Invokation för att åkalla Ljus till den emotionella oktaven

Om Du hamnade på den här sidan först eller av misstag så rekommenderar vi att Du, efter att eventuellt ha bekantat Dig med dess innehåll, går ”tillbaka” till startsidan ("Hem") av denna site och börjar vandringen därifrån.

16 | Invoking Light Into the Emotional Octave

16 | Åkalla Ljus till den emotionella oktavenIn the name of the I AM THAT I AM, the One Mind within me and within all life, I call upon Shiva to take command over the emotional octave on earth and consume all fear-based energy spirals in accordance with the vision of Christ. I call for Mother Mary to heal the emotional wounds of all constructive people. I call for Saint Germain to flood the emotional octave with an irresistible surge of Violet Flame to transmute all energies that block the creative flow through the emotional octave. I especially call for Shiva, Mother Mary and Saint Germain to take command over …

I namn av JAG ÄR DET JAG ÄR, det Jag som är Ett inom mig och inom allt liv, åkallar jag Shiva att ta kommando över den emotionella oktaven på Jorden och utplåna alla rädslobaserade energispiraler enligt Kristi vision. Jag åkallar Moder Maria att hela de emotionella såren hos alla konstruktiva människor. Jag åkallar Saint Germain att rena den emotionella oktaven med en oemotståndlig ström av Violetta Flamman för att transformera alla energier som blockerar flödet av kreativ energi genom den emotionella oktaven. Jag åkallar Shiva, Moder Maria och Saint Germain särskilt för att...[Make your own calls here.]

[Gör din egen åkallan här.]

Part 1

Del 1

1. Beloved Shiva, use your unlimited Sacred Fire to consume all fear-based energies that block the Divine plan of myself and all constructive people

1. Älskade Shiva, använd din outsinliga Heliga Eld att förtära alla rädslobaserade energier som blockerar den gudomliga planen för mig själv och alla konstruktiva människor.O Shiva, God of Sacred Fire, It’s time to let the past expire, I want to rise above the old, a golden future to unfold.

O Shiva, den Heliga Eldens Gudom, tid att lämna det som var fordom, jag vill upp ur det gamla fara, en gyllene framtid att uppenbara.O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.

O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.2. Beloved Shiva, consume all fear-based energies that stir up the emotional bodies of myself and all constructive people, preventing us from being in control of our emotional reactions.

2. Älskade Shiva, utplåna alla rädslobaserade energier som oroar de emotionella oktaverna hos mig själv och alla konstruktiva människor, till hinder för kontroll över våra emotionella reaktioner.O Shiva, come and set me free, from forces that do limit me, with fire consume all that is less, paving way for my success.

O Shiva, kom och befria mig, från krafter som begränsar mig, med elden förbränn allt som är mindre, röj undan min framgångs hinder.O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.

O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.3. Beloved Shiva, consume all fear-based energies that block the free flow of creative energies through the emotional bodies of myself and all constructive people.

3. Älskade Shiva, utplåna alla rädslobaserade energier som blockerar fritt flöde av kreativ energi genom de emotionella oktaverna hos mig själv och alla konstruktiva människor.O Shiva, Maya’s veil disperse, clear my private universe, dispel the consciousness of death, consume it with your Sacred Breath.

O Shiva, skingra Mayas slöja, rena min inre rymd, skingra dödens medvetande,  förtär det med din Heliga Andning.O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.

O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.4. Beloved Shiva, cut free myself and all constructive people from the emotional attachments that make us vulnerable to being overpowered by the planetary spirals of fear-based emotional energies.

4. Älskade Shiva, befria mig och alla konstruktiva människor från de emotionella bindningar som gör oss benägna att bli överväldigade av de planetära spiralerna av rädslobaserad emotionell energi.O Shiva, I hereby let go, of all attachments here below, addictive entities consume, the upward path I do resume.

O Shiva, härmed jag låter fara, alla jordiska bindningars snara, utplåna de väsen som göds av vanan, jag återtar den uppåtgående banan.O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.

