Invokation nr 8 - Domslut over det omättliga maktbegäret

Om Du hamnade på den här sidan först eller av misstag så rekommenderar vi att Du, efter att eventuellt ha bekantat Dig med dess innehåll, går ”tillbaka” till startsidan ("Hem") av denna site och börjar vandringen därifrån.

Chapter 15 | Judging the Insatiable Quest for Power


Kapitel 15 | Domslut over det omättliga maktbegäret
In the name of the I AM THAT I AM, Jesus Christ, I call upon Mother Mary, Archangel Michael and Sanat Kumara for the judgment of the beings in all four octaves who have an insatiable desire for power.  Awaken people to the reality that we are spiritual beings and that we can co-create a new future by working with the ascended masters. I especially call for …


I namn av JAG ÄR DET JAG ÄR, Jesus Kristus, åkallar jag Moder Maria, Ärkeängel Mikael och Sanat Kumara, för domslut över de varelser i alla fyra oktaverna, som har ett omättligt begär efter makt. Uppväck människor till verkligheten att vi är andliga varelser och att vi kan medskapa en ny framtid genom att samarbeta med de uppstigna mästarna. I synnerhet gör jag följande åkallan:
[Make your own calls here.]


[Gör din egen åkallan här...]Part 1


Del 1

1. Archangel Michael, I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings who are trapped in the insatiable desire for power, expressed as the quest for a higher civilization, a Utopia, based on centralized control. I demand that these beings be removed from the earth.


1. Ärkeängel Mikael, jag åkallar Kristi dom över de fallna varelser som är fångna i det omättliga maktbegäret, som tar sig uttryck i en högre civilisation, en utopi, grundad på centraliserad makt. Jag kräver att dessa varelser bortvisas från Jorden.
Archangel Michael, light so blue, my heart has room for only you. My mind is one, no longer two, your love for me is ever true.


Ärkeängel Mikael, så blått ditt ljus, mitt hjärta har rum bara för dig. Mitt sinne är ett, ej längre två, din kärlek till mig, är för alltid sann
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.
2. Archangel Michael, I call forth the judgment of Christ upon the consciousness and the fallen beings who will not see that it will never be enough power because in the duality consciousness, nothing can be enough. I demand that this consciousness and these beings be removed from the earth.


2. Ärkeängel Mikael, jag åkallar Kristi dom över det medvetande och de fallna varelser som inte kan se att det aldrig kan bli tillräckligt med makt, eftersom ingenting kan bli tillräckligt i det dualistiska medvetandet.
Archangel Michael, I will be, all one with your reality. No fear can hold me as I see, this world no power has o’er me.


Ärkeängel Mikael, jag vill vara ett  med din verklighet. Ingen rädsla kan hålla mig kvar, då jag ser att världen ingen makt över mig har.
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.
3. Archangel Michael, I call forth the judgment of Christ upon the consciousness and the fallen beings behind the Roman civilization and its attempt to conquer the world. I demand that this consciousness and these beings be removed from the earth.


3. Ärkeängel Mikael, jag åkallar Kristi dom över det medvetande och de fallna varelser som ligger bakom Romarriket och dess ambition att erövra världen. Jag kräver att detta medvetande och dessa varelser bortvisas från Jorden.
Archangel Michael, hold me tight, shatter now the darkest night. Clear my chakras with your light, restore to me my inner sight.


Ärkeängel Mikael, håll mig stadigt, skingra nu den mörkaste natt. Rena mina chakran med ditt ljus, ge mig åter min inre syn.
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.
4. Archangel Michael, I call forth the judgment of Christ upon the consciousness and the fallen beings behind the Nazi empire. I demand that this consciousness and these beings be removed from the earth.


4. Ärkeängel Mikael, jag åkallar Kristi dom över det medvetande och de fallna varelser som ligger bakom det nazistiska imperiet. Jag kräver att detta medvetande och dessa varelser bortvisas från Jorden.
Archangel Michael, now I stand, with you the light I do command. My heart I ever will expand, till highest truth I understand.


Ärkeängel Mikael, nu jag stadigt står, med dig kommenderar jag ljuset. Mitt hjärta ska jag alltid expandera, tills jag den högsta sanningen förstår.
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.
5. Archangel Michael, I call forth the judgment of Christ upon the consciousness and the fallen beings behind the Communist empire. I demand that this consciousness and these beings be removed from the earth.


