Invokation för att åkalla Ljus till den mentala oktaven

Om Du hamnade på den här sidan först eller av misstag så rekommenderar vi att Du, efter att eventuellt ha bekantat Dig med dess innehåll, går ”tillbaka” till startsidan ("Hem") av denna site och börjar vandringen därifrån.

17 | Invoking Light Into the Mental Octave

17 | Åkalla ljus till den mentala oktavenIn the name of the I AM THAT I AM, the One Mind within me and within all life, I call upon Astrea to take command over the mental octave on earth and expose all false teachers. I call for Lord Maitreya to help all spiritual people awaken from the illusions that block our Divine plans. I call for Mother Mary to help us learn how to use the Ma-ter Light constructively. I call for Saint Germain to flood the mental octave with an irresistible surge of Violet Flame to transmute the energy veil that hides the false teachers. I especially call for Astrea, Maitreya, Mother Mary and Saint Germain to take command over …

I namn av JAG ÄR DET JAG ÄR, det Jag som är Ett inom mig och inom allt liv, åkallar jag Elohim Astrea att ta kommando över den mentala oktaven på Jorden och avslöja alla falska lärare. Jag åkallar Lord Maitreya att hjälpa alla andliga lärare att vakna ur de illusioner som blockerar vår Gudomliga plan. Jag åkallar Moder Maria att hjälpa oss lära hur vi kan använda Ma-ter Ljus konstruktivt. Jag åkallar Saint Germain att genomströmma den mentala oktaven med en oemotståndlig ström av den Violetta Flamman, att transformera den energislöja som döljer de falska lärarna. Jag åkallar Astrea, Maitreya, Moder Maria och Saint Germain att särskilt ta kommando över …[Make your own calls here.]

[Gör din egen åkallan här.]

Part 1

Del 1

1. Elohim Astrea, use your circle and sword to cut free myself and all constructive people from the false teachers in the mental octave.

1. Elohim Astrea, använd din Cirkel och ditt Svärd att befria mig själv och alla konstruktiva människor från de falska lärarna i den mentala oktaven.Astrea, loving Being white, your Presence is my pure delight, your sword and circle white and blue, the astral plane is cutting through.

Astrea, lovade Varelse vit, så glad att du kommit hit, ditt Svärd och Cirkel vit och blå det astrala planet genomslå.Astrea, come accelerate, with purity I do vibrate, release the fire so blue and white, my aura filled with vibrant light.

Astrea, kom, accelerera, med renhet jag vibrera, Elden blå och vit släpp fri, min aura fylld med energi.2. Elohim Astrea, use your circle and sword to cut free myself and all constructive people from the energy vortexes in the mental octave.

2. Elohim Astrea, använd din Cirkel och ditt Svärd att befria mig själv och alla konstruktiva människor från energivirvlarna i den mentala oktaven.Astrea, calm the raging storm, so purity will be the norm, my aura filled with blue and white, with shining armor, like a knight.

Astrea, låt stormen lugna, så att alla kan få skina, som en riddares rustning ren min aura fylld med blåvitt sken.Astrea, come accelerate, with purity I do vibrate, release the fire so blue and white, my aura filled with vibrant light.

Astrea, kom, accelerera, med renhet jag vibrera, Elden blå och vit släpp fri, min aura fylld med energi.3. Elohim Astrea, use your circle and sword to cut free myself and all constructive people from the subtle illusions in the mental octave.

3. Elohim Astrea, använd din Cirkel och ditt Svärd att befria mig själv och alla konstruktiva människor från de subtila illusionerna i den mentala oktaven.Astrea, come and cut me free, from every binding entity, let astral forces all be bound, true freedom I have surely found.

Astrea, kom ta bort mitt last, från de väsen som har mig fast, astrala krafter du nu bundit, sann frihet har jag säkert funnit.Astrea, come accelerate, with purity I do vibrate, release the fire so blue and white, my aura filled with vibrant light.