O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.5. Beloved Shiva, cut free myself and all constructive people from the emotional wounds that make us vulnerable to being manipulated by the power elite and the dark forces behind them.

5. Älskade Shiva, befria mig och alla konstruktiva människor från de emotionella ärr, som gör oss sårbara för att manipuleras av makteliten och de mörka krafterna bakom dem.O Shiva, I recite your name, come banish fear and doubt and shame, with fire expose within my mind, what ego seeks to hide behind.

O Shiva, jag uttalar ditt namn. kom, skingra rädsla, tvivel och skam, med eld i mitt inre exponera,  de vrår som söker egot härbärgera.O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.

O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.6. Beloved Shiva, cut free myself and all constructive people from the raw fear that makes us afraid to take a stand against the power elite and demand change on this planet.

6. Älskade Shiva, befria mig och alla konstruktiva människor från den grundläggande fruktan som gör oss rädda att ta ställning mot makteliten och kräva förändring på denna planet.O Shiva, I am not afraid, my karmic debt hereby is paid, the past no longer owns my choice, in breath of Shiva I rejoice.

O Shiva, jag är ej förskräckt, min karmiska skuld härmed är täckt, mina val det gångna ej nu kan styra, i Shivas anda jag fröjdas i yra.O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.

O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.7. Beloved Shiva, cut free myself and all constructive people from  the emotional scars that cause such imbalances that we cannot fulfill our Divine plans

7. Älskade Shiva, befria mig och alla konstruktiva människor från de emotionella ärr, som skapar sådan obalans att vi inte kan fullfölja vår Gudomliga plan.O Shiva, show me spirit pairs, that keep me trapped in their affairs, I choose to see within my mind, the spirits that you surely bind.

O Shiva, visa mig de andar många, som i sina intriger mig vill fånga, i mitt sinne inget hinder, att se de andar du säkert binder.O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.

O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.8. Beloved Shiva, cut free myself and all constructive people from the emotional energy that causes us to be so trapped in personal conflicts that we cannot fulfill our Divine plans.

8. Älskade Shiva, befria mig och alla konstruktiva människor från den emotionella energi som gör oss så fångade i personliga konflikter att vi inte kan fullfölja vår Gudomliga plan.O Shiva, naked I now stand, my mind in freedom does expand, as all my ghosts I do release, surrender is the key to peace.

O Shiva, naken står jag nu friheten mitt sinne ger du, mina spöken jag överlät, friden kom när jag förlät.O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.

O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.9. Beloved Shiva, cut free myself and all constructive people from the emotional trap of feeling unworthy to serve the cause of bringing a golden age to earth.

9. Älskade Shiva, befria mig och alla konstruktiva människor från den emotionella fällan att känna sig ovärdig uppgiften att bringa en Gyllene Era till jorden.O Shiva, all-consuming fire, with Parvati raise me higher, when I am raised your light to see, all men I will draw onto me.

O Shiva, eld som uppslukar, Parvati med mig högre far, när jag till ditt ljus mig upphöjt, alla skall då dras till min flöjt.O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.

O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.

Part 2

Del 2

1. Beloved Shiva, consume the spirals of fear-based energies, the power elite and the dark forces that seek to prevent us from making a difference by getting us involved with never-ending spirals of conflict and war.

1. Älskade Shiva, utplåna de spiraler av rädslobaserade energier, den maktelit och de mörka krafter som försöker hindra oss att göra skillnad genom att involvera oss i ändlösa spiraler av konflikt och krig.O Shiva, God of Sacred Fire, It’s time to let the past expire, I want to rise above the old, a golden future to unfold.

O Shiva, den Heliga Eldens Gudom, tid att lämna det som var fordom, jag vill upp ur det gamla fara, en gyllene framtid att uppenbara.O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.

O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.2. Beloved Shiva, consume the spirals of fear-based energies, the power elite and the dark forces that seek to prevent us from making a difference by keeping us ignorant of their own existence and the existence of the ascended masters.