5. Ärkeängel Mikael, jag åkallar Kristi dom över det medvetande och de fallna varelser som ligger bakom det kommunistiska imperiet. Jag kräver att detta medvetande och dessa varelser bortvisas från Jorden.
Archangel Michael, in my heart, from me you never will depart. Of Hierarchy I am a part, I now accept a fresh new start.


Ärkeängel Mikael i mitt hjärta, du kommer aldrig att mig lämna. I den himmelska hierarkin jag nu är part, jag accepterar nu en ren ny start.
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.
6. Archangel Michael, I call forth the judgment of Christ upon the consciousness and the fallen beings who think that with the development of technology, they can conquer and control the world. I demand that this consciousness and these beings be removed from the earth.


6. Ärkeängel Mikael, jag åkallar Kristi dom över det medvetande och de fallna varelser som tror att man medelst teknologins utveckling kan erövra och kontrollera världen. Jag kräver att detta medvetande och dessa varelser bortvisas från Jorden.
Archangel Michael, sword of blue, all darkness you are cutting through. My Christhood I do now pursue, discernment shows me what is true.


Ärkeängel Mikael, så blått ditt svärd, allt mörker du genomskär. Kristi väg jag nu beträder, urskillning visar vad som sant är.
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.
7. Archangel Michael, I call forth the judgment of Christ upon the consciousness and the fallen beings behind the quest to conquer something outside yourself through force. I demand that this consciousness and these beings be removed from the earth.


7. Ärkeängel Mikael, jag åkallar Kristi dom över det medvetande och de fallna varelser som ligger bakom strävan att erövra något genom kraft. Jag kräver att detta medvetande och dessa varelser bortvisas från Jorden.
Archangel Michael, in your wings, I now let go of lesser things. God’s homing call in my heart rings, my heart with yours forever sings.


Ärkeängel Mikael, under dina vingar, små ting nu mig ej betvingar. Gud i mitt hjärta hem mig kallar, mitt hjärtas sång med din för evigt skallar.
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.
8. Archangel Michael, I call forth the judgment of Christ upon the consciousness and the fallen beings who are addicted to forcing other people to comply with a dualistic vision. I demand that this consciousness and these beings be removed from the earth.


8. Ärkeängel Mikael, jag åkallar Kristi dom över det medvetande och de fallna varelser som är hemfallna åt att tvinga andra människor att leva efter en dualistisk vision. Jag kräver att detta medvetande och dessa varelser bortvisas från Jorden.
Archangel Michael, take me home, in higher spheres I want to roam. I am reborn from cosmic foam, my life is now a sacred poem.


Ärkeängel Mikael, ta mig hem, i högre rymder jag vill vara. Jag återföds, ur kosmiskt skum, mitt liv är nu ett heligt poem.
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.
9. Archangel Michael, I call forth the judgment of Christ upon the consciousness and the fallen beings who take everything towards an extreme in an unbalanced quest for power and control. I demand that this consciousness and these beings be removed from the earth.


9. Ärkeängel Mikael, jag åkallar Kristi dom över det medvetande och de fallna varelser som i sitt strävande efter makt och kontroll, tar allting till det extrema. Jag kräver att detta medvetande och dessa varelser bortvisas från Jorden.
Archangel Michael, light you are, shining like the bluest star. You are a cosmic avatar, with you I will go very far.


Ärkeängel Mikael, ljus är ditt väsen, du skiner som den blåaste stjärnan. Du är en kosmisk avatar, med dig kan jag gå mycket långt.Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.Part 2


Del 2

1. Sanat Kumara, I call forth the judgment of Christ upon the consciousness and the fallen beings and their dream that they are doing something benign, even doing something for God, by establishing a centralized civilization based on force and control. I demand that this consciousness and these beings be removed from the earth.


1. Sanat Kumara, jag åkallar Kristi dom över det medvetande och de fallna varelser och deras dröm om att de gör något positivt – till och med för Gud – genom att skapa en centraliserad civilisation som är baserad på makt och kontroll. Jag kräver att detta medvetande och dessa varelser bortvisas från Jorden.
Sanat Kumara, Ruby Fire, I seek my place in love’s own choir, with open hearts we sing your praise, together we the earth do raise.


