede eller andra känslor. Du kanske kallar det ”helig vrede”, men det är ändå en rädslobaserad känsla. Du kommer inte att uppnå din högsta potential och ditt högsta ansvarstagande innan du har transcenderat den känslan.

Hur kan du transcendera rädsla och vrede? Genom att inse att det inte finns någonting att vara rädd för, eftersom vi från de uppstigna mästarna har kraften att avlägsna allt mörker och all ondska från Jorden. Det finns ingen anledning att vara arg, eftersom om du ger oss rätten och energin, kommer vi att träda in och utföra arbetet.

Vreden kommer ofta när du har börjat komma ur rädslans förlamning, men då du fortfarande känner dig maktlös inför att skapa de resultat som du tror att du måste skapa. Du kan övervinna ilska, om du först och främst funderar över om de resultat som du tror att du behöver skapa är de högsta möjliga resultaten. Sedan, när du har en realistisk uppskattning av ditt mål, kan du börja se att om du jobbar med de uppstigna mästarna, är det absolut möjligt att uppnå målet, och därmed behöver du inte längre känna dig frustrerad eller maktlös.

 

Hur du kan hjälpa de uppstigna mästarna

Jag sade tidigare att vi, de uppstigna mästarna, har kraften att avlägsna allt mörker på ett ögonblick. Detta sade jag för att få dig att förstå vilken kraft vi verkligen besitter. Självklart måste och kommer den makten endast att utövas inom Lagen för Den Fria Viljan. Det är alldeles omöjligt att sju miljarder människor på ett ögonblick skulle förändra sitt sinnestillstånd, så att vi skulle kunna avlägsna krig helt och hållet.

Att avlägsna krig är en process, eftersom det inte handlar om att ordna fram de yttre kännetecknen på krigets slut. Den verkliga, underliggande dynamiken handlar om att höja människors medvetandenivå. Krig kommer inte att kunna avlägsnas från denna Jord förrän en avgörande mängd människor har transcenderat det medvetande som möjliggjorde krig. Detta är inte en process som kommer att ske över en natt.

Den kan inte tvingas på folk utifrån. Den måste ske gradvis, genom att människor höjer sina medvetanden, och genom att de gör genombrott på det intuitiva planet och förändrar sina medvetanden, så att de gradvis transcenderar det medvetande de befinner sig i. Du kanske säger: ”Men sedan då, vad är syftet?” Vad är det jag talar om? Vad är det du förväntas göra för de uppstigna mästarna?

Jag har redan berättat att de mörka krafterna inte respekterar människans fria vilja. De har använt olika metoder, som vi ska titta närmare på senare, för att ta över människors sinnen så att de inte längre utövar sin fria vilja. Jag sade att detta har möjliggjorts på grund av att människor inte har velat ta ansvar för sig själva, och att det är därför de mörka krafterna kunde komma till den här planeten överhuvudtaget.

Även detta kommer vi att gå närmare in på senare, men den grundläggande dynamiken är att du som en andlig person, som har börjat vakna upp från det kollektiva sinnestillståndet, har rätten och auktoriteten att be de uppstigna mästarna minska de mörka makternas kraft. Genom att minska deras kraft kommer de inte längre kunna förblinda människor. Detta innebär, att människor då gradvis kommer att kunna förflytta sig till en nivå där de kan se saker, som de inte kunde se när de mörka krafterna hade dem i sitt våld. Människor kan nu börja att på riktigt utöva sin fria vilja. De kan utöva sin fria vilja i ett tillstånd där de kan se klart, snarare än att vara förblindade.

Detta innebär ändå inte att en förändring kommer att ske på ett ögonblick, utan det behövs en process där människor gradvis höjer sitt medvetande och förändrar sina sinnen. När väl energin som har överväldigat människor minskar i styrka, kommer de ha friheten att tänka på ett annat sätt vad gäller många av de förhållanden på Jorden, som de nu tar för givna eller inte alls kan se. Det handlar inte om att du ska hjälpa oss att tvinga människor. Vi, de uppstigna mästarna, har fullständig respekt för den fria viljan, och vi ber även dig att ha just det.