2. Älskade Shiva, utplåna de spiraler av rädslobaserade energier, den maktelit och de mörka krafter som försöker hindra oss att göra skillnad genom att hålla oss okunniga om sin egen existens och existensen av de uppstigna mästarna.O Shiva, come and set me free, from forces that do limit me, with fire consume all that is less, paving way for my success.

O Shiva, kom och befria mig, från krafter som begränsar mig, med elden förbränn allt som är mindre, röj undan min framgångs hinder.O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.

O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.3. Beloved Shiva, consume the spirals of fear-based energies, the power elite and the dark forces that seek to prevent us from making a difference by keeping us trapped in poverty or the pursuit of material possessions.

3. Älskade Shiva, utplåna de spiraler av rädslobaserade energier, den maktelit och de mörka krafter som försöker hindra oss att göra skillnad genom att hålla oss fångna i fattigdom eller i ävlan efter materiella ägodelar.O Shiva, Maya’s veil disperse, clear my private universe, dispel the consciousness of death, consume it with your Sacred Breath.

O Shiva, skingra Mayas slöja, rena min inre rymd, skingra dödens medvetande, förtär det med din Heliga Andning.O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.

O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.4. Beloved Shiva, consume the spirals of fear-based energies, the power elite and the dark forces that seek to prevent us from making a difference by keeping us trapped in physical and emotional diseases.

4. Älskade Shiva, utplåna de spiraler av rädslobaserade energier, den maktelit och de mörka krafter som försöker hindra oss att göra skillnad genom att hålla oss fångna i fysiska och emotionella sjukdomar.O Shiva, I hereby let go, of all attachments here below, addictive entities consume, the upward path I do resume.

O Shiva, härmed jag låter fara, alla jordiska bindningars snara, utplåna de väsen som göds av vanan, jag återtar den uppåtgående banan.O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.

O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.5. Beloved Shiva, consume the spirals of fear-based energies, the power elite and the dark forces that seek to prevent us from making a difference by keeping us trapped in feeling inferior and unworthy or pursuing superiority on earth.

5. Älskade Shiva, utplåna de spiraler av rädslobaserade energier, den maktelit och de mörka krafter som försöker hindra oss att göra skillnad genom att hålla oss fångna i känslan av underlägsenhet, och att vi är ovärdiga att sträva mot dominans på jorden.O Shiva, I recite your name, come banish fear and doubt and shame, with fire expose within my mind, what ego seeks to hide behind.

O Shiva, jag uttalar ditt namn. kom, skingra rädsla, tvivel och skam, med eld i mitt inre exponera, de vrår som söker egot härbärgera.O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.

O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.6. Beloved Shiva, consume the spirals of fear-based energies, the power elite and the dark forces that seek to prevent us from making a difference by blocking our awareness of how we have co-created the limitations we face.

6. Älskade Shiva, utplåna de spiraler av rädslobaserade energier, den maktelit och de mörka krafter som försöker hindra oss att göra skillnad genom att blockera vårt medvetande om hur vi har medskapat de begränsningar vi står inför.O Shiva, I am not afraid, my karmic debt hereby is paid, the past no longer owns my choice, in breath of Shiva I rejoice.

O Shiva, jag är ej förskräckt, min karmiska skuld härmed är täckt, mina val det gångna ej nu kan styra, i Shivas anda, jag fröjdas i yra.O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.

O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.7. Beloved Shiva, consume the spirals of fear-based energies, the power elite and the dark forces that seek to prevent us from making a difference by making us believe we do not have the responsibility or the ability to change the world.

7. Älskade Shiva, utplåna de spiraler av rädslobaserade energier, den maktelit och de mörka krafter som försöker hindra oss att göra skillnad genom att få oss att tro att vi inte har ansvaret eller förmågan att förändra världen.O Shiva, show me spirit pairs, that keep me trapped in their affairs, I choose to see within my mind, the spirits that you surely bind.