Astrea, kom, accelerera, med renhet jag vibrera, Elden blå och vit släpp fri, min aura fylld med energi.4. Elohim Astrea, use your circle and sword to clear the mental body of myself, all constructive people and the planet so the creative energies can flow through it freely.

4. Elohim Astrea, använd din Cirkel och ditt Svärd att rena den mentala oktaven hos mig själv, hos alla konstruktiva människor och hos Planeten, så att kreativa krafter fritt kan strömma genom den.Astrea, I sincerely urge, from demons all, do me purge, consume them all and take me higher, I will endure your cleansing fire.

Astrea, jag innerligt bedja, från alla mina demoner mig rena, förtär dem och ta mig högre, din renande låga jag uthärdar.Astrea, come accelerate, with purity I do vibrate, release the fire so blue and white, my aura filled with vibrant light.

Astrea, kom, accelerera, med renhet jag vibrera, Elden blå och vit släpp fri, min aura fylld med energi.5. Elohim Astrea, use your circle and sword to consume the energy vortexes used by the false teachers to justify war and violence against other people.

5. Elohim Astrea, använd din Cirkel och ditt Svärd att utplåna de energivirvlar som används av de falska lärarna till att rättfärdiga krig och våld mot andra människor.Astrea, do all spirits bind, so that I am no longer blind, I see the spirit and its twin, the victory of Christ I win.

Astrea, alla andar bind, så att jag ej längre är blind, jag ser fantomen och dennes tvilling, Kristi seger är min vinning.Astrea, come accelerate, with purity I do vibrate, release the fire so blue and white, my aura filled with vibrant light.

Astrea, kom, accelerera, med renhet jag vibrera, Elden blå och vit släpp fri, min aura fylld med energi.6. Elohim Astrea, use your circle and sword to consume the energy vortexes used by the false teachers to justify war and violence against Mother Nature.

6. Elohim Astrea, använd din Cirkel och ditt Svärd att utplåna de energivirvlar som används av de falska lärarna till att rättfärdiga krig och våld mot Moder Natur.Astrea, clear my every cell, from energies of death and hell, my body is now free to grow, each cell emits an inner glow.

Astrea, varje cell befria, rensa dem från död och pina, min kropp kan nu växa helt fritt, varje cell inom glöder vitt.Astrea, come accelerate, with purity I do vibrate, release the fire so blue and white, my aura filled with vibrant light.

Astrea, kom, accelerera, med renhet jag vibrera, Elden blå och vit släpp fri, min aura fylld med energi.7. Elohim Astrea, use your circle and sword to consume the energy vortexes used by the false teachers to produce so many contradictory ideas that people do not know what to think.

7. Elohim Astrea, använd din Cirkel och ditt Svärd att utplåna de energivirvlar som används av de falska lärarna till att producera så många motstridiga idéer att människor inte vet vad de ska tycka.Astrea, clear my feeling mind, in purity my peace I find, with higher feeling you release, I co-create in perfect peace.

Astrea, rena mitt kännande sinne, i renhet min frid jag finner, en högre känsla du gör fri, jag medskapar i perfekt harmoni.Astrea, come accelerate, with purity I do vibrate, release the fire so blue and white, my aura filled with vibrant light.

Astrea, kom, accelerera, med renhet jag vibrera, Elden blå och vit släpp fri, min aura fylld med energi.8. Elohim Astrea, use your circle and sword to consume the energy vortexes used by the false teachers to make us follow them in their pursuit of some epic cause.

8. Elohim Astrea, använd din Cirkel och ditt Svärd att utplåna de energivirvlar som används av de falska lärarna till att få oss att följa dem i deras jagande efter något ”storslaget” mål.Astrea, clear my mental realm, my Christ self always at the helm, I see now how to manifest, the matrix that for all is best.

