Invokation nr 7 - Avslöja det falska pengasystemet

Om Du hamnade på den här sidan först eller av misstag så rekommenderar vi att Du, efter att eventuellt ha bekantat Dig med dess innehåll, går ”tillbaka” till startsidan ("Hem") av denna site och börjar vandringen därifrån.

Chapter 13 | Exposing the False Money System


Kapitel 13 | Avslöja det falska pengasystemet
In the name of the I AM THAT I AM, Jesus Christ, I call upon Mother Mary, Saint Germain and the Divine Director to awaken people from the illusions behind the false money system.   Awaken people to the reality that we are spiritual beings and that we can co-create a new future by working with the ascended masters.   I especially call for …                                            [Make your own calls here.


I namn av JAG ÄR DET JAG ÄR, Jesus Kristus, åkallar jag Moder Maria, Saint Germain och den Gudomlige Ledsagaren att väcka människorna ur illusionerna bakom det falska pengasystemet.  Uppväck människorna till verkligheten att vi är andliga varelser och att vi kan medskapa en ny framtid genom att samarbeta med de uppstigna mästarna.   Jag gör särskild åkallan för...   [Gör din egen åkallan här...]


Part 1


Del 1

1. Saint Germain, awaken people to the reality that one cannot fully understand money without having a spiritual awareness.


1. Saint Germain, uppväck människorna till verkligheten att vi inte till fullo kan förstå pengar utan att ha en andlig medvetenhet.
O Saint Germain, you do inspire, my vision raised forever higher, with you I form a figure-eight, your Golden Age I co-create.


O Saint Germain, du inspirerar, min vision förevigt ökar, med dig Helhetens energiflöde jag formar, din Gyllene Era jag medskapar.
O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.


O Saint Germain, sån’ kärlek du genererar, den bringar sång ur materien, din Violetta Flamma för allt till sin källa, med dig vi berikas, och blir mera.
2. Saint Germain, awaken people to the reality that one cannot understand the connection between war and money if one does not incorporate the existence of fallen beings who are not thinking rationally but have other motives, other ways of thinking.


2. Saint Germain, uppväck människorna till verkligheten att man inte kan förstå kopplingen mellan krig och pengar, om man inte räknar med existensen av fallna varelser, som inte tänker rationellt utan har andra motiv, andra sätt att tänka.
O Saint Germain, what Freedom Flame, released when we recite your name, a cceleration is your gift, our planet it will surely lift.


O Saint Germain, en sådan Frihetsflamma som frigörs när vi ditt namn uttalar, accelerationen är din gåva, vår planet den säkert upplyfter.
O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.


O Saint Germain, sån’ kärlek du genererar, den bringar sång ur materien, din Violetta Flamma för allt till sin källa, med dig vi berikas, och blir mera.
3. Saint Germain, awaken people to the reality that the fallen beings are not necessarily spending money to make a direct profit. They have some other goal that cannot easily be understood through rational thinking.


3. Saint Germain, uppväck människorna till verkligheten att de fallna varelserna inte nödvändigtvis spenderar pengar för att uppnå en direkt vinst. De har något annat mål som ej lätt kan förstås genom rationellt tänkande.
O Saint Germain, in love we claim, our right to bring your violet flame, from you Above, to us below, it is an all-transforming flow.


O Saint Germain, i kärlek vi hävdar vår rätt, att bringa din Flamma Violett, från er där Ovan till oss här nere, det är ett allt-omvandlande flöde.
O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.


O Saint Germain, sån’ kärlek du genererar, den bringar sång ur materien, din Violetta Flamma för allt till sin källa, med dig vi berikas, och blir mera.
4. Saint Germain, awaken people to the reality that there is no conscious conspiracy that rules the world. There is an unconscious conspiracy, namely a number of fallen beings in and out of embodiment who are so trapped in their downward spiral that they cannot see that it is leading to their own destruction.