O Shiva, visa mig de andar många, som i sina intriger mig vill fånga, jag väljer i mitt sinne inget hinder, att se de andar du säkert binder.O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.

O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.8. Beloved Shiva, consume the spirals of fear-based energies, the power elite and the dark forces that seek to prevent us from making a difference by blaming God for current conditions.

8. Älskade Shiva, utplåna de spiraler av rädslobaserade energier, den maktelit och de mörka krafter som försöker hindra oss att göra skillnad genom att anklaga Gud för rådande omständigheter.O Shiva, naked I now stand, my mind in freedom does expand, as all my ghosts I do release, surrender is the key to peace.

O Shiva, naken står jag nu friheten mitt sinne ger du, mina spöken jag överlät, friden kom när jag förlät.O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.

O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.9. Beloved Shiva, consume the spirals of fear-based energies, the power elite and the dark forces that seek to prevent us from making a difference by keeping us focused on the material side of life.

9. Älskade Shiva, utplåna de spiraler av rädslobaserade energier, den maktelit och de mörka krafter som försöker hindra oss att göra skillnad genom att hålla oss fokuserade på den materiella sidan av livet.O Shiva, all-consuming fire, with Parvati raise me higher, when I am raised your light to see, all men I will draw onto me.

O Shiva, eld som uppslukar, Parvati med mig högre far, när jag till ditt ljus mig upphöjt, alla skall då dras till min flöjt.O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.

O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.

Part 3

Del 3

1. Mother Mary, send the Mother Flame into the energy vortexes in the collective emotional body that cause people to be trapped in the illusion that the end can justify the means and that a worthy cause can justify violence.

1. Moder Maria, sänd Modersflamman in i  energivirvlarna i den kollektiva emotionella kroppen, som får människor att fångas i illusionen att ’ändamålet helgar medlen’ och att en giltig orsak kan rättfärdiga våld.O blessed Mary, Mother mine, there is no greater love than thine, as we are one in heart and mind, my place in hierarchy I find.

O saliga Maria, Moder min, ingen kärlek större finns, än din, då vi är ett i hjärta och sinne, min plats i Himmelsk Hierarki jag finner.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, all materia vibrerar.2. Mother Mary, send the Mother Flame into the energy vortexes in the collective emotional body that cause people to be trapped in the illusion that the only way to bring peace is to kill the people who will not submit to your control

2. Moder Maria, sänd Modersflamman in i  energivirvlarna i den kollektiva emotionella kroppen, som får människor att fångas i illusionen att den enda vägen till fred är att döda de människor som inte underkastar sig din kontroll.I came to earth from heaven sent, as I am in embodiment, I use Divine authority, commanding you to set earth free.

Från himlen till jorden jag kom, då jag är i min mänskliga form, Helig auktoritet jag bär, ber dig befria denna sfär.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, all materia vibrerar.3. Mother Mary, send the Mother Flame into the energy vortexes in the collective emotional body that cause people to be trapped in the illusion that there is only a limited amount of resources and wealth.

3. Moder Maria, sänd Modersflamman in i  energivirvlarna i den kollektiva emotionella kroppen, som får människor att fångas i illusionen att tillgången på resurser och rikedomar är begränsade.I call now in God’s sacred name, for you to use your Mother Flame, to burn all fear-based energy, restoring sacred harmony.

Guds heliga namn befalla, din Moderslåga anamma, tills all rädsla brunnit har, harmonin på nytt du upptar.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, all materia vibrerar.4. Mother Mary, send the Mother Flame into the energy vortexes in the collective emotional body that cause people to be trapped in the illusion that the only way to get what you want is to take it from others through force.

4. Moder Maria, sänd Modersflamman in i  energivirvlarna i den kollektiva emotionella kroppen, som får människor att fångas i illusionen att enda sättet att få vad man vill ha, är att ta det från andra, med tvång.Your sacred name I hereby praise, collective consciousness you raise, no more of fear and doubt and shame, consume it with your Mother Flame.