Astrea, mitt mentala rum rena,  mitt inre Kristus alltid är vid rodret,  jag ser nu hur man gör befäst, matrisen som för alla är bäst.Astrea, come accelerate, with purity I do vibrate, release the fire so blue and white, my aura filled with vibrant light.

Astrea, kom, accelerera, med renhet jag vibrera, Elden blå och vit släpp fri, min aura fylld med energi.9. Elohim Astrea, use your circle and sword to consume the energy vortexes used by the false teachers to prevent us from tuning in to and accepting the guidance of the ascended masters.

9. Elohim Astrea, använd din Cirkel och ditt Svärd att utplåna de energivirvlar som används av de falska lärarna till att hindra oss från att tona in oss på, och acceptera guidning från de uppstigna mästarna.Astrea, with great clarity, I claim a new identity, etheric blueprint I now see, I co-create more consciously.

Astrea, med stor klarhet, jag hävdar en ny identitet, den eteriska blåkopian jag nu ser, jag medskapar med mer medvetenhet.Astrea, come accelerate, with purity I do vibrate, release the fire so blue and white, my aura filled with vibrant light.

Astrea, kom, accelerera, med renhet jag vibrera, Elden blå och vit släpp fri, min aura fylld med energi.

Part 2

Del 2

1. Lord Maitreya, awaken myself and all constructive people from the illusions used by the power elite to block the descent of a higher understanding of government.

1. Lord Maitreya, uppväck mig själv och alla konstruktiva människor från de illusioner som makteliten använder till att blockera utvecklingen av en högre förståelse för samhällets styrelsesätt.Maitreya, I am truly meek, your counsel wise I humbly seek, your vision I so want to see, with you in Eden I will be.

Maitreya, saktmodig jag är, ett vist råd jag ödmjukt begär, din vision jag gärna vill se, i Eden jag vill få entré.Maitreya, kindness is the cure, in fires of kindness I am pure. Maitreya, now release the fire, that raises me forever higher.

Maitreya, godhet är kuren, i godhetens eldar är jag en pur en, Maitreya, lösgör nu Elden, och jag är ständigt högre buren.2. Lord Maitreya, awaken myself and all constructive people from the illusions used by the power elite to block the descent of a higher understanding of education.

2. Lord Maitreya, uppväck mig själv och alla konstruktiva människor från de illusioner som makteliten använder till att blockera en högre förståelse av utbildning.Maitreya, help me to return, to learn from you, I truly yearn, as oneness is all I desire I feel initiation’s fire.

Matreya, hjälp mig tillbakavägens färd, i sanning jag längtar, att av dig bli lärd, när Enhet är min enda passion, jag känner elden från min initiation.Maitreya, kindness is the cure, in fires of kindness I am pure. Maitreya, now release the fire, that raises me forever higher.

Maitreya, godhet är kuren, i godhetens eldar är jag en pur en, Maitreya, lösgör nu Elden, och jag är ständigt högre buren.3. Lord Maitreya, awaken myself and all constructive people from the illusions used by the power elite to block the descent of a higher understanding of money systems and finance.

3. Lord Maitreya, uppväck mig själv och alla konstruktiva människor från de illusioner som makteliten använder till att blockera utvecklingen av en högre förståelse av pengasystem och finanser.Maitreya, I hereby decide, from you I will no longer hide, expose to me the very liet hat caused edenic self to die.

Maitreya, jag härmed mitt val följer, att inför dig jag ej längre mig döljer, exponera nu för mig den lögn, som fick mitt edeniska jag att dö.Maitreya, kindness is the cure, in fires of kindness I am pure. Maitreya, now release the fire, that raises me forever higher.

Maitreya, godhet är kuren, i godhetens eldar är jag en pur en, Maitreya, lösgör nu Elden,  och jag är ständigt högre buren.4. Lord Maitreya, awaken myself and all constructive people from the illusions used by the power elite to block the descent of a higher understanding of industry and business.