4. Saint Germain, uppväck människorna till verkligheten att det inte finns någon medveten konspiration som styr världen. Det finns dock en omedveten konspiration, nämligen ett antal fallna varelser inom och utom fysisk kropp, som är så fångade i sin nedåtgående spiral att de inte kan se att den leder till deras egen undergång.
O Saint Germain, I love you so, my aura filled with violet glow, my chakras filled with violet fire, I am your cosmic amplifier.


O Saint Germain, jag älskar dig så, min aura fylls med Violett Glöd, mina chakran fylls med Violett Eld, genom mig du förstärks i detta kosmos
O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.


O Saint Germain, sån’ kärlek du genererar, den bringar sång ur materien, din Violetta Flamma för allt till sin källa, med dig vi berikas, och blir mera.
5. Saint Germain, awaken people to the reality that the issue of money is complicated because the fallen beings have made it so in order to hide what is really going on.


5. Saint Germain, uppväck människorna till verkligheten att ämnet pengar är komplicerat, eftersom de fallna varelserna har gjort det så för att dölja vad som egentligen pågår.
O Saint Germain, I am now free, your violet flame is therapy, transform all hang-ups in my mind, a s inner peace I surely find.


O Saint Germain, jag är nu fri, din Violetta Flamma är terapi, transformera alla fixeringar i mitt sinne, Då inre frid jag säkert finner.
O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.


O Saint Germain, sån’ kärlek du genererar, den bringar sång ur materien, din Violetta Flamma för allt till sin källa, med dig vi berikas, och blir mera.
6. Saint Germain, awaken people to the reality that the fallen beings have created many conspiracy theories in order to discredit the theories that expose their existence and methods.


6. Saint Germain, uppväck människorna till verkligheten att de fallna varelserna har skapat många konspirationsteorier för att misskreditera de teorier som verkligen avslöjar deras existens och metoder.
O Saint Germain, my body pure, your violet flame for all is cure, consume the cause of all disease, and therefore I am all at ease.


O Saint Germain, ren min kropp för all sjukdom du sätter stopp, din Violetta Flamma är som medicin, och inget stör nu friden min.
O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.


O Saint Germain, sån’ kärlek du genererar, den bringar sång ur materien, din Violetta Flamma för allt till sin källa, med dig vi berikas, och blir mera.
7. Saint Germain, awaken people to the reality that money should be nothing more than a medium of exchange. In a golden age economy there is a direct connection between money and something of real value, such as goods or services.


7. Saint Germain, uppväck människorna till verkligheten att pengar inte ska vara något annat än ett medel för utbyte. I den gyllene erans ekonomi kommer det att finnas en direkt koppling mellan pengar och något av reellt värde, såsom varor eller tjänster.
O Saint Germain, I’m karma-free, the past no longer burdens me, a brand new opportunity, I am in Christic unity.


O Saint Germain, jag är fri från karma, det förflutna kan mig ej längre belamra, en helt ny möjlighet, Jag är i Kristi enhet.
O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.


O Saint Germain, sån’ kärlek du genererar, den bringar sång ur materien, din Violetta Flamma för allt till sin källa, med dig vi berikas, och blir mera.
8. Saint Germain, awaken people to the reality that money is not the root of all evil. It is when money becomes more than a medium of exchange that it becomes a tool for evil.


8. Saint Germain, uppväck människorna till verkligheten att pengar inte är roten till allt ont. Det är när pengar blir till något mer än ett medel för utbyte, som de blir till ett verktyg för ondska.
O Saint Germain, we are now one, I am for you a violet sun, as we transform this planet earth, your Golden Age is given birth.


O Saint Germain, vi är nu ett, jag är för dig en Sol, Violett, när vi planeten Jorden transformerar, Besannad är födseln av den Gyllene Eran.
O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.


O Saint Germain, sån’ kärlek du genererar, den bringar sång ur materien, din Violetta Flamma för allt till sin källa, med dig vi berikas, och blir mera.
9. Saint Germain, awaken people to the fact that in an ideal economy money must never gain intrinsic value. If you allow money to take on a life of its own, it will own you.