Sanat Kumara, Röda Låga, I kärlekens kör vill jag sjunga, tillsammans din lovsång vi ljuder, med öppna hjärtan nu Jorden lyfter.
Sanat Kumara, Ruby Ray, bring to earth a higher way, light this Planet with your fire, clothe her in a new attire.


Sanat Kumara, Rubinens Stråle röd, ge Jorden en högre bana, upplys planeten med din Glöd, i ny skrud henne dana.
2. Sanat Kumara, I call forth the judgment of Christ upon the consciousness and the fallen beings who refuse to see that the earth is too big for human beings to control the entire planet. I demand that this consciousness and these beings be removed from the earth.


2. Sanat Kumara, jag åkallar Kristi dom över det medvetande och de fallna varelser som vägrar inse att Jorden är för stor för mänsklig kontroll över hela planeten. Jag kräver att detta medvetande och dessa varelser bortvisas från Jorden.
Sanat Kumara, Ruby Fire, initiations I desire, I am for you an electrode, Shamballa is my true abode.


Sanat Kumara, Röda Låga, intiationer gör jag gärna, jag är för dig en elektrod, Shamballa är min sanna bonning.
Sanat Kumara, Ruby Ray, bring to earth a higher way, light this Planet with your fire, clothe her in a new attire.


Sanat Kumara, Rubinens Stråle röd, ge Jorden en högre bana, upplys planeten med din Glöd, i ny skrud henne dana.
3. Sanat Kumara, I call forth the judgment of Christ upon the consciousness and the fallen beings who are completely trapped in their quest for power for the sake of their own sense of superiority. I demand that this consciousness and these beings be removed from the earth.


3. Sanat Kumara, jag åkallar Kristi dom över det medvetande och de fallna varelser som är totalt fångade i sin strävan efter makt för deras egen överlägsenhets skull. Jag kräver att detta medvetande och dessa varelser bortvisas från Jorden.
Sanat Kumara, Ruby Fire, I follow path that you require, initiate me with your love, the open door for Holy Dove.


Sanat Kumara, Röda Låga, din väg jag nu bestämt vill följa,invig mig med din kärlek sann, så Heliga Duvan nu flyga kan.
Sanat Kumara, Ruby Ray, bring to earth a higher way, light this Planet with your fire, clothe her in a new attire.


Sanat Kumara, Rubinens Stråle röd, ge Jorden en högre bana, upplys planeten med din Glöd, i ny skrud henne dana.
4. Sanat Kumara, I call forth the judgment of Christ upon the consciousness and the fallen beings who are seeking to prove God wrong by using an epic philosophy. I demand that this consciousness and these beings be removed from the earth.


4. Sanat Kumara, jag åkallar Kristi dom över det medvetande och de fallna varelser som försöker bevisa, genom att använda en episk filosofi, att Gud har fel. Jag kräver att detta medvetande och dessa varelser bortvisas från Jorden.
Sanat Kumara, Ruby Fire, your great example all inspire, with non-attachment and great mirth, we give the earth a true rebirth.


Sanat Kumara, Rubinens Eld, storheten i ditt exempel alla manar, med obundenhet och glädje stor, vi Jorden sann återfödelse danar.
Sanat Kumara, Ruby Ray, bring to earth a higher way, light this Planet with your fire, clothe her in a new attire.


Sanat Kumara, Rubinens Stråle röd, ge Jorden en högre bana, upplys planeten med din Glöd, i ny skrud henne dana.
5. Sanat Kumara, I call forth the judgment of Christ upon the consciousness and the sophisticated fallen beings who portray the power-hungry fallen beings as evil in order to justify getting people to fight them. I demand that this consciousness and these beings be removed from the earth.


5. Sanat Kumara, jag åkallar Kristi dom över det medvetande och de sofistikerade fallna varelser som framställer de andra, makthungriga fallna varelserna som onda, för att rättfärdiga uppbådandet av folk för att bekämpa dem. Jag kräver att detta medvetande och dessa varelser bortvisas från Jorden.
Sanat Kumara, Ruby Fire, you are this Planet’s purifier, consume on earth all spirits dark. reveal the inner Spirit Spark.