4. Lord Maitreya, uppväck mig själv och alla konstruktiva människor från de illusioner som makteliten använder till att blockera utvecklingen av en högre förståelse av industri och affärer.Maitreya, blessed Guru mine, my heart of hearts forever thine, I vow that I will listen well, so we can break the serpent’s spell.

Maitreya, saliga Guru min, mitt hjärta av hjärtan, för alltid ditt, jag lovar att jag väl ska lyssna, så att vi ormens förbannelse kan bryta.Maitreya, kindness is the cure, in fires of kindness I am pure. Maitreya, now release the fire, that raises me forever higher.

Maitreya, godhet är kuren, i godhetens eldar är jag en pur en, Maitreya, lösgör nu Elden, och jag är ständigt högre buren.5. Lord Maitreya, awaken myself and all constructive people from the illusions used by the power elite to block the descent of a higher understanding of health and health care.

5. Lord Maitreya, uppväck mig själv och alla konstruktiva människor från de illusioner som makteliten använder till att blockera utvecklingen av en högre förståelse av hälsa och hälsovård.Maitreya, help me see the lie whereby the serpent broke the tie, the serpent now has naught in me, in oneness I am truly free.

Maitreya, hjälp mig se den lögn, varmed ormen bröt bandet vårt, ormen nu i mig inget finner, i Enhet jag min sanna frihet vinner.Maitreya, kindness is the cure, in fires of kindness I am pure. Maitreya, now release the fire, that raises me forever higher.

Maitreya, godhet är kuren, i godhetens eldar är jag en pur en, Maitreya, lösgör nu Elden,  och jag är ständigt högre buren.6. Lord Maitreya, awaken myself and all constructive people from the illusions used by the power elite to block the descent of a higher understanding of religion and spirituality.

6. Lord Maitreya, uppväck mig själv och alla konstruktiva människor från de illusioner som makteliten använder till att blockera utvecklingen av en högre förståelse av religion och andlighet.Maitreya, truth does set me free from falsehoods of duality, the fruit of knowledge I let go, so your true spirit I do know.

Maitreya, sanningen gör mig fri, från dualismens bedrägeri, kunskapens frukt jag låter fara, så jag din sanna ande kan erfara.Maitreya, kindness is the cure, in fires of kindness I am pure. Maitreya, now release the fire, that raises me forever higher.

Maitreya, godhet är kuren, i godhetens eldar är jag en pur en, Maitreya, lösgör nu Elden, och jag är ständigt högre buren.7. Lord Maitreya, awaken myself and all constructive people from the illusions used by the power elite to block the descent of a higher understanding of science and technology.

7. Lord Maitreya, uppväck mig själv och alla konstruktiva människor från de illusioner som makteliten använder till att blockera utvecklingen av en högre förståelse av vetenskap och teknologi.Maitreya, I submit to you, intentions pure, my heart is true, from ego I am truly free, as I am now all one with thee.

Maitreya, jag överlämnar mig till dig, hjärtat sant, intentionen renad, från egot jag är i sanning fri, när jag nu är helt med dig förenad.Maitreya, kindness is the cure, in fires of kindness I am pure. Maitreya, now release the fire, that raises me forever higher.

Maitreya, godhet är kuren, i godhetens eldar är jag en pur en, Maitreya, lösgör nu Elden, och jag är ständigt högre buren.8. Lord Maitreya, awaken myself and all constructive people from the illusions used by the power elite to block the descent of a higher understanding of new and unlimited sources of energy.

8. Lord Maitreya, uppväck mig själv och alla konstruktiva människor från de illusioner som makteliten använder till att blockera utvecklingen av en högre förståelse av nya och obegränsade energikällor.Maitreya, kindness is the key, all shades of kindness teach to me, for I am now the open door, the Art of Kindness to restore.

