Invokation nr 13 - Skydd mot mörka krafter


Chapter 25 | Protection from Dark Forces

Kapitel 25 | Skydd mot mörka krafterIn the name of the I AM THAT I AM, Jesus Christ, I call upon Mother Mary, Archangel Michael, Astrea and Saint Germain to help us accelerate ourselves beyond the reach of the dark forces. Awaken people to the reality that we are spiritual beings and that we can co-create a new future by working with the ascended masters.   I especially call for …

I namn av JAG ÄR DET JAG ÄR, Jesus Kristus, åkallar jag Moder Maria, Ärkeängel Mikael, Elohim Astrea och Saint Germain att hjälpa oss accelerera oss själva bortom räckhåll för de mörka krafterna. Väck människor till verkligheten att vi är andliga varelser och att vi kan medskapa en ny framtid genom att samarbeta med de uppstigna mästarna.   Jag åkallar särskilt...[Make your own calls here.]

[Gör din egen åkallan här.]

Part 1

Del 1

1. Archangel Michael, I accept your total protection for myself and all people in my circle of influence from any backlash from the fallen beings in the form of physical accidents, mishaps or acts of violence.

1. Ärkeängel Mikael, jag accepterar ditt fulla beskydd för mig själv och alla människor i kretsen av mitt inflytande från alla typer av repressalier från fallna varelser i form av fysiska olyckor, missöden eller våldshandlingar.Archangel Michael, light so blue, my heart has room for only you. My mind is one, no longer two, your love for me is ever true.

Ärkeängel Mikael, så blått ditt ljus, mitt hjärta har rum bara för dig. Mitt sinne är ett, ej längre två, din kärlek till mig, är för alltid sannArchangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.

Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.2. Archangel Michael, I accept your total protection for myself and all people in my circle of influence from any backlash from the fallen beings in the form of disease or problems with the physical body.

2. Ärkeängel Mikael, jag accepterar ditt fulla beskydd för mig själv och alla människor i kretsen av mitt inflytande från alla typer av repressalier från fallna varelser i form av sjukdom eller problem med den fysiska kroppen.Archangel Michael, I will be, all one with your reality. No fear can hold me as I see, this world no power has o’er me.

Ärkeängel Mikael, jag vill vara ett  med din verklighet. Ingen rädsla kan hålla mig kvar, då jag ser att världen ingen makt över mig har.Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.

Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.3. Archangel Michael, I accept your total protection for myself and all people in my circle of influence from any backlash from the fallen beings in the form of emotional projections causing erratic or insane behavior.

3. Ärkeängel Mikael, jag accepterar ditt fulla beskydd för mig själv och alla människor i kretsen av mitt inflytande från alla typer av repressalier från fallna varelser i form av emotionella projektioner som orsakar irrationellt eller sinnesjukt beteende.Archangel Michael, hold me tight, shatter now the darkest night. Clear my chakras with your light, restore to me my inner sight.

Ärkeängel Mikael, håll mig stadigt, skingra nu den mörkaste natt. Rena mina chakran med ditt ljus, ge mig åter min inre syn.Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.

Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.4. Archangel Michael, I accept your total protection for myself and all people in my circle of influence from any backlash from the fallen beings in the form of emotional projections causing depression or a sense of discouragement.

4. Ärkeängel Mikael, jag accepterar ditt fulla beskydd för mig själv och alla människor i kretsen av mitt inflytande från alla typer av repressalier från fallna varelser i form av emotionella projektioner som orsakar depression eller känsla av modlöshet.Archangel Michael, now I stand, with you the light I do command. My heart I ever will expand, till highest truth I understand.

Ärkeängel Mikael, nu jag stadigt står, med dig kommenderar jag ljuset.  Mitt hjärta ska jag alltid expandera, tills jag den högsta sanningen förstår.Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.

Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.5. Archangel Michael, I accept your total protection for myself and all people in my circle of influence from any backlash from the fallen beings in the form of mental projections causing confusion or mental instability.

5. Ärkeängel Mikael, jag accepterar ditt fulla beskydd för mig själv och alla människor i kretsen av mitt inflytande, från alla typer av repressalier från fallna varelser i form av mentala projektioner som orsakar förvirring eller mental instabilitet.Archangel Michael, in my heart, from me you never will depart. Of hierarchy I am a part, I now accept a fresh new start.

Ärkeängel Mikael i mitt hjärta, du kommer aldrig att mig lämna. I den himmelska hierarkin jag nu är part, jag accepterar nu en ren ny start.Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.

Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.6. Archangel Michael, I accept your total protection for myself and all people in my circle of influence from any backlash from the fallen beings in the form of mental projections causing fanaticism or closed-mindedness.

6. Ärkeängel Mikael, jag accepterar ditt fulla beskydd för mig själv och alla människor i kretsen av mitt inflytande från alla typer av repressalier från fallna varelser i form av mentala projektioner som orsakar fanatism eller trångsynthet.Archangel Michael, sword of blue, all darkness you are cutting through. My Christhood I do now pursue, discernment shows me what is true.

Ärkeängel Mikael, så blått ditt svärd, allt mörker du genomskär. Kristi väg jag nu beträder, urskillning visar vad som sant är.Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.

Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.7. Archangel Michael, I accept your total protection for myself and all people in my circle of influence from any backlash from the fallen beings in the form of identity projections causing attachments to certain belief systems.

7. Ärkeängel Mikael, jag accepterar ditt fulla beskydd för mig själv och alla människor i kretsen av mitt inflytande från alla typer av repressalier från fallna varelser i form av identitetsprojektioner som orsakar fixeringar vid vissa trossystem.Archangel Michael, in your wings, I now let go of lesser things. God’s homing call in my heart rings, my heart with yours forever sings.

Ärkeängel Mikael, under dina vingar, små ting nu mig ej betvingar. Gud i mitt hjärta hem mig kallar, mitt hjärtas sång med din för evigt skallar.Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.

Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.8. Archangel Michael, I accept your total protection for myself and all people in my circle of influence from any backlash from the fallen beings in the form of identity projections causing an identity crisis or fanaticism.

8. Ärkeängel Mikael, jag accepterar ditt fulla beskydd för mig själv och alla människor i kretsen av mitt inflytande från alla typer av repressalier från fallna varelser i form av identitetsprojektioner som orsakar identitetskris eller fanatism.Archangel Michael, take me home, in higher spheres I want to roam. I am reborn from cosmic foam, my life is now a sacred poem.

Ärkeängel Mikael, ta mig hem, i högre rymder jag vill vara. Jag återföds, ur kosmiskt skum, mitt liv är nu ett heligt poem.Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.

Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.9. Archangel Michael, I accept your total protection for myself and all people in my circle of influence from any backlash from the fallen beings in the form of any opposition to our spiritual growth.

9. Ärkeängel Mikael, jag accepterar ditt fulla beskydd för mig själv och alla människor i kretsen av mitt inflytande från alla typer av repressalier från fallna varelser i form av något som helst motstånd mot vår andliga förkovran.Archangel Michael, light you are, shining like the bluest star. You are a cosmic avatar, with you I will go very far

Ärkeängel Mikael, ljus är ditt väsen, du skiner som den blåaste stjärnan. Du är en kosmisk avatar, med dig kan jag gå mycket långt.Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.

Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.

Part 2

Del 2

1. Beloved Astrea, I accept that you are cutting free myself and all people in my circle of influence from any fallen beings in embodiment or any people controlled by fallen beings in the three higher octaves.

1. Älskade Astrea, jag accepterar att du befriar mig och alla människor i kretsen av mitt inflytande från alla fallna förkroppsligade varelser och alla människor kontrollerade av fallna varelser i de tre högre oktavernaAstrea, loving Being white, your Presence is my pure delight, your sword and circle white and blue, the astral plane is cutting through.