Sanat Kumara, Rubinens Eld, du är denna Planets reningsbad, utplåna alla jordiska väsen mörka, den inre Andens Gnista bringa åstad.
Sanat Kumara, Ruby Ray, bring to earth a higher way, light this Planet with your fire, clothe her in a new attire.


Sanat Kumara, Rubinens Stråle röd, ge Jorden en högre bana, upplys planeten med din Glöd, i ny skrud henne dana.
6. Sanat Kumara, I call forth the judgment of Christ upon the consciousness and the fallen beings that seek to prevent people from seeing the illusion of the duality consciousness. I demand that this consciousness and these beings be removed from the earth.


6. Sanat Kumara, jag åkallar Kristi dom över det medvetande och de fallna varelser som försöker hindra folk från att se illusionen i det dualistiska medvetandet. Jag kräver att detta medvetande och dessa varelser bortvisas från Jorden.
Sanat Kumara, Ruby Fire, you are a cosmic amplifier, the lower forces can’t withstand, vibrations from Venusian band.


Sanat Kumara, Rubinens Eld, med dig Kosmos accelererar, energin från den Venusiska skaran, de mörka krafterna utplånar.
Sanat Kumara, Ruby Ray, bring to earth a higher way, light this Planet with your fire, clothe her in a new attire.


Sanat Kumara, Rubinens Stråle röd, ge Jorden en högre bana, upplys planeten med din Glöd, i ny skrud henne dana.
7. Sanat Kumara, I call forth the judgment of Christ upon the consciousness and the fallen beings who in their quest for power have started wars and conflicts. I demand that this consciousness and these beings be removed from the earth.


7. Sanat Kumara, jag åkallar Kristi dom över det medvetande och de fallna varelser som i sitt jagande efter makt har startat krig och konflikter. Jag kräver att detta medvetande och dessa varelser bortvisas från Jorden.
Sanat Kumara, Ruby Fire, I am on earth your magnifier, the flow of love I do restore, my chakras are your open door.


Sanat Kumara, Rubinens Eld, genom mig du kraft på Jorden vinner, kärlekens flöde jag bringar åter, mina chakran är din åder.
Sanat Kumara, Ruby Ray, bring to earth a higher way, light this Planet with your fire, clothe her in a new attire.


Sanat Kumara, Rubinens Stråle röd, ge Jorden en högre bana, upplys planeten med din Glöd, i ny skrud henne dana.
8. Sanat Kumara, I call forth the judgment of Christ upon the consciousness and the fallen beings who use religion, especially Islam and Christianity, to justify war and conflict. I demand that this consciousness and these beings be removed from the earth.


8. Sanat Kumara, jag åkallar Kristi dom över det medvetande och de fallna varelser som använder religion, särskilt Islam och Kristendom, för att rättfärdiga krig och konflikt. Jag kräver att detta medvetande och dessa varelser bortvisas från Jorden.
Sanat Kumara, Ruby Fire, Venusian song the multiplier, as we your love reverberate, the densest minds we penetrate.


Sanat Kumara, Rubinens Eld, Venusisk Song multiplicerar, när vi din kärlek ger vår röst, de hårdaste sinnen vi penetrerar.
Sanat Kumara, Ruby Ray, bring to earth a higher way, light this Planet with your fire, clothe her in a new attire.


Sanat Kumara, Rubinens Stråle röd, ge Jorden en högre bana, upplys planeten med din Glöd, i ny skrud henne dana.
9. Sanat Kumara, I call forth the judgment of Christ upon the consciousness and the laggard beings who embody in the Middle East and will not stop warring. I demand that this consciousness and these beings be removed from the earth.


9. Sanat Kumara, jag åkallar Kristi dom över det medvetande och de förstockade fallna varelser som förkroppsligar sig i Mellanöstern och inte kan sluta kriga. Jag kräver att detta medvetande och dessa varelser bortvisas från Jorden.
Sanat Kumara, Ruby Fire, you are for all the sanctifier the earth is now a holy place, purified by cosmic grace.


Sanat Kumara, Rubinens Eld, allas heliggörande råd, Jorden är nu ett heligt tempel, renad i kosmisk nåd.
Sanat Kumara, Ruby Ray, bring to earth a higher way, light this Planet with your fire, clothe her in a new attire.