Du är inkarnerad, och vi förstår att det är svårare för dig, eftersom du kan känna dig hotad av människor, som kan attackera dig fysiskt. Vi ber dig ändå att sträva mot en fullständig respekt för andra människors fria vilja. Du vet ju att vi, de uppstigna mästarna, aldrig kommer att försöka tvinga människor, inte ens om det är för deras eget bästa. Du säger kanske: ”Det är ju uppenbarligen för allas bästa om krig utrotas från Jorden.” Vi, de uppstigna mästarna håller med om det, men det innebär inte att vi någonsin skulle köra över människors fria vilja och tvinga dem för att uppnå detta mål. Vi försöker istället uppnå det målet genom att frigöra människors vilja, så att de frivilligt kan välja att transcendera det medvetande som möjliggör krig.

Kan du nu börja se den rådande dynamiken? Krig är möjligt på grund av att det finns en kraft som kör över människors grundläggande programmering och deras fria vilja. Människor har inte ett fritt val att sluta kriga och att sluta döda. Även människor i till synes fredliga länder har inte ett fritt val att välja om deras länder ska delta i krig eller delta i aktiviteter, som stödjer krig, likväl om de ska delta i hela kulturen och sinnestillståndet som främjar krig, eller till och med krigsindustrin.

Du kan inte ensam eliminera krig

Det som vi, de uppstigna mästarna, försöker åstadkomma genom denna bok, är att uppväcka en tillräcklig mängd av andliga människor, så att de har en korrekt förståelse för vad som krävs för att avlägsna krig från denna planet. Detta kommer att hjälpa er att bidra till att eliminera krig på bästa sätt. För att ge dig de hjälpande verktygen, kommer vi ge dig en serie invokationer som, med de andra verktygen, verkligen kommer att ge dig kraften att ge oss kraften att ingripa på Jorden. Du kan inte ensam avlägsna allt krig. Det är inte din uppgift eller ansvar att göra det helt ensam. Din uppgift är att arbeta med oss så att vi tillsammans kan ha maximal inverkan på denna planet. Genom att inse att det inte bara är du som måste göra någonting åt detta, kan du överbrygga den förlamning som så många människor känner.

Ha i åtanke att du har vuxit upp på en planet och i ett samhälle där många människor anser att krig är oundvikligt. Om vi tittar tillbaka på de senaste hundra åren, kan man se att en gradvis förändring har skett i många av de mer utvecklade länderna. Om vi går tillbaka några hundra år, kan man se att många människor inte bara trodde att krig var oundvikligt, utan även önskvärt. Det fanns en särskild heder kopplad till att vara soldat, att vara i krig och besegra fienden. Många unga män uppfostrades till att vilja kriga och utföra hjältedåd.

Det var även så under första och andra världskriget. Till och med i senare krig kan vi se människor, som frivilligt gör något som för dem känns oerhört viktigt, men vi kan även se många länder, där de flesta människor har börjat känna att krig inte längre är hedervärt eller önskvärt. Krig är något som bör undvikas, men dessa människor kan ändå inte förstå hur det ska kunna undvikas. Här har vi återigen ett exempel på uppdelningen av människors sinnen.

Det finns många människor som känner att de personligen inte uppmuntrar krig, att de inte skulle gå ut i krig, och att de inte skulle kunna döda en annan människa. Samtidigt finns en annan del av deras sinnen, där de redan gett upp och tror att krig är oundvikligt, att det inte kan utplånas från Jordens yta. Allt handlar om att försöka undvika det och skydda sig från det. Det är det som har gjort att många andliga människor tror att ”Om jag bara fokuserar på mig själv och om jag är kärleksfull och vänlig, då gör jag vad jag kan för att förbättra planeten Jorden.” Det är den här paralyseringen som vi försöker väcka dig från, så att du kan uppnå den potential, som var syftet med att du blev inkarnerad.

Du bestämde dig för att du ville bidra till att verkligen avlägsna krig från denna planet. Miljoner andliga människor gjorde detta innan de inkarnerades. Det är för att vi, de uppstigna mästarna, vet att det är fullt möjligt att vi kan avlägsna krig från denna planet inom en överskådlig framtid. Den kosmiska cykeln är just nu så, att detta är möjligt. Det kommer inte att bli lätt och det kommer att ta tid, men det är ett möjligt och realistiskt mål. Du kan nog känna detta i ditt hjärta, om du är öppen inför denna bok.