9. Saint Germain, uppväck människorna till det faktum att i en ideal ekonomi får aldrig pengar erhålla ett egenvärde. Om du tillåter pengar ha ett eget liv, kommer de att äga ditt liv.
O Saint Germain, the earth is free, from burden of duality, in oneness we bring what is best, your Golden Age is manifest.


O Saint Germain, Jorden är fri, dualismens börda lyfter vi, i enhet får det bästa rum, din Gyllene Era är ett faktum.
O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.


O Saint Germain, sån’ kärlek du genererar, den bringar sång ur materien, din Violetta Flamma för allt till sin källa, med dig vi berikas, och blir mera.Part 2


Del 2

1. Divine Director, awaken people to the reality that when money takes on inherent value, a small elite, namely the fallen beings in embodiment, will use the potential for making money off of money.


1. Gudomlige Ledsagare, uppväck människorna till verkligheten att när pengar erhåller ett värde i sig, kommer en liten elit, nämligen de fallna varelserna i fysisk kropp, att använda sig av potentialen att tjäna pengar på pengar.
Divine Director, I now see, the world is unreality, in my heart I now truly feel, the Spirit is all that is real.


Gudomlige Ledsagare, nu klart jag ser världens skenbarhet, i mitt hjärta endast Andens sanning är verklighet.
Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.


Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Min visionen fri, min visionen klar, Dig till guide jag alltid har.
2. Divine Director, awaken people to the reality that when you are making money off of money, then you are not within the law that raises the whole. You are decreasing the total amount of wealth in the world.


2. Gudomlige Ledsagare, uppväck människorna till verkligheten att när du tjänar pengar på pengar, är du ej längre inom lagen som främjar helheten. Du förminskar den totala mängden välfärd i världen.
Divine Director, vision give, in clarity I want to live,I now behold my plan Divine,the plan that is uniquely mine.


Gudomlige Ledsagare, låt mig slippa treva, i klarhet jag vill leva. Efter min Gudomliga Plan jag styr stegen, planen som är min egen.


Gudomlige Ledsagare, låt mig slippa treva, i klarhet jag vill leva. Efter min Gudomliga Plan jag styr stegen, planen som är min egen.

Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.


Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Min visionen fri, min visionen klar, Dig till guide jag alltid har.
3. Divine Director, awaken people to the reality that the billionaires in today’s world have become rich because the fallen beings have created a false economy that allows the concentration of wealth in the hands of a small elite.


3. Gudomlige Ledsagare, uppväck människorna till verkligheten att miljardärerna i dagens värld har blivit rika därför att de fallna varelserna har skapat en falsk ekonomi som tillåter koncentration av rikedom i händerna på en liten elit.
Divine Director, show in me, the ego games, and set me free, help me escape the ego’s cage, to help bring in the golden age.


Gudomlige Ledsagare, visa i mig egots spel och gör mig fri. Hjälp mig ut ur egots bur, Den Gyllne Eran står på tur.
Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.


Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Min visionen fri, min visionen klar, Dig till guide jag alltid har.
4. Divine Director, awaken people to the reality that the entire economy of the world is a false, manipulated economy created by the fallen beings.  One of their primary means for creating this false economy is the idea that you can create money and then lend it out with interest.


4. Gudomlige Ledsagare, uppväck människorna till verkligheten att världsekonomin i sin helhet är en falsk, manipulerad ekonomi, skapad av de fallna varelserna. Ett av de primära medlen för att skapa denna falska ekonomi är idén att du kan skapa pengar och sedan låna ut dem mot ränta.
Divine Director, I’m with you, my vision one, no longer two, as karma’s veil you do disperse, I see a whole new universe.


Gudomlige Ledsagare, med dig jag vill gå, min vision är en, ej längre två, när du karmans slöja förjagar, ett nytt universum oss behagar.
Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.


Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Min visionen fri, min visionen klar, Dig till guide jag alltid har.
5. Divine Director, awaken people to the reality that in a golden age economy, a business producing goods or services that are aimed at raising the whole will not have to pay interest.