Sanat Kumara, Rubinens Stråle röd, ge Jorden en högre bana, upplys planeten med din Glöd, i ny skrud henne dana.Part 3


Del 3

1. Archangel Michael, I call forth the judgment of Christ upon the laggard beings so they are faced with the choice to stop warring or be removed from this planet. I demand that this consciousness and these beings be removed from the earth.


1. Ärkeängel Mikael, jag åkallar Kristi dom över de förstockade varelserna, så att de ställs inför valet att sluta kriga eller förpassas från denna Planet. Jag kräver att detta medvetande och dessa varelser bortvisas från Jorden.
Archangel Michael, light so blue, my heart has room for only you. My mind is one, no longer two, your love for me is ever true.


Ärkeängel Mikael, så blått ditt ljus, mitt hjärta har rum bara för dig. Mitt sinne är ett, ej längre två, din kärlek till mig, är för alltid sann.
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.
2. Archangel Michael, I call forth the judgment of Christ upon the consciousness and the fallen beings who will not abandon war and conflict as a tool for gaining power and control. I demand that this consciousness and these beings be removed from the earth.


2. Ärkeängel Mikael, jag åkallar Kristi dom över det medvetande och de fallna varelser som inte vill överge krig och konflikt som verktyg för att uppnå makt och kontroll. Jag kräver att detta medvetande och dessa varelser bortvisas från Jorden.
Archangel Michael, I will be, all one with your reality. No fear can hold me as I see, this world no power has o’er me.


Ärkeängel Mikael, jag vill vara ett  med din verklighet. Ingen rädsla kan hålla mig kvar, då jag ser att världen ingen makt över mig har.
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.
3. Archangel Michael, I call forth the judgment of Christ upon the consciousness and the fallen beings who create conflict in order to gain power and control. I demand that this consciousness and these beings be removed from the earth.


3. Ärkeängel Mikael, jag åkallar Kristi dom över det medvetande och de fallna varelser som skapar konflikt för att uppnå makt och kontroll. Jag kräver att detta medvetande och dessa varelser bortvisas från Jorden.
Archangel Michael, hold me tight, shatter now the darkest night. Clear my chakras with your light, restore to me my inner sight.


Ärkeängel Mikael, håll mig stadigt, skingra nu den mörkaste natt. Rena mina chakran med ditt ljus, ge mig åter min inre syn.
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.
4. Archangel Michael, cut free the spiritual people so they can see and transcend the fallen consciousness and demand that those who will not abandon this consciousness will be removed from the earth so that this planet can move higher in its evolution.


4. Ärkeängel Mikael, befria de andliga människorna så att de kan se och transcendera det fallna medvetandet, och kräva att de som inte vill överge detta medvetande bortvisas från Jorden, så att denna Planet kan nå högre i sin utveckling.
Archangel Michael, now I stand, with you the light I do command. My heart I ever will expand, till highest truth I understand.


Ärkeängel Mikael, nu jag stadigt står, med dig kommenderar jag ljuset. Mitt hjärta ska jag alltid expandera, tills jag den högsta sanningen förstår.
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.
5. Archangel Michael, cut free the spiritual people to claim their right to look at what is happening on this planet and say: “This activity is not acceptable to me. It is not an expression of my state of consciousness. Because I have transcended it, I have a right to demand that it be removed from the earth.”


5. Ärkeängel Mikael, befria de andliga människorna så att de kan hävda sin rätt att se vad som sker på denna Planet och säga: ”Denna aktivitet är inte acceptabel för mig. Den uttrycker inte mitt medvetandetillstånd. Eftersom jag har transcenderat det, har jag rätt att kräva att det bortvisas från Jorden”.
Archangel Michael, in my heart, from me you never will depart. Of Hierarchy I am a part, I now accept a fresh new start.


Ärkeängel Mikael i mitt hjärta, du kommer aldrig att mig lämna. I den himmelska hierarkin jag nu är part, jag accepterar nu en ren ny start.
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.
6. Archangel Michael, cut free the spiritual people to see that we are not opposing other people or the lower state of consciousness. We are separating ourselves and claiming our right to demand that this state of consciousness be removed from the earth.