Ditt heliga namn jag härmed lovordar, kollektivt medvetande du befordrar, ej mer av tvivel, skam och räddhåga, tplåna det i Modersflammans låga.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, all materia vibrerar.5. Mother Mary, send the Mother Flame into the energy vortexes in the collective emotional body that cause people to be trapped in the illusion that the use of force is inevitable or justified.

5. Moder Maria, sänd Modersflamman in i  energivirvlarna i den kollektiva emotionella kroppen, som får människor att fångas i illusionen att användandet av våld är oundvikligt eller rättfärdigat.All darkness from the earth you purge, your light moves as a mighty surge, no force of darkness can now stop, the spiral that goes only up.

Allt mörker från jorden töm, ditt ljus går fram som en mäktig ström, mörkrets makter kan ej längre kriga, mot spiralen som bara uppåt kan stiga.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, all materia vibrerar.6. Mother Mary, send the Mother Flame into the energy vortexes in the collective emotional body that cause people to be trapped in the illusion that we must force Mother Nature to give us what we need.

6. Moder Maria, sänd Modersflamman in i  energivirvlarna i den kollektiva emotionella kroppen, som får människor att fångas i illusionen att vi måste tvinga Moder Jord att ge oss vad vi behöver.All elemental life you bless, removing from them man-made stress, the nature spirits are now free, outpicturing Divine decree.

Alla naturens andar under press, du signar, och helar från mänsklig stress naturens ande nu är fri, att iscensätta himmelsk regi.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, all materia vibrerar.7. Mother Mary, send the Mother Flame into the energy vortexes in the collective emotional body that cause people to be trapped in the illusion that Mother Nature is unconscious and does not respond to our consciousness.

7. Moder Maria, sänd Modersflamman in i  energivirvlarna i den kollektiva emotionella kroppen, som får människor att fångas i illusionen att Moder Jord är omedveten och inte svarar på vårt medvetande.I raise my voice and take my stand, a stop to war I do command, no more shall warring scar the earth, a golden age is given birth.

Jag höjer min röst och markerar, ett stopp för krig jag kommenderar, ej mer skall av krigande Jorden ödas, en Gyllene Era ska nu födas.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, all materia vibrerar.8. Mother Mary, send the Mother Flame into the energy vortexes in the collective emotional body that prevent people from seeing that Mother Nature can as easily outpicture the bundant life as the current state of limitation.

8. Moder Maria, sänd Modersflamman in i  energivirvlarna i den kollektiva emotionella kroppen, som hindrar människor att se att Moder Jord lika gärna kan förverkliga det ymniga livet, som det rådande tillståndet av begränsningar.As Mother Earth is free at last, disasters belong to the past, your Mother Light is so intense, that matter is now far less dense.

När Moder Jord en gång är fri, katastrofernas tid är förbi, din Moders Ljus är så intensivt, det gör materien långt mindre massiv.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, all materia vibrerar.9. Mother Mary, send the Mother Flame into the energy vortexes in the collective emotional body that prevent people from seeing that Mother Nature can only outpicture what we project upon her through our individual minds and the collective mind.

9. Moder Maria, sänd Modersflamman in i  energivirvlarna i den kollektiva emotionella kroppen, som hindrar människor att se att Moder Jord bara kan förverkliga vad vi projicerar på henne, genom våra individuella sinnen och det kollektiva medvetandet.In Mother Light the earth is pure, the upward spiral will endure, prosperity is now the norm, God’s vision manifest as form.

I Moderns ljus, Jorden ser sin rena källa, den uppgående spiralen ska nu gälla, blomstring är nu vår norm, Guds vision förverkligad i form.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, all materia vibrerar.

Part 4

Del 4

1. Saint Germain, send flood tides of Violet Flame to transmute the fear-based energies that pollute the higher levels of the emotional octave.

1. Saint Germain, sänd flodvågor av den Violetta Flamman att transformera de rädslobaserade energierna som förorenar de högre nivåerna av den emotionella oktaven.O Saint Germain, you do inspire, my vision raised forever higher, with you I form a figure-eight, your Golden Age I co-create.