Maitreya, godhet är ledtråden, alla nyanser av godhet låt mig lära, ty jag är nu den öppna dörren, Godhetens Konst att återställa.Maitreya, kindness is the cure, in fires of kindness I am pure. Maitreya, now release the fire, that raises me forever higher.

Maitreya, godhet är kuren, i godhetens eldar är jag en pur en, Maitreya, lösgör nu elden, och jag är ständigt högre buren.9. Lord Maitreya, awaken myself and all constructive people from the illusions used by the power elite to block the descent of a higher understanding of families and relationships.

9. Lord Maitreya, uppväck mig själv och alla konstruktiva människor från de illusioner som makteliten använder till att blockera utvecklingen av en högre förståelse av familjeliv och relationer.Maitreya, oh sweet mystery, immersed in your reality, the myst’ry school will now return, for this, my heart does truly burn.

Maitreya, oh ljuva mystik, i din verklighet nedsänk, mystikens skola nu åter vi vinner, för detta mitt hjärta i sanning brinner.Maitreya, kindness is the cure, in fires of kindness I am pure. Maitreya, now release the fire, that raises me forever higher.

Maitreya, godhet är kuren, i godhetens eldar är jag en pur en, Maitreya, lösgör nu Elden, och jag är ständigt högre buren.

Part 3

Del 3

1. Mother Mary, send the Mother Flame to consume the fear-based energies used by the power elite to block the descent of a higher understanding of our true roles a co-creators on earth.

1. Moder Maria, sänd Modersflamman att utplåna de rädslobaserade energier som makteliten använder till att blockera framväxandet av en högre förståelse av våra sanna roller som medskapare på Jorden.O blessed Mary, Mother mine, there is no greater love than thine, as we are one in heart and mind, my place in hierarchy I find.

O saliga Maria, Moder min, ingen kärlek större finns, än din, då vi är ett i hjärta och sinne, min plats i Himmelsk Hierarki jag finner.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.2. Mother Mary, send the Mother Flame to consume the fear-based energies used by the power elite to block the descent of a higher understanding of how to work with Mother Earth instead of seeking to fight her through force.

2. Moder Maria, sänd Modersflamman att utplåna de rädslobaserade energier som makteliten använder till att blockera framväxandet av en högre förståelse om hur man samarbetar med Moder Jord istället för att bekämpa henne genom kraft.I came to earth from heaven sent, as I am in embodiment, I use Divine authority, commanding you to set earth free.

Från himlen till jorden jag kom, då jag är i min mänskliga form, Helig auktoritet jag bär, ber dig befria denna sfär.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.3. Mother Mary, send the Mother Flame to consume the fear-based energies used by the power elite to block the descent of a higher understanding of a non-violent way to interact with Mother Nature.

3. Moder Maria, sänd Modersflamman att utplåna de rädslobaserade energier som makteliten använder till att blockera framväxandet av en högre förståelse av ett sätt att interagera med Moder Natur som inte använder våld.I call now in God’s sacred name, for you to use your Mother Flame, to burn all fear-based energy, restoring sacred harmony.

Guds heliga namn befalla, din moderslåga anamma, tills all rädsla brunnit har, harmonin på nytt du upptar.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.4. Mother Mary, send the Mother Flame to consume the fear-based energies used by the power elite to block the descent of a higher understanding of how we can use our minds to get Mother Nature to manifest the abundant life for all people.

4. Moder Maria, sänd Modersflamman att utplåna de rädslobaserade energier som makteliten använder till att blockera framväxandet av en högre förståelse av hur vi kan använda våra sinnen till att få Moder Natur att förverkliga ett liv i överflöd för alla människor.Your sacred name I hereby praise, collective consciousness you raise, no more of fear and doubt and shame, consume it with your Mother Flame.

Ditt heliga namn jag härmed lovordar, kollektivt medvetande du befordrar, ej mer av tvivel, skam och räddhåga, förtär det i Modersflammans låga.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.5. Mother Mary, send the Mother Flame to consume the fear-based energies used by the power elite to block the descent of a higher understanding of new technologies that do not create pollution.