6. Ärkeängel Mikael, befria de andliga människorna så att de kan se att vi inte bildar någon front mot andra människor eller något lägre medvetande. Vi separerar oss själva från det, och hävdar vår rätt att kräva att detta medvetandetillstånd bortvisas från Jorden.
Archangel Michael, sword of blue, all darkness you are cutting through. My Christhood I do now pursue, discernment shows me what is true.


Ärkeängel Mikael, så blått ditt svärd, allt mörker du genomskär. Kristi väg jag nu beträder, urskillning visar vad som sant är.
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.
7. Archangel Michael, by the authority of the Christ within me, I hereby give the authority to the ascended masters and the seven Archangels to confront the people who are blinded by the fallen state of consciousness.


7. Ärkeängel Mikael, med auktoritet av min inre Kristus, ger jag härmed åt de uppstigna mästarna och de sju ärkeänglarna tillåtelse att konfrontera de människor som förblindats av det fallna medvetandet.
Archangel Michael, in your wings, I now let go of lesser things. God’s homing call in my heart rings, my heart with yours forever sings.


Ärkeängel Mikael, under dina vingar, små ting nu mig ej betvingar. Gud i mitt hjärta hem mig kallar, mitt hjärtas sång med din för evigt skallar.
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.
8. Archangel Michael, cut free the spiritual people to see that if no one is objecting, people are silently accepting what the fallen beings are doing. Awaken them to their right to say: “This is not acceptable to us,” whereby we give the ascended masters authority to step in.


8. Ärkeängel Mikael, befria de andliga människorna, så att de kan se att om ingen protesterar, så accepterar alla i tysthet vad de fallna varelserna gör. Uppväck dem till deras rätt att säga: ”Vi accepterar inte detta”, varmed vi ger de uppstigna mästarna auktoritet att ingripa.
Archangel Michael, take me home, in higher spheres I want to roam. I am reborn from cosmic foam, my life is now a sacred poem.


Ärkeängel Mikael, ta mig hem, i högre rymder jag vill vara. Jag återföds, ur kosmiskt skum, mitt liv är nu ett heligt poem.
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.
9. Archangel Michael, awaken the spiritual people to see that because the fallen beings are deliberately seeking to force the will of other people, the law makes it legal for the ascended masters to confront these people with the fact that there is an alternative to their state of consciousness.


9. Ärkeängel Mikael, uppväck de andliga människorna, så att de kan se att eftersom de fallna varelserna medvetet försöker tvinga på andra människor sin vilja, gör Guds lag det möjligt för de uppstigna mästarna att konfrontera dem, de fallna varelserna, med faktum att det finns ett alternativ till deras medvetandetillstånd.
Archangel Michael, light you are, shining like the bluest star. You are a cosmic avatar, with you I will go very far


Ärkeängel Mikael, ljus är ditt väsen, du skiner som den blåaste stjärnan. Du är en kosmisk avatar, med dig kan jag gå mycket långt.
Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.Part 4


Del 4

1. Sanat Kumara, I call forth the judgment of Christ upon the consciousness and the fallen beings in the three higher octaves of earth. I demand that this consciousness and these beings be removed from the earth.


1. Sanat Kumara, jag åkallar Kristi dom över de fallna varelsernas medvetande i de tre högre oktaverna i världen. Jag kräver att detta medvetande och dessa varelser bortvisas från Jorden.
Sanat Kumara, Ruby Fire, I seek my place in love’s own choir, with open hearts we sing your praise, together we the earth do raise.


Sanat Kumara, Röda Låga, I kärlekens kör vill jag sjunga, tillsammans din lovsång vi ljuder, med öppna hjärtan nu Jorden lyfter.
Sanat Kumara, Ruby Ray, bring to earth a higher way, light this Planet with your fire, clothe her in a new attire.


Sanat Kumara, Rubinens Stråle röd, ge Jorden en högre bana, upplys planeten med din Glöd, i ny skrud henne dana.
2. Sanat Kumara, I demand that the seven archangels send your legions to clear out all perverted energies of the seven rays that form vortexes in the four octaves of earth.


2. Sanat Kumara, jag kräver att de sju ärkeänglarna sänder sina änglalegioner att rena de Sju Strålarna av Guds vilja från alla de perverterade energier som skapar virvlar i alla fyra oktaverna på Jorden.
Sanat Kumara, Ruby Fire, initiations I desire, I am for you an electrode, Shamballa is my true abode.