Jag ber dig vidkänna att du har en yttre programmering, som får det att se ut som att krig är oundvikligt. Det kommer ju alltid finnas något folk som man inte kan kontrollera och som kommer att vilja kriga. Om vi till exempel tittar på situationen i Afrika eller Mellanöstern, hur kan ni inte känna er maktlösa? Hur kan ni inte känna att det är omöjligt att stoppa detta?

 

Makt genom de uppstigna mästarna

Jag ber dig förstå att du inte är maktlös när du arbetar med de uppstigna mästarna. Det finns en möjlighet att få slut på krig, eftersom dessa människor är totalt överväldigade av de mörka krafterna. Om du eliminerar makten som de mörka krafterna har över människor, kommer människor att vakna upp. De kommer att se den grundläggande programmeringen i människans kropp och sinne, men även se att de är andliga varelser, som har ett högre mål, och ett högre syfte med sina liv. Det finns knappast någon människa som inte kan uppväckas. Det finns några som det kommer att bli mycket svårt att väcka, men vi, de uppstigna mästarna, har rätten att avlägsna dem från Jorden när tillräckligt många andra människor har transcenderat till en viss medvetandenivå.

Det finns inte något som inte kan förändras och övervinnas. Det finns inte något som är omöjligt, eftersom den fria viljan är allenarådande. Varför finns det då fortfarande krig på Jorden? Eftersom alltför många människor använder sin fria vilja till att acceptera att krig är eftersträvansvärt eller oundvikligt. När en avgörande mängd människor använder sig av sin fria vilja till att transcendera den medvetandenivå som får krig att verka eftersträvansvärt eller oundvikligt, kan vi, och kommer vi, de uppstigna mästarna, att avlägsna krig från denna planet. Om du känner i ditt hjärta att detta mål känns rätt inom dig, följ då med och få reda på hur detta mål kan uppnås

Moder Maria, JAG ÄR. Den Uppstigna Mästaren Moder Maria JAG ÄR!

 

Innehållsförteckning

Introduktion

 1 | Hur andliga människor kan hjälpa till att få slut på krig

 2 | Att upplysa människor om möjligheten att få slut på krig

  3 | De icke fysiska orsakerna till krig

  4 | Att avslöja de icke fysiska orsakerna till krig

 5 | Hur krig faktiskt kan utrotas

 6 | Att upplysa människor om behovet av dömande

 7 | Rädsla som orsak till krig

 8 | Att skingra rädslans illusioner

 9 | Krigsmentaliteten

 10 | Att skingra krigsmentaliteten

 11 | Materiella vinster av krig

 12 | Att döma krig av vinstintresse

 13 | Att avslöja det falska monetära systemet

 14 | Krig och strävan efter makt

 15 | Att döma den omättliga strävan efter makt

 16 | Hur idéer används för att rättfärdiga krig

 17 | Att döma fanatism

 18 | Behovet av att rensa upp på det astrala planet

 19 | Att rensa upp på det astrala planet

 20 | Den mentala sfärens bedrägerier

 21 | Att rensa den mentala sfären

 22 | Identitetens illusioner 

 23 | Att rensa identitetens oktav

  24 | Att skydda sig från de fallna varelserna

 25 | Skydd från mörka krafter

© Kim Michaels

© för översättning Kerstin Magnusson och Per Johansson 

Boken översättning är under arbete.

 

Du kan köpa boken på engelska här

Senaste kommentaren

17.01 | 17:26

Hi Andras! You have to ask people under adressen: feedback@morepublish.com. Sincerely! Powel K.

17.01 | 17:16

AZ ÉNÜNK EREJE - heter boken på ungerska

24.12 | 07:34

Vad heter boken på ungerska ?

21.09 | 11:17

Hej Andrei, błöcker på engelska kan Du bestąlla här:

http://www.morepublish.com/

Hälsningar! Powel K.

Dela den här sidan