Astrea, lovade Varelse vit, så glad att du kommit hit, ditt Svärd och Cirkel vit och blå det astrala planet genomslå.Astrea, come accelerate, with purity I do vibrate, release the fire so blue and white, my aura filled with vibrant light.

Astrea, kom, accelerera, med renhet jag vibrera, Elden blå och vit släpp fri, min aura fylld med energi.2. Beloved Astrea, I accept that you are cutting free myself and all people in my circle of influence from any fallen beings, demons or entities in the astral plane.

2. Älskade Astrea, jag accepterar att du befriar mig och alla människor i kretsen av mitt inflytande från alla fallna varelser, demoner eller entiteter i astralplanet.Astrea, calm the raging storm, so purity will be the norm, my aura filled with blue and white, with shining armor, like a knight.

Astrea, låt stormen lugna, så att alla kan få skina, som en riddares rustning ren min aura fylld med blåvitt sken.Astrea, come accelerate, with purity I do vibrate, release the fire so blue and white, my aura filled with vibrant light.

Astrea, kom, accelerera, med renhet jag vibrera, Elden blå och vit släpp fri, min aura fylld med energi.3. Beloved Astrea, I accept that you are cutting free myself and all people in my circle of influence from any fallen beings or demons in the mental realm.

3. Älskade Astrea, jag accepterar att du befriar mig och alla människor i kretsen av mitt inflytande från alla fallna varelser, eller demoner i den mentala oktaven.Astrea, come and cut me free, from every binding entity, let astral forces all be bound, true freedom I have surely found.

Astrea, kom ta bort mitt last, från de väsen som har mig fast, astrala krafter du nu bundit, sann frihet har jag säkert funnit.Astrea, come accelerate, with purity I do vibrate, release the fire so blue and white, my aura filled with vibrant light.

Astrea, kom, accelerera, med renhet jag vibrera, Elden blå och vit släpp fri, min aura fylld med energi.4. Beloved Astrea, I accept that you are cutting free myself and all people in my circle of influence from any fallen beings or demons in the identity octave.

4. Älskade Astrea, jag accepterar att du befriar mig och alla människor i kretsen av mitt inflytande från alla fallna varelser, eller demoner i identitetsoktavenAstrea, I sincerely urge, from demons all, do me purge, consume them all and take me higher, I will endure your cleansing fire.

Astrea, jag innerligt bedja, från alla mina demoner mig rena, förtär dem och ta mig högre, din renande låga jag uthärdar.Astrea, come accelerate, with purity I do vibrate, release the fire so blue and white, my aura filled with vibrant light.

Astrea, kom, accelerera, med renhet jag vibrera, Elden blå och vit släpp fri, min aura fylld med energi.5. Beloved Astrea, I accept that you are binding and consuming the demons and fallen beings in the astral plane who are attacking myself or any people in my circle of influence as an act of revenge for me making the calls for putting a stop to war.

5. Älskade Astrea, jag accepterar att du binder och utplånar alla demoner och fallna varelser i det astrala planet, som attackerar mig eller människor i kretsen av mitt inflytande, som vedergällning för att jag gör åkallanden för att få slut på krig.Astrea, do all spirits bind, so that I am no longer blind, I see the spirit and its twin, the victory of Christ I win.

Astrea, alla andar bind, så att jag ej längre är blind, jag ser fantomen och dennes tvilling, Kristi seger är min vinning.Astrea, come accelerate, with purity I do vibrate, release the fire so blue and white, my aura filled with vibrant light.

Astrea, kom, accelerera, med renhet jag vibrera, Elden blå och vit släpp fri, min aura fylld med energi.6. Beloved Astrea, I accept that you are binding and consuming the demons and fallen beings in the mental realm who are attacking myself or any people in my circle of influence as an act of revenge for me making the calls for putting a stop to war.