5. Gudomlige Ledsagare, uppväck människorna till verkligheten att i den gyllene erans ekonomi behöver en verksamhet som är inriktad på att främja helheten, inte betala någon ränta.
Divine Director, I go up, electric light now fills my cup, consume in me all shadows old, bestow on me a vision bold.


Gudomlige Ledsagare, uppåt jag stiger, sprakande ljus mitt inre inviger, Utplåna i mig alla skuggor grå, låt mig en djärv vision få.
Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.


Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Min visionen fri, min visionen klar, Dig till guide jag alltid har.
6. Divine Director, awaken people to the reality that in an ideal economy, society will provide the money to start a business because this will activate the Law of Increasing Return.


6. Gudomlige Ledsagare, uppväck människorna till verkligheten att i en ideal ekonomi, kommer samhället att bidra med pengar att starta en rörelse, eftersom det kommer att aktivera Lagen om Mångfaldigat Gensvar.
Divine Director, heart of gold, my sacred labor I unfold, o blessed Guru, I now see, where my own plan is taking me.


Gudomlige Ledsagare, av guld ditt hjärta är, mitt heliga värv nu i blomstring är. O, signade Guru, klart för mig nu står, vart jag i min plan nu går.
Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.


Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Min visionen fri, min visionen klar, Dig till guide jag alltid har.
7. Divine Director, awaken people to the reality that there is no need to have private banks lend money and gain interest when society would benefit more from lending the money without interest.


7. Gudomlige Ledsagare, uppväck människorna till verkligheten att det inte finns behov av privata banker som lånar ut pengar och inkasserar ränta, eftersom samhället skulle tjäna mer på att låna ut pengar utan ränta.
Divine Director, by your grace, in grander scheme I find my place, my individual flame I see, uniqueness God has given me.


Gudomlige Ledsagare, genom din nåd jag finner min plats, i Guds stora dåd, Jag är ingen annan lik, Guds gåva är unik.
Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.


Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Min visionen fri, min visionen klar, Dig till guide jag alltid har.
8. Divine Director, awaken people to the reality that the idea that private banks needs to create money, lend it out and charge interest is created by the fallen beings. It has one purpose, namely to concentrate wealth in the hands of a small elite.


8. Gudomlige Ledsagare, uppväck människorna till verkligheten att idén med privata banker som måste skapa pengar, låna ut och ta in ränta, är skapad av de fallna varelserna. Det finns bara ett syfte, nämligen att koncentrera rikedom i händerna på en liten elit.
Divine Director, vision one, see that I AM God’s own Sun, with your direction so Divine,  I am now letting my light shine.


Gudomlige Ledsagare, din vision är EN, som Guds kärleks Sol ser jag MIG, i din ledning så Gudomlig, mitt ljus är Personligt.
Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.


Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Min visionen fri, min visionen klar, Dig till guide jag alltid har.
9. Divine Director, awaken people to the reality that the fallen beings have deliberately made the economy so complicated that hardly anyone can understand it. Yet the economy is very simple.


9. Gudomlige Ledsagare, uppväck människorna till verkligheten att de fallna varelserna medvetet har gjort ekonomin så komplicerad att knappast någon kan förstå den. Dock är ekonomin mycket enkel.
Divine Director, what a gift, to be a part of Spirit’s lift, to raise mankind out of the night, to bask in Spirit’s loving sight.


Gudomlige Ledsagare, vilken gåva, att av anden lyftas, därovan! Att mänskan upp ur natten höjas, till att i Andens kärlek förnöjas.
Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.


Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Min visionen fri, min visionen klar, Dig till guide jag alltid har.Part 3


Del 3

1. Saint Germain, awaken people to the reality that we have an economy that is designed to allow a small elite to exploit the general population through money. All monetary instruments camouflage the fact that a small elite controls the money system.


1. Saint Germain, uppväck människorna till verkligheten att vi har en ekonomi som har designats för att tillåta en liten elit att exploatera hela befolkningen genom pengar. Alla finansiella instrument kamouflerar faktum att en liten elit kontrollerar pengasystemet.
O Saint Germain, you do inspire, my vision raised forever higher, with you I form a figure-eight, your Golden Age I co-create.