O Saint Germain, du inspirerar, och min vision för evigt ökar, med dig Helhetens energiflöde jag formar, din Gyllene Era jag medskapar.O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.

O Saint Germain, sån' kärlek du bringar, som sång ur materien tvingar, den Violetta Flamman för allt till sin källa, ed dig vi berikas och blir mera.2. Saint Germain, send flood tides of Violet Flame to open the full flow of creative energies through the emotional octave.

2. Saint Germain, sänd flodvågor av den Violetta Flamman att öppna det fulla flödet av kreativa energier genom den emotionella oktaven.O Saint Germain, what Freedom Flame, released when we recite your name, acceleration is your gift, our planet it will surely lift.

O Saint Germain, en sådan Frihetsflamma som frigörs när vi ditt namn kallar, accelerationen din gåva är, vår planet den säkert upplyfter.O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.

O Saint Germain, sån' kärlek du bringar, som sång ur materien tvingar, den Violetta Flamman för allt till sin källa, ed dig vi berikas och blir mera.3. Saint Germain, send flood tides of Violet Flame to clear out the fear-based emotional vortexes that produce warfare and conflict.

3. Saint Germain, sänd flodvågor av den Violetta Flamman att rensa ut de rädslobaserade emotionella virvelströmmar som frammanar krig och konfliktO Saint Germain, in love we claim, our right to bring your violet flame, from you Above, to us below, it is an all-transforming flow.

O Saint Germain, i kärlek vi hävdar vår rätt, att bringa din Flamma Violett, från er där Ovan till oss här nere, det är ett allt-omvandlande flöde.O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.

O Saint Germain, sån' kärlek du bringar, som sång ur materien tvingar, den Violetta Flamman för allt till sin källa, ed dig vi berikas och blir mera.4. Saint Germain, send flood tides of Violet Flame to clear out the fear-based emotional vortexes that produce all forms of discrimination, especially against women.

4. Saint Germain, sänd flodvågor av den Violetta Flamman att rensa ut alla de rädslobaserade emotionella virvelströmmar som frammanar alla former av diskriminering, särskilt gentemot kvinnor.O Saint Germain, I love you so, my aura filled with violet glow, my chakras filled with violet fire, I am your cosmic amplifier.

O Saint Germain, jag älskar dig så, min aura fylls med Violett Glöd, mina chakran fylls med Violett Eld, genom mig du förstärks i materians värld.O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.

O Saint Germain, sån' kärlek du bringar, som sång ur materien tvingar, den Violetta Flamman för allt till sin källa, ed dig vi berikas och blir mera.5. Saint Germain, send flood tides of Violet Flame to clear out the fear-based emotional vortexes that produce all kinds of envy, especially poverty.

5. Saint Germain, sänd flodvågor av den Violetta Flamman att rensa ut alla de rädslobaserade emotionella virvelströmmar som frammanar alla former av missunnsamhet, särskilt fattigdom.O Saint Germain, I am now free, your violet flame is therapy, transform all hang-ups in my mind, as inner peace I surely find.

O Saint Germain, jag är nu fri, din Violetta Flamma är terapi, transformera alla fixeringar i mitt sinne, då inre frid jag säkert finner.O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.

O Saint Germain, sån' kärlek du bringar, som sång ur materien tvingar, den Violetta Flamman för allt till sin källa, ed dig vi berikas och blir mera.6. Saint Germain, send flood tides of Violet Flame to clear out the fear-based emotional vortexes that produce illnesses, including a health-care industry driven by profit.

6. Saint Germain, sänd flodvågor av den Violetta Flamman att rensa ut alla de rädslobaserade emotionella virvelströmmar som frammanar sjukdomar, särskilt en hälsovårdsindustri driven av profit.O Saint Germain, my body pure, your violet flame for all is cure, consume the cause of all disease, and therefore I am all at ease.