6. Älskade Astrea, jag accepterar att du binder och utplånar alla demoner och fallna varelser i den mentala oktaven, som attackerar mig eller människor i kretsen av mitt inflytande som vedergällning för att jag gör åkallanden för att få slut på krig.Astrea, clear my every cell, from energies of death and hell, my body is now free to grow, each cell emits an inner glow.

Astrea, varje cell befria, rensa dem från död och pina, min kropp kan nu växa helt fritt, varje cell inom glöder vitt.Astrea, come accelerate, with purity I do vibrate, release the fire so blue and white, my aura filled with vibrant light.

Astrea, kom, accelerera, med renhet jag vibrera, Elden blå och vit släpp fri, min aura fylld med energi.7. Beloved Astrea, I accept that you are binding and consuming the demons and fallen beings in the identity realm who are attacking myself or any people in my circle of influence as an act of revenge for me making the calls for putting a stop to war.

7. Älskade Astrea, jag accepterar att du binder och utplånar alla demoner och fallna varelser i identitetsoktaven, som attackerar mig eller människor i kretsen av mitt inflytande, som vedergällning för att jag gör åkallanden för att få slut på krig.Astrea, clear my feeling mind, in purity my peace I find, with higher feeling you release, I co-create in perfect peace.

Astrea, rena mitt kännande sinne, i renhet min frid jag finner, en högre känsla du gör fri, jag medskapar i perfekt harmoni.Astrea, come accelerate, with purity I do vibrate, release the fire so blue and white, my aura filled with vibrant light.

Astrea, kom, accelerera, med renhet jag vibrera, Elden blå och vit släpp fri, min aura fylld med energi.8. Beloved Astrea, I accept that you are binding and consuming the demons and fallen beings who are aggressively seeking to discourage me from doing the work that will lead to their removal from the earth.

8. Älskade Astrea, jag accepterar att du binder och utplånar alla demoner och fallna varelser som aggressivt försöker avskräcka mig från att göra det arbete, som kommer att driva bort dem från Jorden.Astrea, clear my mental realm, my Christ self always at the helm, I see now how to manifest, the matrix that for all is best.

Astrea, mitt mentala rum rena, mitt inre Kristus alltid är vid rodret, jag ser nu hur man gör befäst, matrisen som för alla är bäst.Astrea, come accelerate, with purity I do vibrate, release the fire so blue and white, my aura filled with vibrant light.

Astrea, kom, accelerera, med renhet jag vibrera, Elden blå och vit släpp fri, min aura fylld med energi.9. Beloved Astrea, I accept that you are binding and consuming the demons and fallen beings who are seeking to prevent anyone from using the teachings and tools of the ascended masters that will lead to their removal from the earth.

9. Älskade Astrea, jag accepterar att du binder och utplånar alla demoner och fallna varelser som försöker hindra någon från att använda den undervisning och verktyg från de uppstigna mästarna, som kommer att driva bort dem från Jorden.Astrea, with great clarity, I claim a new identity, etheric blueprint I now see, I co-create more consciously.

Astrea, med stor klarhet, jag hävdar en ny identitet, den eteriska blåkopian jag nu ser, jag medskapar med mer medvetenhet.Astrea, come accelerate, with purity I do vibrate, release the fire so blue and white, my aura filled with vibrant light.

Astrea, kom, accelerera, med renhet jag vibrera, Elden blå och vit släpp fri, min aura fylld med energi.

Part 3

Del 3

1. Mother Mary, I accept that you are helping myself and all people in my circle of influence see and transcend all physical habits that are making us vulnerable to the attacks of the demons and fallen beings in all for octaves.

1. Moder Maria, jag accepterar att du hjälper mig själv och alla människor i kretsen av mitt inflytande att se och transcendera alla de fysiska vanor, som gör oss sårbara för attacker från demoner och fallna varelser i alla fyra oktaver.O blessed Mary, Mother mine, there is no greater love than thine, as we are one in heart and mind, my place in hierarchy I find.