O Saint Germain, du inspirerar, min vision förevigt ökar, med dig Helhetens energiflöde jag formar, din Gyllene Era jag medskapar.
O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.


O Saint Germain, sån’ kärlek du genererar, den bringar sång ur materien, din Violetta Flamma för allt till sin källa, med dig vi berikas, och blir mera.
2. Saint Germain, awaken people to the reality that in an ideal economy, society will control the money system because people will see that nothing is more important for the prosperity of a society than a naturally functioning money system.


2. Saint Germain, uppväck människorna till verkligheten att i en ideal ekonomi kommer samhället att kontrollera pengasystemet, eftersom människorna kommer att se att inget är viktigare för samhällets välstånd än ett naturligt fungerande pengasystem.
O Saint Germain, what Freedom Flame, released when we recite your name, a cceleration is your gift, our planet it will surely lift.


O Saint Germain, en sådan Frihetsflamma som frigörs när vi ditt namn uttalar, accelerationen är din gåva, vår planet den säkert upplyfter.
O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.


O Saint Germain, sån’ kärlek du genererar, den bringar sång ur materien, din Violetta Flamma för allt till sin källa, med dig vi berikas, och blir mera.
3. Saint Germain, awaken people to the reality that what has allowed the fallen beings to create the artificial money system is war. What we have today is a wartime economy.


3. Saint Germain, uppväck människorna till verkligheten att vad som har gjort det möjligt för de fallna varelserna att skapa ett artificiellt pengasystem är krig. Vad vi har idag är en krigsekonomi!
O Saint Germain, in love we claim, our right to bring your violet flame, from you Above, to us below, it is an all-transforming flow.


O Saint Germain, i kärlek vi hävdar vår rätt, att bringa din Flamma Violett, från er där Ovan till oss här nere, det är ett allt-omvandlande flöde.
O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.


O Saint Germain, sån’ kärlek du genererar, den bringar sång ur materien, din Violetta Flamma för allt till sin källa, med dig vi berikas, och blir mera.
4. Saint Germain, awaken people to the reality that the wartime economy began with medieval kings who wanted to expand their territory. They needed to raise money for war beyond what could be produced by their citizens.


4. Saint Germain, uppväck människorna till verkligheten att krigsekonomin började med medeltida kungar som ville expandera sina territorier. De behövde ta ut pengar för krig utöver vad befolkningen kunde producera.
O Saint Germain, I love you so, my aura filled with violet glow, my chakras filled with violet fire, I am your cosmic amplifier.


O Saint Germain, jag älskar dig så, min aura fylls med Violett Glöd, mina chakran fylls med Violett Eld, genom mig du förstärks i detta kosmos.
O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.


O Saint Germain, sån’ kärlek du genererar, den bringar sång ur materien, din Violetta Flamma för allt till sin källa, med dig vi berikas, och blir mera.
5. Saint Germain, awaken people to the reality that producing weapons for war will not grow the overall economy. If you create the production capability to produce weapons and an army, you are taking value away from your country’s economy.


5. Saint Germain, uppväck människorna till verkligheten att produktion av vapen för krig inte främjar tillväxten av helhetens ekonomi. Om du skapar en produktion av vapen och en armé, tar du pengar från landets ekonomi.
O Saint Germain, I am now free, your violet flame is therapy, transform all hang-ups in my mind, a s inner peace I surely find.


O Saint Germain, jag är nu fri, din Violetta Flamma är terapi, transformera alla fixeringar i mitt sinne, Då inre frid jag säkert finner.
O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.


O Saint Germain, sån’ kärlek du genererar, den bringar sång ur materien, din Violetta Flamma för allt till sin källa, med dig vi berikas, och blir mera.
6. Saint Germain, awaken people to the reality that the only way to produce weapons is to disconnect money from the exchange of real goods, giving money intrinsic value.