O Saint Germain, ren min kropp, för all sjukdom du sätter stopp, din Violetta Flamma är som medicin, och ingen stör nu friden min.O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.

O Saint Germain, sån' kärlek du bringar, som sång ur materien tvingar, den Violetta Flamman för allt till sin källa, ed dig vi berikas och blir mera.7. Saint Germain, send flood tides of Violet Flame to clear out the fear-based emotional vortexes that produce political systems controlled by the special interest of various power elite groups.

7. Saint Germain, sänd flodvågor av den Violetta Flamman att rensa ut alla de rädslobaserade emotionella virvelströmmar som frammanar politiska system, kontrollerade av olika elitgrupperingars speciella intressen.O Saint Germain, I’m karma-free, the past no longer burdens me, a brand new opportunity, I am in Christic unity.

O Saint Germain, jag är fri från karma, det förflutna kan mig ej längre belamra, en helt ny möjlighet, Jag är i Kristi enhet.O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.

O Saint Germain, sån' kärlek du bringar, som sång ur materien tvingar, den Violetta Flamman för allt till sin källa, ed dig vi berikas och blir mera.8. Saint Germain, send flood tides of Violet Flame to clear out the fear-based emotional vortexes that produce religions that justify violence.

8. Saint Germain, sänd flodvågor av den Violetta Flamman att rensa ut alla de rädslobaserade emotionella virvelströmmar som frammanar religioner som rättfärdigar våld.O Saint Germain, we are now one, I am for you a violet sun, as we transform this planet earth, your Golden Age is given birth.

O Saint Germain, vi är nu ett, jag är för dig en Sol, Violett, när vi planeten Jorden transformerar, besannad är födseln av den Gyllene Eran.O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.

O Saint Germain, sån' kärlek du bringar, som sång ur materien tvingar, den Violetta Flamman för allt till sin källa, ed dig vi berikas och blir mera.9. Saint Germain, send flood tides of Violet Flame to clear out the fear-based emotional vortexes that produce the subtle ignorance that dominates both mainstream religions, political systems and scientific materialism.

9. Saint Germain, sänd flodvågor av den Violetta Flamman att rensa ut alla de rädslobaserade emotionella virvelströmmar som frammanar den subtila ignorans som dominerar både ’mainstream’ religioner, politiska system, och vetenskaplig materialism.O Saint Germain, the earth is free, from burden of duality, in oneness we bring what is best, your Golden Age is manifest.

O Saint Germain, Jorden är fri, dualismens börda lyfter vi, i enhet får det bästa rum, Din Gyllene Era är ett faktum.O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.

O Saint Germain, sån' kärlek du bringar, som sång ur materien tvingar, den Violetta Flamman för allt till sin källa, ed dig vi berikas och blir mera.

Sealing

Försegling

In the name of the I AM THAT I AM, the One Mind within me and within all life, I accept that Archangel Michael, Astrea and Shiva form an impenetrable shield around myself and all constructive people on earth, sealing us from all fear-based energies in all four octaves.  I accept that the Light of God is consuming and transforming all fear-based energies on earth!

I namn av JAG ÄR DET JAG ÄR, det Jag som är Ett inom mig och inom allt liv, accepterar jag att Ärkeängel Mikael, Elohim  Astrea och Shiva bildar en ogenomtränglig sköld runt mig själv och alla konstruktiva människor på jorden, utestänger oss från alla rädslobaserade energier i alla de fyra oktaverna.  Jag accepterar att Guds Ljus utplånar och transformerar alla rädslobaserade energier på jorden!

Senaste kommentaren

17.01 | 17:26

Hi Andras! You have to ask people under adressen: feedback@morepublish.com. Sincerely! Powel K.

17.01 | 17:16

AZ ÉNÜNK EREJE - heter boken på ungerska

24.12 | 07:34

Vad heter boken på ungerska ?

21.09 | 11:17

Hej Andrei, błöcker på engelska kan Du bestąlla här:

http://www.morepublish.com/

Hälsningar! Powel K.

Dela den här sidan