Om nyliberalism

… en av de frågor som behöver ställas här, eller ett av de ämnen som behöver beaktas är, givetvis, nyliberalism. Vad var det som skapade denna gradvisa erosion av medelklassens levnadsstandard och maktkoncentrationen i elitens händer (mest synligt i USA – övers. anm.)? Tja, det var den nyliberalistiska principen som sa att regeringen ska hålla sig utanför ekonomin; att den borde avreglera den finansiella industrin och andra industrier, därför att ”marknaden sköter sig själv”. Detta är vad som har lett till fyra decennier av nedgång i levnadsstandard hos medelklassen, fyra decennier av tillväxt av elitens makt och även det som orsakade 2008 års finanskris.

Nu finns det självklart människor som har börjat ifrågasätta nyliberalismen efter 2008 men det är för få som gjort det. Varför? Därför att det ekonomiska området ännu är alltför dominerat av män, och de är inte villiga att ifrågasätta den. Varför inte? Därför att, som vi sagt, det manliga psyket är mer benäget att acceptera idéer, mentala bilder, ideologier, och de vill tro att världen fungerar i enlighet med en mental bild, och om vi bara håller fast vid att projicera den mentala bilden länge nog, kommer världen att forma sig efter den. Det är vad män är mera benägna att tro. Kvinnor, å andra sidan, är mer öppna för att resonera: ”Ok, nu har vi haft denna mentala bild ett tag. Vilka är de verkliga effekterna? Vilka är konsekvenserna? Har vår mentala bild hållit det den utlovat? Och om inte, då behöver vi ifrågasätta den.”

Allvarligt talat skulle nyliberalismen upphört 2008, men det har den inte och nu har vi ytterligare en kris, och om vi ska bli kvitt den på bästa sätt, behöver vi gå bortom de nyliberalistiska principerna.

Vad skedde 2008? Den oreglerade finansindustrin bringade världen till randen av kollaps. Vilken var responsen från de som i sin girighet, fasthållande vid sina nyliberalistiska principer, bringat världsekonomin till avgrundens rand? ”Regeringen måste ingripa!”

Om detta finns ett mycket gammalt ordspråk om att man inte kan både äta kakan och ha den kvar. Ett mycket enkelt faktum på den här planeten är att man inte kan göra två diametralt motsatta saker samtidigt. Du kan inte vara nyliberal och böna om att regeringen ska ingripa. Det kan inte göras. Du måste välja: Vill du ha en nyliberalistisk ekonomi? Då måste den ekonomins institutioner, banker och investerarbanker, tillåtas att misslyckas om de går emot de principer som får ekonomin att fungera.

Eller vill du ha en ekonomi där regeringen har en roll att spela? Du måste då överge nyliberalism eftersom du inte kan ha en nyliberalistisk ekonomi där regeringen har en aktiv roll. Det kan inte göras. Du behöver då inse ett mycket enkelt faktum: Vem vill ha en nyliberalistisk ekonomi? Eliten.Varför? Därför att det ger dem helt fria händer att exploatera befolkningen. En oreglerad kapitalistisk ekonomi är ett frikort för en elit som redan har ackumulerat medel att exploatera befolkningen. Detta är helt enkelt ett faktum, och kvinnor är mera öppna för att se detta än män, speciellt de män som ännu är förälskade i den nyliberalistiska mentala bilden.

Den enda vägen till att säkra en ekonomi där genomsnittsmänniskan ökar sin levnadsstandard, är en ekonomi där regeringen går in och reglerar den. Först av allt är det finansindustrin som alltid är, alltid har varit, och alltid kommer att vara, dominerad av eliten.  I en ideal ekonomi tillåter man inte människor att tjäna pengar på pengar därför att pengar enbart är ett verktyg. En oreglerad finansindustri är ett frikort för eliten att exploatera folket och kan inte öka folkets levnadsstandard. Det kan inte göras. Dessa principer, dessa idéer, är inkompatibla.

Du behöver välja vilken ekonomi du vill ha. ”välj i dag vem ni vill tjäna”  eliten eller folket.

Fortfarande är för många män så förälskade i den nyliberalistiska idén att de inte kan se att den tjänar eliten. Därför är kvinnorna de som kan komma in, och säga ”Vi måste välja, och vi vill ha en ekonomi som är folkets, av folket och för folket. Inte elitens, av eliten och för eliten. Vi vill ha en ekonomi som fungerar enligt demokratiska principer, inte enligt anti-demokratiska principer, som den gör nu.”.

Du kan välja att begrunda en av de tjusiga idéer som planterats därute av de nyliberala: ”Det stigande tidvattnet lyfter alla båtar”.