6. Saint Germain, uppväck människorna till verkligheten att enda sättet att producera vapen är att koppla bort pengar från utbyte av reella varor, vilket ger pengar ett egenvärde.
O Saint Germain, my body pure, your violet flame for all is cure, consume the cause of all disease, and therefore I am all at ease.


O Saint Germain, ren min kropp för all sjukdom du sätter stopp, din Violetta Flamma är som medicin, och inget stör nu friden min.
O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.


O Saint Germain, sån’ kärlek du genererar, den bringar sång ur materien, din Violetta Flamma för allt till sin källa, med dig vi berikas, och blir mera.
7. Saint Germain, awaken people to the reality that a leader can now create more money than the goods produced in his country. He can use that money to buy something that the normal production capacity cannot produce.


7. Saint Germain, uppväck människorna till verkligheten att en ledare nu kan skapa mer pengar än värdet av varor som produceras i hans land. Han kan använda de pengarna till att köpa något som den normala produktionskapaciteten inte kan producera.
O Saint Germain, I’m karma-free, the past no longer burdens me, a brand new opportunity, I am in Christic unity.


O Saint Germain, jag är fri från karma, det förflutna kan mig ej längre belamra, en helt ny möjlighet, Jag är i Kristi enhet.
O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.


O Saint Germain, sån’ kärlek du genererar, den bringar sång ur materien, din Violetta Flamma för allt till sin källa, med dig vi berikas, och blir mera.
8. Saint Germain, awaken people to the reality that war always produces a deficit in the economy. The fallen beings then cover over the deficit with the money they have created out of nothing, but this pushes the debt into the future.


8. Saint Germain, uppväck människorna till verkligheten att krig alltid åstadkommer ett underskott i ekonomin. De fallna varelserna skyler då över underskottet med pengar som skapats ur intet, fast det skjuter upp skulden på framtiden.
O Saint Germain, we are now one, I am for you a violet sun, as we transform this planet earth, your Golden Age is given birth.


O Saint Germain, vi är nu ett, jag är för dig en Sol, Violett, när vi planeten Jorden transformerar, Besannad är födseln av den Gyllene Eran.
O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.


O Saint Germain, sån’ kärlek du genererar, den bringar sång ur materien, din Violetta Flamma för allt till sin källa, med dig vi berikas, och blir mera.
9. Saint Germain, awaken people to the reality that there are different classes of fallen beings. Some have a primitive quest for power, and they were the kings. The more sophisticated fallen beings became the bankers.


9. Saint Germain, uppväck människorna till verkligheten att det finns olika klasser av fallna varelser. Somliga har ett primitivt begär efter makt, och de är kungarna. De mera sofistikerade varelserna blev bankirerna.
O Saint Germain, the earth is free, from burden of duality, in oneness we bring what is best, your Golden Age is manifest.


O Saint Germain, Jorden är fri, dualismens börda lyfter vi, i enhet får det bästa rum, din Gyllene Era är ett faktum.
O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.


O Saint Germain, sån’ kärlek du genererar, den bringar sång ur materien, din Violetta Flamma för allt till sin källa, med dig vi berikas, och blir mera.Part 4


Del 4

1. Divine Director, awaken people to the reality that the kings were often controlled by fallen beings in the emotional realm or the mental realm. The bankers were controlled by fallen beings in the identity realm who had a hidden agenda.


1. Gudomlige Ledsagare, uppväck människorna till verkligheten att kungarna ofta var kontrollerade av fallna varelser i den emotionella eller mentala oktaven. Bankirerna var kontrollerade av varelser i identitetsoktaven, som hade en dold agenda.
Divine Director, I now see, the world is unreality, in my heart I now truly feel, the Spirit is all that is real.


Gudomlige Ledsagare, nu klart jag ser världens skenbarhet, i mitt hjärta endast Andens sanning är verklighet.
Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.


Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Min visionen fri, min visionen klar, Dig till guide jag alltid har.
2. Divine Director, awaken people to the reality that the more sophisticated fallen beings took advantage of the more primitive fallen beings to create an economy that furthers their ends.