O saliga Maria, Moder min, ingen kärlek större finns, än din, då vi är ett i hjärta och sinne, min plats i himmelsk hierarki jag finner.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.2. Mother Mary, I accept that you are helping myself and all people in my circle of influence see and transcend all emotional patterns that are making us vulnerable to the attacks of the demons and fallen beings in all for octaves.

2. Moder Maria, jag accepterar att du hjälper mig själv och alla människor i kretsen av mitt inflytande att se och transcendera alla emotionella mönster, som gör oss sårbara för attacker från demoner och fallna varelser i alla fyra oktaver.I came to earth from heaven sent, as I am in embodiment, I use Divine authority, commanding you to set earth free.

Från himlen till jorden jag kom, då jag är i min mänskliga form, Helig auktoritet jag bär, ber dig befria denna sfär.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.3. Mother Mary, I accept that you are helping myself and all people in my circle of influence see and transcend all mental illusions that are making us vulnerable to the attacks of the demons and fallen beings in all for octaves.

3. Moder Maria, jag accepterar att du hjälper mig själv och alla människor i kretsen av mitt inflytande att se och transcendera alla mentala illusioner, som gör oss sårbara för attacker från demoner och fallna varelser i alla fyra oktaver.I call now in God’s sacred name, for you to use your Mother Flame, to burn all fear-based energy, restoring sacred harmony.

Guds heliga namn befalla, din Moderslåga anamma, tills all rädsla brunnit har, harmonin på nytt du upptar.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.4. Mother Mary, I accept that you are helping myself and all people in my circle of influence see and transcend all false sense of identity that is making us vulnerable to the attacks of the demons and fallen beings in all for octaves.

4. Moder Maria, jag accepterar att du hjälper mig själv och alla människor i kretsen av mitt inflytande att se och transcendera all falsk känsla av identitet, som gör oss sårbara för attacker från demoner och fallna varelser i alla fyra oktaver.Your sacred name I hereby praise, collective consciousness you raise, no more of fear and doubt and shame, consume it with your Mother Flame.

Ditt heliga namn jag härmed lovordar, kollektivt medvetande du befordrar. Ej mer av tvivel, skam och räddhåga, förtär det i Modersflammans låga.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.5. Mother Mary, I accept that you are helping myself and all people in my circle of influence see and transcend any tendency to think we are in opposition to the fallen beings or other people.

5. Moder Maria, jag accepterar att du hjälper mig själv och alla människor i kretsen av mitt inflytande att se och transcendera alla tendenser att tro att vi är i opposition till fallna varelser eller andra människor.All darkness from the earth you purge, your light moves as a mighty surge, no force of darkness can now stop, the spiral that goes only up.

Allt mörker från Jorden töm, ditt Ljus går fram som en mäktig ström, mörkrets makter kan ej längre kriga, mot spiralen som bara uppåt kan stiga.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.6. Mother Mary, I accept that you are helping myself and all people in my circle of influence see and transcend any tendency to think we have to live an extremist or unbalanced lifestyle in order to fulfill our Divine plans.

6. Moder Maria, jag accepterar att du hjälper mig själv och alla människor i kretsen av mitt inflytande att se och transcendera alla tendenser att tro att vi måste anamma en extrem eller obalanserad livsstil för att fullfölja vårt livs Gudomliga Plan.All elemental life you bless, removing from them man-made stress, the nature spirits are now free, outpicturing Divine decree.

Alla naturens andar under press, du välsignar, och helar från mänsklig stress, naturens ande nu är fri, att iscensätta Himmelsk regi.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.7. Mother Mary, I accept that you are helping myself and all people in my circle of influence see and transcend any tendency to go into a mindset where we produce inharmonious energies that actually feed the forces of war.