Sanat Kumara, Röda Låga, intiationer gör jag gärna, jag är för dig en elektrod, Shamballa är min sanna bonning.
Sanat Kumara, Ruby Ray, bring to earth a higher way, light this Planet with your fire, clothe her in a new attire.


Sanat Kumara, Rubinens Stråle röd, ge Jorden en högre bana, upplys planeten med din Glöd, i ny skrud henne dana.
3. Sanat Kumara, awaken the spiritual people to see our correct relationship with the ascended masters, so that we can collectively invoke enough energy for the Archangels to remove all fallen beings and demons of war and power from the earth.


3. Sanat Kumara, uppväck de andliga människorna till att se vår verkliga relation med de uppstigna mästarna, så att vi som kollektiv kan uppbåda tillräcklig energi för ärkeänglarna att bortvisa från Jorden.alla fallna varelser och demoner kopplade till krig och makt.
Sanat Kumara, Ruby Fire, I follow path that you require, initiate me with your love, the open door for Holy Dove.


Sanat Kumara, Röda Låga, din väg jag nu bestämt vill följa,invig mig med din kärlek sann, så Heliga Duvan nu flyga kan.
Sanat Kumara, Ruby Ray, bring to earth a higher way, light this Planet with your fire, clothe her in a new attire.


Sanat Kumara, Rubinens Stråle röd, ge Jorden en högre bana, upplys planeten med din Glöd, i ny skrud henne dana.
4. Sanat Kumara, cut free the spiritual people from the desire to be the prince on the white horse, to be the knight in shining armor, who saves the world.


4. Sanat Kumara, befria de andliga människorna från begäret att vara ‘prinsen på den vita springaren’, ’räddaren i nöden’, som ska rädda världen.
Sanat Kumara, Ruby Fire, your great example all inspire, with non-attachment and great mirth, we give the earth a true rebirth.


Sanat Kumara, Rubinens Eld, storheten i ditt exempel alla manar, med obundenhet och glädje stor, vi Jorden sann återfödelse danar.
Sanat Kumara, Ruby Ray, bring to earth a higher way, light this Planet with your fire, clothe her in a new attire.


Sanat Kumara, Rubinens Stråle röd, ge Jorden en högre bana, upplys planeten med din Glöd, i ny skrud henne dana.
5. Sanat Kumara, awaken the spiritual people to see that we are all part of the Body of God on earth when we achieve vertical oneness and horizontal oneness. We are one with the ascended masters above and one with all people below.


5. Sanat Kumara, uppväck de andliga människorna så att de kan se att vi alla är del i Guds Kropp på Jorden när vi uppnår vertikal och horisontell enhet. Vi är ett med de uppstigna mästarna däruppe, och ett med alla människor härnere.
Sanat Kumara, Ruby Fire, you are this Planet’s purifier, consume on earth all spirits dark, reveal the inner Spirit Spark.


Sanat Kumara, Rubinens Eld, du är denna Planets reningsbad, utplåna alla jordiska väsen mörka, den inre Andens Gnista bringa åstad.
Sanat Kumara, Ruby Ray, bring to earth a higher way, light this Planet with your fire, clothe her in a new attire.


Sanat Kumara, Rubinens Stråle röd, ge Jorden en högre bana, upplys planeten med din Glöd, i ny skrud henne dana.
6. Sanat Kumara, I call forth the judgment of Christ upon the consciousness and the fallen beings and their quest to establish control through sameness. I demand that this consciousness and these beings be removed from the earth.


6. Sanat Kumara, jag åkallar Kristi dom över det medvetande och de fallna varelserna bakom föresatsen att skaffa kontroll genom variationslöshet. Jag kräver att detta medvetande och dessa varelser bortvisas från Jorden.
Sanat Kumara, Ruby Fire, you are a cosmic amplifier, the lower forces can’t withstand, vibrations from Venusian band.


Sanat Kumara, Rubinens Eld, med dig Kosmos accelererar, energin från den Venusiska skaran, de mörka krafterna utplånar.
Sanat Kumara, Ruby Ray, bring to earth a higher way, light this Planet with your fire, clothe her in a new attire.