5. Moder Maria, sänd Modersflamman att utplåna de rädslobaserade energier som makteliten använder till att blockera framväxandet av en högre förståelse av nya teknologier som inte förorenar.All darkness from the earth you purge, your light moves as a mighty surge, no force of darkness can now stop, the spiral that goes only up.

Allt mörker från Jorden töm, ditt Ljus går fram som en mäktig ström, mörkrets makter kan ej längre kriga, mot spiralen som bara uppåt kan stiga.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.6. Mother Mary, send the Mother Flame to consume the fear-based energies used by the power elite to block the descent of a higher understanding of how to produce energy without using force.

6. Moder Maria, sänd Modersflamman att utplåna de rädslobaserade energier som makteliten använder till att blockera framväxandet av en högre förståelse av hur man producerar energi utan att använda våld mot Naturen.All elemental life you bless, removing from them man-made stress, the nature spirits are now free, outpicturing Divine decree.

Alla naturens andar under press, du välsignar, och helar från mänsklig stress, naturens ande nu är fri, att iscensätta Himmelsk regi.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.7. Mother Mary, send the Mother Flame to consume the fear-based energies used by the power elite to block the descent of a higher understanding of agriculture that will produce abundant food for all people.

7. Moder Maria, sänd Modersflamman att utplåna de rädslobaserade energier som makteliten använder till att blockera framväxandet av en högre förståelse av ett jordbruk som producerar livsmedel i överflöd för alla människor.I raise my voice and take my stand, a stop to war I do command, no more shall warring scar the earth, a golden age is given birth.

Jag höjer min röst och markerar, ett stopp för krig jag kommenderar, ej mer skall av krigande Jorden ödas, en Gyllene Era ska nu födas.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.8. Mother Mary, send the Mother Flame to consume the fear-based energies used by the power elite to block the descent of a higher understanding of how to purify the earth from all man-made pollution, even emotional and mental pollution.

8. Moder Maria, sänd Modersflamman att utplåna de rädslobaserade energier som makteliten använder till att blockera framväxandet av en högre förståelse av hur man renar Jorden från alla föroreningar skapade av människan, även emotionell och mental förorening.As Mother Earth is free at last, disasters belong to the past, your Mother Light is so intense, that matter is now far less dense.

När Moder Jord en gång är fri, katastrofernas tid är förbi, din Moders Ljus är så intensivt, det gör materien långt mindre massiv.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.9. Mother Mary, send the Mother Flame to consume the fear-based energies used by the power elite to block the descent of a higher understanding of how invoking spiritual light is the key to solving all problems.

9. Moder Maria, sänd Modersflamman att utplåna de rädslobaserade energier som makteliten använder till att blockera framväxandet av en högre förståelse av hur åkallan av andlig energi är nyckeln till lösningen av alla problem.In Mother Light the earth is pure, the upward spiral will endure, prosperity is now the norm, God’s vision manifest as form.

I Moderns Ljus, Jorden ser sin rena källa, den uppgående spiralen ska nu gälla, blomstring är nu vår norm, Guds vision förverkligad, som form.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.

Part 4

Del 4

1. Saint Germain, send flood tides of Violet Flame to clear my own mental body and the mental bodies of all constructive people from all fear-based energy vortexes.

1. Saint Germain, sänd flodvågor av Violetta Flamman att rena min mentala kropp, och de mentala kropparna hos alla konstruktiva människor, från alla rädslobaserade energivirvlar.

O Saint Germain, you do inspire, my vision raised forever higher, with you I form a figure-eight, your Golden Age I co-create.

O Saint Germain, du inspirerar, och min vision för evigt ökar, med dig Helhetens energiflöde jag formar, din Gyllene Era jag medskapar.O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.