7. Moder Maria, jag accepterar att du hjälper mig själv och alla människor i kretsen av mitt inflytande att se och transcendera alla tendenser att gå in i en mentalitet där vi skapar disharmoniska energier, som i verkligheten göder krigets krafter.I raise my voice and take my stand, a stop to war I do command, no more shall warring scar the earth, a golden age is given birth.

Jag höjer min röst och markerar, ett stopp för krig jag kommenderar, ej mer skall av krigande Jorden ödas, en Gyllene Era ska nu födas.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.8. Mother Mary, I accept that you are helping myself and all people in my circle of influence see and transcend the intent of the fallen beings to force us to go towards greater and greater extremes in order to defeat an enemy.

8. Moder Maria, jag accepterar att du hjälper mig själv och alla människor i kretsen av mitt inflytande att se och transcendera intentionen från fallna varelser att tvinga oss att gå mot större och större ytterligheter, för att besegra en fiendeAs Mother Earth is free at last, disasters belong to the past, your Mother Light is so intense, that matter is now far less dense.

När Moder Jord en gång är fri, katastrofernas tid är förbi, Din Moders Ljus är så intensivt, det gör materien långt mindre massiv.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.9. Mother Mary, I accept that you are helping myself and all people in my circle of influence see and transcend any imbalance in the three higher bodies that leads to imbalances at the physical level.

9. Moder Maria, jag accepterar att du hjälper mig själv och alla människor i kretsen av mitt inflytande att se och transcendera all obalans i de tre högre oktaverna, som leder till obalans i den fysiska oktaven.In Mother Light the earth is pure, the upward spiral will endure, prosperity is now the norm, God’s vision manifest as form.

I Moderns Ljus, Jorden ser sin rena källa, den uppgående spiralen ska nu gälla, blomstring är nu vår norm, Guds vision förverkligad, som form.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O Moder Maria, generera, sången som accelererar, Jorden till en högre era, det gnistrar nu om all materia.

Part 4

Del 4

1. Saint Germain, send oceans of violet flame into the lives of myself and all people in my circle of influence. Transmute any karmic vulnerability to physical accidents, mishaps or other events that block our Divine plans.

1. Saint Germain, sänd flodvågor av Violett Flamma genom mitt, och alla människors i krets av mitt inflytande, liv. Omvandla all karmisk sårbarhet för fysiska olyckor, missöden eller andra händelser som kan blockera vårt livs Gudomliga Plan.O Saint Germain, you do inspire, my vision raised forever higher, with you I form a figure-eight, your Golden Age I co-create.

O Saint Germain, du inspirerar, min vision förevigt ökar, med dig Helhetens energiflöde jag formar, din Gyllene Era jag medskapar.O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.

O Saint Germain, sån’ kärlek du genererar, den bringar sång ur materien, din Violetta Flamma för allt till sin källa, med dig vi berikas, och blir mera.2. Saint Germain, send oceans of violet flame into the physical bodies of myself and all people in my circle of influence. Transmute any karmic vulnerability to physical diseases or bodily imbalances that block our Divine plans.

2. Saint Germain, sänd flodvågor av Violett Flamma genom min fysiska kropp, och kroppar av alla människor i kretsen av mitt inflytande. Omvandla all karmisk sårbarhet för fysiska sjukdomar eller kroppslig obalans som kan blockera vårt livs Gudomliga Plan.O Saint Germain, what Freedom Flame, released when we recite your name, a cceleration is your gift, our planet it will surely lift.

O Saint Germain, en sådan Frihetsflamma som frigörs när vi ditt namn uttalar, accelerationen är din gåva, vår planet den säkert upplyfter.O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.

O Saint Germain, sån’ kärlek du genererar, den bringar sång ur materien, din Violetta Flamma för allt till sin källa, med dig vi berikas, och blir mera.3. Saint Germain, send oceans of violet flame into the emotional bodies of myself and all people in my circle of influence. Transmute any karmic ties to any beings in the emotional octave and any tendency for depression or emotional instability.