Sanat Kumara, Rubinens Stråle röd, ge Jorden en högre bana, upplys planeten med din Glöd, i ny skrud henne dana.
7. Sanat Kumara, I call forth the judgment of Christ upon the consciousness and the fallen beings promoting the idea that one religion or ideology needs to eradicate all competitors. I demand that this consciousness and these beings be removed from the earth.


7. Sanat Kumara, jag åkallar Kristi dom över det medvetande och de fallna varelser som för fram idén att en religion eller ideologi måste besegra alla konkurrenter. Jag kräver att detta medvetande och dessa varelser bortvisas från Jorden.
Sanat Kumara, Ruby Fire, I am on earth your magnifier, the flow of love I do restore, my chakras are your open door.


Sanat Kumara, Rubinens Eld, genom mig du kraft på Jorden vinner, kärlekens flöde jag bringar åter, mina chakran är din åder.
Sanat Kumara, Ruby Ray, bring to earth a higher way, light this Planet with your fire, clothe her in a new attire.


Sanat Kumara, Rubinens Stråle röd, ge Jorden en högre bana, upplys planeten med din Glöd, i ny skrud henne dana.
8. Sanat Kumara, I call forth the judgment of Christ upon the consciousness and the fallen beings who are on a quest to establish a dominant religion, ideology or nation. I demand that this consciousness and these beings be removed from the earth.


8. Sanat Kumara, jag åkallar Kristi dom över det medvetande och de fallna varelser som verkar i föresatsen att skapa en dominant religion, ideologi eller nation. Jag kräver att detta medvetande och dessa varelser bortvisas från Jorden.
Sanat Kumara, Ruby Fire, Venusian song the multiplier, as we your love reverberate, the densest minds we penetrate.


Sanat Kumara, Rubinens Eld, Venusisk Song multiplicerar, när vi din kärlek ger vår röst, de hårdaste sinnen vi penetrerar.
Sanat Kumara, Ruby Ray, bring to earth a higher way, light this Planet with your fire, clothe her in a new attire.


Sanat Kumara, Rubinens Stråle röd, ge Jorden en högre bana, upplys planeten med din Glöd, i ny skrud henne dana.
9. Sanat Kumara, awaken the spiritual people from the tendency to be pulled into the rivalry between competing groups of fallen beings, all of them blinded by the illusion of ultimate power and control.


9. Sanat Kumara, uppväck de andliga människorna ur tendensen att dras in i rivalitet mellan konkurrerande grupper av fallna varelser, alla förblindade av illusionen av fullkomlig makt och kontroll.
Sanat Kumara, Ruby Fire, you are for all the sanctifier the earth is now a holy place, purified by cosmic grace.


Sanat Kumara, Rubinens Eld, allas heliggörande råd, Jorden är nu ett heligt tempel, renad i kosmisk nåd.
Sanat Kumara, Ruby Ray, bring to earth a higher way, light this Planet with your fire, clothe her in a new attire.


Sanat Kumara, Rubinens Stråle röd, ge Jorden en högre bana, upplys planeten med din Glöd, i ny skrud henne dana.Sealing


Försegling

In the name of the I AM THAT I AM, I accept that Archangel Michael, Astrea and Shiva form an impenetrable shield around myself and all constructive people, sealing us from all fear-based energies in all four octaves.  I accept that the Light of God is consuming and transforming all fear-based energies that make up the forces behind war!


I namn av JAG ÄR DET JAG ÄR, accepterar jag att Ärkeängel Mikael, Elohim Astrea och Shiva bildar en ogenomtränglig sköld runt mig och Planetens alla konstruktiva människor och skyddar oss från alla rädslobaserade energier i alla fyra oktaver.  Jag accepterar att Guds Ljus utplånar och transformerar alla de rädslobaserade energier som utgör krafterna bakom krig.
Senaste kommentaren

17.01 | 17:26

Hi Andras! You have to ask people under adressen: feedback@morepublish.com. Sincerely! Powel K.

17.01 | 17:16

AZ ÉNÜNK EREJE - heter boken på ungerska

24.12 | 07:34

Vad heter boken på ungerska ?

21.09 | 11:17

Hej Andrei, błöcker på engelska kan Du bestąlla här:

http://www.morepublish.com/

Hälsningar! Powel K.

Dela den här sidan