O Saint Germain, sån’ kärlek du genererar, den bringar sång ur materien, din Violetta Flamma för allt till sin källa, med dig vi berikas, och blir mera.2. Saint Germain, send flood tides of Violet Flame to clear the mental octave from the fear-based energy vortexes that impede the flow of creative energy.

2. Saint Germain, sänd flodvågor av Violetta Flamman att rena den mentala oktaven från de rädslobaserade energivirvlar som hejdar flödet av kreativ energi.O Saint Germain, what Freedom Flame, released when we recite your name, acceleration is your gift, our planet it will surely lift.

O Saint Germain, sådan Frihetsflamma, som frigörs när ditt namn vi kalla acceleration din gåva är, vår planet den säkert upplyfter.O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.

O Saint Germain, sån’ kärlek du genererar, den bringar sång ur materien, din Violetta Flamma för allt till sin källa, med dig vi berikas, och blir mera.3. Saint Germain, send flood tides of Violet Flame to consume the fear-based energy vortexes that hide the false teachers of the power elite and the forces behind them.

3. Saint Germain, sänd flodvågor av Violetta Flamman att utplåna de rädslobaserade energivirvlar som gömmer maktelitens falska lärare och krafterna bakom dem.O Saint Germain, in love we claim, our right to bring your violet flame, from you Above, to us below, it is an all-transforming flow.

O Saint Germain, i kärlek vi hävdar vår rätt, att bringa din Flamma Violett, från er där Ovan till oss här nere, det är ett allt-omvandlande flöde.O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.

O Saint Germain, sån’ kärlek du genererar, den bringar sång ur materien, din Violetta Flamma för allt till sin källa, med dig vi berikas, och blir mera.4. Saint Germain, send flood tides of Violet Flame to consume the fear-based energy vortexes that prevent people from seeing through the illusions invented by the false teachers of the power elite.

4. Saint Germain, sänd flodvågor av Violetta Flamman att utplåna de rädslobaserade energivirvlar som hindrar människor att se igenom illusionerna som skapats av maktelitens falska lärare.O Saint Germain, I love you so, my aura filled with violet glow, my chakras filled with violet fire, I am your cosmic amplifier.

O Saint Germain, jag älskar dig så, min aura fylls med Violett Glöd, mina chakran fylls med Violett Eld, genom mig du förstärks i materians värld.O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.

O Saint Germain, sån’ kärlek du genererar, den bringar sång ur materien, din Violetta Flamma för allt till sin källa, med dig vi berikas, och blir mera.5. Saint Germain, send flood tides of Violet Flame to consume the fear-based energy vortexes that block the vision of your golden age.

5. Saint Germain, sänd flodvågor av Violetta Flamman att utplåna de rädslobaserade energivirvlar som döljer visionen av din Gyllene Era.O Saint Germain, I am now free, your violet flame is therapy, transform all hang-ups in my mind, as inner peace I surely find.

O Saint Germain, jag är nu fri, din Violetta Flamma är terapi, transformera alla fixeringar i mitt sinne, Då inre frid jag säkert finner.O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.

O Saint Germain, sån’ kärlek du genererar, den bringar sång ur materien, din Violetta Flamma för allt till sin källa, med dig vi berikas, och blir mera.6. Saint Germain, send flood tides of Violet Flame to consume the fear-based energy vortexes that block the vision of how constructive people can help manifest your golden age.

6. Saint Germain, sänd flodvågor av Violetta Flamman att utplåna de rädslobaserade energivirvlar som döljer visionen av hur konstruktiva människor kan hjälpa till att förverkliga din Gylllene Era.O Saint Germain, my body pure, your violet flame for all is cure, consume the cause of all disease, and therefore I am all at ease.

O Saint Germain, ren min kropp, för all sjukdom du sätter stopp, din Violetta Flamma är som medicin, och inget stör nu friden min.O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.