3. Saint Germain, sänd flodvågor av Violett Flamma genom min emotionella kropp, och kroppar av alla människor i kretsen av mitt inflytande. Omvandla alla karmiska band till alla varelser i den emotionella oktaven och alla tendenser till depression eller emotionell instabilitet.O Saint Germain, in love we claim, our right to bring your violet flame, from you Above, to us below, it is an all-transforming flow.

O Saint Germain, i kärlek vi hävdar vår rätt, att bringa din Flamma Violett, från er där Ovan till oss här nere, det är ett allt-omvandlande flöde.O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.

O Saint Germain, sån’ kärlek du genererar, den bringar sång ur materien, din Violetta Flamma för allt till sin källa, med dig vi berikas, och blir mera.4. Saint Germain, send oceans of violet flame into the mental bodies of myself and all people in my circle of influence. Transmute any karmic ties to any beings in the mental octave and any tendency for confusion or lack of clarity.

4. Saint Germain, sänd flodvågor av Violett Flamma genom min mentala kropp, och kroppar av alla människor i kretsen av mitt inflytande. Omvandla alla karmiska band till alla varelser i den mentala oktaven och alla tendenser till förvirring eller oklarhet.O Saint Germain, I love you so, my aura filled with violet glow, my chakras filled with violet fire, I am your cosmic amplifier.

O Saint Germain, jag älskar dig så, min aura fylls med Violett Glöd, mina chakran fylls med Violett Eld, genom mig du förstärks i detta kosmosO Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.

O Saint Germain, sån’ kärlek du genererar, den bringar sång ur materien, din Violetta Flamma för allt till sin källa, med dig vi berikas, och blir mera.5. Saint Germain, send oceans of violet flame into the identity bodies of myself and all people in my circle of influence. Transmute any karmic ties to any beings in the identity octave and any tendency for fanaticism or closed-mindedness.

5. Saint Germain, sänd flodvågor av Violett Flamma genom min identitetskropp, och kroppar av alla människor i kretsen av mitt inflytande. Omvandla alla karmiska band till alla varelser i identitetsoktaven och alla tendenser till fanatism eller trångsynthet.O Saint Germain, I am now free, your violet flame is therapy, transform all hang-ups in my mind, a s inner peace I surely find.

O Saint Germain, jag är nu fri, din Violetta Flamma är terapi, transformera alla fixeringar i mitt sinne, Då inre frid jag säkert finner.O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.

O Saint Germain, sån’ kärlek du genererar, den bringar sång ur materien, din Violetta Flamma för allt till sin källa, med dig vi berikas, och blir mera.6. Saint Germain, send oceans of violet flame into the lives of myself and all people in my circle of influence. Transmute any karmic vulnerability that prevents us from walking a balanced path and living a balanced life.

6. Saint Germain, sänd flodvågor av Violett Flamma genom mitt, liv och alla människors liv i kretsen av mitt inflytande. Omvandla all karmisk sårbarhet som kan hindra oss att följa en balanserad väg och leva ett balanserat liv.O Saint Germain, my body pure, your violet flame for all is cure, consume the cause of all disease, and therefore I am all at ease.

O Saint Germain, ren min kropp för all sjukdom du sätter stopp, din Violetta Flamma är som medicin, och inget stör nu friden min.O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.

O Saint Germain, sån’ kärlek du genererar, den bringar sång ur materien, din Violetta Flamma för allt till sin källa, med dig vi berikas, och blir mera.7. Saint Germain, send oceans of violet flame into the lives of myself and all people in my circle of influence. Transmute any karmic vulnerability that prevents us from finding the personal inner balance that allows us to make the calls that give the ascended masters the authority to remove war from the earth.