2. Gudomlige Ledsagare, uppväck människorna till verkligheten att de mer sofistikerade fallna varelserna drog fördel av de mer primitiva fallna varelserna, för att skapa en ekonomi som gynnade deras syften.
Divine Director, vision give, in clarity I want to live, I now behold my plan Divine, the plan that is uniquely mine.


Gudomlige Ledsagare, låt mig slippa treva, i klarhet jag vill leva. Efter min Gudomliga Plan jag styr stegen, planen som är min egen.
Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.


Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Min visionen fri, min visionen klar, Dig till guide jag alltid har.
3. Divine Director, awaken people to the reality that the kings waging war and the bankers making money were just pawns in a larger game, and this game was played by the fallen beings in the identity realm.


3. Gudomlige Ledsagare, uppväck människorna till verkligheten att de krigförande kungarna och bankirerna som gjorde pengar, bara var brickor i ett större spel, och det spelet spelades av de fallna varelserna i identitetsoktaven.
Divine Director, show in me, the ego games, and set me free, help me escape the ego’s cage, to help bring in the golden age.


Gudomlige Ledsagare, visa i mig egots spel och gör mig fri. Hjälp mig ut ur egots bur, Den Gyllne Eran står på tur.
Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.


Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Min visionen fri, min visionen klar, Dig till guide jag alltid har.
4. Divine Director, awaken people to the reality that the fallen beings in the identity realm want to prove God wrong by getting self-aware co-creators to misuse their free will to the point where they destroy themselves, rather than grow in self-awareness.   They do this by creating war and by creating debt.


4. Gudomlige Ledsagare, uppväck människorna till verkligheten att de fallna varelserna i identitetsoktaven vill bevisa att Gud har fel genom att de får självmedvetna medskapare att missbruka sin fria vilja, till den grad att de hellre fördärvar sig själva, än växer i självmedvetande.   De gör detta genom att skapa krig, och skuldekonomi.
Divine Director, I’m with you, my vision one, no longer two, as karma’s veil you do disperse, I see a whole new universe.


Gudomlige Ledsagare, med dig jag vill gå, min vision är en, ej längre två, när du karmans slöja förjagar, ett nytt universum oss behagar.
Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.


Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Min visionen fri, min visionen klar, Dig till guide jag alltid har.
5. Divine Director, awaken people to the reality that debt neutralizes the natural Law of a Multiplied Return by creating an artificial economy. It is a downward spiral because it is constantly pushing a snowball of debt in front of it that becomes bigger and bigger until it can no longer be paid back.


5. Gudomlige Ledsagare, uppväck människorna till verkligheten att skuld upphäver Lagen om Mångfaldigat Gensvar genom att en artificiell ekonomi skapas. Det är en nedåtriktad spiral, eftersom den konstant sjkuter ett snöklot av skuld framför sig, som blir allt större, ända tills den inte längre kan betalas tillbaka.
Divine Director, I go up, electric light now fills my cup, consume in me all shadows old, bestow on me a vision bold.


Gudomlige Ledsagare, uppåt jag stiger, sprakande ljus mitt inre inviger, Utplåna i mig alla skuggor grå, låt mig en djärv vision få.
Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.


Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Min visionen fri, min visionen klar, Dig till guide jag alltid har.
6. Divine Director, awaken people to the reality that the fallen beings are not concerned about having the debt paid back. They want the nations to continue to pay the interest because the interest is what they can use to grow their own wealth and power.


6. Gudomlige Ledsagare, uppväck människorna till verkligheten att de fallna varelserna inte bekymrar sig huruvida skulden betalas tillbaka. De vill få nationer att fortsätta betala ränta, eftersom räntan är vad de kan använda för att öka sin rikedom och makt.
Divine Director, heart of gold, my sacred labor I unfold, o blessed Guru, I now see, where my own plan is taking me.


Gudomlige Ledsagare, av guld ditt hjärta är, mitt heliga värv nu i blomstring är. O, signade Guru, klart för mig nu står, vart jag i min plan nu går.
Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.


Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Min visionen fri, min visionen klar, Dig till guide jag alltid har.
7. Divine Director, awaken people to the reality that money is created out of nothing, but the interest is taken from the people and their labor. The bankers provide something that has no intrinsic value, and they get something back that has intrinsic value because it is tied to people’s labor.


7. Gudomlige Ledsagare, uppväck människorna till verkligheten att pengar skapas ur intet, men räntan tas från människorna och deras arbete. Bankirerna tillhandahåller något utan inneboende värde och får tillbaka något med inneboende värde, eftersom det är knutet till människornas arbete.
Divine Director, by your grace, in grander scheme I find my place, my individual flame I see, uniqueness God has given me.


Gudomlige Ledsagare, genom din nåd jag finner min plats, i Guds stora dåd, Jag är ingen annan lik, Guds gåva är unik.
Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.


Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Min visionen fri, min visionen klar, Dig till guide jag alltid har.
8. Divine Director, awaken people to the reality that the fallen beings are indirectly reaping the fruits of peoples’ labor. The feudal system of the Middle Ages is still in existence, only it has become hidden through the veil of the complexity of the money system.


8. Gudomlige Ledsagare, uppväck människorna till verkligheten att de fallna varelserna indirekt skördar frukten av folkets arbete. Medeltidens feodalsystem existerar ännu fast bara dolt bakom det komplexa pengasystemets slöjor.
Divine Director, vision one, see that I AM God’s own Sun, with your direction so Divine, I am now letting my light shine.


Gudomlige Ledsagare, din vision är EN, som Guds kärleks Sol ser jag MIG, i din ledning så Gudomlig, mitt ljus är Personligt.
Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.


Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Min visionen fri, min visionen klar, Dig till guide jag alltid har.
9. Divine Director, awaken people to the reality that behind this is the larger rationale of creating a self-destructive economy that decreases the amount of wealth and, thereby, serves the end of causing a self-destructive spiral.


9. Gudomlige Ledsagare, uppväck människorna till verkligheten att bakom detta finns en större logisk grund i skapandet av en självdestruktiv ekonomi som förminskar mängden välfärd och därigenom tjänar slutmålet att orsaka en självdestruktiv spiral.
Divine Director, what a gift, to be a part of Spirit’s lift, to raise mankind out of the night, to bask in Spirit’s loving sight.


Gudomlige Ledsagare, vilken gåva, att av anden lyftas, därovan! Att mänskan upp ur natten höjas, till att i Andens kärlek förnöjas.
Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.


Gudomlige Ledsagare, ljus mig ge, skingra blindhet, så jag kan se Min visionen fri, min visionen klar, Dig till guide jag alltid har.Sealing In the name of the I AM THAT I AM, I accept that  Archangel Michael, Astrea and Shiva form an impenetrable shield around myself and all constructive people, sealing us from all fear-based energies in all four octaves.   I accept that the Light of God is consuming and transforming all fear-based energies that make up the forces behind war.


Försegling I namn av JAG ÄR DET JAG ÄR, accepterar jag att Ärkeängel Mikael, Elohim Astrea och Shiva formar en ogenomtränglig sköld omkring mig själv och alla konstruktiva människor, som skyddar oss från alla rädslobaserade energier i alla fyra oktaver.  Jag accepterar att Guds Ljus utplånar och transformerar alla de rädslobaserade energier som bygger upp de krafter som leder till krig!

Översättning: Per Johansson

Om Du behöver det gå tillbaka till boken
Hjälp de uppstigna mästarna stoppa krig  

Senaste kommentaren

17.01 | 17:26

Hi Andras! You have to ask people under adressen: feedback@morepublish.com. Sincerely! Powel K.

17.01 | 17:16

AZ ÉNÜNK EREJE - heter boken på ungerska

24.12 | 07:34

Vad heter boken på ungerska ?

21.09 | 11:17

Hej Andrei, błöcker på engelska kan Du bestąlla här:

http://www.morepublish.com/

Hälsningar! Powel K.

Dela den här sidan