O Saint Germain, sån’ kärlek du genererar, den bringar sång ur materien, din Violetta Flamma för allt till sin källa, med dig vi berikas, och blir mera.7. Saint Germain, send flood tides of Violet Flame to consume the fear-based energy vortexes that block the vision of why we volunteered to embody at this time in order to help manifest your golden age.

7. Saint Germain, sänd flodvågor av Violetta Flamman att utplåna de rädslobaserade energivirvlar som döljer visionen av varför vi frivilligt valde att inkarnera vid denna tid för att hjälpa till att förverkliga din Gyllene Era.O Saint Germain, I’m karma-free, the past no longer burdens me, a brand new opportunity, I am in Christic unity.

O Saint Germain, jag är fri från karma, det förflutna kan mig ej längre belamra, en helt ny möjlighet, Jag är i Kristi enhet.O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.

O Saint Germain, sån’ kärlek du genererar, den bringar sång ur materien, din Violetta Flamma för allt till sin källa, med dig vi berikas, och blir mera.8. Saint Germain, send flood tides of Violet Flame to consume the fear-based energy vortexes that block the vision of how a new approach to religion can help manifest your golden age.

8. Saint Germain, sänd flodvågor av Violetta Flamman att utplåna de rädslobaserade energivirvlar som döljer visionen av hur en ny inställning till religion kan hjälpa till att förverkliga din Gyllene EraO Saint Germain, we are now one, I am for you a violet sun, as we transform this planet earth, your Golden Age is given birth.

O Saint Germain, vi är nu ett, jag är för dig en Sol, Violett, när vi planeten Jorden transformerar, Besannad är födseln av den Gyllene Eran.O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.

O Saint Germain, sån’ kärlek du genererar, den bringar sång ur materien, din Violetta Flamma för allt till sin källa, med dig vi berikas, och blir mera.9. Saint Germain, send flood tides of Violet Flame to consume the fear-based energy vortexes that block the vision of how a new approach to science can help manifest your golden age.

9. Saint Germain, sänd flodvågor av Violetta Flamman att utplåna de rädslobaserade energivirvlar som döljer visionen av hur en ny inställning till  vetenskap kan hjälpa till att förverkliga din Gyllene Era.O Saint Germain, the earth is free, from burden of duality, in oneness we bring what is best, your Golden Age is manifest.

O Saint Germain, Jorden är fri, dualismens börda lyfter vi, i enhet får det bästa rum, Din Gyllene Era är ett faktum.O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.

O Saint Germain, sån’ kärlek du genererar, den bringar sång ur materien, din Violetta Flamma för allt till sin källa, med dig vi berikas, och blir mera.

Sealing

Försegling

In the name of the I AM THAT I AM, the One Mind within me and within all life, I accept that Archangel Michael, Astrea and Shiva form an impenetrable shield around myself and all constructive people on earth, sealing us from all fear-based energies in all four octaves. I accept that the Light of God is consuming and transforming all fear-based energies on earth!

I namn av JAG ÄR DET JAG ÄR, det Jag som är Ett inom mig och inom allt liv, accepterar jag att Ärkeängel Mikael, Elohim Astrea och Shiva bildar en ogenomtränglig sköld runt mig själv och alla konstruktiva människor på jorden samt utestänger oss från alla rädslobaserade energier i alla de fyra oktaverna.   Jag accepterar att Guds Ljus utplånar och transformerar alla rädslobaserade energier på jorden!

Senaste kommentaren

17.01 | 17:26

Hi Andras! You have to ask people under adressen: feedback@morepublish.com. Sincerely! Powel K.

17.01 | 17:16

AZ ÉNÜNK EREJE - heter boken på ungerska

24.12 | 07:34

Vad heter boken på ungerska ?

21.09 | 11:17

Hej Andrei, błöcker på engelska kan Du bestąlla här:

http://www.morepublish.com/

Hälsningar! Powel K.

Dela den här sidan