7. Saint Germain, sänd flodvågor av Violett Flamma genom mitt liv, och alla människors liv i kretsen av mitt inflytande. Omvandla all karmisk sårbarhet som kan hindra oss att finna den personliga inre balans, som låter oss göra åkallan till de uppstigna mästarna, som ger dem rätt att ta bort krig från Jorden.O Saint Germain, I’m karma-free, the past no longer burdens me, a brand new opportunity, I am in Christic unity.

O Saint Germain, jag är fri från karma, det förflutna kan mig ej längre belamra, en helt ny möjlighet, Jag är i Kristi enhet.O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.

O Saint Germain, sån’ kärlek du genererar, den bringar sång ur materien, din Violetta Flamma för allt till sin källa, med dig vi berikas, och blir mera.8. Saint Germain, send oceans of violet flame into the lives of myself and all people in my circle of influence. Transmute any illusion in our own consciousness that makes us vulnerable to the energies and attacks from the dark forces.

8. Saint Germain, sänd flodvågor av Violett Flamma genom mitt liv, och alla människors liv i kretsen av mitt inflytande. Omvandla varje illusion i våra medvetanden som gör oss sårbara för energier och attacker från de mörka krafterna.O Saint Germain, we are now one, I am for you a violet sun, as we transform this planet earth, your Golden Age is given birth.

O Saint Germain, vi är nu ett, jag är för dig en Sol, Violett, när vi planeten Jorden transformerar, Besannad är födseln av den Gyllene Eran.O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.

O Saint Germain, sån’ kärlek du genererar, den bringar sång ur materien, din Violetta Flamma för allt till sin källa, med dig vi berikas, och blir mera.9. Saint Germain, send oceans of violet flame into the lives of myself and all people in my circle of influence. Transmute any karmic vulnerability and energies so that the fallen beings can no longer hurt us because we have accelerated our consciousness beyond their reach.

9. Saint Germain, sänd flodvågor av Violett Flamma genom mitt liv, och alla människors liv i kretsen av mitt inflytande. Omvandla alla karmiska sårbarheter och energier, så att fallna varelser ej längre kan skada oss eftersom vi har accelererat vårt medvetande bortom deras räckhåll.O Saint Germain, the earth is free, from burden of duality, in oneness we bring what is best, your Golden Age is manifest.

O Saint Germain, Jorden är fri, dualismens börda lyfter vi, i enhet får det bästa rum, din Gyllene Era är ett faktum.O Saint Germain, what love you bring, it truly makes all matter sing, your violet flame does all restore, with you we are becoming more.

O Saint Germain, sån’ kärlek du genererar, den bringar sång ur materien, din Violetta Flamma för allt till sin källa, med dig vi berikas, och blir mera.

Sealing

Försegling

In the name of the I AM THAT I AM, I accept that Archangel Michael, Astrea and Shiva form an impenetrable shield around myself and all constructive people, sealing us from all fear-based energies in all four octaves.   I accept that the Light of God is consuming and transforming all fear-based energies that make up the forces behind war

I namn av JAG ÄR DET JAG ÄR, accepterar jag att Ärkeängel Mikael, Elohim Astrea och Shiva bildar en ogenomtränglig sköld runt mig och Planetens alla konstruktiva människor och skyddar oss från alla rädslobaserade energier i alla fyra oktaver.   Jag accepterar att Guds Ljus utplånar och transformerar alla de rädslobaserade energier som utgör krafterna bakom krig.

Senaste kommentaren

17.01 | 17:26

Hi Andras! You have to ask people under adressen: feedback@morepublish.com. Sincerely! Powel K.

17.01 | 17:16

AZ ÉNÜNK EREJE - heter boken på ungerska

24.12 | 07:34

Vad heter boken på ungerska ?

21.09 | 11:17

Hej Andrei, błöcker på engelska kan Du bestąlla här:

http://www.morepublish.com/

Hälsningar! Powel K.

Dela den här sidan