Vad är ”stigande tidvatten”? Tja, antagligen är det pengar, rikedom, mängden rikedom. Om du ökar den totala mängden rikedom i världen, så liknar det tidvattnet som stiger och lyfter alla båtar. Men, bara betrakta den där bilden. Vad har eliten gjort alltsedan finansindustrin avreglerats? De har skapat rikedomar. Men det är inte rikedom som är knuten till något i realekonomin. Den är inte knuten till producerande av varor och tjänster – det är rikedom skapad på konstlad väg. Så bara föreställ dig, som du enkelt kan, baserat på de bilder som planterats ut om global uppvärmning och smältande polaris, bara föreställ dig att det stigande tidvattnet fortsätter stiga.

Vad kommer att ske om tidvattnet fortsätter att stiga? Ja, du vet att många båtar är i hamn, där de är förtöjda till plintar som sitter fast i marken. Vad kommer att ske om tidvattnet fortsätter stiga? Jo, de linor båtarna förtöjts med kommer att spännas. Det innebär att båten inte kan stiga längre. Så vad sker? Jo, till slut kommer vattnet att stiga så högt att det börjar fylla båten, och båten sjunker. Och, vilka är de båtar som först kommer att sjunka, i detta scenario? Jo, givetvis, de minsta båtarna, det är dessa som först kommer att vattenfyllas. Medan det kommer att ta längre tid innan elitens stora lustjakter har vattenfyllts. Men även dessa kommer att vattenfyllas om tidvattnet fortsätter stiga.

Du ser att lögnen i denna idé är att om du fortsätter skapa konstlad rikedom, är det som att tillåta polarisarna att smälta till en punkt där vattnet stiger över vad som varit den naturliga nivån och nu börjar översvämma städer som ligger vid kusten och sänka alla båtar.

Så du ser, att det är en orimlig idé från allra första början. När du tar den till dess ultimata extrem ser du hur orimlig den är – den kommer inte att lyfta alla båtarna därför att det stigande vattnet till slut kommer att sänka alla båtarna, även elitens båtar kommer att sjunka till slut. Du behöver gå tillbaka till en punkt där du kan säga: ”Det finns en naturlig vattennivå på denna planet, det finns en naturlig nivå av rikedom, och om vi låter den stiga gradvis kan vi anpassa oss till den, vi kan hantera den, men om det stiger för snabbt genom skapande av artificiell rikedom eller nedsmältning av polarisarna, då har vi problem. Det blir då till en destruktiv kraft som inte kommer att lyfta båtarna utan få långtgående skadliga konsekvenser.”.

Detta är vad du sett vid tidigare krissituationer. Det är vad du kommer att se i framtiden om inte nyliberalismen överges och en anti-elitistisk och icke-elitistisk ekonomi skapas. Du har redan sett det därför att, som jag sa, eliten vill ha en ekonomi som går från kris till uppsving och tillbaka till kris, men de vill ha kontroll över det. De tror, i sin girighet, att vad de än åstadkommer som ökar rikedomen är av godo. De är så blinda att de inte kan se att det slutligen kommer att gå bortom all kontroll. Vi kan ha många sådana cykler av uppsving och kris, där eliten kan hålla kontroll men förr eller senare går de för långt, och precis som det skedde 1929 och 2008, går det plötsligt bortom deras kontroll och en kris eskalerar, blir ohejdbar för dem och det är då de plötsligt ropar att de är ”för stora för att falla.”

Meni en nyliberalistisk ekonomi finns det ingen eller ingenting som är för stort för att falla. Det är bara ekonomin som utarbetar sig i den riktningen, det är så marknaden sköter sig själv, och de som inte kan följa marknaden går omkull, de är inte för stora för att falla. Inget är för stort för att falla om du är nyliberal. Om du är en mänsklig varelse, då skulle du kunna säga att något är för stort för att falla, nämligen samhället, regeringen, den ordning i vilken människor har en anständig levnadsstandard – där alla människor har en anständig levnadsstandard – det är för stort för att falla och därför måste vi tillåta eliten att falla, om det den är de som hotar hela systemet.

Kim Michaels

Övers. Per Johansson

Senaste kommentaren

17.01 | 17:26

Hi Andras! You have to ask people under adressen: feedback@morepublish.com. Sincerely! Powel K.

17.01 | 17:16

AZ ÉNÜNK EREJE - heter boken på ungerska

24.12 | 07:34

Vad heter boken på ungerska ?

21.09 | 11:17

Hej Andrei, błöcker på engelska kan Du bestąlla här:

http://www.morepublish.com/

Hälsningar! Powel K.

Dela den här sidan